Magyar Szó, 1957. május (14. évfolyam, 119-147. szám)

1957-05-01 / 119. szám

MAGYAR SZÓ Gazdasági fejlődésünk távlatairól Szvetozár Vukmánovics alelnök beszélgetése az újságírókkal Szvetozár Vukmánovics Tempó, a Szövetségi Végrehajtó Tanács alelnöke eleget téve a Borba meghívásának, válaszolt a lap szerkesztőinek kér­déseire gazdasági fejlődésünk távlatairól. Az aláb­biakban részleteket közlünk fejtegetéseiből. — Gazdasági fejlődésünk távlatairól nem lehet beszél­ni anélkül, hogy ne térnénk ki az eddig elért eredmények­re. — Így kezdte a beszélge­tést Szvetozár Vukmanovics Tempó. — Ha pedig már szólunk eddigi gazdasági fej­lődésünkről, akkor nem ma­radhatunk meg a sikerek és kudarcok felsorolásánál. U­­gyanis sokkal fontosabb ele­mezni azokat a feltételeket, amelyek módot adtak az e­­redmények elérésre, illetve elemezni azokat az ok­okat, amelyek miatt kénytelenek voltunk kudarcokat is el­könyvelni a gazdasági épí­tés egyes területein. Vukmanovics elvtárs ez­után ismertette a múltban elért eredményeinket, _ fel­sorolta balsikereinket, rámu­tatott az ezeket előidéző o­­kokra, majd így folytatta: _ — Eddigi gazdaságpoliti­kánkat, az ország iparosítá­sának és villamosításának politikáját hazánk háború utáni helyzetének anyagi és más feltételei szabták meg az iparosítás és villamosí­tás politikájával, nemkülön­ben azzal, hogy idejekorán megszüntettük a közgazda­ság adminisztratív igazgatási rendszerét, és bevezettük a munkásönigazgatást, olyan kedvező feltételeket terem­tettünk, hogy a legutóbbi é­­vekben lehetővé vált gazda­ságunk gyors fejlődése. 1953 és 1956 között közgazdasá­gunk bruttó termelése éven­te átlag 6 százalékkal növe­kedett, ha pedig a nagy ter­mésingadozások miatt­­ mel­lőzzük a mezőgazdaságot, ak­kor a többi gazdasági ágak bruttó termelésének értéke mintegy 9 százalékkal nö­vekedett évente. Ilyen kedve­ző fejlődési arányszámokat ma csak igen kevés európai ország mutathat ki. Bátran mondhatjuk azt is, hogy az ipari termelés alakulásának olyan kedvező jelzőszámait, amilyeneket hazánk a leg­utóbbi éveikben elért, egyet­lenegy nyugateurópai ország sem mutathat fel. Ipari ter­melésünk ugyanis átlag 13 százalékkal növekszik min­den esztendőben. Mindez azt mutatja, hogy a munkásön­igazgatás konkrét eredmé­nyei nem maradtak el. El­lenkezőleg a gyakorlat be­bizonyította a munkásön­igazgatás minden előnyét a közgazdaság adminisztratív és központi igazgatása felett A­ mun­kásönigazgatásnak e­­zeket az eredményeit el le­het hallgatni, de nem lehet megváltoztatni (kivéve egyes cikkekben, annak bizonyítá­sául, hogy Jugoszláviában »kudarcot vallott« a munkás önigazgatás bevezetésének kí­sérlete). Ilyen lendületes gazdasági fejlődést természetesen nem érhettünk el az egész ország komoly erőfeszítései nélkül. Azonkívül ezt az erőteljes ipari fejlődést nem érhettük el bizonyos zavarok nélkül, sem amilyenek például egyes gazdasági ágazatok elmara­dása a fejlődésben és bizo­nyos aránytalanságok egész gazdasági fejlődésünkben. A legkomolyabb aránytalanság külföldi fizetési mérlegünk­ben támadt­ Fizetési mérle­günk deficitje már most ko­molyan fékezi közgazdasá­gunk fejlődését, és ha nem teszünk megfelelő intézkedé­seket, a közeljövőben is to­vább fékezi. A Szövetségi Végrehajtó Tanács alelnöke azután is­mertette fizetési mérlegünk deficitjének okait, és rámu­tatott arra, hogy ezt nem lehet pusztán az ország ipa­rosításának tulajdonítani, mégpedig azért nem, mert igen sok reprodukciós anya­got és élelmiszert is hoztunk be külföldről. Annak sem le­het tulajdonítani külföldi fi­zetési mérlegünk deficitjét, hogy nemzeti jövedelmünket túlterheltük népvédelmi be­ruházásokkal és kiadásokkal, már azért sem, mert ezek a kiadások viszonylag csök­kennek, és a nemzeti jövede­lem 42 százalékáról (1952) az idén 28 százalékra csökken­tek. A külkereskedelmi intézet elemzése szerint közgazdasá­gunk deficitje strukturális jellegű és oka még a hábo­rú előtti Jugoszlávia közgaz­daságában gyökerezik. Már a háború előtti Jugoszlávia közgazdaságában is fellelhe­tő a kivitel csökkenése a bá­nya és erdőkincsek fokoza­tos kimerülése és a mezőgaz­dasági termelés pangása, sőt visszafejlődése folytán a la­kosság számának egyidejű növekedése mellett. Hazánk iparosításának éppen az volt egyik feladata, hogy megál­lítsa fizetési mérlegünk ál­landó romlásának folyama­tát Ez bizony nem volt könnyű, sőt óriási pénzösz­­szegek és anyagi eszközök felhasználását tette szüksé­gessé. Az ismert érclelőhe­lyek (Bor, Trepcsa, stb.) ki­merülése újabb beruházáso­kat követelt hogy megállít­suk a termelés csökkenését Hasonlóképpen újabb beru­házásokat követelt erdőgazda­ságunk ésszerűtlen kihasz­nálása, nemkülönben a ga­bonatermelés pangása is. Másrészt maga az iparosítás és a nagy ipari beruházások ebben az időszakban nem jár­hattak gyors eredménnyel, sem a termelésben, még ke­vésbé a kivitel növelésében. Az iparosításra tett erőfeszí­tések és beruházások csak az utóbbi években kezdenek gyümölcsözni és az elkövet­kező években még jobb e­­redményeket várhatunk. Nem kell tehát türelmetlen­kednünk, mert bízhatunk ab­ban, hogy iparosításunk tel­jes eredménnyel jár az ipari termelés további növelése és minden más gazdasági ága­zat továbbfejlődése szem­pontjából egyaránt Szvetozár Vukmanovics Tempo nyomatékosan rámu­tatott arra, hogy mindent meg kell tennünk fizetési mérlegünk deficitjének kikü­szöbölésére. Erre meg is van a lehetőség. Közgazdaságunk­ban például igen sok beru­házó alap van, amivel a vál­lalatok, a községek, a járá­sok, a köztársaságok és a szövetség önállóan rendelkez­nek. A gazdasági alapok de­centralizációja kétségtelenül nagyon eredményes, mert ar­ra készteti a vállalatokat és a kommunákat, hogy tovább­fejlesztésükre elsősorban he­lyi forrásokat szervezzenek Am­­ilyen sok gazdasági be­ruházó alap létezése egy olyan gazdaságban, amely­ben a fizetési mérleg defi­citje nemcsak ideiglenes kí­­sérő jelensége az iparosítás­nak, hanem sokkal mélyeb­ben gyökerezik, feltétlenül megköveteli az alapok fel­­használásának bizonyos terv­szerű irányítását, anélkül, természetesen, hogy érinte­nénk az alapokkal való ren­delkezés jogát. Végül meg kell jegyeznem azt is, hogy a következő időszakban fel­tétlenül külkereskedelmünk szükségleteit is tekintetbe kell vennünk, amikor meg­szabjuk gazdasági fejlődé­sünk irányát .b Szvetozár Vukmanovics Tempo ezután a közgazdasá­gunk aránytalanságairól szólt. Először is rámutatott ipari termelésünk egyik jel­legzetességére, t. 1., hogy a feldolgozóipar nem dolgozik teljes kapacitással. Egyes fel­dolgozó iparágak teljesítőké­pességüknek még a felét sem használják ki, ha pedig te­kintetbe vesszük a harma­dik váltást is, akkor a fel­dolgozóipar teljesítőképessé­gének kihasználása még en­nél is kisebb. Másrészt a re­produkciós anyagot és üzem­anyagot gyártó meg energiát fejlesztő vállalatok teljesítő­képességét nagyobb mkra tel­jesen kihasználjuk, mert a szén és az energia értékesí­tésének pillanatnyi nehézsé­gei csak átmeneti jellegűek. Ez a helyzet feltétlenül óva­tosságot követel a feldolgo­zóipar továbbfejlesztése te­rén, mert sokkal fontosabb, PAP JÓZSEF, hogy saját nyersanyagbázi­sunk kifejlesztésével és ki­vitellel biztosítsuk a meglé­vő teljesítőképesség teljes ki­használását. Eddigi ipari fejlődésünk azt is bizonyítja, hogy ipari vállalataink elsősorban a ha­zai piac felé fordulnak, s e­­miatt nem termelnek racio­nálisan és nem képesek kiáll­ni a világpiaci versenyt. Ez a megállapítás elsősorban gép- és villamosgép-iparunk­ra vonatkozik, amely ma mindent gyárt, amire csak közgazdaságunknak szüksé­ge van, a termelési költsé­gekre tekintet nélkül. Hogy ezek a vállalatok eddig meg­találták »számításukat«, gaz­daságpolitikánk bizonyos protekciós intézkedéseinek köszönhetik és annak, hogy hazai piacunk el volt szige­telve a világpiactól Ám az ilyen vállalatok­­számítása­ semmiesetre sem válik be, mihelyt közgazdaságunk tel­jesebben bekapcsolódik a vi­lágpiacba. Közgazdaságunk szélesebb körű és teljesebb be­kapcsolódása a nemzetközi munkaelosztásba, kétségtele­nül súlyos helyzetbe hoz sok kisebb iparvállalatot, azo­kat a vállalatokat, amelyek akkor jöttek létre, amikor piacunk szűkölködött egyes termékekben, mert ezeknek, főleg pedig a közszükségleti cikkeknek behozatalát nagy­mértékben korlátoztuk. Ezek­nek a vállalatoknak le kell mondaniuk nagyszabású ter­veikről és kiegészítő vállala­tokként kell továbbfejlőd­niük, más nagy vállalatokkal együttműködve és kiegészít­ve termelésüket. Persze ez nem azt jelenti, hogy meg­vonunk minden védelmet a hazai ipartól. Ellenkezőleg. Továbbra is védelemben ré­szesítjük és támogatjuk hazai iparunkat, de nem úgy, hogy elősegítjük az ésszerűtlen termelést és végeredmény­ben az élősködést. Ha tehát ebből a szempont­ból foglalkozunk azzal a kér­déssel, hogy a következő idő­szakban milyen iparágak fejlődését kell szorgalmaz­nunk, azt látjuk, hogy a szí­nes­fémipar, az elektroipar, a vegyiipar és az élelmiszer­­ipar jön tekintetbe. Szvetozár Vukmanovics Tempo ezután a mezőgazda­ság távlati fejlődéséről be­szélt és rámutatott a mező­­gazdaság és a többi gazdasá­gi ág fejlődését összekapcso­ló körülményekre. * Eddigi ipari fejlődésünk — mondotta többek között — szükségszerűen a mezőgaz­dasági termelés elmaradását okozta. Ez másként nem is történhetett. Másrészt az ipa­ri fejlődésnek széles távlato­kat kellett nyitnia a mező­­gazdaság fejlődése előtt. Ha hibákról beszélhetünk ha­zánk eddigi iparosításában, azt mondhatjuk, komoly hi­bát követtünk el azáltal, hogy nem fejlesztettük ma­gasabb színvonalra a traktor és mezőgazdasági gépgyár­­tást, a műtrágya és a nö­vényvédőszer gyártását, stb. Traktor és mezőgazdasági gépgyártásunkat még mindig nem helyeztük korszerű ipa­ri alapra, hogy tömegesen és olcsón termelhessen. U­­gyanez a megállapítás vonat­kozik műtrágya és növény­­védőszer-gyártásunkra is Igaz ugyan, hogy iparunk már javarészt kielégíti a me­zőgazdaság szükségleteit, de még nem teljesen, különösen árak tekintetében nem, mert az árak még mindig magasak, a mezőgazdaság nem bírja el őket tér­ítmény nélkül. A mezőgazdaság fejleszté­se végett feltétlenül szüksé­ges tehát, hogy az elkövetke­ző időszakban tovább fejlesz­szük traktor- és mezőgazda­­sági gépiparunkat, műtrágya és növényvédő szereket gyár­tó iparunkat, mégpedig olyan színvonalra, hogy ne csak minőségi szempontból, ha­nem mennyiség és ár tekin­tetében is kielégítse mezőgaz­daság­unkat. Másrészt a mezőgazdasági termelés fejlődésétől függ azz ipar további fejlődése is.. Már elmondottam, hogy fel­dolgozóiparunk nem használ­ja ki egész teljesítőképessé­gét, mert az országban nem fejlődött ki a­ nyersanyag­­termelés, másrészt pedig nem képes kivitellel megfelelő a­­nyagi eszközöket előteremte­ni nyersanyag és reproduk­ciós anyag behozatalra. Be­hozatalunk legfőbb tételei a búza, zsír, cukor, gyapot, gyapjú, stb., tehát ha figye­lembe vesszük, hogy mindezt jómagunk is termelhetünk. (Folytatás a 14. oldalon) E­lső ízben szentelte a leg­felső törvényhozótes­tület egész ülésszakát a mezőgazdaságnak. Ez ter­mészetesen azt jelenti, hogy eddig még nem tárgyaltak bő­vebben a mezőgazdaságról. Az utóbbi években, különö­sen a gazdasági kérdések vi­tájában, sok szó esett róla. Ezek a viták azonban ne­m hoztak megoldást, inkább csak utaltak a megoldatlan kérdésekre, és részben meg­mutatták, hogy nem egynek megoldására nézve eltérnek a vélemények. Maga a képviselőházi vita a régebbi vélemény­különb­ségek ellenére, már nem volt polemikus. Ez annak köszön­hető, amint a vitában is meg­említették, hogy alapos elő­készületek előzték meg. Már az előkészítő viták során tart­hatatlannak bizonyult az az elgondolás, amely az elapró­zott kisbirtok erőteljes pén­zelésével szerette volna kor­szerűsíteni a mezőgazdasági termelést. De megdőlt az a né­zet is, amely a mezőgazdasá­gi nagyüzemek termelésével és az általuk bérbevett vagy megvásárolt földdel gondolta megoldani a mezőgazdaság korszerűsítését és nem szá­molt eléggé a jelenleg kellő­­képpen nem foglalkoztatott mezőgazdasági lakosságal és az általa képviselt termelő erővel. A Szövetségi Végrehajtó Ta­nács által előkészített tanul­mány és az ezen alapuló ha­tározati javaslat alaposságá­nak és meggyőző erejének kö­szűnhető, hogy a képviselő­­házi vitában már nem voltak vélemény-összeütközések és hogy a törvényhozó testület egyhangúlag szavazta meg a határozatot. VILÁGOS TÁVLATOK A határozat kertelés nélkül tárja fel a mezőgazdaság nyílt kérdéseit, de egyúttal egész társadalmi fejlődésünk szemszögéből utal azokra a tényezőkre is, amelyek nem­csak lehetővé teszik, hanem éppen megkövetelik a mező­gazdasági termelésünkben mutatkozó félévszázados irányzat felszámolását. A jelenlegi helyzet tárgyi­lagos elemzése, amely vissza­­nyúlik a mezőgazdaság fél­évszázados alakulására és kiterjed a termelés társadal­mi körülményeire is, szilárd alapot nyújt a távlatok meg­rajzolására is. Különösen két körülményt kell figyelembe venni e mező­gazdasági politikánkat meg­szabó határozatban. Világosan kimondja, hogy szocialista fejlődésünk szük­ségszerűen megköveteli a me­zőgazdaság alapos fejleszté­sét, és hogy ehhez jelentős és­­­huzamos beruházásokra van szükség. Ennek folytán az elkövetkező öt évben a me­zőgazdasági beruházást az ideihez viszonyítva megtíz­szerezzük. Fontos mozzanat az is, hogy a határozat világosan megszabja a mezőgazdaság fejlesztésének formáit is, sa­ját tapasztalataink alapján felvázolja saját utunkat a falu szocialista átalakításá­ban. Ez az út elveti az elap­rózott magánbirtok kollektivi­zálás útján való kisajátítá­sát, de nem marad tétlen azokkal a kapitalista irány­zatokkal szemben sem, ame­lyek a szocialista társadalom beavatkozása nélkül feltétle­nül sújtanák a parasztgazda­ságok nagy részét és gátol­nák a társadalmi fejlődést is. A magánbirtokok és az ál­talános szövetkezetek szoro­sabb együttműködése a terme­lő folyamatban lehetőséget ad arra, hogy a magánbirto­kok, anélkül, hogy valaki is a tulajdonjogot korlátozná, a közösség beruházása alapján változtasson az eddigi lénye­gében maradt termelési mód­szeren A magánbirtokon így korszerű eszközök alkalmazá­­sával, korszerű termelési módszerekkel nagyhozamú mezőgazdasági termelés va­lósítható meg. A FÖLDMŰ­VESSZÖ­VETKE­ZETEK ÉS A NAGY­ÜZEMEK SZEREPE Ez az út a magántermelő és igazgatása alatt lévő általános szövetkezet kölcsönös anyagi ér­dekeltsége alapján lehetővé te­szi a mezőgazdasági termelés fej­lesztését és a magánbirtokosok életszínvonalának növelését, u­gy hogy falun is mindjobban kifej­lődnek a szocialista termelési és társadalmi viszonyok, és teljesen lehetetlenné válik a kizsákmá­nyolás. Ezért az általános szövetkezet ■alapvető tényező a magángazda­ságok termelésének fejlesztésé­ben. Ennek megfelelően az ál­talános földművesszövetkezetek alapeszközei öt-hat év alatt át­lagban megnégyszereződnek. Ide a meglévő nagyüzemekben is, noha az egész földterületének csak mintegy tíz százalékát képvise­lik, indokoltan eszközölhetők je­lentős beruházások, mert itt e­­zek a beruházások közvetlenül meghozzák a várt eredményeket a termelés növelésében. Ennek alapján a mostani érték kétsze­resére fog emelkedni. Ez különösen fontos vajdasági vonatkozásban, mert nálunk, ha­zánk legfejlettebb mezőgazdasá­gi vidékén, a szocialista mező­gazdasági nagyüzemek a földte­rület egynegyedét képviselik. MEZŐGAZDASÁGUNK­­ KULCSKÉRDÉSEI A képviselőházi vitában föl­merültek természetesen olyan el­gondolások is, amelyek nem vol­tak összhangban a javaslat alap­elveivel, például az, amelyik a szilvatermelést vagy a máln­at­er­melés meghonosítását tartotta mező­gazdaságáig fejlesztése a­­lapvető kérdésének, vagy az, a­­melyik kimondta, hogy a.farlbor­tól Szkopljeig az orv/­0 egész területe gabonatermő vidék, stb. De mindez csak a vita melléát­­zöngése. A lényeges az, hogy a határo­zat félreérthetetlenül kimondja, mi a mezőgazdaság fejlesztésé­nek kulcskérdése. A lezajlott vita azért vált a mezőgazdaság nagy napjává, mert nemcsak elemezte a hely­zetet és célokat tűzött ki, ha­nem határozottan kimondta, hogy milyen anyagi eszközöket is kell biztosítani a következő évben a kitűzött célok elérésé­re. A határozat kimondja, hogy a mezőgazdasági termelést egészé­ben kell fejleszteni, elsősorban a mezőgazdaságilag aktív vidé­keken, ott ahol a befektetések a legkifizetődőbbek. A cél az, hogy az élelmiszerek behozata­lát ha­t-hét év alatt kiküszöböl­jük és ugyanakkor tovább növel­­t­k a mezőgazdasági termékeit kivitelét. Ezt úgy fogjuk elérni, hogy f okozzuk a mező­­gazdasági termelés belterjes­ségét az állattenyésztés je­lentős fejlesztésével és növeljük a gabonahozamot anélkül, hogy a gabonával bevetett területet növelnénk. Az ipari növények termelése viszont hektáronkénti hozam és a bevetett vetésterü­let tekintetében is jelentősen nö­vekedni fog. VAJDASÁG KÖTELEZETTSÉGE A kitűzött feladatok Vajdaság­ra nagy kötelezettséget rónak. Az előirányzott beruházásokkal hat-hét év alatt gabonaneműek hektáronkénti termését országos viszonylatban ötven százalékkal kell növelni, ez pedig azt jelen­ti, hogy a gabonatermő vidéke­ken a búza hektáronkénti hoza­mának el kell érnie a 23, Vaj­daságban és K­elet-Szlavóniában meg a 30 mázsát. Hasonlóképpen a kukoricahozam országos átla­gát is az eddigi 14 mázsáról 30 mázsára kell növelni. Az igénybevett eszközökkel öt év alatt hazánk egész mezőgaz­dasági termelését 30—33 százalék­ral kell növelni. Ez úgy érhető el, ha a gabonatermő vidékek s6 százalékkal, a szocialista nagy­üzemek pedig 100 százalékkal nö­velik a termelést. Nagy feladatok ezel­, s meg­követelik a termelő, a társadal­mi és a hatósági tényezők kiter­jedt tevékenységét. A törvény­­hozás meghatározta az utat. Tör­vénye­ivel és gazdasági rendel­kezéseivel, amelyeket még hoz­ni fog, a kitűzött feladatokhoz vezető út a közel jövőben még határozottabban ki fog rajzo­lódni. ren­Ak­i,. ÜRRepi nap /I/t­indennapjaink merev állkapcsait III Szétfeszíti Botfülü gépek rikoltozásadt Csendre inti összeroppantott szavaink emlékét Izlelteti Haragvó levelek villogó kését Békélteti A férfit legénnyé az asszonyt lánnyá örökíti A szétszórt szikár csillagokat nyájjá Tömöríti. A mezőgazdaság nagy napja a Képviselőházban 3. oldal

Next