Magyar Szó, 1956. december (13. évfolyam, 327-357. szám)

1956-12-01 / 327. szám

■AUIX. A TAS IZMUSRA — 8X ABADSAG A BBPWEK ♦ POST FLAG. O GOT ARA tO DIM V/mM XIII. évf. 327. (3888) sz. VJ/jM/W/jVa 1956. XI, 29., 30. XII. 1. yf//Jfc NOVEMBERI SZÓ zt nem tanítja se szótan, se hangtan, csak az éjszaka a Dunaparton, csak a piros napkelte és az alkony, csak a szél zúgása a nyárfák között és az égen az ékbe ötvözött, messzire szálló vándormadarak, a búcsút kurrogó daru­hadak. Se szótan, se hangtan nem tanítja. De benne van a szivárvány szívében, mert szín és szív de sokszor ugyanaz és benne van a kályha melegében és akkor is, ha azt mondjuk: tavasz. És bennünk van, ha fiunkat vezetjük, pityogva, első osztálya felé és benne van, ha ujjongó karokkal hazarohan édesanyja elé. És benne van, ha kéken száll a füst s lágyan elemlünk, mert itthon vagyunk, s apáink sírján, hogyha elmeséljük: múltúnk azért van, mert lesz holnapunk. A borus-bosszus november zokoghat, s ha hull is e sáros, piszkos, szürke hó, fülünkbe mégis uj napok dobolnak, sugaras napok. Élni, élni jó! Szürke, sáros hó, vér, piros, meleg, vad vihart hoztak e novemberek, s recseg, ropog a szörnyű rádió, undok kuvik, varangyos, nagybeteg. És mégis. A szó, amelyet hangtan nem tanít, a bátor, csöndes, harcos békeszó ... És kivirágzott ez a csat november bennünk ragyog a nap. És élni jó! GÁL László Tito elnök egyik legújabb fényképe Nagybritannia nem vonul ki Egyiptomból Újabb csapatokat szállít a támadó Hammarskjöld választ követel A karhatalom még egy zászlós­ja Fort Sndoan AZ ENSZ-NEK MEG KELL VÁLTOZTATNI ÁLLÁS­PONTJÁT!! 0­­­­ jelentette ki Buttler, az angol miniszterelnök helyettesítője New Yorkiból jelenti az AP. Battler, az angol minisz­terelnök helyettesítője a News Week amerikai folyó­iratnak adott nyilatkozatá­ban kijelentette, hogy „téved mindenkit, aki azt hiszi, hoogy az angol csapatok teljesen kivonulnak Egyiptoméiból“. „Mi derüll, akár­ pinik riten fcödnil az EUSz-el — mondot­ta Buttler, — de ehhez szük­séges, hogy az ENSz megvál­toztassa álláspontját“. Sze­rinte nem zászlóaljakról, „ha­nem a dolgok értelméről“ van szó. Hozzátette, hogy az angol kormánynak biztosnak kell lennie abban, hogy az ENSz teljesíteni akarja fel­adatait. Ezután az angol-amerikai viszonyról beszélt és azt ál­lította, hogy „az USA Nagy­­britannia ellen mesterkedik. Ha ezt így folytatja, akkor bizalmat szerezhet másutt, de a mi bizalmunkat elvesz­ti“. Megjegyezte, hogy a középítélét­ amerikai politiká­nak „a jövőt és nem a jelent kellene szem előtt tartania“. Végül kijelentette, hogy az angol kormány teljesen meg van elégedve azzal a hat a­­lapelvel, amelyet Francia­­ország, Nagybritannia, és E­­gyiptom dolgozott ki a Szue­zi- csatorna kérdésének meg­oldására. üdvözlő táviratok köztársaságunk ünnepére Beográdból jelenti a Tao- Jug.Joszip Kiroz Tito köztársa­sági elnök november 29-e, a köztársaság napja­ alkalmá­ból üdvözlő táviratot kapott Baudouin belga királytól, Ba­ytól, a Burmai Unió elnöké­től, Pál görög királytól, az Indonéz Köztársaság elnöké­től, Zawadskytól, a Lengyel Népköztársaság államtanácsá­nak elnökétől, stb. Közös táviratot intézett Tito elnökhöz, Mosa Pijade­­hoz, a Szövetségi Képviselő­­ház elnökéhez, és Kacsa Po­povi­cs külügyi államtitkár­hoz, Ho Si Min, a Vietnami Demokratikus Köztársaság el­nöke, Ton Duk Tang, a viet­nami képviselőház állandó bizottságának elnöke, vala­mint Fam Van Dong vietna­mi miniszterelnök és külügy­miniszter, a Kínai NK nevé­ben pedig Mao Ce Tung, a Kínai Népköztársaság elnö­ke, Liu Sao Csi, az összkí­­nai kongresszus állandó bi­zottságának elnöke, és Csu Kol Laj miniszterelnök és kül­ügyminiszter. NOVEMBER 29-e ALKALMÁBÓL­ KITÜNTETÉSEK Joszip Broz Tito köztársa­sági elnök november 29-e, a köztársaság napja alkalmá­ból a szocializmus építésében elért eredményeikért és mun­kasogukért 13 személyt a munkaérdemrend I. osztályá­val, 127-et II. osztályú érdem­renddel, I.ill-et a munkaér­­demrend III. osztályával, 1.712 személyt pedig munka­­éremmel tüntetett ki. KÖZKEGYELEM A KÖZ­TÁRSASÁG NAPJA ALKALMÁBÓL A Jugopress értesülései szerint a köztársaság napja alkalmából összesen 2.056 el­ítélt kap kegyelmet. A­ szövetségi belügyi állam­titkárság javasolta a Szövet­ségi Végrehajtó Tanácsnak, hogy 1430 elítéltet teljesen mentsen fel a további bün­te­tés atól, 622 elténtinek pedig csökkentse a büntetését. Ja­vasolta, hogy több esetben töröljék az ítélet jogi követ­­kenaményttt fe Kedden folytatták a vitát a jövő évi gazdaságpolitikáról A SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐHÁZ ÜLÉSÉRŐL A Képviselőház tegnap­ még Szlavko Komár nép­­előtt esti ülésén felszólaló képviselő is. A két ház teg­nap délelőtt folytatta a vi­tát jövő évi gazdaság­po­litikánkról. Az első felszó­laló Albin Leszjak, a Ter­melők Szövetségi Tanácsé­nak képviselője volt. A délelőtti­­ülésen felszólal­tak: Peko Dapcsevics, Ja­­ka Avsics, Joszip Kolar, Ginga Novakovics, Zehra Mujdovics és Pavle Suma­­novac népképviselők. Mesa Pijade, a Szövet­ségi Képviselőház elnöke fél egykor félbeszakította a vitát, tekintettel arra, hogy még több képviselő kíván felszólalni, és kelle­mes ünnepeket kívánt a képviselőknek és a képvi­selőház legközelebbi ülé­sét az ünnepek után, de­cember 4-ére, kedd dél­előtt 11 órára hívta össze. (Folytatása a 7. oldalon) Ára 10 dinár A Magyar Szó legköze­lebbi száma vasárnap reggel a megszokott időben jelenik meg * Az újság munkaközös­sége kellemes Ünnepe­ket kiván olvasóinak Petar Sztambolics: Ikerkongresz­szus között •—•» Budapesti Jelentés és levél Mi van Lukács Györgygyel és a többiekkel? * Éledő terror Albániában (1. oldal) Mi VAN, Mi NINCS Mi LESZ ÉS Ml KELLENE Ankét a vásárlásról 6. oldal) Riport egy birtokról, a­­melynek csodájára járnál A noviszádi rádió műsora Belpolitikai kommentár Több optimizmussal (1. aldtfi ISMÉL LEHŰLÉS Hazánkban a meleghul­lám hőemelkedést és a hó gyors olvadását idézte elő. Grönlandtól dél felé hideg légáramlat tör, és ennek folytán ismét lehűlés vár­ható esővel és helyenként hóva. HAMMARSKJÖLD VÁLASZT KÖVETEL AZ ANGOL ÉS FRANCIA KORMÁNYTÓL New Yorkból jelenti az USSIS. Hammarskjöld, az ENSZ főtitkára közölte a Közgyű­léssel, hogy az angol és f­ran­cia kormánytól követeli majd: cáfolják, vagy erősít­sék meg azokat a híreket, melyek szerint újabb angol­­francia csapatokat szállíta­nak Egyiptom­ba. A főtitkár ezt a lépést az indiai képvi­selő követelésére teszi. A francia külügyminiszté­rium már cáfolta azt a hísrt, hogy új francia tankegysé­gek érkeztek Port Saidba. November 29-e, a köztársa­ság napja alkalmával Szer­bia végrehajtó tanácsa hatá­rozatot hozott, hogy 451 ed- ítéltet részben mentesítsenek büntetésük további kitöltésé­től, illetőleg az állítsák le jog­erős ítéletüket. Fenti közke­gyelmet azért határozták el, mert az eltésekre nevelőleg hatott a rájuk kiszabott bűn NAGY BRITANNIA ÉS FRANCIAORSZÁG ÚJABB CSAPATOKAT SZÁLLÍT A SZUEZI-CSATORNA ÖVEZETÉBE — jelentette ki Favz­ egyiptomi külügyminiszter New Yorkból jelenti az AP Az ENSZ közgyűlésének ü­­lésén Fehéroroszo­rszág és Egyiptom delegátusa beszélt a külföldi csapatok kivonu­lásának szükségességéről. Ki­szejev fehérorosz delegátus kijelentette, hogy a háború újbóli kitörésének veszélye mindaddig fennáll, amíg az agresszorok Egyiptomban vannak. Favzi egyiptomi külügymi­niszter pedig elmondta, hogy az ENSZ-nek ébernek kell maradnia mindaddig, amíg az agresszorok ki nem vonul­nak Egyiptomból. Szerinte bizonyítékok vannak arról, hogy Nagybritannia és Fran­ciaország újabb csapatokat szállít a Szuezi-csatorna öve­zetébe. Egyben folytatják go­nosztetteiket Port Saidban. Az ENSZ kötelessége — mon­dotta, — gondoskodni a tá­madók kivonulásáról és meg­felelő intézkedéseket tenni,­­ha azok nem hajlandók alá­vetni magukat az ENSz dön­tésének. A NEMZETKÖZI KARHA­TALOM MÉG EGY ZÁSZLÓALJ A PORT SAIDBAN Kairóból jelenti az AP. Hivatalosan közölték, hogy Burns tábornok, a nemzet­közi karhatalom parancsno­ka úgy döntött, hogy a nem­zetközi karhatalom csapa­tait Port Saidtól délre, az an­gol-francia és az egyiptomi csapatok között helyezi el. Egyben bejelentették, hogy még egy zászlóaljal növelték a nemzetközi karhatalom Port Saidban állomásozó csa­patait

Next