Magyar Szó, 1958. április (15. évfolyam, 89-118. szám)

1958-04-01 / 89. szám

đVLtJj A TASIEMUSHA •• SZABADSAO A WEPN'gK ft AHA » DINAR ft PoSi. pt*& Q got four ÁR Sió I XV. évf. 89. (4365.) sТ. Џ Kedd, 1958. április 1. AGGODALOMBA EJT és felháborít mindenkit a nyugatnémet hadsereg atom­fegyverkezése A Harcos Szövetség határozata Ma, amikor különféle rész­ről erőfeszítések történnek a világon, hogy a leszerelés kérdését elmozdítsák a holt­pontról, és megbeszélések kezdődjenek a feszültség eny­hítésére, és e­ nemzetközi megegyezés feltételeinek meg­teremtésére, a nyugatnémet parlament, Adenauer kormá­nyának kívánságára, a vi­lágbéke érdekei ellen irá­nyuló határozatot hozott, a nyugatnémet hadsereg atom­fegyverekkel való felszere­léséről. A békeszerető emberek, kiváltképpen pedig a fasiz­mus elleni harc még élő rész­vevői felháborodással, mély nyugtalansággal és aggoda­lommal fogadták ezt a hírt nálunk és az egész világon. A nyugatnémet atomhad­erő megteremtéséről hozott határozat a fegyverkezési verseny további veszélyes kiterjesztését jelenti. Olyan állam atomfegyverkezéséről van szó, amellyel még nem kötöttek békeszerződést, és amelynek uralkodó körei hó­dító politikájukkal és a vi­láguralomra való törekvé­seikkel leilrhatatlan bajt és borzalmat zúdítottak az em­beriségre a második világ­háborúban. Ezek a tények intő jelül szolgálnak, hogy milyen ko­moly helyzetet teremtett a nyugalnémet parlament ha­tározata, amely — mint az általános fegyverkezési ver­sengés szerves része — ú­­jabb nehézségeket támaszt a világi béke biztosítására irá­nyuló erőfeszítések útjában. A Hitler-ellenes koalíció­ban egyesült népek és­­ál­lamok ünnepélyes kötelezett­séget vállaltak,­ hogy a leg­­energikusabban meggátolnak minden kísérletet a német militarizm­us feltámasztásá­ra. Ez arra kötelezi az Egye­sült Nemzetek Szervezetét, hogy elszántan síkraszálljon a nyugatnémet hadsereg atomfegyverekkel való fel­szerelése ellen. Jugoszlávia népei,­­ ame­lyek már két ízben a német agresszió áldozatai voltak, óriási emberáldozatokat hoz­tak és anyagi veszteséget szenvedtek, átélték a hábo­rús pusztítások és gonosztet­tek minden borzalmat, és olyan súlyos árat fizettek szabadságuk és függetlensé­gük kivívásáért , mély fel­háborodással és elégedetlen­séggel látják, hogy a nyu­gatnémet haderő megújítá­sával hogyan sodorják vég­veszélybe az emberiségnek a béke biztosítására és a békés együttműködésre tett erőfeszítéseit. Jugoszlávia népei nem nyugodhatnak meg ebben. Ezért a Jugoszláv Harco­sok Szövetsége úgy véli, hogy a jugoszláv kormány népeinek és szervezetünk 1 200 OOO tagjának legmé­lyebb érdekeit és érzéseit tolmácsolja, amikor azzal a lehetőséggel foglalkozik, hogy a nyugatnémet hadse­reg atomfegyverekkel való felszerelésének kérdését az Egyesült Nemzetek Szerve­zete elé terjeszti. Véleményünk szerint ma közös és oszthatatlan felelős­ség terhel minden népet és minden ország kormányát, különösképpen pedig­­ a nemzeti és nemzetközi har­cos szervezeteket a béke megóvásáért és megszilárdí­tásáért, a nemzetközi együtt­működés fejlesztéséért és az aktív békés koegzisztencia biztosításáért. A Jugoszláv Harcos Szö­vetség meggyőződése, hogy a nyugatnémet hadseregnek atomfegyverekkel való fel­szerelése mély aggodalomba ejt és felháborít minden né­pet és minden embert a vi­lágon, aki szívén viseli a béke sorsát elsősorban azo­kat akik a német agresszió és a fasizmus áldozatai vol­tak. Ez a határozat komoly gondolkodásra és tevékeny­ségre késztet minden nem­zeti és nemzetközi harcos szervezetet, mert a határo­zat olyan nagy és súlyos csapást jelent a világbéke ügyére, hogy semmilyen esz­mei és politikai különbség nem gátolhatja meg ezeket a szervezeteket, hogy egysé­ges ellenállást tanúsítsanak az ilyen határozatokkal szemben. A Népf­el­szabadító Háború Harcosainak Szövetsége első­sorban a német néptől várja el, hogy ez alkalommal el­­szántabban állást foglal az atomfegyverekkel való fel­szerelés ellen, és üdvözletét küldi mindazoknak a német­országi erőknek, amelyek fel­fogták, milyen­ súlyos ve­szélyt jelent ez a határozat Németország jövője, az euró­pai és a világbéke szempont­jából egyaránt, és már ki­nyilvánították ellenkezésü­ket a Bundeswehr atomfegy­verekkel való felszerelésével. A Népfelszabadító Háború Harcosainak Szövetsége tu­datában van annak, hogy milyen nagy nemzeti és nem­zetközi felelősség hárul a harcos szervezetekre az em­beriség további sorsa, az új háború megakadályozása és a nemzetközi együttműködés megteremtése szempontjából, és felhívással fordul a világ valamennyi harcos szerveze­téhez, hogy aktívan szánja­nak szembe a Bundestag ha­tározatának megvalósításá­val, a nyugatnémet hadsereg atomfegyverekkel való fel­szerelésével, és minden ere­jükkel törekedjenek a béke megvédésére és a népek e­­gyüttműködésének megvaló­sítására. A Népf­elszab­adító Háború Harcosainak Szövetsége egy­úttal kinyilvánítja azt a kész­ségét, hogy minden erejével támogatja a nemzeti és nem­zetközi harcos szervezetek és más haladó erők és szerveze­tek ilyen irányú erőfeszítéseit és akcióit. TITO ELNÖK ÁTVETTE KÉPVISELŐI MEGBÍZÓ­LEVELÉT Beográdból jelenti a Tan­jug: Joszip Broz Tito köztársa­sági elnök hétfő­n délután fogadta a beográd-csukari­­cai választókerület választó­bizottságának tagjait. A bi­zottság tagjai átadták Tito elnöknek képviselői megbí­zó levelét és a választók sze­­rencsekiván­atait fejezteik ki megválasztása alkalmából. Tito elnök megköszönte a Szerencsek­i­v­án­a­toka­t, majd megkérte vendégeit, hogy tolmácsolják a választóknak köszönetét az iránta meg­nyilvánult bizalomért. AZ ÚJ VAJDASÁGI KÉP­VISELŐK ELSŐ ÜLÉSE Első ülésre hívta egybe a tartományi tanács és a termelők tanácsának újon­nan választott népképvi­selőit Sztevan Doronyszki a vajdasági népszkupsti­­na eddigi elnöke. Az ülést április 7-én, hétfőn 9 órai kezdettel tartják a tarto­mányi népszkupstina épü­letében. ÖSSZEHÍVTÁK A SZLOVÉN KÉPVISELŐ­­I HÁZAT Ljubljanából jelenti a Tan­jug. Miha Marinko, a szlovén szkupstina elnöke április 1é­re összehívta az újonnan megválasztott szkupstina két házát. A két ház külön ülé­seken igazolja a mandátu­mokat, majd együttes ülésen megválasztja az elnökség tag­jait és a bizottságokat. mást tartott a Magyar Szó kiadói tanácsa Tegnap délelőtt Nagy Jó­zsef elnökletével ülést tar­tott a Magyar Szó vállalat kiadó­ tanácsa. Az értekezleten részt vet­tek a Magyar Szó és a válla­lat kiadásában megjelenő he­tilapok szerkesztői. A tanács meghallgatta Rehák László, Véber Lajos és Bogdánfi Sándor beszámolóját, a Kommunista Szövetség Köz­ponti Vezetősége levelével kapcsolatos intézkedésekről, a vállalat működése, az ön­igazgatás és a társadalom­­politikai szervezetek munká­ja, valamint a lapok terve és feladatai tekintetében. A továbbiakban Steinitz Tibor jelentése alapján megvitatta a könyvbehozatal eddigi ter­vét és azt, hogy miképp irá­nyítja majd a tanács a jö­vőben a behozatalt. Végül megtárgyalta a vállalat alap kiadványa, a Magyar Szó vasárnapi száma terjedelem­­növelésének azt a lehető­ségét, hogy a 20 oldalra bő­vült vasárnapi Magyar Szó 20 dináros áron kerüljön­­ forgalomba. Erről a kérdése­­­ről a Szocialista Szövetség tartományi elnök­sége is tár­gyal szerdai ülésén. A Szovjetunió felfüggeszti atomfegyver-kísérleteit Hasonló lépésre szólítják fel a lobbi atomhatalmat AZ USA NEM HAJLANDÓ KÖVETNI A PÉLDÁT Moszkvából jelenti a TASzSz. A Szovjetunió Legfelső Tanácsa tegnap este egyhan­gúlag elfogadta az atom- és hidrogénbomba robban­tási kísérletek egyoldalú fel­függesztésére vonatkozó kor­mányj­avaslatot. A Legfelső Tanács megbízta a szovjet kormányt, hogy a határozat végrehajtása érdekében te­gye meg a szükséges intézke­déseket és hívja fel az atom- és hidrogénfegyverek­kel rendelkező többi kor­mányt, tegyen hasonló intéz­kedéseket az atom- és hid­­rogénfegyver kísérletek örö­kös beszüntetésére. Az ülésen hozott határozat hangoztatja, hogy a szovjet kormány országa biztonságá­nak érdekeit szem előtt tartva fenntartja a jogot az ilyen kísérletek folytatására, ha az atom- és hidrogénfegy­verekkel rendelkező más or­szágok folytatják kísérletei­ket. (Folytatása az 5. oldalon) VESZÉLY A RAJNÁN Külpolitikai kommentá­runk (5. oldal) EGYMILLIÓ EMBER­ÉLETET OLTOTTAK KI az eddigi atomkísérletek (4. oldal) KIÖNTÖTT A DÉL-MORAVA (2. oldal) Jelentős hozzájárulás a békéhez és a nemzetközi megegyezéshez — MONDOTTA A SZOVJET LEGFELSŐ TANÁCS DÖNTÉSÉRŐL KÜLÜGYI ÁLLAMTITKÁRSÁGUNK KÉPVISELŐJE Beográdból jelenti a Tan­­jug. A Tanjug külpolitikai szer­kesztője Jaksa Petricshoz, a külügyi államtitkárság sajtó képviselőjéhez fordult és megkérdezte, mi a vélemé­nye a szovjet Legfelső Ta­nács döntéséről, hogy egyol­dalúan beszünteti a nukleá­ris kísérleteket. Petrics a következő választ adta: »A Szovjetunió Legfelső Tanácsának döntése a nuk­leáris kísérletek egyoldalú beszüntetéséről, igen jelen­tős hozzájárulás a béke és a nemzetközi megegyezés ü­­gyéhez. Az általános mege­gyezés hiányában a Szovjet­unió ezzel az akciójával je­lentős lépést tett előre eb­ben az égető kérdésben. Nem felelne meg a béke érdekei­nek, ha elutasítóan fogadnák a Szovjetunió döntését, vagy pedig bizalmatlanságból vagy más okból nem fogadnák el azt a lehetőséget, amit nyújt. Jól lenne, ha a nukleáris fegyverekkel rendelkező töb­bi ország is hasonló lépést tenne. Ezt elvárják a világ népei. Ez jelentősen hozzájá­rulna a nemzetközi bizalom kialakulásához, különösen a nagyhatalmak közötti biza­lomhoz és növelné a leszere­lés kérdése megoldásának és a nukleáris fegyverek elő­állítása és használata végle­ges betiltásának kilátásait­. Mai harcunk semmivel sem könnyebb mint a népfelszabadító háború Kiváltságnak nincs helye társadalmunkban Alekszandar Ran­k­ovics beszélt a Harcos Szövetség központi bizottságának plénumán Beográdból jelenti a Tanjug. Alekszandar Rankovics elnökletével hétfőn délelőtt a Szövetségi Népszkupszinában megkezdődött a Harcos Szövetség központi bizottságának plénuma. Az ülésen a központi bizottság tagjain kívül részt vesznek a Harcos Szövetség járási bizottságainak titkárai is. A plénumon ismertetett jelentés részletesen foglal­kozik az elesett harcosok és a fasizmus áldozatai gyer­mekeinek helyzetével. A jelentés beszámol arról is, hogy a Harcos Szövetség központi vezetősége részt vett a nyugdíjtörvény kidol­gozásában és szervezetei szor­galmazzák, hogy a népfel­­szabadító háború harcosai­nak jogai ezen a téren is teljes mértékben érvénye­süljenek. A jelentését követő vitában elsőnek Velimír Sztojnics, a Harcos Szövetség főtitkára szólalt fel. Ismertette a Harcos Szövetség együttmű­ködését a többi politikai és társadalmi szervezettel. Jos­­­szip Hrncsevics felszólalásá-­­­ban kitért a nyugatnémet parlament határozatára, a­­mellyel hozzájárult a nyugat­német hadsereg atomfegyve­rekkel való felszereléséhez. Ezután Alekszandar Ranko­vics, a Harcos Szövetség köz­ponti bizottságának elnöke szólalt fel, Jett a népfelszabadító há­ború részvevőire, az elesett harcosok és a fasiszta terror áldozatai családtagjaira. Hely­zetük és külön problémáik megoldásában néhány alap­vető tényt vettünk figyelem­be. A népfelszabadító hábo­rú harcosai, sebesülésük és rendkívüli erőfeszítéseik kö­vetkeztében megrongálódott egészségük miatt, részben el­vesztették munkaképességü­ket. Sokan közülük meg­sza­­kították iskoláztatásukat, el­hagyták munkahelyüket és abbahagyták rendes foglal­kozásukat, amikor önként jelentkeztek a népfelszaba­dító hadsereg egységébe, a háború után pedig nem foly­tathatták iskoláikat és nem térhettek vissza a régi élet­pályájukra. Amikor tehát (Folytatása a 3. oldalon) Alekszandar Rankovics felszólalása A harcosok egyes problé­máinak megoldásában elért eredményeinkről kívánok be­szélni, nemkülönben bizo­nyos negatív tünetekről ez­zel kapcsolatban — kezdte beszédét Alekszandar Ran­kovics. Meg kell emlékez­nünk ezekről a jelenségek­ről, mert véleményem sze­rint szervezetünknek, de egész közösségünknek is ér­deke, hogy megóvjuk és megőrizzük a népfelszabadí­­tó háború harcosának dicső alakját. Társadalmunk a háború után külön­­ figyelmet fordí­

Next