Magyar Szó, 1957. április (14. évfolyam, 89-118. szám)

1957-04-01 / 89. szám

Petar Sztambolics, a Szövetségi Képviselőház új elnöke (balról) és Jovan Veszelinov, a KSz szerbiai vezetőségé­nek új titkára a szombati ülésen, amelyen Veszelinov az elnökségi tisztségre távozó Sztambolicstól átvette a szerbiai pártvezetőség titkári teendőit Kedvező jelenségek gazdasági életünkben Marian Brecely sajtóértekezlete Beográdiból jelenti a Taxi­­jug. A Szövetségi Népszkupszi­­na elmúlt ülésén szó volt az év kedvező gazdasági jelen­ségeiről. Ezt egészítette ki Marian Brecely áruforgalmi államtitkár a tájékoztatási államtitkárság tegnapi sajtó­értekezletén. Hangoztatta hogy az ipari termelés és a termelékenység növelése e­­gyik legfontosabb előfeltéte­le a piac megszilárdításának és a gazdaságpolitikai célok megvalósításának. A kivitel­nek az év elején tapasztalt erős emelkedése gazdasági életünk legnagyobb sikerét képezi. A belső piaci áraikban nincs jelentősebb változás,— mondotta Brecely. Az idény jellegű árváltozásoktól elte­kintve az elmúlt időszakban a mezőgazdasági termékek piacán nem volt változás. Egyedül a hús kiskereskedel­mi ára mutat jelentősebb e­­melkedést, de ha tekintetbe vesszük a tojás, a tej, a tej-­­­termékek és más cikkek ár­csökkenését, megálla­pí­that­juk, hogy az élelmiszerek á­­ra nagyjából csökkenő irány­­­zatot mutat. Az idén jóval nagyobb területeket vezettek be, mint az utóbbi években és ha a terméseredmények normálisak lesznek, piacunk ellátása és árszínvonala ked­vező lesz. Igen fontos kérdés a kis- és nagykereskedelmi hálózat jobb megszervezése de figyelembe kell venni la­kosságunk vásárlóerején­ek állandó növekedését is, ne­hogy kedvezőtlenül alakul­jon az áru és pénzalapok a­­ránya. A közfogyasztási cikkek o­­hozatala is kedvezően ala­kult. A behozatal emelkedé­sével és a­z erőteljesebb ha­z­ai termeléssel megfelelő mr­tékben ellátjuk lakosságon szükségleteit a3 ellensúlyoz­zak emelkedő vásárlóeret is. A behozott és haza-­ ered­eti alapélelmiszerek ára a­z­dasági reál­árak színvona mozog. A gyakorlat fogja megmu­tatni mezőgazdasági nagyke­reskedelmünk megszervez­-­­­sének legkedvezőbb formáit Bizonyos eredményeket már el is értünk az úgynevezett „piaci napok“ bevezetésével, de ezek hatása nem lehetett teljes a szavatolt árak meg­oldatlan kérdése miatt Ta­nulmányoznunk kell még a mezőgazdasági termékek nagy kereskedelmi aukcióik kérdé­sét is és meg kell oldanunk a raktárak, hűtőházak prob­lémáját. A lakosság el­látásának megjavítása szempontjából rendkívül fontos a kiskeres­kedelmi hálózat fejlesztése, és a fogyasztók tanácsainak megszervezése. A fogyasztók tanácsai eddig nem valósí­­tották meg a hozzájuk fű­zött reményeket mert fel­adatkörük sem volt ponto­san körvonalazva. Szükséges­nek látszik, hogy a kerske­­delmi önigazgatás fejleszté­sével párhuzamosan ponto­sabban meghatározzuk a fo­gyasztók tanácsainak szere­pét is. Men fogott idott az olasz szocialista kül­döttség megbeszélése a Szocialista Szövetség kép­viselőivel Lyubdyanából jelenti a Tan­jog.Tegnapelőtt este Lyublya­­nába érkezett az olasz szo­cialista párt hazánkban tar­tózkodó háromtagú küldött­sége. Tegnap délelőtt a kül­döttség Bléden folytatta a megbeszéléseket Szocialista Szövetségünk képviselőivel. A megbeszéléseken Edvard Kardelj a Szocialista Szö­vetség főtitkára és a beo­­grádi megbeszélésen részt vett küldöttség tagjai mel­lett jelen volt Miha Marin­­­ko, a szlovén Szocialista Szövetség elnöke is. Az olasz szocialista párt küldöttsége ma délelőtt Brio­nira látogat. Kitüntették a Jajce—Zágreb távveze­ték építőit A Szövetségi Végrehajtó Tanács tegnap 12 millió di­nár jutalmat osztott ki a Jajce—Zágreb távvezeték 1150 mérnökének, techniku­sának és munkásának. Kö­zülük ötöt felterjesztettek m­unkaérdemrend kitüntetés- A távvezeték több mint 200 kilométer hosszú, és re­kord idő alatt készült el, a legnehezebb terepi viszonyok közepette és nagyobbára a **A hónapokban. Jelentősége torgy, mert megoldja Nyu- gat-Horvátország villamos­­nergia ellátását és egységes­sé teszi a jugoszláv villany­­ellátást. Ez hazánk első nagy méretű távvezetéke, amely 220.000 volt közvetítésre al­kalmas. Sz. D. BADSÁG­­ .WNÍK * POST. PLAC. U GOT. U&A. »­MN. 601 az oldalhálón át Kétszer vezettek a szukor­caiak Szarajevó - Spartacus 2:2 (11) Kovics a 7., Biogradlics a 38., Braniszavljevics a 48., és Radicsevics az 54. perc­ben. SZARAJEVÓ: Peják — Dzsemidzsics, Biogradlics — Sztipics, Svraka, Markuse­­vics — Zsivkov, Novo, Ju­­szufbegovics, Lovrics, Radi­csevics. SPARTACUS: Prvnlovics — Tapiska, Csopics — Bo­­gesics, Sztefanovics, Leskov — Ognyanov, Jenovai, Ton­­kovics, Csovics, Braniszav­ljevics. A szuboticai Spartacus kétszer is vezetett Szaraje­­­­vóban, mégis csak egy pont­­­­­al tért haza. A­ hazaiaknak­­ több gólhelyzetük volt ugyan,­­ a döntetlent azonban nem a­­ játékosoknak, hanem Lem­e­­c­sics bírónak és Baucsics part­jelzőnek köszönhetik. Az 51. percben ugyanis, amikor a Spartacus 2:1- re vezetett, Radicsevics éles lövése az oldalhá­lón át jutott be a kapu­­s­­ba. Lemesics mintegy 40 méter­­re volt a kaputól, nem látta tisztán a helyzetet, kikérte Bancsics partjelző vélemé­nyét is, és visszavonhatat­lanul a középre mutatott. A Szarajevó egyébként töb­bet támadott, de csatársora nem tudta kihasználni a gólhelyzeteket, másrészt Prvulovics is nagyot vé­dett A Szarajevóból Szti­pics és Novo tűnt ki, a Spar­tacus legjobbja pedig Og­nyanov és Prvulovics volt Ognyanov ezúttal nagyszerű­en játszott. Biztosan kezelte a labdát, könnyedén lerázott magáról 2—3 védőjátékost is, csatársorainak pedig szín­­e tálcán osztogatta a lab­dát Szarajevó, Kosovó stadi­­on, 8000 néző, vezette Le­­mesics (Szplit), góllövő Ton­ Juvulovics Vukmánovics alelnök Szíriában A köztársasági elnök vacsorát adott észleletére Damaszkusziból jelenti a Tangug. Szvetozár Vukmánovics, a Szövetségi Végrehajtó Ta­nács alelnöke és Haszan Br­­kics a külkereskedelmi bizott­ság elnöke tegnap megérke­zett Damaszkuszba. Libanon és Szíria határán Vukmano­­vica alelnököt dr. Abdulah Katii a szír köztársasági el­nök képviselője és Szlavko Zore jugoszláv követ fogad­ta. A szár fővárosban a jugo­szláv vendégeket Sabri El A­sáli miniszterelnök, Szál­ah Boltar külügyminiszter, Ka­r­­eb Ajzem honvédelmi minisz­­ter és több más vezető sze­mélyiség köszöntötte. Vukma­novics alelnök a jugoszláv és szír nemzeti himnusz hang­jai mellett elvonult a dísz­­század előtt s aztán a köz­­társasági elnök rezidenciájá­ba hajtatott, ahol Sukri Ku­­atlii köztársasági elnökkel félórás szívélyes beszélgetést folytatott. A szír köztársasági elnök tegnap este vacsorát rende­zett a jugoszláv vendégek tiszteletére. Szvetozár Vukmanovics A KÍNAI KONGRESSZUS ELNÖKÉNEK JÓKÍVÁN­SÁGA PETAR SZTAMBO­­LICSHOZ Pekingből jelenti az Új- Kína hírügynökség. * Liu Sao Csi, a Kínai Nem­zeti Kongresszus elnöke jó­kívánságait küldte Petar Sztamibolicshoz, a Szövetsé­gi Népszkupstina elnökké va­ló megválasztása alkalmából és egyben sok sikert kiván­t Jugoszlávia szocialista ország építéséhez. Ifjabb rohant GUY MOLLET KORMÁNYA ELLEN Ezúttal az euratom és a közös piac kérdésében A francia parlamenti cso­portok Európaellenes áram­­latainak képviselői tegnap általános harcot kezdtek a kormány döntése ellen, hogy még áprilisban megnyitja a parlamenti vitát az euratom és a közös európai piac be­cikkelyezésére. Ezt a két szerződést mint ismeretes, a múlt héten írták alá Ró­mában hat nyugateurópai or­siág legmagasabb képviselői. Céljuk, hogy fokozatosan 5—17 év alatt Nyugat­­Erópa teljes gazdasági­­é vesülését valósítsa meg. A megújuló parlamenti irő újabb veszélyeket rejt a­ Mellet kormánya szá­­mra, ugyanis a legutóbbi bizalmi szavazáson a kor­mány mindössze 33 szavaza­ta­ többséget szerzett. Gaz Mellet BUDUTYNOSZT—PARTI­ZÁN 2:2 (2:1) Titográd, 8000 néző, vezet­te Kramyc. Góllövő: Mlade­,­novics (2), illetve Valek és Kaloperovics. A nézők még jóformán he­lyet sem foglaltak, amikor a labda már Sztojanovics há­lójában táncolt A 15. perc­ben már 2:0 volt a Buduty­­noszt javára, és a következő negyedórában elkeseredetten védekezett a Partizán. Ké­­­­sőbb felszabadult, 2 gólt lőtt és a Budutynoszt csak nagy erőfeszítéssel tudta megtar­tani a döntetlent. Az ered­mény reális A Partizán Ze­­bec és Milutinovics nélkül játszott. Kitűnt Bjelojevics kapus, Radovics és Mladenovics, il­letve Pajevics és Valek. A SZÖVETSÉGI LIGA 19. FORDULÓJÁNAK EREDMÉNYEI: ZÁGREB: Vojvodina—Lo­­komotiva 2:0, Velezs— Dinamo 4:1 SZARAJEVÓ: Szarajevó— Spartacus 2:2 BEOGRAD: BSK—Radnics­­ki 1:1, C. Zvezda—Zág­reb 6:0 TITOGRÁD: Budutynoszt —Partizan 2:2 SZKOPLJE: Vardar—Haj­duk 4:1 A táblázat állása: A vasárnapi mérkőzések: Voj­vodina—C. Zvezda, Hajdúk— Radnicski, Zágreb—Spartacus, Pra­tizán—Dinamó, BSE—Loko­­mrotiva, Velezs—Vardar, Buduty­neszt—Szaraj­evó, C. Zvezda IS 13 3 2 45:10 20 Vojvodina is 13 2 3 48:20 2S Hajdúk 18­­ 4 5 29:20 22 Partizán 18 8 4 2 41:28 20 Spartacus 18 6 6 f1 38:28 18 Dinamó 18 1 4 7 38:38 18 Lokomotiva 18 8 1 9 33:36 17 BSE 18 5 6 7 28:36 16 VolCZS 18 6 4 8 30:39 16 Zagreb 18 5 L 8 22:32 15 Vardar 18 6 3 8 19:36 15 Radnicski 18 4 6 8 22:35 14 Budutynoszt IS 5 4 9 22:34 14 Szarajevó 18 3 4 11 24:45 10 Változékony idő A BEOGRÁDI METEORO­LÓGIAI INTÉZET JELENTI: A hűvös óceáni légtöme­gek következtében hazánk­ban több helyen esett, dör­­gött és villámlott. Várható időjárás mára: változékony idő, gyenge szél, a hőmérséklet alig változik. Még mindig nem eső a Vojvodina C. Zvezda—Zágreb 6:0 (2:0) Beográd, 15.000 néző, ve­zette Sztanosics (Szarajevó), góllövő Rudinsz­ki (3, egyet tizenegyesből), Kosz­ti­cs (2) és Cokics. A Zvezda leleményesebb csatárainak köszönhet­i nagy győzelmét mert a Zágreb a mezőnyben egyenrangú volt Szögletarány 10:1 a Zágreb javára. Krivokutya nagysze­rűen védett. Rezár (Zágreb) a tizenegyest sem tudta érté­kesíteni. Krivokutya a legle­­hetetlenebb lövéseket is fog­ta. A mérkőzés élénk és iz­galmas volt. Kitűnt: Zekovics, Kosztics és Rudinszki, illetve Sánták, Rezár és Medved. RADNICSKI—BSK 1:1 (0:0) Beográd, 15.000 néző, ve­zette Markovics (Beográd), góllövő Privicsevics, illetve Antics. A mérkőzés unalmas volt. A játékosok mintha csak Privicsevics húsz méteres gólja után ébredtek volna fel. A Radnicski ötleteseb­ben játszott és támadásait szebben vezette. Azonban a BSE-nak több helyzete volt, és habár mezőnyjátékban alul maradt, elmulasztotta a győzelmet. Különösen Joszics és Antics hagyott ki sok szép helyzetet.

Next