Magyar Szó, 1958. november (15. évfolyam, 272-296. szám)

1958-11-01 / 272. szám

ВЛ1»А£.!А FASIZMUSBA — SZ­ABADSÁG A NÉPNEK a ARA 10 DINAR A PoSt. piai. a got AtíiuttíR ÍZÓ XV. évf. 272. (4248.) sz. Szombat, 1958. nov. 1. Az új szakiskolák­on épülnek ahol legfejlettebb az ipar 14 új egészségügyi középiskola nyílik Elfogadták a szakiskolák fejlesztési programját A Szerb Онбевет«*! Beográdból jelenti a Tan­­jug. • Voja Lekovics alelnök el­nökletével pénteken délelőtt 10 órakor együttes ülést tar­tott Szerbia parlamentjének két háza, a köztársasági ta­nács és a termelők köztársa­sági tanácsa. Az együttes ü­­lés tárgysorozatán a szakis­kolai hálózat fejlődési prog­ramjának megvitatása sze­repelt, azonkívül módosítják a házszabályokat, meghallgat­ják az adminisztratív bizott­ság jelentését, majd a tárgy­­sorozat letárgyalása után Mi­­hajlo Svaldics, a végrehajtó tanács alelnöke válaszol a képviselők kérdéseire. A szakiskolai hálózat fej­lesztési programjáról Dra­­goszlav Markovics, a végre­hajtó tanács tagja mondott expozét. A program abból indul ki, hogy 1961-ben Szer­biában 130 000 középiskolai tanuló lesz, az idei 110 000-hez képest. Mivel új szakiskolák megnyitására nem lesz elég anyagi eszköz, Dragoszláv Markovics azt indítványozta, hogy a Szkupstina esetleg nö­velje a vállalatok káderjáru­lékát, és a káderalap egy ré­­szét használják fel iskolaépí­tésre. Az új szakiskolák ott épülnek, ahol legfejlettebb az ipar, újabb művészeti közép­iskolák nem nyílnak, mert a meglévő iskolák teljesen ele­gendők. A köztársasági egész­ségügyi tanács és az egészség­ügyi szervezetek szorgalma­zására 14 új egészségügyi kö­zépiskola nyílik. Ezeknek az iskoláknak a megnyitását megkönnyíti, hogy az isko­lák a nagyobb kórházakban nyílnak, és az egészségügyi intézmények biztosítják fenn­tartásukat. Ez rendkívüli el­ismerésre méltó kezdeménye­zés, mert azt mutatja, milyen úton és módon lehet elősegí­teni a szakiskolák hálózatá­nak bővítését és a szakkáder nevelését. Tanítóhiánytól nem kell tartani — mondotta expozéja további részében Dragoszláv Markovics. — Ma még hiány­zik ugyan 1500 tanító, de mi­vel egyre több előadó kerül ki a főiskolákból, sok tanító áthelyezhető a nyolcosztályos iskolák felsőbb osztályából az alsó osztályokba és így megszűnik a tanítóhiány. Az expozé után 11 képvise­lő szólalt fel a vitában, majd a két ház egyhangúlag elfo­gadta a szakiskolák fejlesz­tési programját. Közös közlemény KOCSA POP londoni tárgyalásosról (Állandó tudósítónk telefonjelentése) Az atomrobbantások végleges beszüntetéséért szöltünk síkra Újabb jugoszlávellenes akciók Sajtóértekezlet külügyi államtitkárságunkon Beogr­ád­ból jelenti a Tan­jug.Drago Kenne, külügyi ál­lamtitkárságunk szóvivője tegnapi rendes sajtóértekez­letén­ kijelentette, hogy a ju­goszláv kormány örömmel fogadná az atom­robbantási kísérletek beszüntetésére ősz­sze hívott értekezleten a kez­deti egyezményt is. A genfi atomértekezlet megkezdésé­vel kapcsolatban Drago Kune a következőket mon­dotta: »Ismeretes, hogy Jugoszlá­via a kísérleti atomrobban­­tások­ közvetlen, általános és végleges beszüntetéséért száll síkra. Úgy véljük, hogy le­hetséges és feltétlenül szük­séges akár egy kezdeti és részleges egyezmény megkö­tése, amely a további tárgya­lások és a megegyezés alap­jául szolgálhat.« A »Lika« jugoszláv hajó két tengerészének Kínában történt letartóztatásával kap­csolatos kérdésre a külügyi szóvivő ezt válaszolta: »A Kínában letartóztatott jugoszláv tengerészek elíté­lése politikai akció Jugoszlá­via ellen és új módszert je­lent a jugoszlávellenes kam­pányban. Az elítélt tengeré­szek ennek a kampánynak az áldozatai. Az egész ügyet azért szerkesztették meg, hogy »tényeket« szolgáltas­sanak a Jugoszlávia elleni kampány számára. Különö­sen sajnálatos körülmény, hogy az igazságszolgáltatást használták ki erre az igaz­ságtalan és embertelen cél-­­ra. A jugoszláv kormány ha­tározott intézkedéseket tesz állampolgárainak védelmé­re« — mondotta Drago Kunc szóvivő. Az újságírók azután meg­kérdezték a szóvivőt, mi a véleménye Sehu albán mi­niszterelnök legutóbbi beszé­déről és a Zeri i Populit cí­mű albán pártlap cikkéről, amelyben támadásokat indí­tottak Jugoszlávia politikája és területi épsége ellen. »Nincs semmi hozzáfűzni­valóm­ Józse Brilej, külügyi államtitkárhelyettes képvi­selőházi beszédéhez, amely­ben bírálatot mondott az Al­bán Népköztársaság vezető­ségének jugoszlávellenes kampányáról. Csak azt aka­rom kiemelni, hogy ebben az esetben az Albán Népköztár­saság m­iniszterelnöke közvet­lenül és ismét, megerősítette a JSzNK iránti területi kö­veteléseit.« A csehszlovák és román párt- és kormányküldöttség közös nyilatkozatának Jugo­szláviáival foglalkozó részé­vel kapcsolatos kérdésre a szóvivő ezt válaszolta: »A Csehszlovák Köztársa­ság és a Román Népiköztár­­ság párt- és tkormánytküldött­ségeinek közös nyilatkozata folytatta a jugoszlávellenes kampányban szokásos gya­korlatot, hogy a »szocialista láger« orszlsalmak párt- és kormányküldöttségei láto­gatásuik végén közös nyilat­kozatot adnak ki és azt a JSzNK ellen irányuló elvte­len támadásokra használják fel­. A világsajtó legutóbbi hí­reivel kapcsolatban, hogy Ju­gos­zlávia egyes nyugati or­szágoktól hiteleket és köl­csönöket kért, az egyik újság­író megkérdezte a szóvivőt, hogy mely országoktól kért Jugoszlávia ilyen kölcsönö­ket, milyen célokra kérte és mekkora összegekről van szó. A külügyi szóvivő a követ­kezőket válaszolta: »Nem fűzhetek hozzá sem­mi lényegest, az ismert té­nyekhez és a Szövetségi Kép­viselői házban nemrégen el­hangzott nyilatkozathoz. Csak annyit mondhatok, hogy Ju­goszlávia gazdasági problé­mákkal találta magát szem­be és hogy néhány ország ha­tározatlan válaszokat ad vagy halogatja a végleges választ a gazdasági együtt­működésre vonatkozó szerző­dés kérdésében, ami zavaró­lag hat.« Arra a kérdésre, hogy mondhat-e valamit arról a Génfből keltezett hírről, hogy Jugoszlávia felvételét kérte a GATT-ba (általános kereskedelmi és tarifa egyez­mény), Drago Kunc ezt vála­szolta: »A JSzNK kormánya elha­tározta, hogy a GATT 13. ülésszakán felveti a szerve­zettel való szorosabb együtt­működésének kérdését és be­hívott tagként való felvéte­lét kéri. Ezt elsősorban az a törekvése sugallmazta, hogy bővítse és erősítse együtt­működését a GATT tevékeny­ségi területén, annak minden tagállamával. Jugoszlávia azonban egyelőre nincs o­­lyan helyzetben, hogy magá­ra vállalja a teljes jogú tag minden kötelezettségét, de úgy véli, hogy a javasolt együttműködési forma elfo­gadható a tagállamok és Ju­goszlávia számára is.­ A jugoszláv-olasz halásza­ti egyezmény felújítására vo­natkozó tárgyalásokról és a (Folytatása az 5. oldalon) London, október 31. London­ban ma együttes közleményt adtak ki Kocsa Popovics külügyi államtitkár látogatásáról és a brit-ju­go­­szláv küldöttség politikai tár­gyalásairól, amelyet tegnap és tegnapelőtt tartottak meg a külügyminisztérium­ban. A közlemény szövege a kö­vetkező: „Kocsa Popovics, a JSzNK külügyi államtitkára Selwyn Lloyd brit külügyminiszter meghívására 1958 október 28—31-éig hivatalos látoga­tást tett az Egyesült Király­ságban. II. Erzsébet királynő Őfel­sége október 30-án fogadta a JSzNK külügyi államtitká­rát, a miniszterelnök pedig, ebédet adott tiszteletére. Ko­csa Popovics és a jugoszláv küldöttség részt vettek Sel­i­wyn Lloyd miniszter hiva­a­talos vacsoráján, amelyet a brit kormány nevében adott. A két külügyminiszter a lá­togatás idején tárgyalásokat folytatott, amelyeken jugo­szláv részről többek között Szrgya Prica külügyi állam­titkárhelyettes, Ivo Vojvoda londoni jugoszláv nagykövet, brit részről pedig lord Lans­downe és Ian Harvey úr, mindketten parlamenti kül­ügyi titkárok, és Sir John Nichols, beográdi brit nagy­követ vett részt. A tárgyalásokon a jugo­­szláv-brit viszonyok fejlődé­séről és a közösérdekű nem­zetközi problémákról volt szó. A hivatalos megbeszélé­seken kívül baráti vélemény­cserét is folytattak a közös­érdekű problémákról. A két külügyminiszter üd­vözölte azt a tényt, hogy or­szágaik kapcsolata állandóan fejlődik, különösen gazdasá­gi téren, s örömmel állapítot­ták meg, hogy a termékeny együttműködés ma már ál­landósult. Megbeszélést folytattak a legfontosabb nemzetközi kér­désekről is, többek között Kelet és Nyugat viszonyáról, a leszerelésről, Közép-Kelet­ről, Ciprusról és Távol-Kelet­ről. A két ország kormánya úgy véli, hogy ez a látogatás a brit és jugoszláv államve­zetők értekezéseinek sorá­ban még egyszer kifejezi Ju­goszlávia és Nagykaitannia baráti kapcsolatait. A néze­tek nyílt kifejezése és a sza­bad vita jelentősen hozzájá­rulnak a jóviszony fejleszté­séhez, a teljes egyenlőség, a függetlenség és a kölcsönös bizalom alapján. A két kül­ügyminiszter úgy véli, hogy Jugoszlávia és Nagybritannia jelenlegi viszonya a külön­böző államberendezésű orszá­gok sikeres együttműködésé­nek példájaként szolgálhat. A két külügyminiszter is­mét megerősítette kormányá­nak határozottságát, hogy to­vábbra is a béke érdekében dolgozik, igyekszik csökken­teni a nemzetközi feszültsé­get, megerősíteni a bizalmat és a népek közötti békés együttműködést”. A tegnapi sajtóértekezle­ten a külü­gyminiisztérium sa­jtóképviselő­je és államtit­kára válaszolt a nyilatkozat­tal és a lefolytatott tárgya­lásokkal kapcsolatos kérdé­sekre. A brit és külföldi lap tudósítók érdeklődéssel vár­ják Kocsa Popovics ma es­­­­tére összehívott sajtóértekez­letét K. T. Kocsa Popovics külügyi államtitkár Selwyn Lloyd kül­­ügyminiszterrel Átképzését kérheti a rokkant Moma Márkovics ismertette az új rokkant­­biztosítási törvényt Beográdiból jeleníti a Tan­­jug. Moma Márkovics, a Szö­vetségi Végrehajtó Tanács tagja és munkaügyi titkára, pénteken sajtóértekezleten ismertette az új rokkantibiz­­tosítási törvényt. Az új r­okk­a­n­ttbi­ztos­ítá­si törvény — mondotta Momia Markovics — a nyugdí­j­tör­vénnyel elz­séges egészet al­kot. Az u­j törvény rendelke­zései arra irányulnak, hoggy a rokkantakat újra bekap­csolja a társadalom aktív tag­jai közé, mert minden rok­kantnak joga van átképzését kérni a társadalombiztosító intézettől, a társadalombizto­­sító intézet pedig köteles az átképzésről gondoskodni. Moria Markovics ezután az illetménypolitika egyes kérdéseiről beszélt a sajtó­értekezleten. Közölte, hogy a minimális fizetések rendsze­rét lényegesen módosítják, és ezek a kiigazítások a jö­vő év elején lépnek életbe. Azonban ezt is csak ideigle­nes megoldásnak kell tekin­teni, mert a probléma vég­leges megoldása megkövete­li, hogy teljes egészében fel­mérjük a rendszer hatását A most készülő előírások le­hetőséget nyújtanak, hogy má­r jövőre kiegyenlítődje­nek a minimális személyi jövedelmek. A most érvényes minimális személyi jövedel­meket az 1957 évi illetmény­­tételek alapján állapították meg, most pedig a vállalat­csoportok szerint megállapí­­tott ■ átlagos minimális sze­mélyi jövedelem alapján. A szikupsím­a legközelebbi ülé­sezésén határoz erről. A ha­tározat után a gazdasági szer­vezetek megkezdhetik az új illetménysza­bályzatok kidol­gozását Bemn­es tipsit Konyovics Milán évfor­dulóján Oszkár Davics­ méltatta a művészt Megindító, bensőséges­- ün­nepség közepette emlékezett meg Vajdaság Milán Konyoi­vics festőművész munkássá­gának negyvenedik évfordu­lójáról. Tegnap este a novi­­szádi Munkásotthon nagytér - ■I mét zsúfolásig megtöltötték­­ tartományunk politikai, köz­­­életű céldcul­tor munkásait'hogy 'meghallgassák Oszkár Davi­­cso­dó méltatását Konyo­­lovics művészetéről. Az ünnep­s­égen megjelent Sztapka Ve­­szelinov, a köztársasági­ kul­­turtanács elnöke Sztevan Do­­ronyszkinak, a tartományi képviselőház elnökének tár­saságában, továbbá Géza Tik­iicki, a tartományi végre­hajtó tanács elnöke feleségé­vel, Sóti Pál, a tartományi végrehajtó tanács alelnöke, Nagy József, a tartományi képviselőház alelnöke, Pe­­tar Belics, a Szocialista Szö­vetség tartományi vezetősé­gének titkára, Radovan­ Vlaj­­kovics, a tartományi szakszer­vezeti tanács elnöke, a tarto­mányi végrehajtó tanács, a Kommunista Szövetség, a Szo­cialista Szövetség tartományi és járási vezetőségeinek szá­mos tagja, az Írószövetség, az egyetemek, a sajtó képvi­selői és sokan mások. Az elő­adás után a jelenlévők hosz­szantartó tapssal ünnepelték a jubiláló művészt és kíván­tak neki további sikeres munkát.

Next