Magyar Szó, 1958. február (15. évfolyam, 30-57. szám)

1958-02-01 / 30. szám

ittMIIX TASIZMT­SRA — 5­71 AB ADS­­О A WSPNEK A AHA 10 DINAR A Patt. piai. a got. Њ ШаКј10 XV. évf. 30. (4306.) sz. , Szombat, 1958. február 1. Nagy részvéttel eltemették dr. Bile Hinni Zágrábban pénteken dél­után általános nagy részvét mellett kísérték utolsó útjá­ra dr. Hinko Krizman ismert horvát közéleti munkást, a Szövetségi Szkupetina és a Szábor volt tagját, a Szábor törvényhozó bizottságának el­nökét. A gyászmenetben -ott volt idr. Vladimir Bakancs, a Szá­bor elnöke, Nikola Szekulics és Karlo Mrazovics alelnök­kel, Jakov Blazsevics, a hor­­vát végrehajtó tanács elnöke, Ivan Krajacsics és Bozsidar Maszlarics alelnökökkel, Szrtjepan Debelyak, a Szábor titkára és sokan mások. Dr. Hinko Krizman holt­testét Varazsdinba szállítot­ták és ott temették el péntek délután. Sírját teljesen elborí­tották a koszorúik, köztük Jo­­szip Broz Tito köztársasági elnök, koszorúja. TITO ELNÖK FOGADTA aj varsói nagykövetünket Beográdból jelenti a Tan­­jug.Joszip Broz Tito köztársa­sági elnök tegnap délelőtt fo­gadta Rátó Dugonicsot, Ju­goszlávia újonnan kinevezett lengyelországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, aki hamarosan állomáshelyé­re utazik. Büszkén vallana minden váLasztóker­SSes / masga/el/t/ánesz Tito elnököt jelölték Csukaricán Milos Mimeset is őt Jelölték Beográdból jelenti a Tan­­jug. Pénteken este Beográdban a csukaricai választókerület jelölő küldötteinek értekezle­tén Joszip Broz Tito köztár­sasági elnököt jelölték a Szö­vetségi Népszk­upstinába. Amikor az értekezlet meg­nyitása után az igazolóbizott­ság beterjesztette jelentését, Sziriza Kokotovics az értekez­let elnöke felszólította a kül­dötteket, hogy javasoljanak jelöltet a Szövetségi Nép­­szkuipstinába. Jovan Pécsén csics kért szót és több kül­­döttársa nevében azt indít­ványozta, hogy Joszip Broz Titot jelöljék. Amikor elült a javaslat el­fogadását tanúsító viharos taps, Pecsencsics megindokol­ta indítványát és többek kö­zö­tt a következőket mondta. Választókerületünkben a választók gyűléseit az az e­­gyöntetű kívánság és vágy hatotta át, hogy azt jelöljük népképviselőnkül a Szövet­ségi Népszkupstinába, aki a legnagyobb mértékben élve­zi Jugoszlávia valamennyi Tito elnök Noviszád jelöltjei: Szvetozár Vukmanovics és Redován Vlatkovics A SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐHÁZBA KÖZTÁRSASÁGI KÉPVISELŐK: JOVAN VESZELINOV ÉS HORVÁT JÓZSEF A TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZBA: SZTEVAN DORANYSZKI, RADOMIR RA­­DUJKOV ÉS TODOR JOVANOVICS Tegnap délután Noviszá­­don a második választókerü­let jelölőértekezletén a ki­küldöttek egyhangúlag Szve­tozár VUKMANOVICS TEM­PÓT a Szövetségi Végrehajtó Tanács alelnökét jelölték a Szövetségi Képviselőházba. A Munkásotthon terme ha­talmas tapstól visszhangzott amikor Dobosi György, Milo­­sevics Vásza, Topalov Zsiv­­enka, Joszics Szava, Popov Uros, Szlankamenac Mita, Zlokolics Lazar és a maga nevében elmondta javaslatát. Noviszád első választókerü­letének szövetségi jelölőérte­kezletén 41 kiküldött vett részt. Krdzsalics Sztevan, Crevar Bogdán, Budai La­jos, Rajk Arnold, Dukics Ljubica, Jovanovics Sztevan, Horvát József,­ Mandics Fe­renc, Vulics Bozsó és a ma­ga nevében VLAJKOVICS Radovánt a Kommunisták Szövetsége járási vezetőségé­nek titkárát javasolta, akit a küldöttek egyhangúlag el­fogadtak. A noviszádi második vá­lasztókerület köztársasági je­lölőértekezletén a kiküldöt­tek Jován VESZELINOV­­ZSARKOT a szerb szkup­stina elnökét egyhangúlag je­lölték a köztársasági képvise­lőházba. Noviszád első választókerü­letének köztársasági jelölő­értekezletén a köztársasági szkupstinába. Szokolovics Mi­livoj, Knezsevics Milan, Szin­csar Brankó, Popovics Szmi­­lya, Kovács István, Csőke Dezső, Sztokin Elza és Virc Károly javaslatára HORVÁT Józsefet a noviszádi városi népbizottság alelnökét egy­hangúlag jelölték. A noviszádi hatodik válasz főegység a tartományi képvi­selői lázba STEVAN DORONY SZK.IT, a Kommunisták Szö­vetsége tartományi vezetősé­gének titkárát, az ötödik RA­DOMIR RADUJKOVOT, a Szerb Népszínház­­ igazgató­ját, a negyedik TODOR JO­­VANOVICSOT, a noviszádi népbizottság elnökét jelölte. A többi tartományi jelölőér­tekezletet február 7-éig tart­ják meg. Szvetozár Vukmanovics POLITIKAI TARTALOM­MAL KELL TELÍTENI A VÁLASZTÁSI ELŐKÉSZÜ­LETEKET MIHA MARINKO BESZÉ­DE A SZOCIALISTA SZÖ­VETSÉG LJUBLJANAI PLÉNUMÁN A Szocialista Szövetség szlovéniai bizottsága plená­ris ülésen foglalkozott a vá­lasztási előkészületekkel. A plénumon Miha Marinko, a Szocialista Szövetség szlové­niai bizottságának elnöke mondott beszámolót. Rámuta­tott arra, hogy eddig csak nagyobbára technikai és szer­vezeti előkészületek történ­­­tek a választásokra, ezentúl az előkészületeket politikai tartalommal kell telíteni. Leg­nagyobb súlyt kell helyezni arra, hogy a választókat kel­lőképpen felvilágosítsák tár­sadalmi fejlődésünkről, új törvényeinkről, amelyek lé­nyegesen kibővítik a dolgo­zók önigazgatási jogait. Még nem fött meg a francia válasz a »Szügyében Mindent megteszünk jogos érdekeink védelmében — mondta Jaksa Pe­rics heti külügyi sajtóértekezletén A külügyi államtitkárság rendes heti sajtóértekezletén Jaksa Petrics szóvivő a »Szlo­vénia« hajó kérdésének ren­dezésével kapcsolatos jugo­szláv jegyzékről a követke­zőket mondotta: »A jugo­szláv kormány jegyzéke is­mertette a francia kormány­nyal a »Szlovénia« hajó fel­tartóztatására és rakománya egy részének elkobzására vonatkozó tényeket, ame­lyekből világosan látható, hogy önkényes és a nemzet­közi joggal ellenkező eljárás­ról van szó. A jugoszláv jegy­zék az elkobzott szállítmány visszaszolgáltatását és a eset­ből eredő károk megtéríté­sét követeli a francia kor­mánytól­. Az újságírók kér­déseire Jaksa Petrics kije­lentette, hogy még nem kap­­­ták kézhez a francia kor­ r­mány válaszát és rámuta­­t­tott, hogy »a jugoszláv kormány nem hiszi, ahogy az is­mertetett tények alapos vizsgálata után a francia kormány mégsem tesz eleget a jugoszláv köve­telésnek«. Pineau francia külügymi­niszternek a francia köztár­sasági tanács külpolitikai bizottsága előtt tett kijelen­tésével kapcsolatban, hogy nem fogadható el az elkob­zott fegyverek visszaadására irányuló követelés, az újság­írók megkérdezték, hogy ne­gatív francia hivatalos vá­lasz esetén a jugoszláv kor­mány szándékában áll-e, hogy a »Szlovénia« hajó kér­dését valamilyen nemzetközi fórum, esetleg a hágai nem­zetközi bíróság elé terjessze. »Meglepett bennünket Pi­neau francia külügyminisz­ter nyilatkozata« — han­goztatta a külügyi szóvivő. »A jugoszláv kormány még mindig várja a francia kor­mány hivatalos válaszát. Nehéz elképzelnünk, hogy a francia kormány nem tesz eleget az elkobzott szállít­mány visszaadására és az okozott károk megtérítésére irányuló követelésnek. Ez az egyetlen lehetőséget, hogy megszüntessék azokat a kel­lemetlen következményeket, amelyek a nemz­etközi kap­csolatokra általában, de kü­lönösen a nemzetközi keres­kedelem, továbbá Jugoszlá­via és Franciaország kapcso­lataira származhatnak. Ter­mészetesen, ha a jugoszláv követelé­seknek nem tesznek ele­get, a jugoszláv kormány megteszi azokat az intéz­kedéseket, amelyeket el­kerülhetetlennek tart jo­gai­ és érdekei védelmé­re. Az újságírók ezután kikér­ték a külügyi szóvivő véle­ményét a svájci Felix válla­lat nemrégi nyilatkozatával kapcsolatban, amely szerint a »Szlovénia« motoros hajó fegyvers­zállítmányának e­­gyedüli ügyintézője ez a sváj­ci cég volt és, hogy az egész ügylet összhangban állott a jogi előírásokkal, eszerint tehát a nemzetközi jogban meghatározott fegyvercsem­pészés esete nem forgott fenn. Ezzel kapcsolatban Jaksa Petrics, a külügyi ál­lamtitkárság szóvivője a kö­vetkezőket mondotta: »Ez a nyilatkozat is bizonyítja, mennyire alaptalanok a ju­goszláv hajó állítólagos fegy­vercsempészéséről szóló vá­dak. Az ilyen vádak egyetlen célja, hogy kompromittálja Jugoszláviát és csorbítsa te­kintélyét­. Az AFP francia hírügynök­ség tudósítójának adott vá­laszában Jaksa Petries szó­vivő kijelentette, hogy a­ jugoszláv hatóságok ellenőrizték és még egy­szer megállapították azt, hogy a casablancai kikö­tői hatóságok engedélyez­ték a Szlovénia hajó­ra­kományának kirakását. A sajtóértekezlet végén az újságírók feltették a kér­dést, vajon hamarosan kine­vezik-e Jugoszlávia követét a Német Demokratikus Köz­társaságban. A kérdésre szó­vivőnk igennel válaszolt. népének bizalmát és szerete­­tét. Úgy véljük hogy javas­latunkat lelkesedéssel fogad­ja választókerületünk min­den szavazópolgára, mert hi­szen tudjuk, hogy Joszi­p Broz Tito elvtárssat az ország minden egyes választókerü­lete büszkén vallaná a maga jelöltjének. Ugyanebben a választókerü­le­tben megtartották értekez­letüket a köztársasági szkup­stinába jelölő küldöttek is. Egyhangúlag Milos Minicset Szerbia Végrehajtó Tanácsá­nak elnökét jelölték. HAZÁNKBA LÁTOGAT a dán miniszterelnök Jólértesült körök szerint Christian Hansen dán mi­niszterelnök 1958 tavaszán hivatalos látogatásra Jugo­szláviába érkezik. A látoga­tás részletei még nem ismere­tesek. (Jugopress) TANÁCSKOZÁS A TARTOMÁNYI SZÖVET­KEZETI SZÖVETSÉGBEN A tartományi szövetkezeti szövetség tegnap tanácsko­zást tartott a járási szövetke­z­eti szövetségek elnökeive. Megvitatták hogyan egyez­tessék össze a műtrágyára, mezőgazdasági gépekre és üzemanyagra nyújtott térít­mény csökkentését a már el­készített termelési program­­mokkal. Szubolk­án Martinovics Mi lant és »elöltek képviselőnek a szövetségi tanácsba Az igazolóbizottság meg­állapította, hogy a választók gyűlésén megválasztott 103 kiküldött közül 94 van jelen a szövetségi képviselőház ELSŐ választókerületének je­lölőértekezletén. A kiküldöt­tek között van orvos, házi­asszony, el­ödőr, gyár­mun­kás, földműves, tisztviselő, egyszóval a választópolgárok széles rétege képviselve volt. Marusics Sztipán ismertet­te a választási törvényt, majd felhívta a kiküldötte­ket, hogy vitassák meg, kik a leg­hivatottabbak arra, hogy a legfelsőbb szervekbe képviselőnek jelöljék őket. Elmondta, hogy a gyáripar és a mezőgazdaság fejleszté­se, továbbá az életszínvonal emelése terén és más téren elért eredményeink a helyes társadalmi viszonyokon alap­szanak és ez az alapja a to­vábbi fejlődésnek is. Ebből a szemszögből kell kiindulni, és akit jelöltnek javasolunk, olyan legyen, aki tisztában van azzal, hogy az alsóbb szervektől kezdve a­­legfel­sőbb szervekig mindenütt az országos szempontok figye­lembevételével kell ügyein­ket intézni. Az elnöklő szavai után Ké­k­es Gigő, a Kommunisták Szövetsége járási vezetőségé­nek szervező titkára kért szót, és Nagytorma Károly, Urbán János, Neorcsics Ré­­ka, Lakics Ilija és a maga nevében javasolta, hogy Szo­­boti­án a szövetségi tanács első választókerületében Szabó Miklóst jelöljék nép­képviselőnek a szövetségi ta­nácsba. Szabó Miklós eddigi népképviselőt a jelenlévő ki­küldöttek jól ismerik, és je­lölését viharos tapssal fogad­ták. Tizenegy órakor a II. vá­lasztóegység jelölőértekezle­tén Sztipics Joszip mérnök, az igazoló bizottság elnöke be­számolt arról, hogy a megvá­lasztott 118 kiküldött közül a jelölőértekezleten 115-en vesznek részt. A bevezető u­­tán Alekszics Cilika, a Kom­munisták Szövetsége járási vezetőségének tagja öt válasz­tó: Maravics Gyula, a Kom­m­un­sták Szövetsége bajmoki vezetőségének titkára, Sán­dor Lajos tanító, dr. Remes Dragutin orvos, Prcsics Blas­ko és a maga nevében Mar­tinovics Milánt, a Szocialista Szövetség járási vezetőségé­nek elnökét javasolta a II. választókerület képviselője­löltjének a szövetségi képvi­selőházba. A kiküldöttek nagy tapssal fogadták Alek­szics elvtársnő javaslatát.

Next