Magyar Szó, 1958. szeptember (15. évfolyam, 220-244. szám)

1958-09-02 / 220. szám

BfcLAL. A PASIZMOSBA M eaffiNoSAO-A NfiMK­­AB* tft-РШ.­­ PoSt, pla& n got fárm­ÁR SZÓ ­l XV. évf. 220. (4196.) sz.­­ . Kedd, 1958. szeptember 7. lib­ el.­ ­­ODVÖZLD TÁVIRATA Ho Si Minhez Beográdból jelenti a Tan- Jug. Joszip Broz Tito köztársa­sági elnök az alábbi távira­tot intézte Ho Si Minhez, a Vietnami Demokratikus Köz­társaság elnökéhez: »Elnök elvtárs, a Vietnami Demokratikus Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmával fogadja a jugoszláv nép és a magam legőszintébb jókíván­ságait a vietnami nép és az ön személyes boldogulásá­ra.« Kocsa Popovics külügyi államtitkár az alábbi távira­tot intézte Fan Van Dang vietnami külügyminiszter­hez: „Kérem, hogy a Vietnami Demokratikus Köztársaság nev­zeti ünnepe alkalmából fogadja őszinte szerencsekí­­vánataimat”. VLADIMIR BAKARICS A BEOGRÁDI VÁSÁRON Beográdból jeleníti a Tam­ilig. Dr. Vladimir Bakarics, a horvá­t szábor elnöke tegnap délelőtt megtekintette a beo­­grádi nemzetközi műszaki kiállítást és körülbelül négy órát töltött el a Márfilitott term­ésceik sírem­lélésével­. Utá­­­na ellátogatott az üzletem­berek idostoláiba, ahol értesü­léseket kapott a megkötött üzletekről. A kiállítás igazgatói épü­letében elbeszélgetett Olga Divac mérnökkel, a kiállítás igazgatójával. Bakancs elnök a követke­zőket írta a benvom­ídisek könyvébe: „Először vagyok a kiállításon, s meg kell di­csérnem az építészeti meg­oldás szépségét. A vásár be­mutatja hazánk fejlődését és a világkereskedelemmel való kapcsolataink bővülését. __ A kiállítás szervezése kitűnő.“ Dr. Vladimír Bakancs Megkezdődött A SZLAVISTÁK IV. NEMZETKÖZI KONGRESSZUSA A Tan­jog jelentés: Moszk­vában hétfőn, 600 k­ül­földi delegátus, sok vendég és szovjet kiükröldött jelenlété­ben megkezdődött a szlavis­ták IV. nemzetközi kon­gresz­szusa. A kongresszust Vinogra­dov szovjet akadémikus, a sz­lávnistá­k nemzetközi bizott­­sá­glámaik elnöke nyitotta meg. Vinogradov hangoztatta, hogy ez a kongresszus na­gy mértékben küllönlbözik az ed­digiektől, mert a tervét a nemzetkö­zi bizottság tagjai dolgozták .WL A kongresszust többen üd­­vözölllté­k, közöttük d­r. Alek­­szandar Beides, a 23 tagú ju­goszláv küldöttség vezetője is. Dr. Belk­es hangsúlyozta, hogy ennek a kongresszusnak i­gyen na­gy jelentősége van a szlavisztika fejlődése szem­pontjából, és kijelentette, hogy a jugoszláv delegátusok mindent elkövetnek, hogy ezt a tudományt a lehető leg­nagyobb mértékben fejlesz­­szék. Hétfőn délután a kong­resszuson hat beszámoló hangzott el, közöttük dr. Be­­fsics referátuma is. Olasz szocialista ifjak látogatása hazánkban Beográdból jelenti a Tan­­jug. Az olasz szocialista ifjúság küldöttsége ma hazánkba ér­kezik. Kéthetes látogatása alatt a Jugoszláv Népi Ifjú­ság vendége lesz, és meglá­togatja Ljubljanát, Zágrá­bot, Szarajevót, Zenicát, No­­viszádot, az épülő autóutat, hogy megismerkedjék ifjúsá­gunk életével és szervezeté­nek munkájával. Ezenkívül felkeres több vállalatot és népbizottságot is, hogy tájé­kozódjék munkásigazgatá­sunk kommunális rendszeré­nek fejlődéséről, a társada­lombiztosítás, egészségügy, mezőgazdaság, iskolaügy, stb. problémáival. Az olasz szocialista ifjúság héttagú küldöttsége jugo­szláviai látogatása végén Beo­grádban tárgyal a Jugoszláv Népi Ifjúság vezetőivel. Ez­után látogatást tesz a jugo­szláv szakszervezeti szövetség­ben és munkásegyetemen. Magas színvonalú kiállítás Tito minek: megtekintette a beográdi kiállítást Joszip Broz Tito köztársa­sági elnök feleségével Jovan­ka Brozzal tegnap délelőtt 9 órakor meglátogatta a beográ­di második műszaki kiállí­tást. Több mint három óra hosszat időzött az áruminta­vásáron. A köztársasági elnököt és feleségét a kiállítás igazgató­sági épületénél Petar Sztam­­bolics, a Szövetségi Nép­­szkupstina elnöke, Alekszan­­dar Rankovics és Mijalko To­dorovics, a Szövetségi Végre­hajtó Tanács alelnökei, Jo­­ván Vesezelinov, a szerb nép­­szkupstina elnöke, Mihajlo Svábics, a szerb végrehajtó­­ tanács tagja, Riszta Antuno­­vics, a Kommunista Szövet­ség beográdi vezetőségének titkára, Vladan Bojanics, Beográd népbizottságának al­elnöke és Olga Divac mér­nök, a kiállítás főigazgatója fogadták. Tito elnök ezután a 3-as számú csarnokba ment, hogy megtekintse a gép- és motor­ipari bemutatót. Hosszabb időt töltött a rakovicai mo­torgyár gépeinél, úgyszintén hosszabban időzött a Prvo­­majszka, a kikindai öntöde, valamint több német, olasz és más cégek gépeinél. Ezután Tito elnök és kísé­rete a 2-es számú, az USA kiállítási csarnokba ment, itt a gyorsírógép, és napener­giával hajtott rádiókészülék iránt érdeklődött. Ebben a csarnokban a kiállítás látoga­tói lelkesen ünnepelték Tito elnököt. Tito elnök egyes ter­mékeknél főleg az után ér­deklődött, hogy gyáraink és üzemeink sorozatban gyárt­ják-e a kiállított árut. A ki­állításnak ezen a részén kü­lönösen a nagyobb jégszek­rények keltették fel figyel­mét, továbbá a nisi RR mű­vek és a Pupin gyár stand­jánál töltött hosszabb időt. Az automatizáló és elektro­nizáló vállalat standjánál Ti­to elnöknek bemutatták az önműködő fúrógépek műkö­dését. A jelenlévő látogatók , itt is nagy lelkesedéssel kö­­s­szöntötték elnökünket. A kragujeváci Zastava gyár ki­állítási standjánál Tito el­­­­nök nagy elismeréssel be-­e­szélt a gyár gépkocsijairól, s amelyeket az olasz Fiat sza­­­­badalma alapján készítenek. (Nagy érdeklődéssel nézte­­ meg ezután a zágrábi Rade Koncser villanygépeit is. kü­lönösen érdeklődött a Pakisz­tán számára készített úgyne­vezett trópusi transzformá­tor iránt, valamint a cigaret­tagyártó-, konzervzáró- és más gépek iránt. Tito köztársasági elnök ez­után az üzletemberek klub­jába ment, és rövid idő után a szabad területen kiállított gépeket tekintette meg, elő­ször a beográdi traktor- és gépgyár gépeit. Itt Szveto­­zár Milosevics, a gyár igaz­gatója bemutatta azokat a traktorokat, amelyeket a beo­grádi gyárban készítenek. Ti­to elnök végignézte a ku­korica-, szőlő-, komló műve­lésére készült traktorokat és kapcsolható eszközöket. Az 1-es és a 2-es számú csar­nok között kiállított hazai és külföldi gépjárművek szin­tén felkeltették figyelmét. Nagy figyelemmel nézte meg a priboji gépkocsigyár 130 ló­erős tehergépkocsiját, me­lyet a gyár 1960-ban kezd so­rozatban gyártani. Tito elnök ezután a beográdi televízió stúdióját tekintette meg. A televízió programja és a mun­kakörülmények felől érdeklő­dött. A kiállítás megtekintése után Tito köztársasági elnök az igazgatósági épületben nyi­latkozott a hazai és külföldi újságíróknak. — Elmondhatom — mon­dotta Tito elnök, — hogy az idei beográdi kiállítás nagy hatással van rám. Megálla­píthatom, hogy ez a kiállítás magas színvonalon áll, nem­csak műszaki tekintetben, ha­nem szervezési, a kiállítás el­helyezésének módja tekinte­tében és a kiállított áru vá­lasztékában is.­­ Mindenekelőtt el kell azt is mondanom, hogy na­gyon örülök annak a fejlő­désnek, amelyet iparunk el­ért az új gépek gyártásában. Az a benyomásom, hogy a kiállított hazai gépek, felsze­relések és szerszámgépek semmiben sem maradnak el, például a nyugati országok cégei által kiállított gépek­től, melyek műszakilag fej­lettek. Ebből az alkalomból szeretném most megköszön­ni dolgozóinknak, techniku­sainknak és mérnökeinknek, a hatalmas erőfeszítéseket, amelyeket azért tettek, hogy hazánk e rövid idő alatt mű­szakilag megerősödjön. A jugoszláv sajtó, rádió és­­tel­evizió­­képviselői Tito el­nöknek megköszöniték­ a nyi­latkozatot. Az igazgatósági épületiben Tiltó e­lnöke a látogatók köny­veibe a következőket írta be: „Az iden­ beog­rádis kiállítás a szervezés és az áruválaszték, utailiamiint az áru minőségé­­nek szempon­tjá­ból nagy ha­tást tett rám. Nagyon örülök annak, hogy láthattam mun­kásaink, technikusaink és mérnökeink magas színvonalú alkotásait, és azt hiszem minden túlzás nél­kü­l mondhatjuk, hogy a mi gépeink és közfogyasztási сШскетпк semmiben sem ma­radnék el a nyugati­ orszá­gokban készült termékeik mö­gött. Tito elnök és felesége Olga Divac igazgatónő társasá­ban a beográdi vásáron MONTGOMERY TÁBORNAGY BEOGRÁDBAN Montgomery tábornagy ma kétnapos magánlátogatásra Beográdba érkezik. A tábor­nagyot fogadja Joszip Broz Tito köztársasági elnök is. SZERGEJ KRAJGER RÉSZT VETT A DAMASZKUSZI VÁSÁR MEGNYITÁSÁN D­ama­sz­­uszból jelenti a Tanan­g. Sz­ergej Krajger, a Szövet­ségi Végrehajtó Tanács tag­ja és i­parügyi bizottságának titkára megérkezett Damasz­kusziba, és részt vett a nem­zetközi vásár tegnapi meg­nyitásán. Szergej Krajiger damasz­kuszi útját Kairó­ban meg­szakította és meglátogatta Kajszimot, az Egyesült Arab Köztársaság egyiptomi tarto­mányának gazdaságügyi mi­niszterét. Erősítést küldtek Csang Kai-sekék Kvemojra Tajpejből jelenti az AP. A formuzai kormány had­ügyminisztériumának képvi­selője tegnap közölte, hogy Kvemojra erősítéseket küld­tek. Ezeknek a katonai egy­ségeknek kell pótolniuk a kínai ágyutűz által okozott hiányt. TEGNAP IS FOLYTATTÁK KVEMOJ ÁGYÚZÁSÁT Tajpehiből jelen­ti az AFP. A Kiinai NK tüzérsége teg­nap is folytatta Kvemoj szi­get árgyiuztáisát — közli a for­­muzai hadügyminisztérium. A szigetre eddig több mint 178 000 ágyúgolyó esett. EGYSÉGES ILLETMÉNY­­KRITÉRIUM (Kommentár) (3. oldal) SZÁRAZON, VÍZEN ÉS LEVEGŐBEN * VIGYEN BE, BÁCSI (Tárca) (2. oldal) A JUGOSZLÁVELLENES HAJSZA ÚJ SZAKASZA (5. oldal) MEGKEZDŐDÖTT A GENFI ATOMÉRTEKEZ­LET * KÉTSZERESÉRE NÖVEL­TÉK A KÍNAI ACÉLTER­MELÉS TERVÉT (4. oldal) PETROSZJÁN ELSŐ VERESÉGE (Portorozsi jelentés) (3. oldal) OTTHON-CSALÁD­GYERMEK (6. olda­l) KÉRDEZZ-FELELÜNK (2. oldal) TARTÓZKODÁSRA INTIK AZ USA-t az angol lapok Londonból jelenti a Reu­ter. A Manchester Guardian hétfői számában felhívja az USA-t, győzze meg Csang Kaj-sek hadseregét, hogy vonuljanak ki a kínai par­tokhoz közeli szigetekről. A konzervatív Daily Mail úgy véli, hogy Kremej nem tar­tozik az USA életbevágóan fontos stratégiai támaszpont­jai közé. A brit nép lelkese­dés nélkül szemlélné a Csang Kaj-sek becsületének meg­mentéséért folytatott hábo­rút” — fejezi be a Daily Mail. A Szovjetunió támogatja Kína harcát Formózáért PRAVDA-CIKK A TÁVOLKELETI FESZÜLTSÉGRŐL Moszkvából jelenti a TASzSz. A moszkvai Pravda tegnap­előtti számában élesen tá­madja az „amerikai imperia­listákat, mert háborús provo­kációkat kísérelnek meg a Távol-Keleten”. A formózai tengerszorosban uralkodó helyzetet kommentálva, a Pravda hangsúlyozza, hogy a Szovjetunió „morális és a­­nyagi segélyt nyújt Kínának igazságos harcában”. „Itt az ideje, hogy az ameri­kai imperialisták abbahagy­ják a kínai nép türelmének vizsgál­gatását. Fel kell sza­badítani Formózát, amely a kínai területek elválaszthatat­lan része, s amely most az USA agresszív erőinek hatá­sára a Kínai NK elleni állan­dó kihívások forrása lett. For­móza és a többi partmenti szi­get felszabadítása a kínai nép belső ügye”, — írja a Pravda. A lap hangsúlyozza, hogy a „szovjet nép támogatja a baráti Kína harcát, amellyel törvényes jogait védi Formó­­zán, majd így k­é­np gondol­ják a Kína elleni fegyveres provokáció szervezői, hogy az események megmaradnak a jelenlegi keretek között. Az USA minden távolkeleti ag­ressziója kíméletlenül kiélezi a nemzetközi helyzetet, s nincs kizárva, hogy a háború más területekre is kiterjed”.

Next