Magyar Szó, 1958. december (15. évfolyam, 297-322. szám)

1958-12-02 / 297. szám

2. oldal így ünnepelt Három nap pihenés, szóra­kozás, ünnepelés mögöttünk van: elmúlt a köztársaság napja. Az ünneplés nemcsak ün­nepi sortüzekből, tűzijáték­ból, ünnepi akadémiákból, pa­zarul kivilágított és szépen feldíszített kirakatokból ál­lott. Mindez csak külső meg­­­­nyilvánulása egy ország népe érzésvilágának, valami kel­lemes közérzet, ünnepi hangu­lat varázslására hivatott. Most az emberek, a dolgo­zók ünneplése érdekel ben­nünket. Mert az igazi ünnep ott volt, ott folytatódott: a kandalló mellett, a meghitt családi körben, a délutáni sé­tákban, esti kiruccanásokban stb. Találomra ismerőst, is­meretlent az utcán menet, az autóbuszban, a váróteremben megkérdeztünk, hogyan töl­tötte el a háromnapos ünne­pet. A TANÁRI — Mi az, hogy pihentem? Nekünk arra jó az ilyen ün­nep, hogy lehozzuk, ami már a körmünkre ég. Ha nem is tanítottam, azért dolgoztam. — Én pihentem is, rádióz­tam, olvastam, tanultam egy kicsit — mondja a társa. KÖZÉLETI MUNKÁS: — Az ünnepeket megelőző napokban terepen voltam, szerveztem, ellenőriztem, ver­seny is volt, azt sem tudom hol a fejem. E három nap a­­latt fellélegzettem, kipihen­tem magam. Két napig ki sem mozdultam, otthonról. Ma már lassan újra kezdem a munkát. CIPŐTISZTÍTÓ: — Hogy én nem ünnepelek mert, mindhárom nap itt ül­tem? Ünnepelek azért én is. Ha elkezd havazni, leünnepe­lek én egyházamban minden elmulasztott, létező és nemlé­tező ünnepet. — Ilyenkor biztosan többet keres? ! — Ördögöt. Az emberek ki­tisztított cipővel, ünneplővel jönnek elő otthonról. Jobb a hétköznap. 4—500, néha ezer dinárt is keresek naponta. A következő! — és vidám kopá­csolásba kezd faládikóján.­­ AZ ÚJSÁGÍRÓ: — Nagyokat aludtam. Két napra elfeledtem, hogy újság­író vagyok, kiszellőztettem a fejem. Most még van egy kis szabadidőm, elmegyek sak­kozni. AZ AUTÓKALAUZ: — Mi sohasem ünnepelünk. — Nana. — Hát nem? Mindhárom nap szolgálatban voltam, nagy volt a tolakodás, különösen pénteken. Most már a rendes kerékvágásba jön minden. Az emberek még kicsit álmosak, kábultak, suták — ünnep u­­táni hangulatban vannak ... AZ ÖZVEGY ASSZONY: — A három napból a mai a legszebb (én ugyanis hajnali háromig számítom a napot). Most találkoztam egy jóképű fiatalemberrel. A FAVÁGÓ:­ ­ — Ki-kinéztünk az utcára, járkáltunk mindhárom nap, hogy kell-e valahol fát vág­ni, szenet behordani, de nem kellett. Nyolcan-tizen össze­jöttünk otthonunkban, mele­gedtünk, beszélgettünk a kies Makedoniáról. AZ EGYETEMI HALLGATÓ: — Hazajöttem felfrissíteni élelmiszer készletemet. Most újévig kitartok. Pihentem is. Falun kikapcsolódtam, pár napra a nagyváros megszo­kott életéből. Nekem pihenés volt az is, hogy édesanyám­nak fát hasogattam egy-két napra. Néhány ünneplőt ragad­tunk ki. Nem általánosítás, csak pillanatkép, egy ünnepi séta eredménye. Mert túl harsonán, ünnepi kivilágítá­son, sortűz dörején bensőleg azért mindenki ünnepelt, ki­ki a maga módján, takarójá­hoz (értsd: zsebéhez) mérten. TÓTH László K­ároly hórihorgas, sovány ember volt, ahogy lépegetett, meg-meggörnyedt, s mindig attól kellett tartani, hogy összeesik. Nagy, álmodozó szemével eltű­nődve, fáradtan nézett a világba, az utcán is meg-megállt, s elbámult akármin, mond­juk azon, lám, milyen váratlanul, s milyen szépen kivirágzott az akác — s bizonyára ezen is hosszan eltöprengett. Mindennapi munkájában hallgatag természetű volt, a­­lig is ejtett szót. Csak a fejét vakarta gyakran, szőke, dús haját kócolta és ar­cával savanyú fintort vágott. Talált rá okot eleget. Valamikor, a forradalom előtt kőműves volt Károly, s bizonyára nemcsak keserű természetének köszönhette, hogy a faluban sohasem kapott munkát szakmájában. Így hát messzi városokba járt dolgozni, éveken át falazta a szép emeletes házakat, s csak vasárnapokra járt haza. Felesége négy gyermeket szült, aztán meghalt, s Károly többé meg sem nősült. Legidősebb kislá­­­nya talán tíz éveske lehetett, ő nevelgette a többi gyereket a bérelt kis faluszéli há­zikóban, s arról talán a szomszédok sem tudtak, hogy ezután Károly hetente több­ször is hazautazott a késő éj­jeli vonattal, hajnalig a gyerekekkel foglalkozott, s ak­kor ismét robogott vissza a városba. Így ment ez évekig, aztán egyszercsen észre­vétlenül elköltözött a család, s nyomuk veszett, mint ahogy annyi ember eltűnik életünkből, anélkül, hogy észrevennénk. Elköltözésükről a falu csak akkor vett tudomást, amikor a forradalom a­ n egy­szeresen váratlanul ismét megjelent csalá­dostól a faluban. Ezután évekig a figye­lem központjában maradtak, Károly ugyan­is hamarosan a népbizottság élére került. Legtöbbnyire bent ült az irodájában, órá­kon át szótlanul maga elé meredt és töp­rengett s nem zavarta, bármi történik is körülötte Éppoly csendes, halk volt, mint azelőtt, feltűnés nélkül végezte dolgát Min­dig kemény volt, magában tépelődő. Na­­gyon küzd­ött a nyelvével, nagyon nehéz­kesen beszélt, s talán éppen ezért, amikor beszédre szánta magát, hosszasan mondta, csűrve-ftv.va-va. négyszer-tttször is elismé­telve ugyanazt, fárasztó volt ez, unalmas, a népek ásítoztak. Nem egyszer mondták is neki emberei: — Károly, meg kell tanulnod beszélni a néphez. Olyan unalmasan beszélsz, hogy az embernek muszáj elaludni. Még mi is elalszunk. — Nem úgy van az — mondta Károly. — Ha ötször is elismétlek mindent, az azért van, hogy mindenki jól az eszébe vésse, amit mondok. Aztán egy se mondhatja, hogy nem hallotta. Károly hamarosan rájött, hogy módsze­re félelmetes fegyver a kezében. A föld­reformot, az államosítást, s más hasonló nagyobb méretű vállalkozást úgy készítette elő, hogy heteken át minden este egybe­hívta az érdekelteket, egy kancsó vizet és poharat tett az asztalra, s halk szóval, meg­fontoltan, komolyan mondta, mondta éjfél után kettőig, csak aztán hagyta, hogy kó­vályogva hazamenjenek az emberek. Fő­képp a zsírosparasztokat és az üzemek tu­lajdonosait, szerette masszírozni, vagyis azokat, akiket szívből megvetett, bár so­hasem mutatta ki (mint ahogy csendes nyugodtsága mindig eltakarta minden egyéb érzelmét is), azokat, akiket gyűjtő­néven reakciósoknak nevezett És sikeresen megbirkózott­­velük. Csak egy ember volt, akivel Károly sehogy sem boldogult, s aki sok keserűsé­get és fejtörést okozott neki. Alacsony tömzsi ember volt, szemüveges mokány. Hosszú Bélának hívták. Mindig ott ült az első sorban a konferenciákon, bámulatos kitartással figyelte Károly szavait, s szor­galmasan bólogatott Károlynak, amikor legkevésbé várta. Károlynak az volt az ér­zése, hogy ezzel a bólogatá­ssal is gúnyt űz belőle. Jóval éjfél után pedig, amikor már az emberek majd le­fordultak a székről, s Károly is kimerülten fejezte be mondó­­káját, ez az alacsony tömzsi ember szót kért s addig beszélt recsegő hangján, míg mindent el nem rontott, s visszájára nem fordította Károly beszédének értelmét, s a tényállást. Hosszú Bélától elvették a föld­jét, megmaradt a szódagyára. Államosí­tották a szódagyárat, visszatért szakmájá­hoz, s géplakatos műhelyt nyitott. Ez a Hosszú Béla mindig úgy viselkedett, mint­ha mindig a legnagyobb rendben lenne a szénája, s Károly legnagyobb ámulatára, semmi sem tudta kihozni a sodrából. Idő­vel aztán Károly szilárdan hitte, hogy ez az ember csa­k azért ül az első sorban a konferenciákon, hogy bólogasson neki, s hogy az orra alá füstöljön, mert kétségte­lenül észrevette, hogy Károly nem viseli el a füstöt, s egy-egy konferencián éppen ezért többször is szellőztet Úgy rémlett ne­ki, hogy ez az ember azelőtt csupán ciga­rettázott, s csak mostanában szí pipát, s ilyen büdös dohányt. Végül már úgy volt vele Károly, hogy szorongva indult a kon­ferenciákra, amikor megérkezett, első dol­ga volt körülnézni, s csak akkor nyugo­dott meg, amikor ezt az embert nem látta a hallgatók soraiban. Egy konferencián, amikor Károly az adó ügyében gyúrta az embereket, újra szólásra emelkedett ez a Hosszú Béla. Sza­porán hunyorogva azzal kezdte, milyen szépen indult itt az élet, szépen erősödik a munkás nép hatalma, s milyen tetszetős eredményeket ért el a faluban is. — Amit mindannyian saját szemünk­kel is láthatunk — mondotta szemlesütve Hosszú Béla. Csupán az a baj, mondotta azután, hogy sehol sem lehet anyagot kapni a munkához, ennek folytán ha nincs munka, nincs mi­ből adót fizetni. — Még mint se lehet kapni — mondotta Hosszú Béla —, hogy az ember elmenne legalább drótostótnak, fazekakat cinezni. Károly kerekre nyílt, eltűnődő szemmel nézte a kis tömzsi embert, feszült figyelemmel hallgatta, s keserű arckifejezéssel várta, mire fog kilyukadni. Az utolsó mondatot hallva, gon­dolkodás nélkül rávágta:­­ Van cin éppen elég, csak­­ tehetetlenek vagytok utánajárni. — Hát ha van, akkor szerezz nekünk — mond­ta bámulatos nyugalommal a tömzsi ember. * Szerzek — hagyta rá Kárely, s csak akkor esett gondba, amikor már kimondta a szót. Egyéb gondja is volt neki, nemhogy cin be­szerzés. A konferencia után azonban kíméletle­nül elébeállt az emberke. — Mikor szerzed be? — kérdezte. Károly szorongva nézett a szemüveg alól pislogó szemekbe, s abban a pillanatban pokoli ötlete támadt. Elmosolyodott. Felhajtotta az az utolsó pohár vizet s azt mondta: — Holnap bemegyek a járásba, s csak egy hét múlva jövök vissza. De még holnap elkül­döm valakivel, aki erre utazik. Megkérem, hogy adja le az állomáson, te meg majd meg­várod. — De hogyan ismerem meg? — Persze, ő se ismer majd téged... Hát menj végig a vonat mellett és mondogasd a neved. Majd én megmondom neki, hogy várod. Másnap a kis tömzsi ember kiment a dél­utáni vonat elé. Forró nyári nap volt, a búza már halványan sárgult. Sok nép várakozott. A kis emberke kimérten, rátartóan, szótlanul sétált a sínek mellett, mint mindig, ügyet se vetve senkire. Amikor befutott a vonat, elkiáltotta magát: — Hosszú vagyok! Senki sem jelentkezett. Megindult a sínek mellett. — Hosszú vagyok! Hosszú vagyok! Hosszú vagyok! Tömegével ugráltak le az utasok, s megro­hanták az ártézi kutat. Sietve kortyoltak né­hányat. De­­ hozzá senki se fordult. Türelmet­lenül szaporázta lépteit, futkosott a vonat mel­lett, benézett az ablakokon, föllépett a kocsik­ra, s egyre hangosabban kiabálta: — Hosszú vagyok! Hosszú vagyok! Az emberek gyanakodva mérték végig. Fel­tűnően kitértek előle, s összesúgtak mögötte. Falubeli ismerősei rémülten figyelték az állo­más­épület sarkáról. — Hosszú vagyok! «» mondta sértődötten, durcásan. — Na ne mond! — kiáltott rá valaki s szem­­ügyre vette, mint valami csodabogarat. — Hosszú vagyok!­­ — Azt látom, kisöreg! — rühögte a kútra futva egy suhanó, miközben arca elé tartva és mozgatva tenyeret susogott, s megértően bólo­­gatva röhögött. Még föl se ocsúdott a kis tömzsi ember, már szuszogni kezdett a mozdony, s előreló­dult. Emberünk ott állt a sínek között, kréta­fehéren, üres kézzel és keserűen, hitetlenkedve bámult a tovatűnő vonat után. .Attól a naptól kezdve egycsapásra Károly lett a legnépszerűbb a faluban. Csak persze hamarosan le kellett váltani tisztségéről. Az emberek nagyon elkanászkodtak vele szemben tréfának, ugratásnak vették minden szavát, köz­beszóltak beszédétbe, mamik is ugratták véll­­veregetve, s harsányan röhögtek, mihelyt csak megjelent valahol. Konferenciáiról nevetőgörcs­­ben hordták ki az embereket, az általa el­­ -♦ idézéseket és ajtócédulákat röhögve vágták zsebre, s nem vették komolyan, még a marha­­passzust is visszavitték, hogy jó jó, de ez nem tréfa, k­i* csak alá inkább valaki más . .. így hát le kellett váltani szerény Károlyt, le kellett váltani., VEREBÉLYI Antal A bosszú M­A­G­­Y­A­R S­Zs.CS A sikerek ünnepe volt november 29-e Szuboticán Elkészült аг aluljáró Televízió az ifjúsági otthonban és a Népközben Minden évben történik va­lami jelentős esemény köz­társaságunk ünnepére. Szu­boticán ebben az évben a gazdag ünepségek mellett legjelentősebb esemény a vas­úti híd aluljárójának átadá­sa. Az ünnep előtti nap az autók, autóbuszok, kocsik ke­rékpárok, traktorok már nem kerülték meg a fél várost, hanem az elkészült híd alatt haladtak Palics felé vagy a városba. A gyönyörűen kivilágított úttest Szubotica egyik leg­szebb útja. A másik nagy esemény a televízió. A Szocialista Szö­vetség alapszervezeteiben, az ifjúsági otthonban, a Népkör­ben és a járás egyes közsé­geiben mintegy húsz televízió készüléket szereltek fel az ünnepre. Ez a korszerű szó­rakozási lehetőség kellemes időtöltés lesz a dolgozók szá­mára. XXX Tavankúton a falu életé­nek legnagyobb eseményét ünnepelték: a faluban kigyúlt a villany. Az ünnepség alkal­mából a Szuboticai Népszín­ház horvát nyelvű együttese tartott előadást. A Népszín­ház magyar együttese pedig bemutatta Novák: Az ameri­kai nagynéni című vígjáté­kot. Dér Lajos: Szerelem cí­mű színművével pedig Adán vendégszerepeltek. A Zorka gyár mellett meg­nyitották az új kulturotthont. Kelebián több után bevezet­ték a villanyt. A város VIII. körében a Szibinyanin Jankó utcában, új kutat adtak át a környékbeli lakosságnak. A Partizán testnevelési egyesü­let a palicsi gyakorlótér és nyaraló harmincadik évfordu­lója alkalmából emlékköny­vet adott ki 180 fényképpel. A város díszítésére külön gondot fordítottak. Színes vil­lanyégők, feliratok díszítették a városháza tornyát, a hom­lokzaton pedig a Kommunis­ta Szövetség és a köztársasá­gi zászlók között Tito elnök képe volt látható. A városi könyvtár, a munkásotthon, a Partizán testedző szervezet otthona és más köz- és ma­gán épületeken elhelyezett színes villanyégők és több­­ezer kis és nagy zászló ritkán látott képet nyújtottak. A gyermek­ünnepségek fénypontja az új pionirok felvétele volt. Szuboticán és a járás minden településén, községében a pionirok felvé­tele szép műsorral egybeköt­ve­­történt. A mozikban do­­kumentáris filmeket mutat­tak be a filmvetítések előtt. XXX Horgoson a köztársaság napja alkalmából irodalmi estet rendeztek. A horgosi munkásegyetem meghívására a szuboticai irodalmi kör tag­jai november 27-én irodalmi estet tartottak. Az esten Lá­zár Merkovics ünnepi írást olvasott fel. Csépe Imre, Ur­­bán János, Fair József verse­ket és novellát olvastak fel. Vlaovics József elbeszélést, Franc Mihály és Hinko Zlo­­miszlics pedig verseiket ad­ták elő. A munkásegyetem otthona zsúfolásig megtelt. II. 1958. december 2- Ünnepi illések, emléktáblák, tűzoltó­­gyakorlat Becsén Becsén több diszgyülés­sel és egyéb rendezménnyel ün­nepelték meg a köztársaság napját. November 29-e elő­estéjén a munkásotthon zsú­folásig megtöltött nagyter­mében ünnepi diszgyülést tar­tottak. Glasvacski Totna nép­bizottsági tag méltatta a köz­­társasá­g napját és utána jól­ sikerült kultúrműsor egészí­tette ki az estet. November 29-én délelőtt a községi nép­bizottság tartott ünnepi ü­­lést. Kovács László népbizott­sági tag emlékezett meg a­ köztársaság napjának évfor­dulójáról. Ezután az önkén­tes tűzoltó testület szervezé­sében a város központjában jól elkerült tűzoltó gyakorla­tot tartottak. Valamivel ké­sőbb a középfokú közgazda­­sági iskolában, bensőséges ün­nepség volt. Az iskola épü­let­ein emléktáblát lepleztek le és ezzel az iskola új nevet ka­pott: Ivan Perisics mérnök nevét. Vaezin Uros, az iskola előadója méltatta ez elesett harcos érdemeit. A városi képtár helyiségében­­kiállítás volt. A zomboriak ajándéka Gombnyomásra megszólalt a villanycsengő. A gépek meg­indultak. Koszta Gucunya, a zombori városi népbizottság elnöke ünnepélyesen üzembe helyezte a MLADOSZT gyer­mekcipőgyárat. Ezt a jelene­tet a filmhíradóban is meg­örökítették. Zomborban egy új gyár született. A korszerűen berendezett gyárteremben, miután a mun­kások elfoglalták a munkahe­lyeket, számos vendég jelen­létében Bogdán Vukojev, a gyár igazgatója beszédet mon­dott. Hangsúlyozta, hogy a gyár 34 nappal a határidő előtt — köztársaság napja — felépült. A fiatal munkakö­zösség 8500 önkéntes munka­órát adott a terem rendbeho­zására és a gépek beszerelé­sére. A városi népbizottság is mindent elkövetett, hogy a termelést minél előbb meg­kezdhessék. Külön köszöne­tet mondott a borovói kombi­nátus nélkülözhetetlen segít­ségéért. A kommuna saját eszközé­ből 26 millió dinárt ruházott be a gyér építésére. A beru­házás kifizetődik: 1 dináros befektetés 20 dináros bruttó termelést eredményez és 81 millió dináros évi jövedelmet. Évente 300 000 pár gyermek­cipőt gyártanak. Jelenleg két váltásban 300 munkás dolgo­zik, öt dolgozót 5 000—10 000 di­nár pénzjutalomban részesítet­tek a gyár üzembe helyezésé­ben kifejtett odaadó munká­jukért, éspedig Vit Zorcsicset, Dusán Zoranovicsot, Nikola Konsztantinovicsot, Horvát Ferencet és Radovan Prodano­vicset Továbbá 12 munkás­nőt, akik a borovói kombiná­­tusban szervezett szaktanfo­lyamon legjobb tanulási ered­ményt értek el könyvvel aján­dékoztak meg. A borovói cipő­gyár munkaközösségének pe­dig elismerésül Milán Konyo­­vics egyik festményét ajándé­kozták. A köztársaság napjára a­ zombori munkástanácsok klubja a munkásotthonban megnyitotta klubhelyiségeit. Szreten Opacsics, a munkás­egyetem igazgatója méltatta köztársaságunk évfordulóját. A klub helyiségeinek pompás berendezésére a városi nép­bizottság 3 millió dinárt jut­tatott. A társalgó, sakkozó és olvasó­termen kívül a dolgo­zóknak rövidesen televízió is rendelkezésükre áll. A köztársaság napja, tiszte­letére a zombori pionír ott­honban ünnepélyesen meg­nyitották a bábszínházát. Ez alkalommal több száz kisdiá­kot avattak pionírrá.

Next