Magyar Szó, 1957. január (14. évfolyam, 1-29. szám)

1957-01-01 / 1. szám

­ oldal Újévi számunk tartalmából: Sztovan DORONYCZKI olaszországi útjáról (Steeinitz Bíbor interjúja) Danilo KEKICS: Átikos vakság REHÁK László: Mezőgazdaságunk és az új társadalmi terv VÁBEL Lajos: Visszafordított interjú NAGY Józseffel Nenad SZAVICS: Vajdasság ipara 1956-ban­ GRÓSZ László a közfogyasztási cikkekről Ki, hol, hogyan várja az uj esztendőt — Az év leg­utolsó ankétje. Új év új gépek? — Vélemények a mezőgazdaság gé­pesítéséről. Milliomosok között — Körkérdés a helyi alapokról Gavro ALTMAN cikke Magyarországról KUTI László — Fakk­ok és szocializmus Blagoje LAZICS: Amerikai nyitány. SZELI István: A regényírás új útjai LUKÓ András: Hivatali visszaélés a fegyelmi bíróság előtt SZABÓ Gábor: Munkástanács SZAUER László: Egy titokkal kevesebb GÁL László: Kis kincses kalendárium GIRIZD László: Furcsa ranglisták labdarúgókról PAPP Endre: Az év utolsó házasságkötéseiről OSZTROGONÁCZ Iván: Az időjósok műhelyében KALAPIS Zoltán: Filmvilág FÜSTÖS József: Egy kis statisztika az elmúlt esz­tendőről MUCSI József: Gyermekoldal LUKÓ Sulman Teréz — Női oldal SZAVICS György: A bolygó hollandiról BÁLINT István: Pápai levél JANCSICS Nikola: ír lázadók SZERDA Sándor: Interjú egy esküdtbíróval VARGA László, ZSÁKI József, HERCEG János, MAJ­­TÉNYI Mihály, GÁL László, DEBRECZENI József, CSÉ­­PE Imre, BOGDÁNFI Sándor, Vasza POPOVICS, SZE­RENCSÉS József, KISS István és MATUSKA Márton tárcái Művészüdvözletek: ÁCS József, B. SZABÓ György, HANGYA András, KARLAVARISZ Bogumil, KONYO­­VICS Milán, KOVÁCS Sztrikó Zoltán, NIKOLÁJEVICS Milivoj, OPRESNIK Ankica, PETROVICS Bosko, SÁF­RÁNY Imre. Versek: ÁCS Károly, Szlobodan BERBERSZKI, UR­BAN János, BREZSÁN Gyula felvételei. Konyovics Milán újévi üdvözlete MAGYAK SZÓ 1957. január 1. t. sz. Abban a bizonyos hivatalban AZ ESZTENDŐ UTOLSÓ HÁZASSÁGKÖTÉSEI NOVISZÁDON Furcsa egy hivatal. Az em­bert itt háromszor vezetik be a nagykönyvbe, ám kétszer tudtán kivül Amikor meg­születik nem tipeghet be és amikor mégha­ akkor sem vánszoroghat eL Tehát csak egyszer van módjában sze­mélyesen beíratni magát (van persze akinek többször is). A házasságkötés roppant egyszerű dolog: »megfoga­dom, hogy...« Honnan is kezdjük? A sze­relem ugyebár magánügy, hogy mennyire szeretik egy­mást milyen fokon van a vonzalom, ezt nem lehet le­jegyezni Ámbár sosem tud­ni, hogy ebben a csodás tech­nikás világban mikor ké­szítenek olyan gépet, ame­lyik­ a­­ szerelem, a­­ vonzalom fokát is leméri. Micsoda laboratórium lesz akkor majd a házasságközve­títő hivatalból! Csak azt nem tudom, hogyan oldják meg a frokolót, hiszen egyeseknél olyan heves a szerelem, hogy a mutató is beletörik, má­soknál viszont meg sem moc­can. Fáy András ekképpen morfondizál erről: »A házas­ság és a bot megfordított dolgok az ifjúnál és az öreg­nél. Az ifjú kezében pa­rádé a bot, de támasz a há­zasság; öregnél támasz a bot, de parádé a házasság«. Mégis hogyan kezdjük? Talán úgy, hogy egy forró nyári estén ismerkedtek meg, s az első látásra megszeret­ték egymást... Nem, nem, ezt inkább hagyjuk a még föl nem talált gépnek. In­kább talán arról beszélnek a fiatalok, hogy mik a terve­ik mit szándékoznak tenni az új esztendőben. Remé­nyek, csalódások Ez is magánügy ugyan, de most az egyszer megen­gedhető Fiatalok, komolyak. A le­ány szende, 15 perc alatt csak annyit mondott, hogy i­­gen. A fiatalember azonban az aktus után mosolyog, szé­lesen, jókedvűen. Igen, ők ab­ban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a fészkük még mielőtt összeskeltek, felépült, bútor, ágynemű, konyhafel­­szerelés is van. Könnyebb lesz. Mindkettőt dolgoznak. Valamelyik este is tervezget­tek: meleg, puha, kedves fész­ket akarnak, kölcsönt vesz­nek fel, és szőnyeget, csil­lárt, függönyt vásárolnak. Mi lesz tovább? Az asszony­ka kettőkor jön haza, sem­mi sincs rendben, nekilát a takarításnak, főz, törölget, kiabál, a megértő férj pedig eloson. A szőnyeg, csillár elmarad, porszívót mosógépet és vil­­­­lanykályhát vesznek. Az öt­órai házimunkát három órá­ra csökkentik. Ez is valami. * * * A második házaspárt az anyakönyv 947. lapjára jegy­zik be. Mindkettő technikus a Kotonin gyárban, ők is tele vannak erővel, cetkedv­­vel Szükség is lesz erre, hi­szen úgyszólván az üres szo­bán kívül semmijük sincs. Éppen úgy rakják meg a fészküket kettesben, mint a nők 13.500, az asszonykának pedig 10.500 dinár a fizetése. Itt is csak a kölcsön segíthet. Egyelőre legszükségesebbet bútort, konyhafelszerelést vá­sárolnak. Egyelőre ez is elég, hiszen az összetartozás mele­ge sűti őket. Az asszonyka kettőkor majd hazafut a gyárból, és míg rotyog az étel kitakarít. Talán majd egy kicsit a gyárban pihen munka közben. Közömbös. Egykedvűen né­zi a hivatalnokot . Formaság az egész. Leg­alább is én annak tartom. Már öt esztendeje együtt vannak, és ha nem jön va­lami közbe hát még mindig nem jöttek volna kl. Ám az asszonynak­ gyermeke szüle­tik, mégis jobb, hogy az ap­ja nevét viselje. — A gyakorlat? Az asszony az elején házi­munkát végzett. Egy dara­big csak megvoltak, akkor ki­fakadt: — Nem törődsz velem. Itt ülök a konyhában, mint a múmia. Igaza volt, hiszen valóban a tűzhelytől az asztalig, az asztaltól pedig az ágyig ter­jedt ki az öröme, szomorú­sága. De mit tehet az ember, ha nincs ideje. A férjnek ekkor mentőöt­lete támadt, legjobb lesz, ha az aszonynak is dolgozik, ott mégis csak nagyobb társaság­ban forog, társadalmi életet él, ráragad valami. Igen ez félig szórakozás is, elűzi az unalmat A házimunka vi­szont még mindig megmarad. Hiába próbálja az ember így is, úgy is, sehogyan sem jó. Talán a jövőben, ha futja mosógépre, egyéb dolgokra. . . . Az ifjú vőlegény 83 éves, az aszony 41. Ritka az ilyen házasságkötés. Mondja is ez anyakönyvezető, hogy har­mincéves praxisa alatt ilyen esete nem volt. A vőlegény azonban meg­hazudtolja korát, még ilyen zimankós, csúszós időben is elballag a piacra. — Valakije kell, hogy le­gyen az embernek, így megy utunk a bölcső­től a koporsóig. Ám ebbe a hivatalba csak egyszer jö­vünk el személyesen... PAPP Endre Noviszádon, de lehet, hogy az egész országban ez a leg­fiatalabb vőlegény — mindössze 83 éves. Képünkön Tót Gábor és felesége az anyakönyvezete előtt. Ez az év utolsó házassága Noviszádon. A nagykönyvben 903. szám alatt jegyezték be. A boldog vőlegény Kiss László, a Drapslm gyár munkása, a szerencsés menyasz­­szony pedig Mikalacski Millea. A násznagyok minden jót kívánnak a boldog házaspárnak. Szilveszter a dróton_ A­zt mondják, hogy én mindent kita­lálok. Minden lében kanál vagyok. Az ördögnek se jutna eszébe az ami nekem. Hogy honnan a fészkes vöcsök alól szedem ki azt a sok miegymást, amit meg­írt*? Pedig hát hogy őszinte legyek, (meg­próbálom ha sikerül), én még életemben soha sem hazudtam. Megesik az az em­beren, hogy néha tévesen mond valamit, vagy a dolgokat a másik oldaláról igyek­szik bemutatni az asszonynak, mint ami az igazi arcuk, de hogy hazudjak, hát o­­lyan, nincs. Nem is tudnék. Ha meg hát mégis valahogy megtanulnék, akkor meg úgy beosztanám mint Taska Gyula bácsi a sülttököt, hogy minden napra jusson egy kicsike. Mert több nap, mint kolbász. Az alábbi eset is élő magam körül tör­tént meg. Suttyó legény koromban bele­habarodtam a szomszédunk lányába. Ép­pen abban az időben voltam, amikor a le­gényt két kézzel tasszigálja előre a szere­lem, haturul meg persze a szülei húztak visszafelé. Nem tudtam magammal mit kezdeni. Nappal folyton a padláslukról ter­tem át a szembejevő ház udvarába, ahol a Juliskáék laktak. Egy vaklót nem ad­tam volna, ha láthatom kigurulni a kony­­hajtójukon az én csillagos arcú, gömbö­lyű szentemet, akinek ábrázatát az éj kár­pitjával hasonlítottam össze. Éppen úgy -e tett ki a Juliskám, mint az augusztusi ágály megszámlálhatatlan csillagaival, csakhogy az ég kék alapon fehér pontok­kal van teleszórva, az én Juliskám arca meg­ vörös alapon barna pontokkal volt be­csapkodva. Tudniillik annyi szeplője volt az arcán, hogy három aranylakodalomig sem olvastam volna meg valamennyit. No de mindegy, énnekem nagyon tet­szett, mint komámnak a Juliska nénje. A komámat Szilveszternek hívták, szegény­kém csonttuberkulózisban szenvedett, egy kukoricás kocsi tetejéről ugrott le, s boc­y­kába kapta meg a bajt, s hosszú évekig­­ hordta. Voltak vele a környék összes bű­bájos asszonyainál, de egyik sem tudta bal bokájának folyását megállítani. Julisom nénje, akit Borának hozott a gólya, szintén csonttuberkulózisban szen­vedett, ő meg a jobb lábában. (Milyen ér­dekesek a véletlenek). Hogy ő mitől kapta, arra már nem emlékszem, csak elég az hoz­zá, hogy mind a kettőjüknek vastagon be volt pólyázva a lábuk, s bot segítségével jártak, alig-alig vonszolva magukat. Boris tedd-rá lány­­volt arcra nézve, épkézláb korában bizony megsétáltatta maga után a legényszíveket, így hát nem is volt csoda, hogy Szilvi komám nem a lábába, hanem a mellébe kapta bele az Amor nyílvesszejét. Tettük is mind a ketben a szépet, én a Juliskának, ő Borának, persze a szüleink tudta nélkül, akik szörnyilmód a balsze­mük sarkából nézték a menyecskéknek va­lókat. Képesek voltak reánk kiabálni, ha együtt láttak bennünket a lányokkal. Én addig vittem a nagy szerelmet, hogy ott­hagytam a szüleiket, elálltam szagálni, s a foglalón három ezüst pecsétgyűrűt vet­tem a lánynak, szerelmem szent záloga gyanánt. A Szilvi komámra pedig özvegy édes­anyja mindig rázárta az ajtót, ha elment valahová, hogy míg ő odavan a legény ne bírjon átmenni a lányhoz. — Dehogy engedem — mondogatta bol­dogult Jula néni, a komám anyja — tán hogy csúfot hozzon a nyakamra. Nem e­­lég a maga baja? Mi kellene még neki, tán gyerek? Magával is tehetetlen az ál­dott így történt meg azután a Márkusné cso­dája, éppen Szilveszter éjszakáján. Jula­­néninek dolga akadt, kisegítő volt egy­ falusi kocsmában a­ szilveszteri bálon. Rá­zárta a komámra az ajtót és otthagyta a kis ágyon a kemencénél, ahol olvasgatott. Éppen csak erre várt a kóma, hogy az anyja kihúzza a lábát a háztól, föltápász­­kodott, kinyitotta az oldalablakot, egyik széket kitette, a másikra ráült és kicsú­szott rajta a folyosóra. Onnan azután hát­ra ment a kertbe, ahol másfa méter ma­gas kerítés futott végig a mezsgyén tüs­­kés drótszegélyezéssel. Ez volt még az e­­gyetlen akadály, ami elválasztotta komá­mat a szerelmétől „ Én, mint magam gazdája "a kicsi béres­­legény már ott feszítettem a Juliskánál, tettem a jövendőbe é­vet, aki csomó lesz majd a kaszahyélen, ha arra kerül a sor. Beszagettünk, isszogattunk, volt bor bő­ven, mert Szilveszterre megint leértem id a béremből előleget Egyszercs­ak nagy ku­tyaugatásra robogok ki a szobából. Mint­ha valakit szaggatna a Julisék Zsandár­­ja. A kert felé ugat veszettük Kezembe ka­pom az ajtó mellé támasztott vaslapátot, s citerálva bár, de megindulok hátrafelé. Gyönyörű szép holdvilágos éjszaka volt, úgy csillogott a hóboritotta falusi táj mintha gyémánt szilánkokkal volna beszór­va a vidék. — Kutya nyúl — pulygatok a kert vé­ge felé, ahol valami csomó himbálódzik a dróton. Biztos kutya akadt föl gondolom magamban és kinyitottam a Zsandárnak a kertkaput Az mind akit puskából kilőt­tek, úgy rúgta a havat hátra a féket azén felé. — Zsandár! gyere ide — szólalt meg tampán a dróton him­bálódzó csomag. A kutya örömmel ugrál és csahol az alak kö­rül. Ez ismerős lehet, gondolom én is, és odatörtetek a hóba. Hát uramfia, kit lá­tok, a komámat. Fönnakadt és sehogy se tudott lekaszmálódni a drótról. — Gyere mán akassz ki közüle — súg­ja — mind összemarta már a combomat a tüske. Leemeltem, de eltitkolni sehogy se bír­tuk, mert a két lány meg a többiek a fo­lyosóról néztek bennünket, hogy mit csi­nálunk a kerítés mellett A nadrág is el­árulta másnap Jula néninek, hogy hol szil­vesztere lett a fia, aki minden Szilveszter estéjén fölmerül bennem az idők mélysé­gén át és egy pár percre elbeszélget ve­lem a régi idők falusi léteiről. CSEPE­L.

Next