Magyar Szó, 1958. december (15. évfolyam, 297-322. szám)

1958-12-02 / 297. szám

fiAIiAir-Ä»FASIZMUSRA.----S2WC BADSÄG A MMIK ♦ ÄRA 10 'MPTAR ♦ pošt. plać. u got. AÍhvvIr hó XV. évf. 297. (4273.) sz. *77) S SS, rmУГ>ТУТЈ7Ј>Ш>>/7) Jesilp Erez litt KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK NOVI BEOGRÁDBAN Beográdból jelenti a Tam- Jug-Joszip Broz Tito köztársa­sági elnök hétfőn délelőtt el­látogatott Novi Beográdba, és megtekintette a Szövetségi Végrehajtó Tanács új szék­házát. Tito elnök kíséretében vol­tak Petar Sztambolics, a Szö­vetségi Népszkupstina elnöke, Alekszandar Rankovics és Mi­jalko Todorovics, a Szövetsé­gi­­­Végrehajtó Tanács alelnö­­kei, Jovan Veszelinov, a szerb népszkupstina elnöke és Veljko Zekovics, a Szövetségi Végrehajtó Tanács titkára. Tito elnök bejárta az épü­letet és közel két óra hosszat elbeszélgetett a mérnökökkel és­ az építkezés vezetőivel. TITO ELNÖK A MONOPOLBAN Beográdból jelenti a Tan­­jug-Joszip Broz Tito köztársa­sági elnök és felesége Jován­ka a vasárnap estét a belgrá­di Metropol szállóban töltöt­ték. Társaságukban volt Pe­tar Sztambolics, a Szövetségi Népszkupstina elnöke, Alek­szandar Rankovics és­ Mijalko Todorovics, a Szövetségi Vég­rehajtó Tanács alelnökei, Jo­van Veszelinovics, a Szerb Népszkupstina elnöke, Kocse, Popovics, külügyi államtit­kár, Milos Minics, a szerb végrehajtó tanács elnöke, Avdo Humo, a Szövetségi Végrehajtó Tanács tagja, Mi­­roszláv Krlezsa, a Jugoszláv írószövetség elnöke, Gyurica Jojkics, a beográdi népbizott­ság elnöke, és Riszta Antuno­­vics, a Kommunista Szövet­ség beográdi vezetőségének titkára feleségükkel. Kedd, 1958. dec. 2. Ünnepségek országszerte Rengeteg üdvözlő távirat Az egész országban benső­ségesen megünnepelték a köz­társaság napját. BEOGRADBAN az ünnepnap előestéjjén ren­dezett ünnepi akadémián Jo­­szip Broz Tito köztársasági el­nök és sok állami és politikai vezető személy jelenlétében Petar Sztambolics, a Szövet­ségi Szkupetina elnöke em­lékezett meg a nap jelentősé­géről, az AVNOJ jajcei ülé­sezéséről és hazánk 16 éves kölödéséről. ZAGREBBAN a Nemzeti Színházban ren­deztek ünnepi akadémiát ''Részt vett dr. Vladimir Ba­kerics, a Szobor elnöke, Ni­­­­kola Sžekulics és Karlo Mra­­zovics alelnökére, Jasko Bla­­zsevics, a végrehajtó tanács­­elnöke, a végrehajtó tanács­ok tag­jai és sok más politikai és közéleti vezető személyiség. ljubljanában Milka Marinko, a szkupetina elnöke ünnepi fogadást ren­dezett. A fogadáson megje­lent Borisz Krajger, a vég­rehajtó tanács elnöke, dr. Jo­­­zsa Vilján és Viktor Avbely al­elnöklőik, a végrehajtó ta­nács tagjai, a képviselők és a munkaközösségek kiküldöt­tei. Külön fogadást rendezett Misha Marinko hatvan pionír részére, akik Szlovénia min­den járásának pionírjait kép­viselték. SZARAJEVÓBAN a színháziban rendezett ün­nepi­­ akadémián megjelent Gyúró Pucár, a szkupstina elnöke, Oszmán Karabego­­vics, a végrehajtó tanács el­nöke, Vlado Segri, a szkup­­stina alelnöke, a végrehajtó tanács tagjai, a néphadsereg tisztikarának képviselői, és sok szarajevói művész és kul­turmunkás. SZKOPLYEBAN szintén a színházban rendez­ték meg az ünnepi akadé­miát. Részt vett Lazar Koli­­sevszki, a szobránye elnöke, Videje Szmilevszki, a szobrá­nye alelnöke, Lyubcso Arszov a végrehajtó tanács elnöke a végrehajtó tanács tagjaival, és sokan mások. TITOGRÁDBAN Filip Baj­kovics, a végrehajtó tanács elnöke beszélt a nap jelentőségéről. Az ünnepi a­­kadémián részt vett Blazso Jovánovics, a szkupstina el­nöke, a végrhajtó tanács tag­jai, a néphadsereg, a társa­dalmi szervezet­etc és a mun­kaközösségek képviselői, résre juttatta az írók hűségét a Jugoszláv Kommunista Szö­vetség programja iránt, a­­mely lehetővé teszi a legsza­badabb írói alkotómunkát. A noviszádi vállalatok kö­zül a Petar Drapsin, Novká­­bel és a Szonja Marinkovics t­­ár munkaközösségei szeren­csekívánataik mellett terme­lési eredményeikről is tájé­koztatták táviratukban Tito elnököt. ünnepi fogadás a Szövetségi Végrehajtó Tondesboi Joszip Broz Tito és fele­sége, Jovánka november 29- én a Szövetségi Végrehajtó Tanács helyiségeiben ünnepi fogadást rendeztek a köztár­saság napja tiszteletére. A fogadáson részt vett: Pe­tar Sztambolics, a Szövetségi Szkupstina elnöke, Alekszan­dar Rankovics és Mijalko To­dorovics, a Szövetségi Végre­hajtó Tanács alelnökei, Szve­­tozár Vukmanovics, a Jugo­szláv Szakszervezeti Szövet­ség Központi Tanácsának el­nöke, Jován Veszelinov, a szerb szkupstina elnöke, Vla­dimír Szimics és Pavle Gre­­gorics, a Szövetségi Szkupsti­na alelnökei, Veljko Zeko­vics, a Szövetségi Végrehajtó Tanács titkára, a Szövetségi Végrehajtó Tanács több tag­ja, Kocsa Popovics külügyi államtitkár, Iván Gosnyák népvédelmi államtitkár, Szve­tiszláv Sztefanovics belügyi államtitkár, Milos Minics, a szerb végrehajtó tanács el­nöke, dr. Mladen Ivekovics és Pasko Romac, a Szövet­ségi Szkupstina házelnökei, Mitar Bakics, a Szövetségi Szkupstina titkára, dr. Iván Ribar szövetségi képviselő, Gyurica Jojkics, a beográdi n­épbizottság elnöke, Ljubo­cskovics vezérezredes, ve­­z .kari főnök több tábornok­kal, és hazánk tudományos, kulturális és társadalmi éle­tének több vezető személyi­sége. A fogadáson részt vettek a vallásfelekezetek képviselői is: German szerb pravoszláv pátriárka, efendi Kemura, a jugoszláv muzulmánok egy­házfője, dr. Joszip Ujcsics ér­sek, továbbá a diplomáciai testület tagjai és a diplomá­ciai képviseletek katonai at­taséi. ÜDVÖZLŐ TÁVIRATOK AZ ORSZÁG MINDEN RÉSZÉBŐL Joszip Broz Tito köztársa­sági elnök a köztársaság nap­ján rengeteg üdvözlő távira­tot kapott az ország minden részéből a munkaközösségek­től, a politikai és más szerve­zetektől, a katonai egységek­től és magánszemélyektől. A vajdasági tartományi végrehajtó tanács nevében Géza Tikvicki, a végrehajtó tanács elnöke üdvözölte táv­iratban Tito elnököt. Táviratá­ban kifejezte a tartomány né­pének örömét és büszkeségét az ország fejlesztésében el­ért eddigi eredmények fölött. Az író Szövetség nevében Miroszláv Krlezsa, a szövet­ség új elnöke üdvözölte Tito elnököt. Táviratában kifeje­ Három nap pihenés, szórakozás a vajdasági filharmónia első fellépése TAGFELVÉTEL, PIONÍR AVATÁS Köztársaságunk 15. szüle­tésnapját Noviszádon, mint minden évben gazdag műsor­ral ünnepelték. Az ünnepély pénteken este kezdődött. Hat órakor a haditengerészet tü­zérsége sortüzet adott le, utá­na pedig a noviszádi vállala­tok és dunai hajók szirénái­­szólaltak meg. Majd reflek­torokkal világították meg a péterváradi erődöt és színes rakéták sziporkáztak a ma­gasba. Este nyolc órakor a Szerb Népszínház termében először lépett fel a vajdasági filhar­­giénia. Műsoron Csajkovszkij VI (patetikus) szimfóniája I volt, Liszt Esz-dur zongoraver­­­senye. A műsoron közreműk I­ködött Melita Lorkovics is­mert becsre­ni zongoramű­­­­vésznő.­­ A telepi kulturotthonban a S topolyai Népszínház együtte­se lát r. v'Jit el. Sigfried Ge­­i­ger Gyertyafény című három felvonásos vígjátékával léptek fel.­­ A Szocialista Szövetség a­­­lapszervezeteiben új tagokat­­vettek fel, sok nyolcosztályos iskolában pedig újonnan a­­vatott pionírok mondtak üd­vözlő verseket köztársasá­gunk 15. születésnapja alkal­mából. TITO ELNÖK Szalonéziába utazott Ünnepélyes búcsú a beográdi vasútállomáson Állam- és kormányfők üdvözletei Tito elnökhöz a köztársaság napjára Köztársasági elnökünk no­vember 29 alkalmából üdvöz­lő táviratot kapott, Gamal Abdel Nasszertől, az Egye­sült Arab Köztársaság elnö­kétől, Eisenhower amerikai elnöktől, s táviratban fejezték ki szerencsekívánataikat Er­zsébet angol királynő és Coty francia köztársasági elnök is. Az állami ünnep alkalmá­ból köztársasági elnökünk üd­vözlő táviratot kapott Nikita Hruscsovtól, Voroslovtól, Mao Ce Tungtól, Haile Szelasszié császártól, V. Mohamed, ma­rokkói királytól, Dzselal Ba­­jar török köztársasági elnök­­től Baudouin belga királytól, Dobi Istvántól, a Magyar Népköztársaság elnöki taná­csának elnökétől, Bumibol táj földi királytól, és I. Szambá­tól, a mongol nagy népi hurál elnökétől. Szü­gélyes hangú üdvözlő táv­iratban tolmácsolták együttes szerencsekívánataikat Tito el­nöknek Aleksandar Zawadski, a Lengyel Népköztársaság ál­lamtanácsának elnöke, Jozef Cyrankiewicz, a miniszterta­nács elnöke, Adam Rapacki, külügyminiszter, továbbá An­tonin Novotny, a Csehszlovák Köztársaság elnöke, Thomas Höllenstein, a svájci állam­­szövetség elnöke, Gusztáv Adolf svéd király, Iszák ben Cvi izraeli elnök, Jan George Maurer, a román nagy népi képviselőház elnöke és Gio­vanni Cronchi olasz köztársa­sági elnök. A Jugoszláv Szövetségi Nép­köztársaság kikiáltásának II. évfordulója alkalmából sze­rencsekivánataikat küldték Tito elnökhöz Hirohito japán császár, Frederik dán király, Habib Burgiba tuniszi elnök, Urho Kekkonen, a Finn Köz­társaság elnöke és Fuad Se­­hab, a Libanoni Köztársaság elnöke. Szívélyes szerencseki­vánataikat küldték Adolfo Rui­ez Cortinez, a Mexikói Köztársaság elnöke, dr. Artu­ro Frondisi, Argentína elnö­ke és Husszein jordáni király. Nemzeti ünnepünk alkal­mából Radzsendra Praszad, az Indiai Köztársaság elnöke is szerencsekívánatait fejezte ki Tito elnöknek. BOSZNIA ÉS HERCEGOVI­NA KOMMUNISTA SZÖ­VETSÉGÉNEK PLÉNUMA Szarajevóból jelenti a Tan­­jug. December 5-én reggel 9 órá­ra összehívták Bosznia és Her­cegovina Kommunista Szövet­sége központi vezetőségének ötödik plénumát. A plénum napirendje a következő: 1. A Jugoszláv Kommu­nista Szövetség Központi Ve­zetősége Végrehajtó Bizottsá­ga levelének végrehajtása és az ezzel k­apcsolatos időszerű kérdések. 2. A földművesszövetkeze­­tek és a mezőgazdasági birto­kok időszerű problémái a me­zőgazdaság f­ejlesztésével kap­csolatban. 3. Bosznia és Hercegovina Kommunista Szövetsége III. kongresszusának összehívása. 4. Különféle. Beográdból jelenti a Tan­dug. Joszip Broz Tito köztársa­sági elnök tegnap este Beo­­grádiból elutazott hivatalos látogatásra Indonéziába és más baráti ázsiai-afrikai or­szágba. A­­beográdi vasútállomáson Tito elnöktől legmagasabb állam- és politikai vezetőink ünnepélyes keretek között búcsúztak el. . Tito elnökkel Beográdból elutaztak hivatalos kíséreté­nek tagjai: Ivan Macsek, szö­vetségi népképviselő, Szlobo­­dán Penezics, a Szövetségi Végrehajtó Tanács tagja, Veljko Micsunovics külügyi államtitkárhelyettes és Leo Matesz a köztársasági elnök főtitkára. Az utazás folya­mán csatlakozik­ hozzájuk Bla­zso Jovanovics, Crnagora kép­viselőházainak elnöke. Köz­­társasági elnökünket útjára elkíséri Zdenko Stambuk, a ■köztársasági elnök protokoll­főnöke, Millos Sumonya és Ísiván Zsezsely altáborna­­gyok és dr. Bozsidár Lavrics professzor, Tito elnökkel el­utazott felesége, Jovánka­­Broz is. A köztársasági elnök úr óra 45 perckor érkezett a beográ­di állomásra. Az állomás előt­ti téren egybegyűlt beo­grá­­diak melegen ünnepelték el­nökünket. Magasrangú álla­mi vezetőink kíséreteiben a köztársasági elnök az állo­másb­a ment, ahol a katonai zenekar eljátszotta a him­nuszt, majd a diszszázad pa­rancsnoka, Zdeszár Miro­szláv alezredes, jelentette Ti­to marsalnak, hogy a gárdis­ták diszszázada készen áll a szemlére. A szemle u­tán köztársasá­gi elnökünknek, feleségeinek és kíséretének szerencsés és kellemes utazást kívántak: Vladimír Szimics, Pavie Gre­­gorics és Franc Leszikosek, a Szövetségi Népszkupstina al­­elnökei, Veljko Zekovics, Ljuido Baseics, Mariján Bre­­celj, Fekio Dapesevics, Avdo Humo, Szlavko Komar, Szer­­gej Krajger, Maria Marko­vica, Krszto Popivoda, Vladi­mir Popovics, Dotorivoje Ra­­doszavijevics, Szvetiszláv (Folytatása a 4. oldalon) MEGHALT GEORGI DAMJANOV RODOLYUB CSGLÁKOVICS VEZETTE KÜLDÖTTSÉGÜNKET A TEMETÉSEN Szófiából jelenti a Tanjug. Vasárnap délben állami tisztességadás mellett eltemet­ték Georgi Damjanovot, a Bolgár Népköztársaság elnöki tanácsának elnökét. Georgi Damjanov temeté­sén több mint tíz külföldi küldöttség, közöttük a jugo­szláv küldöttség is részt vett. Küldöttségünk tagjai Rodo­ljub Csolákovics, a Szövetsé­gi Végrehajtó Tanács alelnö­ke, Franc Leszkosek, a Szövet­ségi Képviselőház alelnöke és Rados Jovánovics, szófiai jugoszláv nagykövet volt. De Gaulle uniója szerezte a legtöbb mandátumát a francia választásokon A KP A LEGTÖBB SZAVAZATTAL CSAK 10 KÉPVISELŐ HELYET KAPOTT Párizsból jelenti a Tan- I­­ug. A francia ötödik köztársa­ság első képviselőválasztása a metropolisban, a tengerentúli birtokokon és Algériában is a de gaulleista unió jelöltjei­nek győzelmét hozta. A hiva­talos és végleges eredmények szerint az anyaország 465 kép­viselői mandátumából, az unió 187 mandátumot kapott (3,7 millió szavazat, 16,6 száza­lék), a jobboldali független és parasztpárt 120 mandátumot kapott (2,7 millió szavazat), a katolikus népi köztársasági mozgalom 44 mandátumot (2,1 millió szavazat), a szocia­listák 40 mandátumot (ЗД millió szavazat), a radiká­lis középpárti szakadárok 14 mandátumot (1,9 mil­lió szavazat), a keresztény­­demokrata mozgalom 13 mandátumot (250 000 szava­zat), a radikális 13 mandátu­mot (900 000 szavazat), a jobb­oldali mérsékeltek 12 mandá­tumot (540 000 szavazattal), a kommunisták 10 mandátumot (3,8 millió szavazat), továbbá a baloldali függetlenek és a szélső jobboldal 12 mandátu­­­mot kapott. _____­­ A szavazatok száma és a megszerzett mandátu­mok közötti feltűnő arány­talanság az új, két menetes választási rendszerből fakad.­­Az első menet megmutatta az egyes pártok befolyását és erejét, a második pedig azt a képessé­güket, hogy kölcsönös lista­kapcsolással minél több man­dátumot szerezzenek meg. Jól­lehet a kommunista párt kap­ta a legtöbb szavazatot, a vá­lasztási rendszer a legkisebb képviselőházi csoportok közé utalta. Az Humanité, a fran­cia KP központi lapja tegna­pi számában kijelentette, hogy „ez a legreakciósabb vá­lasztási rendszer lehetővé tet­te, hogy a jobboldaliak töme­gesen hatoljanak be a képvi­selőházba. A Lajosok korsza­ka után ez lesz a legrosszabb képviselőház” — mondja az Humanité. A­­ de gaulleista Combat véleménye szerint ez a választás „végre brutálisan szakított a negyedik köztársa­sággal”. Az algeri választások ered­ményeit még nem hozták nyil­vánosságra, mert. (Foly­tatása az 5. oldalon)

Next