Magyar Szó, 1959. június (16. évfolyam, 129-153. szám)

1959-06-02 / 129. szám

«•^'«AlfAE­K FASIZMUSRA — SZABADSÁG IA­ NEPNEK ♦ ARA' 10 DINAR'♦ Fo5f. plan. tt gofc faivfAR SlD ""xVlV e^!"| 29.**(4427.)""sz". Ked­d, 1959. junius 2. ­TITO ELNÖK ÜDVÖZLETE az olasz köztársasági­­ elnökhöz Beográdból jelenti a Tan­­jug-Joszip Broz Tito köztársa­sági elnök a következő táv­iratot intézte Giovanni Gronchi olasz köztársasági el­nökhöz: „Az Olasz Köztársaság ki­kiáltásának évfordulója alkal­mából a jugoszláv nép és a magam nevében őszinte üdvöz­leteimet és jókívánságaimat küldöm Excelenciádnak. Min­den jót kívánok Önnek és az olasz népnek”. Kocsa Popovics külügyi ál­lamtitkár Pella olasz külügy­miniszternek fejezte ki jókí­vánságait. -f CUBA! KÖSZÖNŐTÁVIRATOK Joszip Broz Tito köztársa­sági elnök táviratot kapott dr. Manuel Urrutia Lujo cubai köztársasági elnöktől, aki megköszönte a cubai nemzeti ünnep alkalmából hozzáinté­­zett jókívánságokat. Agramonte cubai külügy­miniszter Kocsa Popovicshoz intézett köszönőtáviratot. JÚNIUS 10-ÉN ÖSSZEÜL a Szövetségi Szkupstina A Szövetségi Végrehajtó Tanács jelentése az ülé­sezés tárgysorozatán Beográdból jelenti a Tan­jug. Petar Sztambolics, a Szö­vetségi Szkupstina elnöke jú­nius 10-én délelőtt 10 órára összehívta a Szövetségi Ta­nácsot és a Termelők Szövet­ségi Tanácsát. 15 000 földműves az olasz búzavetésben Megtekintették az ingyijai határt körülbelül Tegnapelőtt 15 000 földműves látogatta meg Szerénységben az olasz búzával bevetett földeket. Az ingyijai Partizán mező­gazdasági birtok látogatói kö­zött volt Szlávko Komár és dr. Marjan Brecely, a Szö­vetségi Végrehajtó Tanács tagjai, sok beográdi és novi­­szádi vendég, politikai, gaz­dasági és szövetkezeti éle­tünk képviselői, valamint sok magántermelő. A Szövetségi Végrehajtó Tanács tagjai és a többi ven­dég a Partizán birtokon és az ingyijai földművesszövet­kezet tagjainak parcelláin megtekintették az olasz bú­zát. A birtokon alkalmazott ag­rotechnikai módszerekről V. Velin mérnök tartott beszá­molót, a földművesszövetke­­zettel kooperáló termelői terméskilátásairól pedig Miodrag Zsivadinovics mér­nök számolt be. A magánter­melők holdanként mintegy 25 mázsás eredményt vár­nak, a birtok pedig hektáron­ként 60 mázsát. Szlávkó Komár, a Szövetségi Végrehajtó Tanács tagja hosz­szabban elbeszélgetett Zsiv­­ka Radivojics vngyijai társas termelővel. Megtekintették vetését is, közben Komár a búzatermelés önköltségi ára felől érdeklődött. A társaster­melő azt mondta, hogy nem­csak az a céljuk, hogy sokat termeljenek, hanem az is, hogy minél olcsóbban. Szerin­te az idén a szövetkezettel kö­zösen termesztett búzának kilója nem kerül többe 19 dinárnál. A Partizán birtokon gyö­nyörű az olasz búza, egyesek azt mondták, hogy itt leg­alább 80 mázsa lesz hektáron­ként. A földműveseknek tüzete­sen megmagyarázták az agro­technikai folyamatot, ezután nyilván másként tekintenek majd saját termelésükre. HARMINCEZER OLDAL TANANYAG KEVÉS AZ EGYETEMI TANKÖNYV A beográdi egyetemi ta­nács hétfői ülésén foglalko­zott az egyetemi tankönyvek kiadásával. Ugyanis a múlt is­kolaév végén az egyetemi tan­székek tanári kara kötelezett­séget vállalt, hogy az 1959-60 tanév kezdetéig ellátja az e­­gyetemi hallgatókat a szüksé­ges tankönyvekkel, de több egyetemi tanár még nem tel­jesítette vállalt kötelezettsé­gét. Legsúlyosabb a helyzet a tankönyvek szempontjából a gépészeti, fogászati és filo­zófiai fakultáson Az orvostu­dományi tanszéken a tanköny­vek nem felelnek meg a mai tantervnek, túl részletesek, és megnehezítik az egyetemi hallgatók vizsgázását, mert mintegy 30 000 oldalnyi tan­anyagot kell megtanulniuk. Zárt ajtók mögött tárgyalnak a külügyminiszterek Genfben Berlin a figyelem központjában Különtudósítónk telefonjelentése Genf, június 1. A genfi külügyminiszteri értekezlet ma negyedik heté­be lépett. Még nem tudják, hogy meddig fog tartani, (a találgatások szerint még 7- 12 napig) de szemmel látható, hogy az értekezlet most már döntő szakaszába érkezett. A Berlin kérdésében néhány nappal ezelőtt megkezdett tit­kos megbeszéléseket tegnap Andrej Gromiko szovjet kül­ügyminiszter villájában meg­tartott­ zártjellegű találkozó folytatta. A soron következő megbeszélést valószínüleg Christian Herter amerikai külügyminiszter villájában tartják meg. A négy küldöttség pillanat­nyilag hallgatásba burkoló­zik és ezért a tárgyalások tényleges állásáról nincsenek szavahihető híreink. Mint ilyen esetekben szokásos, sok­féle ellenőrizhetetlen hír ka­pott szárnyra, amelyek gyak­ran ellentmondásban állnak egymással. AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG : Meglehetősen sok hitelt ad­­­nak azonban annak az értesü­­l­­ésnek, hogy a nyugati hatal­­­­mak komolyan tanulmányoz­­­­zák a nyugatberlini ellenőrző­­ bizottságra vonatkozó szov­­­­jet javaslatot, amely vé­­­­leményük szerint bizonyos­­ változtatásokkal lehetőséget­­ nyújthat Berlin helyzetének­­ ideiglenes, áthidaló megoldá­­­­sához.­­ Andrej Gromiko szovjet kül­ügyminiszter ugyanis leg­utóbbi beszédében javasolta, hogy a négy nagyhatalom és a Német Demokratikus Köz­társaság képviselőinek bevo­násával alakítsanak külön el­lenőrző bizottságot, amely­­ biztosítaná Nyugat-Berlin sza­­­bad, demilitarizált helyzetét.­­ A nyugati hatalmak hallani­­ sem akarnak arról, hogy Nyu­­­gat-Berlint szabad demilita- * rizált várossá alakítsák át,­­ mert nem akarják csapatai­­­kat visszavonni Nyugat-Ber-* linből. Készen állnak azon-­­ban arra, hogy megtárgyal­­ ják a berlini ellenőrző bizott­ság megalakításának kérdé­sét. A jelen pillanatban ellen­zik, hogy a Német Demokra­tikus Köztársaság is képvise­letet kapjon a bizottságban, de hajlandók arra, hogy a négy nagyhatalom képviselőinek bevonásával alakítsanak ilyen bizottságot. Egyeznek azzal a szovjet javaslattal, hogy az ellenőrző bizottságot valami­lyen módon kapcsolatba hoz­zák az Egyesült Nemzetek Szervezetével. Az amerikai és francia kül­döttségek képviselői szüksé­gesnek tartották, hogy nyíltan fellépjenek egyes, vélemé­nyük szerint „túlságosan de­rűlátó híresztelések ellen” és hogy kijelentsék, a nyugati hatalmak nem hajlanak sem­milyen egyoldalú engedmény felé. Nyugat csak akkor haj­landó engedményeket tenni, ha a Szovjetunió is ugyanazt teszi. NYUGATI MEGBESZÉLÉSEK A nyugati küldöttségek fél­hivatalosan terjesztik azt a hírt, hogy Nyugat csak akkor, hajlandó beleegyezni a csúcs­értekezlet összehívásába, ha ezen az értekezleten a Szov­jetunió kötelezettséget vállal, hogy önkényesen nem változ­tat Berlin helyzetén. Az USA, Nagy-Britannia, Franciaország és Nyugat-Né­­metország külügyminiszterei ma délelőtt különmegbeszé­­lést tartottak a berlini kérdés megtárgyalásán követendő további taktikájukról. J. SZMOLE Megkezdődtek a hivatalos jugoszláv-norvég tárgyalások Edvard Kardely megkoszorálta a n norvég ellenállási mozgalom hőseinek sírját Őstéből jelenti a Tanjug. Edvard Kardely, a Szövet­ségi Végrehajtó Tanács al­elnöke, aki tegnapelőtt este hivatalos látogatásra Norvé­giába érkezett, tegnap dél­előtt a miniszterelnökségi pa­lot­ka találkozott Gerhard­­sen miniszterelnökkel. Ezzel megkezdődtek a hivatalos jugoszláv-norvég tárgyalások, amelyeket ma folytatnak. Jugoszlv­­ részről a tár­gyalásokon Kardely alelnök kíséretének tagjai, valamint Bosovics jugoszláv nagykö­vet, norvég részről pedig a miniszterelnökön kívül Lan­ge külügyminiszter és Br.,a beográdi norvég nagykövet vett részt. Edvard Kardely, a Szövet­ségi Végrehajtó Tanács al­­elnöke, kíséretének tagjai és Vladimir Rolovics oslói jugo­szláv nagykövet tegnap dél­ben részt vett Gerhardsen norvég miniszterelnök dísz­­ebédjén, amelyen rajtuk kí­vül Norvégia közéletének sok kiemelkedő képviselője is megjelent. .“«.­.....UUBMU ,*4'’ " 1­0"............... Edvard Kardely tegnap reggel koszorút helyezett a második világháború alatt ki­végzett norvég hazafiak sír­emlékére. Alelnökünk Rolovics nagy­követ és munkatársai kísé­retében délelőtt fél tízkor ér­kezett az oslói Askerhus erőd­be, ahol a királyi gárda disz­­százada sorakozott fel. A diszszázad megszemlélése u­­tán Kardely alelnök ünnepi indulók hangjai mellett a síremlékhez ment, ahol a má­sodik világháború norvég el­lenállási mozgalmának el­esett hősei nyugosznak és ke­gyelettel adózott emlékük­nek. A koszorúzás után Sunde tábornok, az erőd helyőrsé­­­­gének parancsnoka végigve­­­­zette alelnökünket az oslói I­fjord fölé emelkedő történel­­­­mi emlékmű falain. A Sunde , erőd sokban emlékeztet a beo­grádi Kalemegdánra. , Kardely alelnök ezután a norvég parlamentbe hajta­tott, ahol tisztelgő látogatást tett Niels Langhelsen elnök-­­ nél. Tito köztársasági elnök a kosztolaci bányászokkal Edvard Kardely alelnök dániai látogatása alatt kíséretével együtt megtekintette G. Simonsen sandekildegerdi gazda­ságát. Képünk erről a látogatásról készült Sherlock Holmes alkotója (Tárca) (2. oldal) Nem véletlen... (Kommentár) (3. oldal) Így írunk mi (7. oldal) KOCSA POPOVICS jókívánsága A TUNISZI KÜLÜGYMINISZTERHEZ Beográdból jelenti a Tan­jug. Kocsa Popovics külügyi ál­lamtitkár táviratot intézett Sadok Mokadem tuniszi kül­ügyminiszterhez és jókívánsá­gát fejezte ki a tuniszi nem­zeti ünnep alkalmából. Egyesül­ a földmunk­ások és az élelmiszeripari munkások szakszervezete Zsáki József az új elnök Tegnap Noviszádon a mun­kásotthon kistermében a földmunkás és az élelmiszer­­ipari munkások szakszerveze­te ülést tartott. A földmunká­sok és az élelmiszeripari mun­kások szakszervezete kong­resszusa határozatának értel­mében egyesült a két szerve­zet. Az ülésen a többi kö­zött részt vett Voja Todoro­­vics, Szerbia földmunkás szakszervezete bizottságának elnöke Bata Vlajkovics, a tar­tományi szakszervezeti ta­nács elnöke és mások. A napirend második pont­jaként Zsáki József a ter­ményegység szerinti jutalma­zás új változatáról beszélt. Az ülésen egyébként elhatá­rozták azt is, hogy rövid i­­dőn b­elül az élelmiszeripar­ban is bevezetik a teljesít­mény szerinti fizetést. Az egyesült két szakszerve­zet elnökévé Zsáki Józsefet választották.

Next