Magyar Szó, 1957. november (14. évfolyam, 300-328. szám)

1957-11-01 / 300. szám

■ALAI, A FASIZMUSRA — SZ­AB­AUL A­Z A NÉPNEK • Poit, piai, n got. • ARA10 DINAR Számottevő eredményt ért el a mezőgazdasági szolgálat Nem folytak be a költségvetési bevételek Ill I I . Szerbia végrehajtó tanácsának ülése Beográdból jelenti a Tan- Jug:Szerbia végrehajtó taná­csa Milos Minics elnökleté­vel ülést tartott. Foglalko­zott több jelentéssel, és több gazdasági, közoktatásügyi és népegészségügyi vonatkozású előírást hozott. A köztársasági végrehajtó tanács megállapította, hogy e mezőgazdasági szolgálat munkája igen jelentős ered­ményekkel jár. Többek kö­zött több új téli búzafajta, ipari növény és kukorica ve­tőmagot bocsátott a terme­lők rendelkezésére. Különö­sen nagy eredményeket ért el a növényvédelemben és a fertőző állatbetegségek lekü­z­désében, így például tavaly 930 000­­ hektár erdőben ir­tották ki a szövőlepkét és más kártevőket, egyúttal megvédtek több mint 4 mil­lió gyümölcsfát. Pestis ellen több mint másfél millió ser­tést oltottak be és az állat­egészségügyi állomásokon fél millió jószágot gyógykezel­tek.Számottevő eredményt ért el a mezőgazdasági szolgálat a földművelésben is, noha ez az ágazat még nem elég­gé fejlett. Tavaly 2700 va­gon őszi búzavetőmagot ter­mesztettek és ezzel vezették be Vajdaságban a búzaterü­let 17 százalékát. A mezőgaz­dasági szolgálat hibrid és más minőségi kukorica vető­magot bocsátott a termelők rendelkezésér­e, olyan meny­­nyiségben, hogy Szerbiában a kukoricával bevetett terü­let egyharmadát ilyen vető­maggal­­ vezették be. Megál­lapítható az is, hogy a mező­­gazdasági termelésben mind több műtrágyát használnak. A mezőgazdasági szolgálat jövendő szervezeti alapelvei biztosítják, hogy a mezőgaz­daság előmozdításával foglal­kozó tudományos intézetek még eredményesebb munkát végezhetnek és tudományos munkájuk eredményét köz­vetlenebbül és nagyobb mér­tékben alkalmazzák a terme­lésben. Ezenkívül szervezé­si intézkedésekkel szakmai szempontból még szorosabb kapcsolatot teremtenek a me­zőgazdasági szervezetek és tudományos intézetek között. A mezőgazdasági szolgálat jelentőségére tekintettel a végrehajtó tanács elhatároz­ta, hogy e szolgálat munká­jának alapelveit és szerveze­tét ismerteti a népszkupsti­­­ával. A végrehajtó tanács foglal­kozott a köztársaság első nyolc hónapi pénzügyi hely­zetével. Mindamellett, hogy a gazdasági feltételek ked­vezők, — növekedett a ter­melés, és, megnövekedtek a lakosság bevételei is — a tár­sadalmi szükségletek pénze­lése a tervben előirányzott­nál valamivel lassúbb volt. Ezt elsősorban az okozta, hogy nem folytak be a bevé­telek és emiatt — noha je­lentősen enyhébb formában — az idén is költségvetési hiányra kell számítani. Ta­valy azért keletkezett költ­ségvetési hiány, mert az elő­irányzott feltételek nem való­sultak meg teljes egészében, az idén viszont azért, mert a bevételek behajtása a jövő év első hónapjaira tolódik el. Ezért az idei költségve­tési hiány nem bontja meg a terv­mérleg egyensúlyát. A köztársasági végrehajtó tanács elfogadta a pénzügyi helyzetjelentést, majd külön foglalkozott a mezőgazdasági birtokok veszteségével és veszteségük fedezésével, azon kívül az ellenőrző szolgálat­tal, és intézkedéseket ho­zott, amelyek elősegítik a társadalmi bevételek fokozot­tabb megvalósulását. Az ülésen elfogadták a közoktatásügyi felügyelőség­ről szóló törvényt, amely ál­lamigazgatási rendszerünk­kel, és az iskolák társadalmi igazgatásával összhangban megszabja a közoktatásügyi felügyelőség helyét és szere­pét. Legfőbb feladata, hogy az iskolai és nevelő intézmé­nyekben felügyeletet gyako­roljon a szervezeti előírások alkalmazása, az oktatás és a nevelés fölött. A végrehajtó tanács új tagokat nevezett ki a köztár­sasági, népegészségügyi, nép­jóléti, iskolaügyi és kulturá­lis tanácsba azok helyébe, akiknek megbízatási ideje le­járt, végül több beruházási hiteligénylés fölött döntött. A Szövetségi Végrehajtó Tanács kedden és szer­dán ülést tartott. Elfogadta az új tisztviselő-törvény tervezetét és a nyugdíjtörvény tervezetet, majd fog­lalkozott a szövetségi távlattervvel. Képünkön Szve­­tozár Vukmanovics alelnök, Szvetiszláv Sztefánovics szövetségi belügyi álla­ntitkár, Milos Minics és Szlobo­dán Penezics, a Szövetségi Végrehajtó Tanács tagjai. GYURÓ SZALAI Kínába utazik Beográdból jelenti a Tan­jug. Gyúró Szalai, a jugoszláv szakszervezeti szövetség köz­ponti tanácsának elnöke no­vember második felében Kí­nába utazik, ahol részt vesz a kínai szakszervezeti szövet­ség VIII. kongresszusán. A kongresszus december 2-án kezdődik Pekingben.­ ELUTAZOTT az orosz egyházi kül­döttség Alekszije pátriárka kö­szönőtávirata Tito elnökké Beográdból jelenti a Tan­­jug.Tegnap Beográdból vissza­utazott Moszkvába az orosz pravoszláv egyház küldött­sége, amely Alekszije pát­riárka vezetésével hosszabb időt töltött hazánkban. Alekszije pátriárka eluta­zása előtt táviratban mon­dott köszönetet Joszip Broz Tito elnöknek a szívélyes fogadtatásért. K­ijelölték­ párt- és kormány­­küldöttségünk tagjait a moszkvai évfordulós ünnepségekre A Szovjet Kommunista Párt központi vezetősége és a szovjet kormány meghívá­sára a következő jugoszláv párt- és kormányküldöttség utazik Moszkvába az Októ­beri Forradalom 40. évfor­dulójának ünnepségeire: Edvard Kardely, a Jugo­szláv Kommunisták Szövet­sége végrehajtó bizottságá­nak tagja és a Szövetségi Végrehajtó Tanács alelnöke; Alekszandar Rapkovics, a Jugoszláv Kommunisták Szö­vetsége végrehajtó bizottsá­gának tagja és a Szövetségi Végrehajtó Tanács alelnöke; Lazar Kolisevszki, a JKSz végrehajtó bizottságának tag­ja és a makedón népi szob­­rány­ elnöke; Velytko Vlahovics, a JKSz központi bizottságának tagja; Uglyesa Danilovics a JKSz központi vezetőségének tag­ja, Bosznia és Hercegovina Kommunistái Szövetségének szervezeti titkára, a Szövet­ségi Végrehajtó Tanács tag­ja, és Veljko Mityunovics, a Ju­goszláv Kommunisták Szö­vetsége központi vezetőségé­nek tagja és a JSzNR moszk­vai nagykövete. BŰVÖS KÖR Külpolitikai kommen­tárunk (5. oldal) ÖTVEN ÉV ÓTA HÚZÓDÓ PARLAMENTI REFORM Londoni telefonjelentés (L. oldal) Mai mellékletünk: NAPSUGÁR Szakszervezeti küldöttségünk utazik a moszkvai ünnepségekre Gyúró Szalai vezet A szovjet szakszervezetek központi tanácsának meghí­vására november 4-én jugo­szláv szakszervezeti kül­döttség utazik Moszkvába, hogy részt vegyen az októ­beri forradalom 40. évfordu­lójának ünnepségein. A küldöttséget Gyúró Sza­lai, a központi tanács elnö­ke vezeti, tagjai pedig: Nor­bert Weber, a központi ta­nács titkára, Dusán Szekics, az elnökség tagja, Angela Ocsepek, a szlovén női szö­vetség elnöke, Györgye And­­rejevics-Kun, a jugoszláv képzőművészeti szövetség el­nöke és még 191 szakszerve­zeti vezető. Azonos álláspont sok kérdésben Hivatalos közlemény a japán szocialista párt és a Szocialista Szövetség megbeszéléseiről A japán szocialista párt küldöttsége tegnap repülő­gépen Beográdból Zürichbe utazott. A zemuni repülőté­ren adott nyilatkozatában Katajama fődelegátus kijelen­tette, hogy rendkívül meg van elégedve a tárgyalások eredményével. A küldöttségtől Veljko Vlahovics, a Szo­cialista Szövetség nemzetközi kapcsolatokat ápoló bizott­ságának elnöke és mások búcsúztak. Tegnap Beográdban hiva­talos közleményt adtak ki a japán szocialista párt küldött­sége és a Jugoszláv Dolgozó Nép Szocialista Szövetségé­nek megbeszéléseiről. A meg­beszéléseken japán részről jelen volt Tecu Katajama, a küldöttség vezetője, valamint a küldöttség több más tag­ja, jugoszláv részről pedig Fetor Sztambolics, Veljko Vlahovics, Voja Bekovics, Vlajko Begovics, Kiró Gligo­­rov, Norbert Veber és Mária Villán. A japán küldöttséget Joszip Broz Tito köztársasá­gi elnök, valamint Alekszan­dar­­ Rankovics és Edvard Kardely alelnök is fogadta. Ezenkívül megbeszélést foly­tattak a szakszervezeti szö­vetség képviselőivel és a beo­grádi népbizottság tagjaival. Ellátogattak több gyárba és szövetkezetbe, valamint több szociális és kulturális intéz­ménybe. A megbeszéléseken beiga­zolódott, hogy a két delegá­ció sok kérdésben azonos ál­lásponton van. Mindkettőnek az a véleménye, hogy ked­vező kilátás van a nemzet­közi feszültség enyhülésére. A világbékét azonban még mindig veszélyeztetik az o­­lyan tényezők, mint a fegy­verkezési verseny, a katonai tömbök, a középkeleti hely­zet­ stb. Ilyen körülmények között a világbékééel folyó harc azonos a katonai tömbök ellen, a leszerelésért, a kollektív biztonságért, a függetlenség megőrzé­séért, a nemzetközi gaz­daság fejlesztéséért, és az életszínvonal emelé­séért vívott harccal. De egyben harcot jelent az imperializmus és a gyarmat­uralom ellen is. Mindkét delegációnak az a véleménye, hogy az ENSZ fontos tényezője a világbéke megőrzésének és a fenti cé­lok megvalósításában mind nagyobb szerepet játszik a béke öt alapelve: a szuve­renitás tiszteletben tartása, az agresszió megakadályozása, a belügyekbe való be nem avatkozás, egyenrangúság és aktív koegzisztencia alapján. Szükségesnek tartják, hogy további erőfeszítéseket tegyenek a meglévő tá­borok közötti feszültség enyhítésére és felszámo­lása érdekében, és a két tábor közötti baráti viszony fejlesztéséért. Nagy aggodalommal álla­pítják meg, hogy Ázsia és Afrika országait is az a ve­szély fenyegeti, hogy tömbök­re oszlanak. Mindkét delegá­ció támogatja Ázsia és Af­rika népének harcát a gyar­maturalom ellen, a függet­lenségért, gazdasági fejlődé­sért, és a nyomor felszámo­lásáért. Japán szocialista pártjának küldöttsége kifejtette állás­pontját Kína kérdésében. Ki­jelentették, hogy mindkét Kí­na és Tajvan kérdése Kína belügye, amit magának a kí­nai népnek­ kell megoldania. Az ezzel kapcsolatos feszült­séget békés tárgyalásokon kell felszámolni. A Kínai NK kormányának kell Kínát kép­viselni az ENSZ-ben. A Szo­cialista Szövetség küldöttsé­ge osztja ezt a véleményt. A japán szocialista párt küldöttsége vázolta álláspont­ját a leszerelés kérdésében is. A párt támogatja a japán kormány akcióját az atom-és hidrogénbomba ellen, és tiszteletben, tartja a fegyver­kezés ellen nyilatkozó Japán alkotmányt Ezzel kapcsolat­ban mindkét delegáció kife­jezte azt a kívánságát, hogy­ tízinél előbb megkössék a le­szerelési egyezményt. A japán szocialista párt küldöttsége hangsúlyozta az atom- és hidrogénbomba be­tiltásának szükségességét. A két delegáció e cél érdeké­ben fokozza az együttműkö­dést. Mindkét delegációnak az a véleménye, hogy a nemzet­közi viszályokat nem szabad erőszakkal megoldani. Japán Távol-Keleten, Jugoszlávia pedig Európában aktívan te­vékenykedik majd a kollek­tív biztonsági rendszer meg­teremtésén. A béke érdekében szük­ségesnek tartják a ha­ladó e­rők egységének e­­rősítését. A japán szocialista párt el­ismeréssel adózik Jugoszlá­via népei sikerének a szocia­lizmus építésében, a munkás önigazgatás révén. Másrész­ről a Szocialista Szövetség küldöttsége elismeri a japán szocialista párt és a japán nép harcát a függetlensé­gért és Ázsia békéjéért, va­lamint hozzájárulását a fegy­verkezés és az atomfegyve­rek elleni harchoz. A két küldöttségnek az a véleménye, hogy mindent meg kell tenni a két nép közötti baráti viszony fej­lesztése érdekében. Jugoszláv-lengyel ifjúsági megbeszélés Beográdból jelenti a Tan­­jug. A tegnapelőtt este ha­zánkba érkezett lengyel szo­cialista ifjúsági küldöttség tegnap megbeszélést kezdett a jugoszláv Népi Ifjúság központi vezetőségének kép­viselőivel. Tájékozódtak a két szervezet munkájáról. A lengyel ifjúsági küldött­ség öt napot tölt hazánkban. Ellátogat még Szarajevóba és Zágrábba is.

Next