Magyar Szó, 1957. február (14. évfolyam, 30-57. szám)

1957-02-01 / 30. szám

BWMI­ A FASIZMUSRA — SZABADSÁG A NÉPNEK • POST. PIAC.­­ GOT. ARA 10 DIN. A francia nagykövet átadta meg­bízó levelét Beográdból jeleníti a Tan­­jug­ Tegnap délelőtt 11 órakor Josaip Broz Tito köztársasá­gi elnök a Beli Dvorbain fo­gadta Vincent Broustrat, a francia köztársaság úá beog­­rád­i rendkívüli és meghatal­mazott nagykövetét, aki át­adta megbízólevelét. JUGOV ÜDVÖZLŐTÁV­­IRATA TITOHOZ Beográdból jelenti a Tar­im­ Joszip Broz Tito köztársa­sági elnök üdvözlő táviratot kapott Anton Jugov bolgár miniszterelnö­ktől, aki tegnap átrepült Jugoszlávia felett Jugov miniszterelnök üdvöz­ítőét és őszinte jókívánságait küldte Tito elnöknek és Ju­goszlávia népeinek. JAPÁN KORMÁNYKÉP­VISELŐ HAZÁNKBAN Valószínűleg Tito elnök is fogadja Beográdból jelenti a Tan­jug.Maszanobu Cudzsi, a ja­pán kormány képviselője és a japán parlament tagja teg­nap egyhetes látogatásra Ju­goszláviába érkezett. Cudzsit a nemnuni repülőtéren Jaksa Petrics meghatalmazott mi­niszter, a külügyi államtit­kárság osztályfőnöke, Momir Boskovics képviselő és Sza­­dao Hirose beográdi japán nagykövet fogadta. A japán képviselő megér­kezésekor nyilatkozott a Tan­jug munkatársának. Többek között ezeket mondta: »Ja­pán messze esik az önök or­szágától, de a japán nép mély tisztelettel tekint a ju­goszláv népek kitartó és ő­­szinte erőfeszítéseire, ame­lyekkel a vlágbéke ügyét szolgálja, és hozzájárul a nemzetközi feszültség gyöke­reinek eltávolításához. Jugoszláviai látogatásom fő célja, hogy saját szemem­mel lássam országukat és né­püket, személyes érintkezé­sek és véleménycserék útján elősegítsem a két nép köl­csönös megértését«. Maszanobu Cudzsi körút­ján eddig több országot láto­gatott meg, köztük Egyipto­mot, ahol Nasszer elnökkel találkozott Egyiptomból ,uta­zott hazánkba. Valószínű, hogy Tito elnök is fogadja a japán kormány képviselőjét. A MŰSZAKI SZÖVETSÉG A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSÉÉRT A Műszaki Szövetség elnök­ségének tegnapi ülésén egye­bek között arról tárgyaltak, hogy hogyan fejlesszék az együttműködést a társadalmi és közművelődési szervezetek­kel a gyermekek műszaki ne­velése terén. Megbeszélték, hogy május végén nagysza­bású tanácskozást tartsanak arról, hogy miképp kapcso­lódhatnak be a falusi szerve­zetek a mezőgazdaság fejlesz­­tésbe. a­w A newyorki polgármester basáskodik A reakciós szavazókat verbuválja A széli sállóhangok (Állandó tudósítónk telefonjelentése) New York, január 31. Az ENSz diplomáciai kö­reiben elégedetlenséget vál­tott ki a newyorki polgár­­mester eljárása. Tegnap dél­előtt több európai, ázsiai és afrikai ország képviselője nyíltan tiltakozott és rész­­svallotta, hogy sajnálatosan éppen az ENSZ székhelyéül választott városban feledkez­tek meg az udvariasság sza­bályairól. A polgármester döntése nagy meglepetést keltett. Pe­dig ennek a döntésnek egy­szerű magyarázata van. Wagner polgármester ve­reséget szenvedett a leg­utóbbi szenátusi válasz­tásokon, és most arra tö­rekszik, hogy szélsőséges katolikus, arab- és ju­­goszlávellenes kirohaná­saival megszerezze a re­akciós katolikus szerve­zetek és a zsidó körök támogatását. Arra számít, hogy ezeket a köröket elkeserítette az izraeli agresszió nemzetközi elítélése, másrészt azokra számít, akik ellenséges állás­pontot foglalnak el Jugoszlá­viával szemben. Az ENSZ diplomáciai kö­reiben rámutatnak, hogy ez a kampány nehézségeket gör­dít Eisenhower és kormánya elé. Az USA elnöke tegnapi nyilatkozatában maga is el­ítélte ezt a kampányt. A newyorki konzuláris kar pedig a maga részéről rész­ben bojkottálta Wagnert. Tiltakozásként az arab országok, Jugoszlávia és még néhány ország kép­viselője tegnap este nem vett részt a polgármester által rendezett vacsorán. A reggeli lapok kiemel­kedő helyen adtak hírt erről. A polgármesterrel és a reakciós körökkel kapcsolat­ban álló helyi lapokban ez a kampány veszélyes formá­kat ölt. Felelőtlen vezércik­kek az ENSZ és delegátusai­nak megtámadására hívnak fel. A szenzációhajhász Daily Mirrornak például nem tet­szik, hogy amióta New York az ENSZ székhelye lett, »ne­veletlen típusok rontják a levegőt«, és diplomáciai jel­zésű autóikkal »kénye-ked­­vükre mezszegik a közleke­dési előírásokat.« A lap fel­szólítja »a függetlenségi nyi­latkozathoz hű amerikaikat­, hogy törjék be a fenti dip­lomaták autóinak ablakait. Mindaz, ami most tör­ténik az USA-bam nem használ az amerikai kor­mánynak, politikájának és az ország nemzetközi tekintélyének. Kérdés hogyan sikerül majd a kormánynak megbirkóz­nia ezekkel a romboló irányzatokkal. B. LAZICS Newyorki részlet Javasolják a felvételt A KÖZGYŰLÉS ELÉ KERÜL DÉL-VIETNÁM ÉS DÉL­­KOREA FELVÉTELE New Yorkból jelenti az AFP. Az ENSz közgyűlésének különleges politikai bizottsá­ga szerda esti ülésén elhatá­rozta, hogy javasolni fogja a Biztonsági Tanácsnak Dél- Vietnam és Dél-Korea felvé­telét az ENSz tagállamainak soraiba. Dél-Korea felvétele mellett 45 ország szavazott, nyolc or­szág ellenezte, 22 küldöttség pedig tartózkodott a szavazás­tól. Dél-Vietnam esetében 44 ország a felvétel mellett, nyolc pedig ellene szavazott, 23 küldöttség tartózkodott a szavazástól. A felvételről hozott javas­latot a Közgyűlés is felülvizs­gálja és csak ezután terjesz­ti a Biztonsági Tanács elé. A NYUGATEURÓPAI KÜLÜGYMINISZTEREK ÉRTEKEZLETÉRŐL A nyugatnémet kormány helyesli a javaslatot Bonn­ból jelenti a Reuter. Nyugat-Németország lon­doni nagykövetségének kép­viselői tárgyalnak a brit b­ül­ügyminisztérium­mal a nyu­gat-európai külügyminiszterek indítványozott értekezletének időpontjáról és napirendjé­ről. Ezt az Indítványt nem­régen a brit kormány tette. A nyugatnémet kormány hi­vatalos képviselője kijelen­tette, hogy kormánya kedve­­zően fogadja a javaslatot AZ ALGÉRI VITÁRA KÉSZÜLNEK PÁRIZSBAN Párizsból jelenti a Tanjug. Párizsi politikai körök a parlament algériai vitájára készülnek. Valószínűnek tart­ják, hogy előzőleg a parla­menti csoportok vezetői meg­beszélést tartanak a »kerek asztalnál«. Mint ismeretes Guy Mollet miniszterelnök a múlt héten egységre és meg­beszélésekre szólította fel a pártokat. A pártvezetők jó­része már elfogadta a minisz­terelnök felhívását, de ugyan­akkor csak részben, jelentős fenntartásokkal tette magáé­vá a január 9-i kormánynyi­latkozat elveit Az eddigi megbeszélések azt mutatják, hogy a »nemzeti pártok« csak abban értenek egyet, hogy az ENSZ nek nincs jo­ga tárgyalni Algírral. A sajtó feplésbről Márciusban összehívják a központi bizottságot A SZOCIALISTA SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK ÉS TITKÁRSÁGÁNAK POLI­TIKAI ÉRTEKEZLETE titkársága tegnap együttes ülést tartott Beográdban, a­­melyen meg­tárgyalták a saj­tó néhány problémájét, a munkástanácsok kongresz­­szusának összehívását és még néhány kérdést. Az ülésen megállapították, hogy az utóbbi években a sajtó jelentős előrehaladást ért el a kül- és belpolitikai tájékoztatás terén. Széleskörű tájékoztató szolgálatot szer­veztek, amely felvilágosítá­sokat ad a sajtónak a folyó ügyekről, a kül- és belpoli­tika kérdéseiről. A tájékoztató szolgálat hí­reit azonban a sajtó nem használta fel mindig kellő mértékben, különösen ami a h­írmagyarázatokat illeti. Az ülésen ezért megtárgyal­ták az újságírók, és az újság­íróká­derek továbbképzéséhez szükséges intézkedéseket. Különös figyelemmel tár­gyalták a­z újságírók politi­kai képzettségének emelését. Ezen a téren legtöbbet tehet­nek az újonnan megszerve­zett sajtótanácsok, mert a Szocialista Szövetség ezek ut­­án jótékony hatást fejthet ki a sajtóra. A sajtótanácsok feladata, hogy összekötő szerv­ként szerepeljenek a szerkesz­tőségek és a sajtóbizottságok között. E célok biztosítására a Szocialista Szövetségnek nagy gondot kell fordítania a sajtótanácsok összetételére. Az ülésen megállapították, hogy az újságírók szakmai tudásának emelésére is nagy gondot kell fordítani. Ezen a téren legtöbbet tehetnek az újságíró egyesületek, előadá­sok, szemináriumok és tan­folyamok segítségével valósít­hatják meg fenti céljaikat. Legeredményesebb munkát azok a szemináriumok végez­hetnek, amelyeket maguk az újságírók szerveznek és meg­hívják a politikai vezető sze­mély­iségeket és szakembere­ket is és együttesen megtár­gyalják az időszerű kérdé­seket. Az újságíró egyesületek fon­tos feladata, hogy ápolják és fejlesszék az újságírók fele­lősségérzetét is. Az ülésen szóba került a lapkiadó vállalat­ok és újság­írók anyagi helyzete, ame­lyet a Szövetségi Végrehajtó Tanács egészében is megtár­gyal. Az ülésen elfogadták a munkástanácsok kongresszu­sának összehívására vonatko­zó javaslatot is. A nők politikai munkájá­val foglalkozó bizottság javas­latával kapcsolatban megál­lapították, hogy a nemzet­közi nő­nap megünneplése nem pusztán a női szerveze­tek ügye, hanem elsősorban a Szocialista Szövetségé. Március 8-a jellege megma­rad, mint a nők nemzetközi szolidaritásénak és mozgósít politikai és társadalmi fel­adatok megoldására és hogy megünneplése elsősorban po­litikai esemény. Beográdból jelenti a Tan­jug. A Szocialista Szövetség el­nöksége és szervező-politikai Az értekezleten határoza­tot hoztak, hogy a soron kö­­vetkező szervező és­­politikai feladatok megvitatására már­cius közepén összehívják a Szocialista Szövetség közpon­ti bizottságának teljes ülését EISENHOWER NYILAT­­KOZATA Külpolitikai kommentár (5. oldal) MILYEN HIBRIDEKET TERMESSZÜNK VAJDA­SÁGBAN (3. oldal) HELYZETKÉP AZ ILLET­­MÉNYSZABÁLYZATOK KÉSZÍTÉSÉRŐL (2. oldal) Belpolitikai kommentár HOL VÁLNAK EL!­­ (3. ol­d­a­l) A VASEVŐ EMBER NOVISZÁDON (2. oldal) NAPSUGÁR BULGANYIN ÉS HRUS­CSOV FINNORSZÁGBA LÁTOGAT Moszkvából jelenti a Tan­jug: Bulganyin szovjet kormány­elnök és Hruscsov elsőtitkár elfogadták Vuori finn nagy­követ meghívását és az idén Finnországba látogatnak. MEGVÁLTOZIK AZ EISENHOWER-TERV! Washingtonból jelenti a Reuter: Demokrata vezetők véle­ménye szerint Eisenhower középkeleti terve valószínű­leg nagymértékben megvál­tozik. Beiktatják a demokra­ták követeléseit is. SZAUDI ARÁBIA KIRÁLYA DULLESNÉL Szaudi Arábia királya teg­nap Dulles amerikai külügy­miniszterrel találkozott. E­­gyiptom és a Szuezi-csatorna használóinak együttműködé­séről és a csatorna hajózha­tóvá tételéről tanácskoztak. A megtorlás ellenére is tart az algeri sztrájk A katonaság erőszakkal hurcolta munkára az arabokat Fegyveres incidensek Párizs környékén Párizsból jelenti a Tanjug. A francia hatóságok újabb drasztikus intézekdéseket fo­ganatosítottak a már négy napja tartó algeri általános sztrájk ellen. Alger város­ban a katonaság körülzárta a város muzulmán negyedét és a munkahelyeikre hurcol­ták a férfiakat A sztrájko­ló államtisztviselőket elbo­csátották és jelentős részü­ket szobafogságra ítélték. Oranban még a rendőrség több tisztviselőjét is letar­tóztatták. Peregoban kéthó­napos börtönre ítélték a ta­­nítókat és tanárokat, mert nem jelentek meg az iskolá­ban. A kereskedők jórészét is elítélték. Az üzleteket erő­szakkal megnyitották és a szembeszegülő kereskedőket pénzbüntetéssel és engedé­lyük elverésével büntették. Ennek ellenére a sztrájk tovább tart. A munka csak­­ ott folyik, ahol erre az ara­bokat a katonaság rákény­­szerítette A vasúti közleke­dés még mindig nem állt helyre. A kikötőkben sokkal több katona van, mint ahány munkást a katonák mozgó­sítani tudtak A városok el­látását katonaság biztosítja Az üzletek jórésze zárva van. Franciaországban, mint is­meretes, az algeri munkások sztrájkba léptek,, hogy tá­mogassák az algeri lakosság mozgalmát Több helyen sú­lyos incidens volt. Párizs környékén 11 sztrájkoló al­­gerit megsebesítettek. Közü­lük egy belehalt sebeibe. A rendűs­ég az orosz ország­ban készültségi állapotban van.

Next