Magyar Szó, 1957. március (14. évfolyam, 58-88. szám)

1957-03-01 / 58. szám

IBS, A FASIZMUSRA - SZABADSAG A MSCKSK • POST. PLAG,­­ GOT. AHA 10 DK A politikai munka a fej­lőd­és adta új körülmények közepette Tegnap megtartották a Szocialista Szövetség VII. tartományi értekezletét A bizottság beszámolója a helyzetről és a feladatokról Ismét Sztevan Doronyszki az elnök A vita összegezéseként és megismételve a jelentésiben, és feldolgozott né­hány kérdést: a szocialista demokrácia fejlődését, a mezőgazdasággal kapcsola­tos feladatokat és azt, hogy a kommunális rendszer tökéletesítése közepette új helyzetbe kerültek a társadalmi szervezetek és minőségileg változott a politikai munka. Sztevan Doronyszkinak, a Szocialista Szövetség elnökének zárószavai­val befejeződött a Szocialista Szövetség VII. tartományi értekezlete. Az új tar­tományi bizottságba 110 tagot választottak. A bizottság ismét Sztevan Do­­ronyszkit választotta elnökké és Pasko Romacot titkárrá. Az elnökség tagjai: Az elnökség tagjai: Géza Tikvicki, Nagy József, Györgye Niksics, Zora Kidzsa­­lics, Rúzsa Tadics, Radován Vlajkovics, Szava Mali, Farkas Nándor, Milka Agbaba, Luka Mrksics, Dusán Popovics, Rehák László, Nikola Rmezics, Lju­­bisa Sztankov, Predrag Vladiszavljevics. Az évi értekezleten a Szocialista Szövetség szerbiai főbizottságának kikül­dötteként részt vett Cana Babovics és Radivoje Davidovics. Délelőtt Pasko Romac, a tartományi bizottság titkára magyarázatot fűzött a tartományi bizottság jelentéséhez, melyet a kiküldöttek már napokkal ez­előtt megkaptak. A vitában felszólaltak: Milán Bacskalics, Dusán Bogdanov, Jován Dacsics, Arsze Budovalcsev, Milutin Tubics, Nagy József, Szteván Ko­­jics, Mile Pocsics és Zsáki József. Szemelvényeket a délelőtti vitából a 2. ol­dalon közlünk. A délutáni vitában részt vett: Ljubica Dukics, Nagy Ferenc, Lajcsó Jara­­mazovics, Györgye Niksics és Ernyes György, majd Paskó Roman. A jelentést az értekezlet egyhangúlag elfogadta. Beszámolója elején a tarto­mányi bizottság megállapít­ja, hogy a Szocialista Szövet­ség a legutóbbi tartományi értekezlet óta eltelt időszak­ban igen tevékeny munkát fejtett ki mind a nemzetközi események, mind a belpoli­tikai kérdések magyarázatá­ban és feldolgozásában. Elég csak néhány dolgot megemlíteni a mezőgazdaság­ból, hogy megállapíthassuk, mennyire szükséges volt a Szocialista Szövetség széles­körű tevékenysége. Vajdaság művelhető föld­jének 23,5 százaléka szocia­lista gazdaságon, 76,5 száza­léka pedig magánosok kezé­ben van. Az egész terület együttvéve is meglehetősen kicsi a lakosság élelmezésé­re. Ezenfelül egész sor külön­féle fogyatékosság­ig terheli a mezőgazdaságot, természe­tesen nemcsak a mi hibánk­ból. Azt hiszem nyu­godtan állíthatjuk, hogy a Szocialista Szövetség szerve­zetei tavaly jelentős lépést tettek e téren. Különösen az alábbi problémák megoldá­sáért kellett sokat küzde­niük: szakemberek alkalma­zásáért, a pénzügyi ügykeze­­­­lés rendezéséért, a termelés jobb megszervezéséért, jutal­mazásért, társadalmi alapok létesí­téséért, helyes kezelé­séért. Semmivel sem volt könnyebb a mezőgazdaság fokozottabb gépesítésének problémája sem. Külön figyelmet érdemel­nek a szövetkezetekben, fő­leg pedig a földművesszövet­­kezetekben elért eredmé­nyek. Sikeresen leküzdötték a fölvásárlás elháríthatatlan­nak látszó nehézségeit, és ta­valyi nyereségükből már mintegy 636 millió dinárt be­fizethetnek az alapokba. Tár­sadalmi és egyéni eszközeik­ből több mint 2,143 millió di­nárt fektettek a mezőgazda­ságba, ebből 1,407 millió di­nárt gépekbe. Mindez azt mutatja, hogy elmaradt mezőgazdaságunk­nak van kilátása a fejlődés­re, ha az öntudatos szocialis­ta erők nem tévesztik el sze­mük elől, hogy ez szubjektív tényezőktől is függ. IPAR, KÁDEREK, ÉLET­SZÍNVONAL A Szocialista Szövetség munkája meglátszik az ipar­ban is, az ipar megújításában és termelékenységének növe­lésében. Itt van még egy se­reg megoldatlan kérdés. Ter­melőeszközeinek nagy része elavult, nincs elég szakem­ber és alacsony a termelé­kenység. Elévült iparunk állandó kí­sérői még a munkások szak­képzetlensége és a szakem­berhiány. A termelékenysé­get csak az ipar megújításá­val, a munkások szakképesí­tésével és iskolázott irányí­tó káder beállításával lehet növelni. A termelés nemcsak fizikai, hanem szellemi mun­kát is követel. Ezért megfe­lelő eszközöket kell biztosí­tani az iparban szükséges szakkáder iskoláztatására. A politikai szervezeteknek pe­ri ■' ’’’I­deniök kell a szakér­tő'' ',mt néhol megnyilvá­nuló helytelen magatartás ellen. A politikai és egyéb társ­a­lmi szervezetek az el­mu'* évben sok hasznos do l go* '"'zdemenyeztek, például tar * ■’••amokat, sz­em'náriu­­mn’-at tartottak ezer és ezer ember szakképesítésére. (Folytatása a 3. oldalon) bérlőnek vagy nem lesz ki­fizetődő többé az igája és el­adja és ő is a szövetkezet­hez fordul, vagy a meglévő eszközeivel belterjesebb gaz­dálkodásba kezd saját föld­jén. LAJCSÓ JARAMAZO­VICS szubotk­ar kiküldött a vajdasági tervezésről és a szakértők helyzetéről beszélt Rámutatott, hogy a Szocia­lista Szövetség alapszerve­zeteinek figyelemmel kell követni a mezőgazdasági szervezetek tervezését, az eszközök felhasználását, stb. — Gyakran aszerint ítél­jük meg a Szocialista Szö­vetség tevékenységét, hogy hány tagja van az alapszer­vezetnek — mondta felszó­lalásában GYÖRGYE NIK­SICS szremszkomitrovicai ki­küldött Ez egyoldalú. Az önigazgató szervekben min­den járásban többszáz ember van, a­hogy nem mindegyik tagja a Szocialista Szövet­ségnek, annak a mi hanyag­ságunk az oka. Gyakori az is, hogy a Szocialista Szö­vetség lebecsüli az önigaz­gató szervek munkáját. Pél­daként megemlítette, hogy a Szocialista Szövetség járási bizottsága a múltkoriban el­határozta, hogy tanfolyamot tart az önigazgató szervek elnökeinek. Amikor meg kellett volna hívni őket a tanfolyamra, kitűnt, hogy a Szocialista Szövetség községi elnökei nem tudták, ki az illető szervnek elnöke. ERNYES GYÖRGY felszó­lalásában arról beszélt, hogy kevés gondot fordítunk a mezőgazdasági felvilágosítás­ra, propagandára. A film­­kö­nontnak például nincs elég időszerű keskenyfilmje a mezőgazdaságról. A mező­­gazdaságra évente több mil­­liárdot ruházunk be és rém gondolunk arra, hogy — most Sztevan Doronyszki zá zkcT^valból Idézünk: a 1—1,r­♦ Titirnnropoti *** gTd V-rr~ «a-V 1— l • r1- Szir%vvpT~a114 ^7. az mird»n föi'izn,’ívesnek ér­tenie kell a géphez. Sztevan Doronyszki Havcivás a déli ország­részeken A Tanjug jelentése sze­rint Crnagorában tegnapelőtt éjjel hóvihar tombolt. A hó­takaró vastagsága mű­idősz­­ere 15—20 an volt, az erős é­­szaki szél a­zonban több he­lyen összehord­ta a havat, úgyhogy néhány fontosabb útvonalon megszakadt a köz­lekedés. Egy minik jelentés arról számol be, hogy tegnapelő­t éjjel Ma­kedóniábe­n is hava­zott. A köztársaság déli vidé­kein gyab mint 30 cm ma­gas a hó. A délutáni lila LYUBICA DUKICS fel­szólalásában, a felnőttek to­vábbképzésének problémái­ról beszélt. NAGY FERENC felszóla­lásában azt fejtegette: nem új jelenség az, hogy a föld­műves a sikeresebb művelés érdekében szövetkezik. Csak­hogy ezt azelőtt egy má­sik földművessel tette, azzal, akinek volt igája, vagy más eszköze. Most viszont a földművesszö­­vetkezettel együtt műveli a földjét. Az it az, hogy amíg az a másik földműves nem fektetett be úgyszólván semmit a bérbevett földbe és a termés az átlag alatt volt, a földművesszövetkezet nagyobb befektetéssel jóval magasabb hozamot ér el. Krimokon például a szövet­kezet által bérbevett 600 hol­don az idén előreláthatólag 373 tonna gabonafélével több térim, mint amikor ugyan­ezt a területet 200 földmű­ves bérelte. Ennek aztán to­vábbi politikai és gazdasági hatása is van. A régebbi Nagy Ferenc Az izraeli csapatok kivonulnak Amerikai~francia~izraeli megegyezés A részleteket titokban tartják Az USA, Franciaország és Izrael tegnapelőtt késő este megegyezett abban, hogy az izraeli csapatok sürgősen ki­vonulnak Gázából és Salm el Sejkből. A megegyezést Dulles, Pineau, Goldameir és Abba Eban megbeszélésén jött létre. A részleteket azon­ban még titokban tartják. Az izraeli csapatok rövidesen parancsot kapnak a kivonu­lásra. A három ország meg­egyezett abban is, hogy az ENSZ csapatainak kell felvál­taniuk az izraeli csapatokat ezen a vidéken. Izrael ugyan­is ragaszkodik ahhoz, hogy Gázát ne adják vissza Egyip­tomnak. Nem tudni azonban, hogy az USA és Franciaor­szág hogyan fogadta ezt a követelést. Az ENSZ csapa­tai ugyanis az egyiptomi kormány meghívására van­nak Egyiptomban, vagyis csak azért vonulnának be Gázába és Salm el Sejkbe, hogy ezt a vidéket átadják az egyiptomi hatóságoknak. Az Akaba-öböl kérdésében úgy látszik úgy egyeztek meg, hogy az ENSZ az USA-val együtt biztosítja az izraeli hajók szabad hajózását. Iz­­rael álláspontjának megvál­tozása a francia és amerikai államférfiakkal folytatott megbeszélés eredménye. Washingtonból jelenti az AP. TITO MARSAI ÜDVÖZ­LETE A II. PROLETÁR­­BRIGÁDHOZ Joszip Broz Tito, a fegy­veres erők főparancsnoka üdvözlő táviratot küldött a I. Proletár brigádhoz, az egység megalakulásának 15. évfordulója alkalmából. HAVAZÁS A DÉLI ORSZÁGRÉSZEKEN a. Oldal) KEDVEZŐ SORSOLÁS Crvena Zvezda— Fiorentina az elő­döntőben (7. oldal) felhős, hideg idő A BEOGRADI METEORO­LÓGIAI INTÉZET JELENTI: Vajdaságban tegnap bo­rult, hideg idő volt, 13 óra­kor a hőmérséklet 0+4 fok között ingadozott. Várható időjárás: Felhős idő, a hajnali órákban fagy, a hőmérséklet lényegesen nem változik, északi szél. Új miniszterek a magyar kormányban Münnich az első elnök­helyettes A budapesti rádió jelentése szerint a Magyar Népköztár­saság elnöki tanácsa dr. Mün­nich Ferencet a magyar for­radalmi munkás-paraszt kor­m­ány elnökhelyettesét, a kor­mány első elnökhelyettesévé, Biszku Bélát belügyminisz­terré, dr. Dolezsál Frigyest egészségügyi miniszterré, Ká­lai Gyulát művelődésügyi mi­niszterré és Révész Gézát honvédelemügyi miniszterré, a kormány tagjaivá megvá­lasztotta. Az elnöki tanács Rónai Sándort az országgyű­lés elnökét a magyar forra­dalmi munkás-paraszt kor­mányában viselt tagsága alól felmentette. A kormány új tagjai tegnap letették az es­küt. Az eskütételnél jelen voltak Dobi István az elnöki tanács elnöke. Kádár János a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke, dr. Mün­­nich Ferenc a kormány első elnökhelyettese. Apró Antal iparügyi miniszter és Kristóf István az elnöki tanács tit­kára. nemzetközi kapcsolatait és jó­váhagyták a politikai bizott­ság tevékenységét és a nem­zetközi találkozókon hozott határozatait és egyezménye­it A központi bizottság u­­gyanakkor sajnálattal álla­píta meg, hogy „a Jugo­szláviával fennálló normális állami kapcsolatok mellett a Magyar Szocialista Munkás­párt állspontja és a Jugo­szláv Kommunisták Szövetsé­gének­ egyes ve­zetői nyilvá­nosan kifejtett álláspontja k­özt lényegbevágó nézetel­térés áll fenn" fontos kérdé­sekben, mint például a párt­­építés és a magyar, úgyneve­zett területi munkástanácsok értékelése kérdésében. A ha­tározat — a budapesti rádió jelentése szerint — kifejezi reményét, hogy „nézeteltéré­seink a kommunisták kö­zött szokásos el­rársias vita keretében tisztázódnak.“ Végül kijelenti, hogy a nem­zetköziség szellemében a párt tovább erősíti külföldi kapcsolatait Az ülésen határozatot hoz­tak több szervezeti és szemé­lyi kérdésben is. „A közpon­ti vezetőség elhatározta — mondja a határozat — hogy megerősíti a párt vezetőszer­veit.“ Az ideiglenes vezetősé­get 14 taggal, a politikai bi­zottságot pedig két taggal bővítették. Új öttagú titkár­ságot és ugyancsak öttagú fel­ügyelő bizottságot is létesí­tettek. A politikai bizottság tarjai: An­dó Antal, Bisztcu Héja Fehér Lajos Kádár Já­nos, Kállai Gyula, Kiss Ká­­roly, Marosán György, dr. Mönnich Ferenc, Rónai Sán­dor és Somogyi Miklós. A titk■‘■•—ái? tassai- K*dár fil­­mnfi Feck Jenő, Kállai Gyu­la, Kiss Károly és Marosán György. KIBŐVÍTETTÉK az IDEIGLENES VEZETŐ­SÉGET A budapesti rádió a MSzMP központi vezetőségének üléséről A budapesti rádió jelenté­se szerint a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt ideiglenes köz­ponti bizottsága február 26-i ülésén megtárgyalta az idő­szerű kérdéseket, valamint a szervezési és személe­dések soron következő ■ fel­adatait. Jelenleg a pry* t­g létszáma meghala'1'­­’90.600-et Elfogadta 1'. A határozati javaslatot is Az egyik leszögezi, hogy a párt­­ sikeresen fejleszti és erősíti

Next