Magyar Szó, 1962. október (19. évfolyam, 272-301. szám)

1962-10-11 / 281. szám

H.'O Mel Meg­alakult Észak-Bánát legnagyobb mezőgaz­dasági ipari kombinátja Csóka és Noviknezsevác, a t­ét szomszédos kommuna gazdasági szerveiben és szer­vezeteiben hosszú időn át tartó alapos elemzés és vita előzte meg a kombinát meg­alakítását. Az érdekelt gaz­dasági szervezetek munka­­közössége és önigazgatási szervei hosszú üléseken ta­nulmányozták az egyesülés lehetőségét és gazdasági je­lentőségét. Rájöttek, hogy az egyesüléssel erőteljesebben fejlődhetnének és többet ad­hatnának a kommunának és­ a községeknek is. Az érdekelt gazdasági szer­vezetek önigazgatási szervei­nek javaslatára, előbb a no­viknezseváci, majd a csókai népbizottság döntött az egye­sülésről. De mivel a csókai szalámi- és konzervgyár munkaközössége volt a kez­deményező, a csókai népbi­zottságnak jutott az a fel­adat, hogy jóváhagyja a kombinát megalakítását, a csókai szalámi- és konzerv­gyár, a helyi mezőgazdasági birtok, továbbá a novikne­­zseváci mezőgazdasági bir­­­tok, a malomipari vállalat,­­ a­ tej­feldolgozó, a padéji me­zőgazdasági birtok és az osz­­tojicsevói malomipari válla­lat egyesülését. Az újonnan alakult kom­binátra nagy feladatok vár­nak. Feladata lesz a földte­rületek célszerűbb és gazda­ságosabb kihasználása, a ho­zamnövelés és az állatállo­mány fejlesztése. Ezzel az intézkedéssel ko­moly gazdasági problémát ol­dottak meg, különösen a nyersanyag biztosítása terén. A ZENTAI ÉS A NOVI­­KNEZSEVÁCI KÖZGAZDA­­SÁGI ISKOLA NÖVENDÉ­KEINEK SPORT­­TALÁLKOZÓJA T* A napokban a zentai és a novomezseváci közgazdasági iskola fiú- és leánycsapatai négy sportágban összemérték erejüket. Eredmények: hálólabdában a zentai fiúk 2:0-ra győztek, a lánycsapat pedig 2:0-ra el­vesztette a mérkőzést. Kézi­labdában mindkét mérkőzést a zentaiak nyerték: a fiúik eredménye 23:22, a lányoké pedig 8:6. Labdarúgásban az eredmény 1:0 a zentaiak ja­vára. Asztaliteniszben a kne­­zseváciak 7:0-ás fölényes győ­zelmet arattak. Telecskai hírek A telecskai földművesszövet­kezet fel­készülten várja az őszi vetés kezdetét. Eddig 1200 hold magashozamú bú­zára kötött szerződést. Vető­mag és műtrágya van elegen­dő. A szövetkezet 130 kg ke­reskedelmi búzáért ad 100 kiló magashozamú vetőmagot. A szuperfoszfát és a kombi­nált műtrágya egyaránt 1800 dinár. Kapható a szövekezet raktárában. A szövetkezet ebben az év­ben 175 hold magashozamú búzát vet. A vetést 5-én kezd­ték és 30-áig befejezik. 12 traktorral végzik a szántást. Felszántják a magántermelők földjét is. A 25—30 centimé­teres szántásért 3300 dinárt, a 35 centiméteres mélyszántá­sért 3800 dinárt kell fizetni holdanként. — 0 — A szövetkezet körülbelül 200 darab sovány libát ad ki­­hizlalásra. — o — A szövetkezet inkubátor ál­lomása november elsején kezd működni. A keltetőgép­be egyszerre 1700 tojás fér. Egyelőre behozott tojásokat keltetnek. A szövetkezet felvásárló osztálya 25 000 kiló idei ter­mésű alj-dohányt vásárolt fel a termelőktől. A dohá­nyért átlagban 125 dinárt fi­zettek kilónként. —­o — A helyi népbizottság leg­utóbbi ülésén megszavazták a helyi hozzájárulást az utcai világítás szerelésére. Még a tavasszal előlátták, azonban technikai okokból nem való­síthatták meg. Most még a sziváci községi népbizottság jóváhagyása szükséges utána szerződést kötnek a zombori Elektrovojvodinával, s még az idén felszerelik a lámpá­kat. — o — Az ifjúsági szervezet szín­játszói Bálint István rendezé­sében előadták az Árvácska című operettet. Szereplők: Gulyás Borbála Pecsenka I­­rén, Kovács Zoltán, Tóth Ju­dit, Tóth András, Hajnal Ká­roly, Kis-Tóth Sándor, Né­meth Erzsébet, Németh An­tal, Frank Gizella, Molnár István, Kéri András, Galac Maja, Bálint Mária, Kiss End­re és Gulyás Ilonka. — o — A TTK Petrovaradinban, Szerbia népi rendszerű teke­bajnokságán 1014 fával a ha­todik helyen végzett. TTK — Ifjúság 2185:2082, bajnoki tekemérkőzés. (Sz. J.) — o — Kanizsa és Noviknezsevác között a Tiszán közlekedő komp, rendkívül nagy szolgálatot tesz. A két kommuna gazdasági szervezeteinek terményét ezen szállítják az e­­gyik oldalról a másikra. Naponta több száz gépjármű, sze­kér, kerékpár és gyalogos kel át rajta a Tiszán. Új nevet kapnak a zrenyanini városrészek? Kis-Amerika, Berberszki­­telep, Écskai település és ha­sonló nevet viselnek Zrenya- MONTAZS LAKÓHÁZAK VERBÁSZON Az utóbbi 4—5 évben Ver­bászon sokat tettek a lakás­hiány megoldására. Több­száz millió dináros költség­gel új bérpalotákat építet­tek. Mindennek ellenére, továbbra is komoly gondot o­­koz a lakáshiány. Ezért úgy döntöttek, hogy montázs­há­zakat építenek, egyrészt mert olcsóbbak, másrészt mert gyorsabban elkészülnek. Az összeszerelhető házakat a za­­vidovicsi Krivaja vállalat szállítja. A Polypoprema vál­lalat eddig öt hat-hat laká­sos házat épített, s a lakók a jövő hónapban valószínűleg már be is költöznek. A laká­sok semmivel sem különböz­nek a bérházak lakásaitól, sőt a montázsházak szobái tágasabbak. Ilyen montázs­házat épít a magános dolgo­zók részére a járási kórház is. Ebben az épületben húsz garzonlakás lesz, egy fürdő és egy nagyobb társas­helyi­ség, mm­ városnegyedei. Közvéle­mény szerint ezek az elneve­zések esztétikai szempontból rossz fényt vetnek a város la­kosságára és közigazgatási szerveire. Végső ideje tehát, hogy a régi és új városrésze­ket egyaránt korunkra jellem­ző nevekkel cseréljék fel, a­­melyek összefüggésben van­nak a kommuna történelmé­vel, hagyományaival és fejlő­­désével. Ezért a községi nép­bizottság felhívja a kommu­na lakosságát, hogy nyújtson segítséget ebben a törekvés­ben. A polgárok indítványait szívesen fogadják és minden ötletet figyelembe vesznek. A javaslatokat levélben küldjék el a kommunális osztálynak, vagy pedig közöljék a fogadó iroda ügyeletes tisztviselőjé­vel. Valószínűleg akadnak olya­nok, akik a hagyományokra hivatkozva a régi elnevezések mellett kardoskodnak majd. Be kell azonban látniuk, hogy például a Kis-Amerika névnek kevés köze van Zre­­nyanunhoz. Fegyelmi bíróság elé állítják a zentai községi népbizottság egyik tisztviselőjét A szuboticai járási fegyel­mi bíróság október 11-én délelőtt 9 órakor tárgyalja Tomics Ivánnak, a zentai községi népbizottság tisztvi­selőjének fegyelmi ügyét. To­mics az állatok járlatlevelé­­nek kiadásával volt megbíz­va, és a vádirat szerint 1961- ben és 1962-ben több eset­ben a járlatlevél kiadásakor a felekkel bizonyos összeget fizettetett munkájáért. De nemcsak ez a bűne a zentai tisztviselőnek. Számtalanszor előfordult, hogy a járlatle­­vélhez szükséges okmánybé­lyegből többet vásároltatott a felekkel, mint amennyi a valóságban kell, és a külön­­­bözetet megtartotta magának. Tomics Iván tehát hivatalá­val való visszaélésért felel a­­járási fegyelmi bíróság e- Ш. DERELYACSAI HÍREK A népbizottság értesíti a volt harcosokat, akik részt vettek a második világhábo­rúban, hogy személyi ada­taikkal jelentkezzenek Kö­rösi Józsefnél a helyi irodá­ban. Népbizottsági rendelet ér­telmében minden háztulaj­donos köteles a háza előtt tisztogatni, irtani a gyomot, és a fákat fehérre meszelni. (M.) сжтвк, 1962. o*t. XL ] a Szociálista Szövetség novocnezseváci Gvmtszik szervezete A Szocialista Szövetség no­vilkmezseváci szervezetében megkezdték a választási elő­készületeket. A terv szerint a helyi bizottságok vezetőségét október 7-étől 21-éig, a köz­ségit pedig november 11-én választják újra. A helyi bi­zottságok megtartották első választás előtti értekezletü­ket, amelyen a szervezet idő­szerű feladatairól, a tömege­sítésről, a szervezet erősíté­séről, továbbá az időszerű gazdasági kérdésekről, az ag­rominimum bevezetéséről és az őszi mezőgazdasági mun­kákról tárgyaltak. Ismertet­ték és megvitatták a IV. plé­­num anyagát, és határozatait. A tömegesítés terén ez ideig Noviknezsevácon értek el leg­jobb eredményt, több mint 500, Banatszkvarangyelovón pedig 300 új taggal gyarapí­tották a szervezetet stb. Maj­daniban és Gyálán gyengébb­­politikai tevékenységet fejtet­­tek ki, ezért a szervezetek is lassabban gyarapodnak. Nagy a forgalom a zombori csatornán át vezető hídon. Mint ismeretes tavaly leszakadt­­ a kőhíd. Nagy volt a torlódás a kompon, s ezt főleg a zombori piaci árakon látszott mert sok kupuszinai késve érkezett vagy egyál­talán nem jött be a zombori piacra. Azóta már építettek egy ideiglenes deszkahidat de ez nem alkalmas a közúti forgalom lebonyolítására. Különösen piaci napon nagy a torlódás, meg két óra felé amikor Zomborból haza felé indulnak a szekerek meg a tö­méntelen kerékpáros, tehergépkocsi. Ilyenkor megakad a közlekedés, várakozni kell míg az egyik oldalon elfogynak a járművek, hogy aztán elindulhassanak a túloldalon várakozók. BECSE AVARA: A zöld ruhás lövész, német film (5, 7) KOZARA: A halál bolygó­ja, lengyel-német film (fél 8) PÉTERRÉVE NÉPMOZI: Vichita, amerikai széles, színes film (7) BÁCSFÖLDVÁR ZVEZDA: Forró aszfalt, francia film (7) KIKINDA RADNICSKI: Szasa, hazai film (fél 6, 8) ZVEZDA: Fiúk és szeretők, angol film (fél 6, 8) ADA KORZÓ: Fehér árnyak, olasz-francia széles, színes film (fél 8) TISZA: Lányok tavasza, szovjet széles, színes film (fél 8) DEBELYACSA NÉPMOZI: Félelemözön, angol film (8) FEKETICS VÖRÖS CSILLAG: El nem küldött levél, szovjet film KISHEGYES PETŐFI: Apák iskolája, csehszlovák film BELIMANASZTIR JOVAN LAZICS: Viridiana, spanyol széles film SZÜRETI MULATSÁGRA KÉSZÜLNEK A PANCSE­­VÓI PETŐFI KULTUR­­EGYESÜLETBEN Noha Pancsevó vidéke nem szőlőtermő vidék, a Petőfi Kultúregyesület vezetősége mégis szüreti mulatságra ké­szül. Már hagyományossá vált az egyesületi szüreti bál. Szombaton, 13-án rendezik meg. MAGYAR SZÓ A DNSZSZ TARTOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA • • • Igazgató: MIND A TIBOR Fő- és felelős szerkesztő: VIIBEL LAJOS • • • Szerkeszti a szerkesztő bizottság • • • Szerkesztőség és kiadóhivatal Névi szád. Vojvode MiSica 1. Telefon: 57-044 • • • Egyhavi előfizetés belföldön 480 dinár, külföldön 960 dinár Folyószámla: 151-11-1-255 FORUM NYOMDA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék