Magyar Szó, 1959. április (16. évfolyam, 76-102. szám)

1959-04-01 / 76. szám

BALLÄI!-Ä FASIZMUSR­ ÄK­A SZABADSAG Ä,NÉPNEK . ARA 10 DINAR , Poat, piai, U got. AkiMkíió XVI. évf. 76. (4374.) sz.­­ Szerda, 1959. április 1. ) JUGOSZLÁVIAI KÖRÚTON az afgán küldöttség Beográdból jelenti a Tan­­jug. A Mohamed Rasul Junosi kereskedelmi miniszterhelyet­tes vezette afgán kereskedel­mi küldöttség jugoszláviai körútra indult, hogy megis­merje gazdaságunk eredmé­nyeit és kiviteli képességeit. Ma, kedden indul meg a Népi Ifjúság idei nagy munka­akciója a Testvériség-Egység autóút szerbiai és makedóniai szakaszán. Ma délben Nisben és Negotin na Vardaruban nagy gyűlést tartanak a munkabrigádok tagjai az ország min­dene részéből összesereglett fiúk és leányok, este tábortüzet és tűzijátékot rendeznek, szerdán pedig megkezdődik a munka. Azaz a munka már egy hónappal ezelőtt megkezdődött, több munkabrigád részvételével, amelyek előkészítették az érkező­­munkabrigádok szálláshelyét. Képünkön az első pi­­rosi ifjúsági munkabrigád munka közben. A szkupstina elfogadta a köztársasági végrehajtó bizottság jelentését Törvény a tehenek és juhok mesterséges megtermékenyítéséről ^ 1 мТГ,гт ') Ülésezik a köztársasági szkupstina A szakképesítés súlypontja a vállalatokban Tövénytervezet az atomsugárzás elleni védelem megszervezéséről A Szövetségi Végrehajtó Tanács ülése ÖSSZEHÍVTÁK A SZÖVETSÉGI NÉP­­SZKUPSTINÁT­­ A lakásügyi törvények az ülésezés tárgysorozatán Április 13-án kezdődik az ülésezés Beográdból jelenti a Tan­­jug.Petar Sztambolics a Szövet­ségi Szkupstina elnöke ápri­lis 13-án délelőtt 10 órára összehívta a Szövetségi Ta­nácsot és a Termelők Szövet­ségi Tanácsát. A két ház, összeillése után, megállapítja ülésezésének tárgysorozatát. Elsősorban az öt lakásügyi törvényt tárgyal­ják meg és bizonyosra vehe­tő, hogy ezekről a törvények­ről a két ház együttes ülé­sén Lidija Sentjurc, a Szövet­ségi Végrehajtó Tanács tag­ja külön expozét mond. A lakásügyi törvényeken kívü­l, a Szövetségi Szkupsti­na áprilisi ülésezésén megvi­tatja a műemlékek védelmét szabályozó kerettörvényt, a katonai szolgálatra bevonult családfenntartók hozzátarto­zóina­k ellátásáról szóló tör­vényt, és törvénnyel állami ünneppé nyilvánítja 1959 áp­rilis 20-át. Ezenkívül a Szö­vetségi Végrehajtó Tanács több határozatának a jóváha­gyása is az ülésezés tárgyso­rozatán szerepel. Beográdból jelenti a Tan­­jug. A Szövetségi Végrehajtó Ta­nács kedden Edvard Kardelj alelnök elnökletével ülést tar­tott és megvitatta az iskolán­­kívüli gazdasági szakkáder­­képzés időszerű problémáit. Az ülésen megállapították, hogy az iskolán kívüli szak­képzésre külön figyelmet kell fordítani, mert a szakiskolák nem képesek teljesen kielégí­teni gazdaságunk káderszük­ségletét. A szakképesítés súly­pontja a jövőben elsősorban a vállalatokra kerül és a vál­lalatok erre a célra megkap­ják a szükséges anyagi esz­közöket. Ezért a Szövetségi Végrehajtó Tanács több erre vonatkozó előírást is módosí­tott. A továbbiakban a Szövet­ségi Végrehajtó Tanács meg­vitatott egyes problémákat az új illetményszabályzatok ki­dolgozásával kapcsolatban, majd törvénytervezetet foga­dott el az atomsugárzás elle­ni védelemről. A törvényre azért volt szükség, mert az atomtudomány fejlődésével mind nagyobb mértékben használnák fel az iparban, a mezőgazdaságban, a tudo­mányos kutatómunkában, a gyógyászatban és más téren ionizáló sugárforrásokat. A törvény alkalmazása hathatós védelmet nyújt minden ártal­mas kisugárzással szemben. A Szövetségi Végrehajtó Ta­nács határozata szerint egy­­milliárd dinár összegben beru­házási kölcsönt folyósítanak vegyipari, cementipari, bőrfel­dolgozó- és lábbeliipari, üveg­ipari vállalatok és sörgyárak részére felszerelésük megújí­tására. Azok a vállalatok igé­nyelhetnek kölcsönt, amelyek­nek felszerelése legalább 60 százalékban elavult és amor­tizálódott. A szövetségi gazdasági tar­talékokból kölcsönt folyósíta­nak a tengeri kikötők kiépíté­sére. A Szövetségi Végrehajtó Ta­nács új előírásokkal szabá­lyozta külföldi gyártási eljá­rások megvásárlását és a kü­l­földi vállalatokkal való ipari társastermelést. Több előírást hoztak az ülésen az áruforga­lom szabályozásáról. A minő­ségi szarvasmarha, sertés, juh és baromfitenyésztés ser­kentése és előmozdítása vé­gett a szavatolt védelmi ára­kat kiterjesztették egyes ú­­jabb jószágkategóriákra. A Szövetségi Végrehajtó Ta­nács megállapította a háztar­tási tüzelőanyagul felhasznált­ szén ártérítményét. A határo­zat szerint a háztartások áp­rilis elsejétől július 31-éig megrendelt és augusztus 31- éig leszállított szén árából 40 százalék, a később leszállított szén árából 30 százalék ked­vezményt kapnak. Végül a Szövetségi Végre­hajtó Tanács határozatával nagykövetségi rangra emelte szudáni követségünket és be­­cikkelyezett több nemzetközi egyezményt. VÉDELEM AZ IONIZÁLÓ SUGARAK HATÁSA ELLEN A ionizáló sugarak hatása elleni védekezésről szóló tör­vénytervezetet a Szövetségi Atomerő Bizottság terjesztet­te a Szövetségi Végrehajtó Tanács elé. A törvény alapul szolgál több hasonló termé­szetű előírás kidolgozására. A törvény kiterjed min­den fontosabb kérdésre, ame­lyet szabályozni kellett a ha­tályos és biztos védekezés szempontjából, így például a ionizáló sugárforrások, hason­lóképpen az ilyen sugárforrá­sok közelében dolgozó sze­mélyek és a sugarazásnak ki­tett tárgyak és anyagok ellen­őrzés alá kerülnek. Mivel a ionizáló sugarak elleni véde­kezés katonai szempontból is jelentős kérdés, azonkívül nemzetközi kötelezettség is, a törvény rendelkezéseinek végrehajtása a szövetségi igazgatási szervek hatásköré­be kerül. A törvénytervezet felha­talmazza a Szövetségi Atom­erő Bizottságot, hogy az ille­tékes szövetségi szervekkel együtt közelebbi előírásokat hozzon. A népvédelemre és polgári védelemre vonatko­zóan a népvédelmi és a bel­ügyi államtitkárság hoz elő­írásokat a szövetségi atom­­erőbizottsággal egyetértés­ben. A törvénytervezet bizto­sítja valamennyi érdekelt té­nyező szoros együttműködé­sét az atomenergia alkalma­zásában és a ionizáló suga­rak káros hatásának kiküszö­bölésében az emberek egész­­­­ségének és az ország bizton-­­­ságának megóvása érdeké­ben, rendes és rendkívüli­­ helyzetben egyaránt.­­ A védelmi szolgálatról és a védelmi intézkedések ellen­őrzéséről a Szövetségi Végre­hajtó Tanács külön szabály­rendeletet hoz, mégpedig azért, mert a szolgálat szer­­­­vezetére vonatkozó egyes kér­­­désekben még nem alakult ki végleges álláspont. Az atomfizika fejlődése folytán hazánkban több he­­­­lyen alkalmaznak ionizáló sugárforrásokat. Ezek a forrá­sok ártanak az emberek egészségének és káros hatású sugarakkal telíthetnek tár­gyakat és más anyagokat. Az atomfizika távlati fejlődése folytán hazánkban még szé­lesebb körben alkalmazzák a jövőben az atomerőt, egész­ségügyi, ipari, mezőgazdasá­gi és villamossági téren és a tudományos kutatómunká­ban. Ezáltal a ionizáló sugár­hatások veszélye is növek­szik. Éppen ezért a Szövet­ségi Végrehajtó Tanács keddi ülésén elfogadott törvényter­vezet rendkívül nagyjelentő­ségű. SZABÁLYOZTÁK A KÜL­FÖLDI CÉGEKKEL VALÓ TERMELÉSI KAPCSOLATOKAT A Szövetségi Végrehajtó Tanács keddi ülésén elfoga­dott szabályrendelet szerint minden gazdasági szervezet, amely külföldön vásárolt fél­­gyártmányokat, alkatrészeket vagy készgyártmányokat hasz­nál fel termeléséhez vagy pe­dig külföldi gyártási eljárást vesz és ipari társastermelés­re lép külföldi vállalattal, kö­teles ezt a viszonyt írásbeli szerződéssel rögzíteni és sza­bályozni, nemkülönben a Szö­vetségi Végrehajtó Tanács iparügyi államtitkárságának bejelenteni. A rendelet ellen vétő vállalatokat 500 000— 10 000 000 dinárig terjedhető pénzbírsággal büntetik. U­­gyanezzel­­a büntetéssel sújt­ják azokat a vállalatokat is, amelyek a szerződés megkö­tése előtt nem biztosítják a Nemzeti Bank útján a szüksé­ges devizaeszközöket. Az új szabályrendelet arra készteti a hazai iparvállalato­kat, hogy kikérjék a szak­egyesületek és az állami sza­badalmi hivatal véleményét, mielőtt külföldi gyártási eljá­rást vagy alkatrészeket vásá­rolnak. Beográdból jelenti a Tan­­jug. A köztársasági tanácsnak és a termelők köztársasági ta­nácsának külön ülésével ked­den megkezdődött a szerb köztársasági népszkupstina áprilisi ülésezése. A napirend megállapítása után a két ház tagjai Jo­­van Veszel­inov elnökletével együttes ülést tartottak és megvitatták a végrehajtó ta­nács 1958. évi jelentését. A jelentést Radovan Grkovics, a végrehajtó tanács titkára indokolta meg. A köztársasági végrehajtó tanács jelentése a végrehajtó tanács munkáján kívül fel­öleli öt tanács, négy állam­­titkárság és a többi köztár­sasági igazgatási szerv és in­tézmény munkáját A jelentés részletesen elem­zi a végrehajtó tanács és a népbizottságok együttműködé­sét és megállapítja, hogy az együttműködés leginkább ab­ban jutott kifejezésre, hogy a végrehajtó tanács tagjai, a tanácsok elnökei és az állam­titkárok gyakran tartottak megbeszélést és tanácskozást a népbizottságok elnökeivel. A tanácskozásokon egységes álláspont alakult ki az idősze­rű kérdésekről és együttes határozatokat hoztak. A jelentés nagy eredmé­nyekről számol be, mondotta indokolásában Radovan Gr­kovics és ezért sokkal hasz­nosabb, ha a jövőben a vég­rehajtó tanács az évi társa­dalmi tervvel és a költségve­tési javaslattal együtt terjesz­ti jelentését a szkupstina elé. A jelentés megindokolását követő vitában a felszólalók többsége a mezőgazdasági ter­melés kérdéseivel foglalko­zott. Megállapították, hogy a földművesszövetkezetek a korszerű mezőgazdasági tér- e­melés megszervezésével és a társastermeléssel figyelemre­méltó eredményeket értek el. A szövetkezeti alapok jelen­tősen gyarapodtak, a mező­gazdasági beruházások pedig lehetőséget teremtettek a föld­művesszövetkezeteknek, hogy különböző formákban 354 000 magántermelőt vonjanak a társastermelésbe, összesen 428 ezer hektár szántófölddel. Kü­lönösen a gabonatermesztés­ben terjedt a t társastermelés. Tavaly 167 750 hektár búzát és 110 300 hektár kukoricát termesztettek társastermelés­ben. Az ipari termelésben is je­lentős sikerekkel zárult az elmúlt esztendő — állapítot­ta meg több felszólaló. — Vi­szont megállapították azt is, hogy a fém-, textil-, élelmi­szer-, fa- és vegyiparban még mindig jelentős tartalé­kok rejlenek. A végrehajtó tanács, jelen­tésének elfogadása után fel­mentették a köztársasági leg­felső bíróság, a legfelső gaz­dasági bíróság és több tör­vényszék bíráit és új bírákat választottak. Délután a szkupstina két háza külön üléseken megvi­tatta a tárgysorozatra tartett törvényjavaslatokat, többek között a tehenek és juhok kötelező megtermékenyítésé­ről szóló törvényjavaslatot. Edvard Kardely MILYEN LESZ A VÁSÁR 16. o 1 a a i) INDOKOLATLAN HALOGATÁS (Kommentár) ★ CSAK AKKOR KAPJA MEG AZ ILLETMÉNYT, HA... (3 oldal) INDIÁTÓL KÉRNEK SEGÍT­SÉGET A TIBETI MENEKÜLTEK ★ A SZOVJET KORMÁNY ELFOGADJA MÁJUS 11-ÉT A KÜLÜGYI ÉRTEKEZLET IDŐPONTJÁUL ÖSSZEÜLTEK A NYUGATI KÜLÜGYMINISZTEREK (3. o­l­d­a­l) ÖT FELEDHETETLEN ESTE 3. oldal) KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÓK Fadil Hodzsánál Pristinából jelenti a Tan­­jug. Fadil Hodzsa, Koszovó- Metóhia végrehajtó tanácsá­nak elnöke fogadta a külföl­di hírügynökségek és lapok beográdi tudósítóit. Az újság­írók a kétórás beszélgetés fo­lyamán Koszovó-Metóhia gaz­dasági, kultrális és más irá­­nyú fejlődése iránt érdeklőd­tek. A külföldi újságírók három napos látogatáson vannak e­­zen a vidéken. Eddig meglá­togatták a Gracsanica kolos­tort, Gazimesztánt, a Koszov­ka gyapjúfeldolgozó gyárat, valamint a pristinai vágóhi­dat, hűtőházat, és a lignit­­kombinátust. . REPÜL­ŐSZERENCSÉT­­LENSÉGBEN MEGHALT Ubangi miniszterelnök? Bangiból jelenti az AFP. Sári, Ubangi egyenlítői­­afrikai francia gyarmat mi­niszterelnöke vasárnap egy repülőszerencsétlenségben é­­letét vesztette. A katasztrófa színhelyére csak tegnap ér­kezett mentőosztag. A ron­csok közt kilenc holttestet ta­láltak. Aláírták a jugoszláv szovjet kulturá­lis együttműködés tervét Beográdból jelenti a Tan­­jug. Beográdban tegnap aláír­ták a JSzNK és a Szovjet­unió közötti idei közművelő­dési, tudományos és kulturá­lis együttműködés tervét. A tervet jugoszláv részről Du­san Popovics, a külfölddel való kapcsolatokat ápoló bi­zottság titkára, szovjet rész­ről pedig Ivan Zamcsevszki beográdi szovjet nagykövet írta alá. Jelen volt még Lju­ba Radovanovics nagykövet a külügyi államtitkárságon. Ivo Frol, a Szövetségi Végre­hajtó Tanács közoktatás- és kulturügyi titkárának helyet­tese, Pjotr Tatarenko, a szov­jet nagykövetség tanácsosa és mások.

Next