Magyar Szó, 1959. július (16. évfolyam, 154-178. szám)

1959-07-01 / 154. szám

MALAZ. A r­ASIZMTJSRA — SZABADSÁG A NEPNEK ♦ ARA 10 DINAR Ф Pont piai. O got MjiurÁRSIÓ : XVI. évf. 154. (4452.) sz. : .................................. . Szerda, 1959. július 1. ÉLÉNK VITA A BÜNTETŐTÖRVÉNY módosításáról Szvetiszláv Sztefanovics szö­vetségi belügyi államtitkár a büntető törvénykönyv módo­sításáról és kiegészítéséről tartott expozéjában abból a megállapításból indult ki, hogy a társadalmi és gazda­sági életünkben bekövetke­zett mélyreható változások megkövetelik büntető jogsza­bályaink módosítását és ösz­­szeegyeztetését ezekkel a vál­tozásokkal. A részletes és alapos expo­ Ma kezdődik Crnagora K Kommttítista Szövetségének III. kongresszusa Blazso Jovanovics olvas fel beszámolót a soronkövetkező feladatokról Ma kezdődik Titográdban Crnagora Kommunista Szö­vetségének Ш. kongresszusa. A főváros felkészült a kül­döttek és a vendégek fogadá­sára. A középületeket és la­kóházakat az állami és párt­zászlók díszítik, a városba vezető főútvonalakon diadal kapukat állítottak, és feldí­szítették a repülőteret is, mert a vendégek nagy része légi után érkezik a kongresz­szusra. Kedden délután Titográd­­ba érkezett Franc Leszkosek, a Jugoszláv Kommunista Szö­vetség végrehajtó bizottságá­nak tagja, aki a JKSz Köz­ponti Vezetőségei nevében részt vesz a kongresszuson. Vele együtt megérkeztek Szvetozár Vukmanovics és Veljko Vlahovics, a JKSz Végrehajtó Bizottságának tagjai, hogy mint delegátu­sok részt vegyenek a kongresz­szus munkájában. A kongresszuson Cinago­­ra 28 OOO kommunistáját 351 delegátus képviseli. A kül­döttek közül 61 munkás, 92 paraszt, 170 értelmiségi, 19 diák és egyetemi hallgató. Közülük kétszázan részt vet­tek a népfelszabadító hábo­rúban. Több delegátus , Crnagora Kommunista Párt­jának I. kongresszusán is részt vett­­ ’ • Ma, a kongresszus első napján Blazso Jovánovics, Crnagora Kommunista Szö­vetségének titkára beszámo­lót olvas fel a kommunisták soron következő feladatairól. A délelőtti teljes ülés után a kongresszus délután és csü­törtökön két bizottságban dol­gozik. Az egyik a Kommu­nista Szövetség szervezeti­politikai kédéseivel foglal­kozik, a másik megvitatja a társadalmi-politikai rendszer fejlődésével és a gazdaság­­politikával összefüggő kérdé­seket. Pénteken újra teljes ülést tart a kongresszus, a beszá­molók és a bizottsági vita a­­lapján meghozza határozata­it, majd megválasztja az új, központi vezetőséget és köz­ponti ellenőrző bizottságot Ülést tartott a Szövetségi Végrehajtó Tanács Beográdból jelenti a Tan­­jug. A Szövetségi Végrehajtó Tanács tegnap Mijalko Todo­rovics elnöklete alatt ülést tartott. Edvard Kardely, a SzVT alelnöke beszámolt­­ skandináviai útjáról, majd­­ Kocsa Popovics, külügyi ál­lamtitkár az időszerű külpo­litikai kérdésekről nyújtott tájékoztatást. A SzVT elfogadta a föld­kihasználásról szóló törvény­javaslatot, továbbá a lakóhá­zak pénzeléséről szóló javas­latot. Az ülésen több gazda­sági kérdés került megvita­tásra, és számos kérdésben hoztak határozatot Megint félbeszakadt az aratás .. Legfőbb eső Szubork­án és Zom­borban 75 mázsa olasz búza az izbistei szövetkezetben Még meg sem száradt a föld a szombati és a vasár­napi eső óta, és tegnap már újból­ esett. A petrovaradini meteorológiai állomás kora délelőtti jelentése szerint teg­nap egész Vajdaságban esett az eső kivéve Dél-Bánátot. Keddre virradóra Szuboti­án 32 milliméter,­ Zomborban 20 milliméter csapadékot mér­tek, és az északnyugati bo­rulás a reggeli órákban el­árasztotta Bácska déli és Bá­nát északi és középső részét a Szerémséget, s a hőmér­séklet jelentősen csökkent. Verces környékén tegnap to­vábbra is meleg, száraz idő volt. A tegnapi nagy eső miatt újból megszakadt az ara­tás. Ez a szeszélyes időjárás fokozza az idegességet, a fé­lelmet. Sokan félnek, hogy túl korán, vagy későn vág­ják le a búzát, s akkor nem szárad meg, illetve kipereg. A Noviszád mezőgazdasági birtokon például egész vé­kony rétegben terítették szét a búzát a padláson, mégsem szárad. A novi­szádi járásban kom­bájnnal kezdtek aratni, de aztán félbeszakították a mun­kát, mert a mag 25—30 szá­zalékos nedvességet tartal­maz. A nyilvántartás szerint különben a járásban eddig a szocialista szektoron 860 hek­tár olasz búzát, vágtá­k le, a vetés tíz százalékát. Az átlag­hozam 47 méter mázsa. Kéve­kötő-aratógépekkel és kézzel is aratnak. A társastermelők is arat­nak, a legjobb eredményeket eddig hitelen érték el, több termelőnek 50 mázsán felül termelt, Dél-Bánátban is aratnak. Az első jelentések különösen jó eredményekről számolnak be. A legjobb aratás az izbis­tei termelőszövetkezetben volt eddig, 68 hektáron átlag 75 mázsa olasz búza termett. A verseci réten 50 hektárról át­lag 71 mázsát takarítanak be. Kalugyerovón, Kuszilyon, Gu­duricán és több más dél­bánáti faluban a gyengébb földeken is 55—60 mázsa olasz­­búza termett. Hétfőn próbaaratást tartot­tak a becsei Bratsztvo—Jedin­sztvo mezőgazdasági kombi­­nátuson. A szakértők értéke­lése szerint a San Pastore fajtából több mint 70 mázsát kapnak hektáronként. A leg­többet az úgynevezett Mara fajtából várnak, átlag 80 mázsát. Ebből a 200 hektáros tagból egy hektárt benevez­tek a szövetségi hozamnövelő versenyre — 80 mázsánál többre számítanak. A meteorológusok szerint az időjárás fokozatosan ja­vul. A változékony időjárás miatt azonban minden alkal­mat meg kell ragadni a termés betakarítására. Egyes helye­ken már eddig is éjjel­ is dol­gozott a kombájn. ________­. ELFOGADTÁK a beterjesztett törvényjavaslatokat és törvénymódosításokat I­ Szövetségi Szkapstina megkezdte nyári szabadságát Szlávko Komár tájékoztatta a Termelők Szövetségi Tanácsát az 1957 évi gyümölcs és szőlő hozamnövelő verseny jutálménak kifizetéséről A beterjesztett törvényjavaslatok és törvény­módo­sító javaslatok elfogadásával kedden véget ért a Szö­vetségi Népszkupstina harmadik idei ülésezése, és a képviselőház megkezdte nyári szabadságát. A Szövetségi Tanácsban Szvetiszláv Sztefanovics szövetségi belügyi államtit­kár részletes expozéban megindokolta a büntetőtör­vény módosítását és kiegé­szítését, Marj­an Brecely szövetségi áruforgalmi ál­lamtitkár pedig a kereske­delmi felügyelőség munká­ját szabályozó törvényről mondott expozét. A Termelők Szövetségi Tanácsában vita nélkül el­fogadták a beterjesztett tör­vényj­avaslatokat, majd Szlávko Komár, a Szövetsé­gi Végrehajtó Tanács tagja és mezőgazdasági titkára tájékoztatta a képviselőket az 1957. évi szőlő és gyü­­mölcstermelési hozamnöve­lő verseny díjainak kifize­téséről. A tárgysorozat letárgya­­lása után bejelentették, hogy a Szövetségi Képvi­selőház tagjai július 1-én megkezdik nyári szabadsá­gukat. A nyári parlamenti szünet augusztus 31-éig tart. Ez után Riszta Antunovics a hatóságszervező bizottság, Bo­goljub Brajkovics pedig a törvényhozó bizottság nevé­ben bejelentette, hogy a bi­zottságok elfogadták a Szövet­ségi Végrehajtó Tanács által beterjesztett módosító és ki­egészítő javaslatot. A bizott­ságok véleménye szerint a ja­vasolt módosítások és kiegé­szítések még humánusabbá teszik büntető jogszolgáltatá­sunkat. A két bizottsági elő­adó végül azt indítványozta, hogy a Szövetségi Né­pszkup­­szina tűzze feladatul a Szö­vetségi Végrehajtó Tanács elé, hogy külön előírásokkal szabályozza a magzatelhaj­tást. A bizottsági jelentések meg­hallgatása után igen élénk vi­ta indult meg a módosító ja­vaslatról. Többek között fel­szólalt Vida Tomsics és hang­súlyozta, hogy a magzatelhaj­tás engedélyezését társadalmi támogatásnak kell tekinteni olyan esetekben, amikor a nő anyagi, személyi vagy családi körülményei miatt terhessé­gét csakis magzatelhajtással oldhatja meg. Véleménye sze­rint feltétlenül harcolni kell a magzatelhajtások csökkené­séért a kontracepció széle­­sebb körű alkalmazásával és egészségügyi felvilágosító munkával. Ugyanerről beszélt dr. Jó­­zse Petres képviselő. Vélemé­nye szerint ezt a kérdést a társadalom szempontjából kell vizsgálni, mert a nő so­hasem szánja el magát telje­sen szabadon és önként abor­tuszra, hanem csakis bizo­nyos társadalmi körülmények hatására. A haladó szellemű tudósok mindenütt a világon épp olyan társadalmi rossz­nak tekintik a tömeges abor­tuszt, mint az iszákosságot vagy a prostitúciót. Ezt sem­milyen büntetőrendszabály­­lyal nem lehet megoldani, ha­nem csakis nevelőintézkedé­­sekkel és népünk egészség­­ügyi kultúrájának további emelésével. Sztanka Veszelinov képvi­selő az emberek tekintélye és becsülete ellen elkövetett bűncselekményekről beszélt. Kifejtette, hogy a módosított büntetőtörvény arra irányul,­ hogy a bírálat — különösen, a tudományban, a művészet­ben és a közéletben — még az eddiginél is felelősségtelje­sebb legyen. Ez teljesen he­lyénvaló, mert lehetőséget kell adni egyrészt a konstruk­tív bírálatra a sajtóban és a közvéleményben, azonban másrészt ezt a bírálatot maga­sabb színvonalra kell emel­ni, azáltal, hogy kiküszöbö­lünk belőle mindent, ami sér­ti a bírált személy becsüle­tét és árt személyes tekinté­lyének. A felszólalások után a Szö­vetségi Tanács általánosság­ban és részleteiben is elfo­gadta a büntetőtörvény módo­sítását és kiegészítését. (Folytatása a 3. oldalon) 3­­kszervezet és Hufk­imrurtra (3. ol­­л!) Apró-esepre деик­i ügyek (3.1 Miért Berlinben? (Külpolitikai kommentár) a. o­o.i) Segédszív a szívbajosoknak (A oldal) Szemtanúk a borzalmas szerencsétlenségről (Részletek a milánói repülőgép­katasztrófáról) (s.­ölti) BAKARICS, BEBLER ÉS SZTAMENKOVICS A BRIT FOREIGN OFFICE-BEN Londonból jelenti a Tan­jug. Vladimir Bakancs, Ales Bebler és Dragi Sztamenko­­vics, a Szövetségi Népszkup­­szina képviselői, akik magán­látogatáson varrnak London­ban, tegnap meglátogatták Ormsby Goret, a Foreign Office­­államminiszterét, utá­na pedig Grimondot, a brit liberalista párt elnökét. Az értesülések szerint az idősze­rű nemzetközi problémákról tárgyaltak. Ivo Vojvoda lon­doni jugoszláv nagykövet tegnap ebédet adott a szkup­­stinai képviselők tiszteleté­re. Küldöttségünk Mexikóban Vladimir Popovics átadta Tito elnök levelét Lopez mexikói elnöknek Mexikó Cityből jelenti a Tanjug. Lopez Mateos mexikói el­nök tegnap fogadta Vlado Popovicsot, Jozse Brilejt és Bora Jelicset, a jugoszláv jó­szolgálati küldöttség tagjait és félórás baráti beszélgetést folytatott velük. Vlado Popo­­vics, a küldöttség vezetője Mateos elnöknek átadta Jo­­szip Broz Tito köztársasági elnök levelét. A megbeszé­léseken közös érdekű prob­lémákról és a nemzetközi e­­gyüttműködésről volt szó. Ki­fejezésre jutottak a két or­szág egymás iránti baráti ér­zelmei, valamint az a kíván­ság, hogy az együtműködés "még inkább kibővüljön. ■ A jugoszláv küldöttség hét­főn délelőtt meglátogatta Ma­nuel Teglia külügyminisztert és Antonio Nena pénzügymi­nisztert. Küldöttségünk a na­piókban folytatja tárgyalásait, amelyeken többek között szó lesz a jugoszláv-mexikói árucsereforgalom növelésé­nek lehetőségeiről. A küldöttség tagjai hétfőn megkoszorúzták a független­ségi háború elesett hőseinek emlékművét, utána pedig részt vettek Teglia külügy­miniszter ebédjén. A mexi­kói külügyminiszter pohár­köszöntőjében kijelentette, hogy a jugoszláv küldöttség látogatása a két ország ba­rátságáról tanúskodik. Vlado Popovics válaszában megkö­szönte a szén fogadtatást, majd hangsúlyozta, hogy a két állam közösen harcol az ENSZ szerepének erősítésé­ért, majd tolmácsolta a jugo­szláv nép kívánságát, hogy tovább erősítse baráti kap­csolatait Mexikóval Mexikó City vezető lapjai első oldalon hoznak jelentést a jugoszláv küldöttség fogad­tatásáról. A Novedades cí­mű lap első oldalas cikkében hangsúlyozza: Jugoszlávia kulturkapcsolatokat akar fel­állítani Mexikóval, ezenkívül fejleszteni szándékozik áru­­csereforgalm­át is. Az Excel­sior a következőket írja: „Tito felhívja Mexikót a bé­kés együttműködésre.” A Novedades tegnapelőtti kommentárjában azt írja, hogy mexikói hivatalos körök nagy fontosságú eseménynek minősítik a jugoszláv küldött­ség látogatását. A lap ezenkí­vül közölte Vlado Popovics és Jozse Brilej életrajzát is.

Next