Magyar Szó, 1959. augusztus (16. évfolyam, 179-204. szám)

1959-08-01 / 179. szám

2. oldal Beográdból jelenti a Tan­­jug. A beográdi mintavásár igazgatósága beosztotta a III. nemzetközi műszaki minta­vásár kiállítóit. A bejáratnál építőipari gé­peket állítanak ki. A III. csarnokban és a IV. csarnok előterében a jugoszláv gép­jármű- és motorgyárak ren­dezik meg kollektív kiállítá­sukat, úgyszintén a velük kooperáló vállalatok is. A IV. számú csarnokban villa­mossági és gépipari kiállítás lesz. A villamossági ipar ezen kívül a II. csarnok két felső emeletén is kiállít, a csar­nok földszintjét a vegyipar foglalja el, karzatán pedig irodai gépeket állítanak ki. Az I. csarnok előtti kis­­csarnokot két részre osztják. Az egyikben önkiszolgáló üz­let lesz, a másikban bemutat­­ják az atomerőkutatás és al­kalmazás legújabb eredmé­nyét Az I. számú nagycsarnoko­­ban külföldi vállalatok gép­kocsikat és más gépeket állí­­tanak ki. A csarnok föld-­ szintjén lesz 10 kiállító or-­­szág kereskedelmi irodája.* Az első emeletet kisipari gé­pek, finom­ műszaki szerke-­­zetek, látszerek és fényképe­ző gépek foglalják el, a má­sodik emeleten a fémfeldol­gozó vállalatok állítanak ki.­ A csarnok mellékszárnyá­­ban lesz a kiáll­ítóvállalatok üzletembereinek klubja, né­hány hivatali helyiség, és egy önkiszolgáló étterem. A csarnok előtti nyílt­ te­rületen gépkocsikat, trakto­rokat és m­ezőgazdasági gé­peket állítanak ki. a Beosztották a beográdi műszaki minta­­vásár területét önkiszolgáló kereskedés és étterem is lesz A­z utazás kellemes izgalmai között a legkellemetlenebb a beszállás. A tü­lekedés a zárt korlátok mögött, a versenyfutás, amikor az ajtó nyílik, a ké­zitusa, amikor az ember megkapaszkodik egy vagon feljárati korlátjában, a labda­rúgási gyakorlatok a lépcsőn való fellépde­­lés közben, a hangerősségi próbák egy-egy üresnek remélt helyért, csupa vérnyomást fellendítő, idegeket vibráltató, gyomorsa­vat gyártó szórakozás. Mióta az orvosomat eltiltottam az izgalmaktól és ajánlottam neki, hogy sürgősen menjen évi szabad­ságra, felügyelet nélkül maradtam, sőt leg­alább három éve nem láttam már és nem tudom, nekem is annyira ártanak-e _ az ilyen izgalmak, mint ő panaszolta, amikor azon a viziten én kérdeztem ki őt, _ és nem ő engem, mégis nekem kellett fizet­nem, ami határozottan ártott nekem, pe­dig gyógyulást­­keresni mentem hozzá, csak arra nem emlékszem már, hogy mi bajom volt. De a beszállás izgalmait azóta sem kedveltem meg, és örültem, hogy­­ most majd a motorossal utazhatom, az délelőtt indul, nem kora reggel, a dolgukra siető emberek régen elutaztak, alig lesz beszál­ló, kényelmesen, kellemesen utazhatok. Ezt ígérték nekem az ismerőseim, akik ugyanebben a tévhitben éltek, mint én, hogy rendes ember hajnalban felkel és el­utazik, és nem tolakodik a motorosra. Az­után kint az állomáson kiderült, hogy majdnem kétszer annyi a rendetlen em­ber, mint amennyi egy ilyen motorosra ráfér. Haszontalan naplopó valamennyi, ahelyett, hogy sietett volna hajnalban Sushóf József. Nyilvános utazni, itt ácsorog, elállja előlem a helyét a perron korlátjánál, a kijárati ajtónál és kétségessé teszi, hogy felférek-e majd a motorosvonatra, holott nekem nagyon fon­tos ez az utazás, nem szórakozásból uta­zom, hivatalos családi látogatásra megyek és kényelmesen akartam utazni, hogy jön más ahhoz, hogy ugyanezt akarja?! Mér­gelődve várakoztam, néztem, hogyan sza­porodik a közönség, bár, a motoros még mindig nem érkezett meg, mi lesz itt, mi­re megérkezik. Azután megérkezett, kinyi­tották előbb az egyik peront, csak azután a másikat, amelyiken engem égetett a nap. A motoros második kocsija megtelt már az első peronról, a második peron utasai hiába rendeztek versenyfutást, a vontatókocsi elszaladt tolatni, messzi vál­tók felé rohant, átváltott a szomszédos Sínpárra, még messzebb váltót keresett, hogy az állomás ellenkező vége felől visz­­szatérjen, odasimuljon pótkocsijához, s az­után elragadja, vigye, vigye, de alighanem nélkülem, mert a pótkocsi lépcsőjén sem találtam egy lábhegynyi helyet. Reménytelennek látszott a helyzetem. A motoros kocsin, amint a szomszédos sínpá­­ r köszönetm­ ren elsuhant előttünk, látszott, hogy majd­nem minden hely foglalt, csodálatos ügyes­séggel felvergődött utasok ülnek benne, és lent a sínek mellett, ahova a motorost epedve visszavártuk, másfél kocsira való ember ácsorgott, türelmetlenkedett, néze­getett a messzeségbe és káromkodott. El sem tudtam képzelni,­­ hogy sikerül majd a lépcső közelébe jutnom, elkapnom a mo­toros gyeplőszárát, megvetni lábam­ leg­alább egy talpalatnyi helyen, azután a rekkenő hőségben másfél órát állva utaz­ni, lökdösődni, kinyomott belekkel levegő után kapkodni... Reménytelen, teljesen reménytelen... És ekkor jött a megmentőm. A piros­­sapkás forgalmista, akiről a legszelleme­sebb szerb szójáték készült, Crvenkapá­­nak nevezik, vagyis Piroskának, annak a Piroskának, akinek a farkassal támadt konfliktusa, és végül megette a farkast, elköltötte minden vagyonát és hozzáadta a nagymamáját. Jött a pirossapkás, kezében a kis jelző­táblás dirigensi pálcával, megnézte az uta­sokat, megnézte a közeledő motoros ko­csit és harsányan ránk szólt: — Tilos a mozgásban lévő kocsira fel­szállni! Megmentett. Addig eszembe sem jutott, hogy felugorjak a motorosra, szép szelíden álltam, mint akiből végleg kiégett, kive­szett minden küzdőképesség. De amikor a pirossapkás figyelmeztetett, egyszerre fel­éledtem. Palicson töltöttem gyermekévei­met, és a kötelező szabadgyakorlatok kö­zé tartozott felugrani a robogó villamosra, és a másik oldalon leugrani anélkül, hogy a korláthoz érne az ember, és főként anélkül, hogy a kalauz elcsípné. Annyira kedveltem a sportot, hogy az istenben boldogult növi szadi villamoson is gyakoroltam, a kórház táján lakván, mindig a kórház sarkánál szálltam le, részben, mert ha valami tör­ténik, ott a kórház, részben pedig, mert kevesebbet kellett visszamennem lakáso­mig. Azért költöztem el onnan, mert ki­dobták a villamost és elvették kedvenc szórakozásomat. Annyira leszoktam róla, hogy — esküszöm! — eszembe sem jutott, hogy ilyesmi még van. De a motoros ajtaja éppen akkor gördült elém, amikor a piros­­sapkás figyelmeztetése felhangzott. Abban a pillanatban mozdultam, fenn voltam, egy­­üres helyet találtam, leültem és már kényelembe helyezkedtem, mikor a kocsi végre megállt és a nagy tolongás megkez­dődött. Nagyon kényelmesen, kellemesen utaz­tam. Egy kissé zavart a sok féllábon álló, tülekedő, nyugtalan állóutas. De most már mindegy, megbocsátom. Sőt, hálás vagyok a pirossapkásnak a jó tanácsért. Szívből köszönöm. Mezőgazdasági összeírás jövőre májusban ÖTVENEZER ÖSSZEÍRÓ, TÍZEZER SZAKMATV­KA­TARS tizenkétezer STATISZTIKUS Beográdból jelenti a Tan­­jug. Jövő májusban általános mezőgazdasági összeírást tar­tanak Jugoszláviában. Tulaj­donképpen ez lesz az első háború utáni általános össze­írás, mert a felszabadulás óta csak a jószágállományt írták össze. Az összeírás azért is jelentős, mert az 1931 évi összeírás teljes anyaga megsemmisült a háborúban. A májusi összeírással fel­ölelik az egész mezőgazda­­sági lakosságot, különös te­kintettel arra, hogy van-e mezőgazdaságon kívüli jöve­delme és társastermelői vi­szonyban van-e a szövetke­zettel, összeírják a termő­­területeket, a gyümölcsfákat, szőlőtőkéket, a jószág- és baromfiállományt a mezőgaz­dasági gépeket, a mezőgaz­dasági lakosság lakásait, a mezőgazdasági épületeket, stb. Ezenkívül a földmű­­vesház­­tartások 20 százaléka isan an­kétet szerveztek az életfel­tételekről, beruházásokról, a piaci feleslegek értékesítésé­ről és részletesebb­­adatokat gyűjtenek az általános ösz­­szeírásban is szereplő kérdé­sekről. Az összeírásban 139 000 ösz­­szeiró, az ankettőin 10 000 szakmunkatárs és­­32 000 sta­tisztikai oktató vesz részt. Jövőre egyébként­ a mező­gazdasági és élelmezési vi­lágszervezet (FAO)­­határoza­ta alapján mezőgazdasági ösz­szeírást tartanak a­z egész földkerekségen. A mezőgaz­dasági és élelmezési világ­­szervezet tízévenként szervez­­ ilyen összeírást. " MAGYAR SZÓ Szombat* 1359. VULJL. 1 Egy siker és ami mögötte van HŐSKÖLTEMÉNY A FORRADALOM HARCOSAIRÓL - AZ EGYEDÜL CÍMŰ FILM SAN SEBASTIANI SI­KERE - ŐSSZEL TARTJÁK A BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁST­­ A TÁRSADALOM, A FILM ÉS A SAJTÓ (Kiküldött munkatársunk telefonjelentése) T Pula, július 31. egnap végre műsorra került az Egyedül cí­mű film, amityrről az ut­tóbb napo­kban annyi szó volt a fesztiválon. Mindjárt az elején kellemetlen benyo­mást keltett, hogy a „forga­tókönyvet írta és rendezte Vladimir Pogacsics” a felirat­ból törölték azt a részt, a­­mely a forgatókönyv írójára vonatkozott. Ezt azonban meg kellett tenni, mert a bí­róság csak így engedélyezte bemutatását. A kínos hatást azonban némileg enyhítette az a körülmény, hogy egy jó háborús tárgyú filmet lát­tunk. A népfelszabadító had­sereg zöméből elvágott és be­kerített zászlóalj sorsa­ ele­venedik meg a vásznon, hí­ven érzékeltetve azokat a sú­lyos órákat, és napokat, a­­melyeket az éhes és rongyos harcosok átéltek. A túlerő­ben lévő ellenség gyűrűjét lehetetlen volt áttörni, de az egység m­égis erre szánta rá magát, mert más kiút nem volt. Csaknem egy szálig el­estek, a németek valósággal lemészárolták őket. E ször­nyű tragédia keretében sok egyéni dráma is lezajlott. Megrázó az egyik partizán sorsa, akinek nemcsak a ré­szére fogyott el, hanem el­vesztette hitét is. Megadja magát a németeknek, akik kémfeladatot bíznak rá. Az elcsigázott, összetört partizán elvállalja a megbízatást, a­­hogy bebizonyosodjanak sza­vahihetőségéről — puskát ad­­­nak a kezébe, hogy lőj­je le­­ a fogságba esett csapat veze­­­­tőjét, talál magában annyi­­ erőt, hogy visszaforduljon az árulás útjáról és a partizán­­ helyett azokra a német tisz­­­­tekre lőj­jön, akik fényképe­zőgéppel örökítették meg „a balkáni fasiszták” , tragédiá­­­­ját. Ezek a jelenetek nagy erővel kerítik hatalmukba a­­ nézőt, és megrázóan, őszinte­­ képet festenek a forradalom­­­­ról, amelyet csak igazán hő­­­­sök, talpig emberek szoktak végigcsinálni. Az Egyedül című film a­­ fesztivál többi filmjéhez ké­­­­pest kimagasló alkotás, de­ az igazság kedvéért meg kell je­­­gyezni, hogy Pogacsics ké­­­­szített már jobb filmet is,, gondolunk itt elsősorban a Szombaton este, és a tragyok és kicsinyek filmjére. Igazán kár, hogy éppen e film kö­rül támadt bonyodalom, a­­mely olyan kedvezőtlen fényt vet a filmgyártásban uralko­dó helyzetre. Az Avala vál­lalat sajtóértekezletén — a­melynek gyártásában készült a film — bejelentette, hogy az Egyedül című film sikert ért el a nemrégen lezajlott sansebastiani nemzetközi filmversenyen, ami nem ids dolog, ha ismerjük ennek a fesztiválnak a jellegét. A saj­tóértekezleten megjelent Vla­dimir Pogacsics rendező is. Kijelentette, hogy Vukasin Erakovicsot, aki beperelte őt és azzal vádolta, hogy az Egyedül című film forgató­­könyvének írása közben az ő forgatókönyvét vette ala­pul, nem is ismert, jóllehet mint később kitudódott, az egyik filmjében statisztált, többször beszélgettek és ezen kívül szomszédok. Elmondta továbbá, hogy az Aval­a vá­sárolta meg Nevén Kerovics Egyedül című regényének fil­mesítési jogát, és a vállalat Erakovics munkájának eluta­sítása után őt bízta meg a forgatókönyv írásával. A beo­grádi körleti bíróság a film ideiglenes betiltásáról­­szóló döntésében olyan tétel is van, hogy Pogacsics beismerte: Erakovics forgatókönyvének egyes részeit átírta. Ezzel­­ kapcsolatban Pogacsiccs kö­­­­zölte az újságírókkal, ahogy a bírósági tárgyalást még r­ám tartották meg, és ilyesmit nem is mondhatott. Megje­­­­gyezte, hogy a körleti bizot­t­ság részrehajlása miatt köve­telni fogja, hogy más bíró vagy bíróság vezesse le a tár­gyalást. Az ügy tehát semmi­vel sem lett tisztább a mai sajtóértekezleten és a legna­gyobb érdeklődéssel várhat­juk az ősszel kezdődő bíró­sági tárgyalást. Ma délután tanácskozást tartanak a fesztiválon rész­vevő filmmunkások, újság­írók és más vendégeik. Ezen Vojiszláv Nanovics rendező olvas fel beszámolót. A tár­sadalom­, a Isten és a sajtó címmel. Este két rövid filmet mutatnak be: a Kisüt a nap és A csillag délre utazik. KALAPIS Zoltán 1­elenet a Cigányok című hazai dokumentum­filmből, mely szintén a fesztivál műsorán szerepel Radmila Radovanovics és Milan Puzics az Egyedü című szélesvásznú filmben

Next