Magyar Szó, 1958. április (15. évfolyam, 89-118. szám)

1958-04-01 / 89. szám

8. oTđal Vajdasági színházak szemléje Zrenyaninban Hat együttes vesz részt a legjobb előadással A hivatásos vajdasági szin­­t­ázak idei szemléjét április 23—20-éig tartják meg Zre­­nyaninban. Bejelentette rész­vételét a noviszádi, szuiboti­­cai, zorrubori, topolyai, ver­seci és a zrenyanini színház. A szemle első napján a noviszádi Szerb Népszínház bemutatja egyik színművét. Mivel az együttes most Len­gyelországban vendégszere­pel, később döntik el, hogy melyik darabbal nyitják meg az idei szemlét. A­­következő napon a szu­­boticai népszínház horvát együttese előadja Edmund Moris Feutányér című drámá­ját Petar Govedarovics ren­dezésében, ezután pedig a magyar drámai együttes be­mutatja­­Maxim Gorkij Éj­jeli menedék­hely ek­eű drá­máját, Varga István rende­zéseiben. A negyedik napon a ver­sed Sztorija népszínház ven­dégszerepei Jezsi-Lyutovszki Tesko dezsursztvo címü szín­­müvéve­l. Rendező Györgye Gyurkovics. A zombori nép­színház április 27-én Ale­xandra Casone Divece ami­re uspro­­imo cimü szinimü­­vét adja elő. Rendező Mi­­hajlo Vasziljevics, április 28-án pedig a topolyai nép­színház együttese Lányi Ist­ván rendezéseiben bemutatja az Anna Frank naplója cí­mű színművet. A szemle a zrenyan'n­ népszínház Maxim Gorkij Kispolgárok című darabjá­nak előadásával zárul. Minden egyes előadás u­­tán ,rrjegiy,itatják a bemuta­tott darabokat és a színészek játékát. Megrendezik a vaj­dasági színművészek tanács­kozását is. Erre meghívták az ország több ismert szín­házi szakértőjét. A színházi igazgatók megbeszélésén a kölcsönös vendégszereplések megszervezéséről tárgyalnak. A szemle zárónapján tíz díjat osztanak ki. Nyolcat a legjobb színészeknek, egyet­­egyet pedig a legjobb rende­zésért és díszletért. Sz. Sz. A VERSE­DI NÉPSZÍNHÁZ NOVISZÁDON VENDÉG­SZEREPEL Ma és holnap két előadást tart A versed Sztorija nép­színház április 1-én és 2-án Noviszádon vendégszerepel. Ma előadják Jezsi­ Lyutov­­sztoi lengyel szerző TESKO DEŽURSTVO, holnap pedig Branko Csopics NIKOLETIN BURLAC KALANDJAI cí­mű regényének színpadi vál­tozatát. Jezsi­ Lyutovszki lengyel színműíró egy orvos lélek­tani drámáját írja le, akit igazságtalanul vádolnak ma­jd később rehabilitálnak. Öt évvel ezelőtt íródott, amikor Lengyelországban növeke­dett az ellenállás a külföldi beavatkozás ellen s azóta ál­landóan műsoron van. Jugo­szláviában először a verseci Sztorija színház tűzte műso­rára. A darabot Györgye Gyurikovics rendezte. A NIKOLETIN BURLAC KALANDJAI című színmű­vet Milutin­ Koresni­k rendez­te. A verseci­­közönség rop­pant kedvezően fogadta, ed­dig már... 2§-sze® Mindkét előadás este 8 órakor kezdődik a noviszádi Népszínház termében. Zrenyanini látkép — Ma becsapok valakit — gondoltam ikoraneggelt—,­ez olyan biztos mint,­hogy Április őnagysága a cucája volt a rossz ihirű Mars isten­ urnak és ketten együtt­es szülei Julius Caesar őfelségének,­­közismert írótársunknak, aki Junius Brutus illetéktelen beavatkozá­sa foly­tán, idő előtt elhalálozott. Ez volt kü­lönben a világtörténelem első áprilisi tréfája, az ugyanis, hogy Június meg­ölte Júliust, holott valamennyien tud­juk, hogy Júliust csakis Augusztus öl­heti meg. No, mindegy, április és első napját igen helyesen mondják az angolok a minden bolondok napjának. Még ennél ásásokkal helyesebb, hogy a franciák és olaszok »áprilisi hal«-nak nevezik ezt a napot, ezt kár is magyarázni, minden horgász tudja, hogy miféle halakat le­het fogni április elsején és attól kezd­ve az egész horgászév folyamán. Ám hagyjuk ezúttal a horgászokat, ma ki kellene találni valami jóízű beugratást, ez tradíció, éppen olyan, mint az, hogy az egyes vállalatokban az irodisták na­gyobb prémiumot kapnak, mint a mun­kások. Hosszas gondolkodás után elhatároz­tam, hogy először is a saját felesége­met csapom be, hiszen ez is tradició. Gondoltam, azt fogom mondani neki, hogy az a damul (ez ismét a horgá­szoknak szól) amit éppen most vásá­roltam ezerhétszáz dinárért, mindösz­­sze háromszáz dinárba került, de ké­sőbb elvetettem az eszmét és őszintén bevallottam, hogy kétszáz dinár volt az ára. Tíz hosszú percen kerésztől mindketten a kiskereskedelmi árak hihetetlen magassága miatt sopánkod­tunk. Akkor eszembe jutott, hogy a ne­jem lelkes vöröskeresztista és a múlt­­korjában, egy gyűlés után, boldogan mesélte, hogy a Vöröst Kereszt szót emel a töméntelenül sok italbolt ellen, amelyek különösen a mi utcánkat te­szik olyannyira hangulatossá. — Képzeld — meséltem neki öröm­mel —, már­is mutatkozik hatása a Vörös Kereszt tiltakozásának ... — Igazán? — Igazán! Az utóbbi napokban mind­össze két új büfé nyílt a Hadsereg­­utcában ... Az ember ne álljon meg félsikerek­nél. Elhatároztam, hogy tovább foly­tatom az áprilisi ugrándozásokat. Van egy kolleganőm, szenvedélyes olvasó, de csak az olyan történeteket szereti, amelyekben a szerelem a fő­téma. — Mancika — mondtam a kollega­nőnek —, itt egy remek történet a »Dolgozókéban, éppen magának való. — Mi a címe? — kérdezte gyana­kodva. — »Elfelejtett viszonyok« — felel­tem rábeszélő hangon, mire Mancika szeme felcsillant. — Persze, valami férfiről... azok felejtik el! Amikor aztán rájött arra, hogy eb­ben az írásban a »vállalati viszonyok alakulásáról« továbbá »a szocialista társadalmi viszonyok« építéséről van szó, némi szemrehányással a hangjá­ban, csak ennyit mondott. — Látszik, hogy megöregedett. Fo­galma sincs arról, hogy a »viszony« mit jelent... Egyik kollegám szuboticai, tehát Spartacus-szurkoló. Őt különösen nagy örömmel fogadtam: — Képzeld! A Spartacus a ligában marad! — Hogy­ hogyan?! — csodálkozott a kollega — amnesztiát kapott? — Április elseje! — harsogtam bol­dogan. — A második ligában marad! Még csak a külpolitikai rovat veze­tője hiányzott. Neki csak ennyit mond­tam: — Júliusban létrejön a találkozás a legfelsőbb szinten. — Ne mondd! És miért éppen jú­liusban? — Mert akkor lesz a szovjet-ameri­kai atlétikai viadal. — És mi köze ahhoz a legfelsőbb szintű találkozónak? — A rúdugrók is találkoznak. Végül az autóbuszmegálló előtt so­rakozókat ijesztettem meg azzal, hogy ma nem kell várni az autóbuszra, hat percenként közlekedik és a Maxim Gor­kij­ utca lakóival közöltem, hogy soha többé nem ássák fel a kocsiutat. A sláger­ugratást természetesen utoljára hagytam. — Képzelje — mondtam egy jó isme­rősömnek —, Obulyen professzor azt jósolta, hogy mától kezdve ragyogó tavaszi időjárás következik. A kórházban — kívánságomra —, készséggel kiállították a látleletet. Ezek szerint a sérülések nyolc napon belül gyógyulnak, a sérülések oka pe­dig: április elseje. (g) Április elseje ИЖОТЖК SZÓ Kedd, 1958. IV. L Nagy munka küszöbén kirajzolódnak az általános és egységes illetménypolitika körvonalai Gazdaságunk zökkenőmen­tes továbbfejlődésének és az üzemek, gyárak zavartalan működésének egyik alapfel­tétele az egységes illetmény­politika. Ezt viszont csak a gazdasági és társadalmi té­nyezők együttes és szerve­zeti tevékenységével érhet­jük el. E célból alakították meg nemrégiben a Szövet­ségi Illetménybizottságot is. E bizottság a napokban ü­­lést tartott és megjelölte az általános és egységes illet­ménypolitika bevezetésének közvetlen tennivalóit, hang­súlyozva, hogy eredmény csak az állami szervek, kamarák, szak­­szervezetek, gazdasági e­­gyesületek és szervezetek együttműködésével érhető el. Az illetmény­mércék meg­határozása érdekében szük­séges a jelenlegi helyzet a­­lapos elemzése,­­ állapítot­ták meg a bizottság minapi ülésén.­­ Ennek alapján hozzák majd meg a jelenle­gi helyzetnek és az egységes il­letménypolitikának megfele­lő döntéseket. Különös figyelmet szentel majd a szövetségi bizottság annak tanulmányozására, hogy milyen arány volt az alapilletmények és más ju­talmazások között. Továbbá megállapítja, hogy a kü­lönféle juttatások meny­nyire szolgálták a terme­lékenység fokozását. E­­mellett a bizottságot kü­lsőd érdekli, hogy az illet­mények a gazdasági ága­zaton belül és hasonló vál­lalatok között összhang­ban vannak-e. Bonyolult és érzékeny kér­dések ezek. Tárgyilagos — a helyzetnek megfelelő — fel­mérésüktől nagyon sok függ az új egységes illetményala­pok meghatározásában. Meg­követelik tehát, hogy a köz­társaságok, járások és köz­ségek mielőbb alakítsanak illetménybizottságot. Egy­­egy gazdasági ágazat bizott­ságait a szakszervezetnek és a szakmai egyesületnek közö­sen kell megalakítania. Ezek szerteágazó együttműködésé­ből erednek majd a javasla­tok a gazdasági ágazatokon belül és azok közötti általá­nos illetménytételek megálla­pítására. Hasonlóképpen bizottságot kell létesíteni a gazdasági szervezetekben is. Ezeknek felelősségteljes munkájától és az előbbiekkel való e­­gyüttműködésétől függ az e­­gész akció sikere. A Szövetségi Illetmény­­bizottság külön hangsúlyoz­za, az üzemi bizottságok fel­adatait­ elemezni kell a gazdasági szervezet munkahelyének összetételét és számát a munkaszervezés és munka­folyamat szerint. Tanulmá­nyozni kell a munkások meglévő személyi jövedel­mének meghatározási mód­ját és alapjait. Különösen fontos egyes munkahelyek egymás közötti viszonyar­nak és értékének pontos és tárgyilagos felmérése, minden gazdasági szerve­zetben a juttatások leg­megfelelőbb módjának meghatározása, valamint azoknak a tényezőknek feltárása, amelyek figye­lembevételét megköveteli a gazdasági szervezet jel­lege az általános mércék meghatározásakor. Ez a munka azonban nem hárulhat csupán a vállalati illetménybizottságra, ha­nem megköveteli a munkás­­tanács, igazgatóbizottság és az egész munkaközösség ak­tív részvételét is. A viták sem maradhatnak kizárólag a gyári falakon belül, ki kell terjeszteni a szak­egye­sületekre, kamarákra, szak­­szervezetre, és ezeknek az egész gazdasági ágazat szem­szögéből kiindulva kell be­terj­eszteniök a javaslatokat az általános és egységes il­letménypolitika meghatározá­sára.­­ Nem várhatjuk, hogy csu­pán a gazdasági szervezet­ben folytatott előzetes viták és ténykedés eredményeképp kidolgozhatják az új illet­ményszabályzatot. A Szö­vetségi Illetménybizottság szerint: az általános mércék meg­határozásáig nem kell új illetményszabályzatokat ké­szíteni, sem a meglévő il­letményalapokon változ­tatni, kivéve új munkahelyek vagy új üzemrészek létesíté­se esetén. Az illetménypolitikában be­következő változások — hangsúlyozták a bizottság ü­­lésén — ne az illetményalapok nö­velésében és a személyi jö­vedelem más uton való nö­velésében nyilvánuljanak meg, hanem elsődlegesen a gazdasági szervezetek kö­zötti aránytalanságok kikü­szöbölésére, helyesebb ará­nyok kialakítására irányul­jon. A dolgozók személyi jövedel­mének növelése csak a gaz­dasági szervezet jobb műkö­déséből, különösen a terme­lékenység fokozásából ered­het. Ezért nem kell számíta­ni rájtoly Ш illetésifenyví­ telek puszta meghatározása a személyi jövedelem általá­nos növekedéséhez vezet. Sz. G. Az eszterga-pad mellett Szovjet szakszervezeti küldöttség Noviszádon Meglátogatták a Novká­­belt Tegnap Noviszádra látoga­tott a szovjet fémipari szak­­szervezeti küldöttség. A küldöttség vezetője Retivoj Vszevolod Szergejevics, a szovjet fémipari szakszerve­zet központi bizottságának elnöke, tagjai: Vajk Vaszyij Vasziljevics, a fémipari szak­­szervezet leningrádi körzeti bizottságának elnöke, Sztefa­­nyenko Iván Deniszovics, a gorki Krasznaja Szormova hajóépítő gyár szakszerveze­tének elnöke, Obuhov Mi­hail Vasziljevics, a moszkvai Zil gépkocsigyár szakszerve­zetének elnöke. A vendége­ket Dusán Pugya, a köztársa­sági szakszervezeti tanács titkára, Ljubomir Bogojevics a fémipari szakszervezet tar­tományi bizottságának elnö­ke és Mile Jovánovics, a fém­ipari szakszervezet tartomá­nyi bizottságának titkára fo­gadta. Később a vendégek elláto­gattak a noviszádi Novkábel­ba, ahol Petar Rajkov, tech­nikai igazgató, Evgeni Prov­csín, az igazgatóbizottság el­nökének helyettese, Lyubo­mir Jockov, a szakszervezet el­nöke és Alekszandar Butur, a Kommunisták Szövetsége titkára társaságában elbe­szélgettek a vállalat fejlődé­séről és problémáiról. A vendégek délután ellá­togattak a topolyai Krivaja mezőgazdasági birtokra. K. I. Kiáradt a Dél-Morava Két kislányt elsodort az ár Pristi­nából jelenti a Tan­­jug. A Dél-Morava és mellék­folyói újra kiáradtak, és há­romezer hektár termőterü­letet elárasztottak a gingila­­nei járásiban. A Morava megáradt mellékfolyója, a Prilepnicska Réka elsodort két kislányt, a 14 éves Jete­diez Zecsirút, és 7 éves hú­gát. Mindkét kislány életét vesztette. Az árvíz nyolc fa­lut veszélyeztet, a lakossága készültségi állapotban van. Az árvíz okozta kárt tíz millió dinárra becsülik.

Next