Magyar Szó, 1971. április (28. évfolyam, 89-117. szám)

1971-04-08 / 96. szám

Magyar Sió тш»тлкшџштаттлшш9шлтш»9*»ш»9штшаиш*»»»ш»т»*ш0ш»шлт»41**чшвашвлл»т»ф»»лшшшлм11штшшшлтш»1 "222222*........•■■•••■^•■•■••••••••■•••■■■■••■••••.■..•M...ee*ee.ee„5;;;;;22222222jj2222 xxviii. évf. 96. (8569.) sz. •••••••• csütörtök, 1971. április s. ítsssi; ........................................................... ÄRA 81» PARA Általános sztrájk Olaszországban Szerdán reggel újabb általános sztrájk bénította meg Olaszország életét. A gyárakban leállt a mun­ka, az irodák üresek maradtak, az üzletek zárva vannak, szünetel a tanítás az iskolákban, és az új­ságok sem jelentek meg. Kenyér és tej sem volt elegendő a reggeli órákban. A városi közlekedés és a kórházak dolgozói is két órára beszüntették a munkát. Négy órán át nem volt víz és gáz a római lakásokban. Még a mozik is eggyel kevesebb elő­adást tartottak a szokottnál. Tito Bugojnóban A bosznia-hercegovinai körúton levő Tito elnök teg­nap délelőtt Bugojnóban tett látogatást. A város polgá­rai meleg szeretettel köszön­tötték. Elnökünk beszélgetést foly tatott a kommuna vezetőivel a városnak és környékének helyzetéről és fejlesztési le­hetőségeiről. Tájékoztatójuk meghallgatása után társa­dalmi fejlődésünk időszerű kérdéseiről és az alkotmány­módosításról beszélt. A megbeszélésen részt vett Hakija Pozderac, a Szö­vetségi Végrehajtó Tanács tagja, Nikola Ljubičić had­seregtábornok, továbbá a köztársaság legmagasabb rangú vezetői. A valamivel több mint egyórás beszélgetés után Tito elnök elhagyta Bugoj­­nót. a Merénylet stockholmi nagykövetünk ellen Két usztasa terrorista a nagykövetet és titkárnőjét súlyosan, a nagykövetség tanácsosát könnyebben megsebesítette — A terroristák letartóztatás közben a „szabad Horvátországot” éltették — A svéd külügyminiszter felháborodásának adott kifejezést Két fegyveres usztasa terrorista tegnap betört hazánk stockholmi nagykövetségére, és revolverrel súlyosan megsebesítette Vladimir Rolovié jugoszláv nagykövetet. A támadás során megsebesült Miodrag Vukadino­­vié nagykövetségi tanácsos és Mira Stempihar tit­kárnő. A nagykövetet és a titkárnőt válságos állapot­ban kórházba szállították. Rolovié nagykövetet sür­gősen megoperálták. A revolvergolyók fejébe, lábá­ba és gyomrába fúródtak. A terroristák tegnap reg­gel törtek be a jugoszláv nagykövetség épületébe, és tizenkét golyót lőttek ki a nagykövetség személyzeté­nek többi tagjára. szerint az usztasa terroris­ták délelőtt fél tíz tájban érkeztek a nagykövetségre, és nyomban Rolovié nagy­­: kövét szobájába mentek. Né hány perc múlva revolver- 1 lövések hallatszottak. völdözés hallatszik, és azon­nal szükség van gyorsse­gélyre. Miután a merénylők több szőr rálőttek a nagykövet­re, és tovább lövöldöztek, i Vukadinovié tanácsos a csu kott ablakon át kiugrott a hatodik emeleti helyiségből, (Folytatása a 3. oldalon) Megengedhetetlen és veszélyes a terrorista csoportok megtörése A Szövetségi Végrehajtó Tanács közleménye a stockholmi merénylettel kapcsolatban , Belgrádbál jelenti а T anjug: A Szövetségi Végrehajtó Tanács tegnap a követ­kező közleményt adta ki: azok az erélyes intézkedések, amelyeknek foganatosítására a svéd kormány kötelezve volt mind diplomáciai kép­viselőink és polgáraink biz­tonsága, mind pedig a svéd— jugoszláv jó viszony szem­pontjából.” A közlemény szerint a Szövetségi Végrehajtó Ta­nács utasította a külügyi államtitkárt, hogy a JSZSZK kormánya nevében a leg­erélyesebben tiltakozzék a ,,A Szövetségi Végrehajtó Tanács megállapítja, hogy: 1. Több ízben is felhívta a svéd kormány figyelmét sz emigránsok szervezetei­nek létezésére, amelyek ter­rorista tevékenységet foly­tatnak a JSZSZK svédor­szági diplomáciai és konzu­­láris képviseletei és a Svéd­országban élő jugoszláv pol­gárok ellen. 2. A göteborgi jugoszláv konzulátuson történt nem­régi emberrablási kísérlet igazolta az ilyen figyelmez­tetések helytállóságát. 3. A svéd bíróság meg­büntette az emberrablási kí­sérlet közvetlen végrehaj­tóit, ami azt a meggyőződést keltette a jugoszláv közvé­leményben és kormányban, hogy a svéd hatósági szer­vek erélyes intézkedéseket tesznek azon szervezetek és csoportok tevékenységének meghiúsítására, amelyek ter­rorcselekményeket végeznek a JSZSZK ellen, s amelyek akciói veszélyeztetik a ju­goszláv diplomáciai és kon­­zuláris képviselők és polgá­rok életét, megnehezítik a JSZSZK svédországi diplo­máciai és konzuláris képvi­seleteinek zavartalan mun­káját. 4. Az ez év április 7-én Vladimir Rolovié svédorszá­gi jugoszláv nagykövet el­len elkövetett merénylet ar­ra mutat, hogy a terrorista csoportok úgynevezett poli­tikai tevékenységének eddi­gi megtörése teljesen meg­engedhetetlen és végzetesen veszélyes, s hogy elkéstek Az olasz munkások még I egyszer figyelmeztetni kí- I vánják a kormányt és a parlamentet, hogy tartha­tatlan a szociális reformok végrehajtásának további ha logatása. A háború utáni gyors gazdasági fellendülés Olaszországot a világ hét legfejlettebb ipari állama közé juttatta, de a társa­dalmi fogyasztás terén jóval lemaradt a többi nyugati ország mögött. — Mi nem sztrájkolunk sportból vagy kedvtelésből, és nem agyaitok ki a nem­zet jelenlegi problémáit — jelentette ki sajtóértekezle­tén Bruno Storti keresztény demokrata szakszervezeti ve zető mind a három nagy szakszervezeti szövetség ne­vében. — Azt követeljük, hogy a kormány többé ne engedjen a kiváltságos gaz­dasági körök nyomásának, és ne elégedjen meg fél­megoldásokkal. A szakszervezetiek azf mondják, hogy Nyugat-Euró pa többi országa már régen megoldotta azt, amit most az olasz munkások követel­nek. Sehol Nyugat-Európá- • ban nem olyan drága a la­kás, nem olyan szűkek az iskolák, nem olyan rossz az egészségügyi szolgálat, és nem olyan nagy az adó, mint Olaszországban. A Közös Piac fennállásá­nak 12 éve alatt Olaszor­szágban több sztrájk volt, mint a gazdasági közös­ség valamennyi országában együttvéve. Franciaország­ban és Nyugat-Németország ban, a Közös Piac két leg­nagyobb tagállamában 12 év alatt 31 millió munka­napot veszítettek a sztráj­kok miatt, Olaszországban viszont 167 milliót. (Folytatása a 3. oldalon) A súlyosan sebesült Rolovié nagykövetet hordágyon viszik ki a nagykövetség épü­letéből A svéd rendőrség közbe-. A rendőrséget háromne­­lépett, és a támadás után I gyed tízkor értesítették, ami két órával letartóztatta a ! kor a nagykövetség gondno­­terroristákat. Letartóztató- j ka meghallotta a lövéseket suk alkalmával az usztasák! és a kiáltásokat. Néhány a ..szabad Horvátországot” j percre rá egy női hang je­­éltették. I lentette, hogy a jugoszláv Részletesebb jelentések I nagykövetség épületéből lö- I Az újvidéki NOVOSADSKA BANKA tudatja az érdekeltekkel hogy a Limán II.-n levő (az Agrovojvodina épületében) és pétervá­­radi (Preradovié utca, A—2. épület) képviseletei az alábbi szolgál­tatásokat végzik: ф takarékossági ügyletek ^ folyószámlák ф devizaügyletek ф vásárlói kölcsönök ^ célbetétek Munkaidő mindennap 7—18 óráig, szombat kivételével, amikor 7- től 11-ig fogadunk feleket. Jókívánságok Magyarország nemzeti ünnepe alkalmábó Tito elnök távirata Losonczi Pálhoz Josip Broz Tito, a JSZSZK elnöke, Magyarország nem­zeti ünnepe alkalmából a kö vetkező táviratot intézte Ká­dár Jánoshoz, a Magyar Szó cialista Munkáspárt első tit­kárához, Losonczi Pálhoz, az Elnöki Tanács elnökéhez, és Fock Jenőhöz, a magyar kormány elnökéhez: „A Magyar Népköztársa- ! ság nemzeti ünnepe alkal­mából nagy megelégedé­semre szolgál, hogy a jugo­szláv népek, a Jugoszláv Kommunista Szövetség El­nöksége és a magam nevé­ben szívből jövő jókívánsá­gaimat kiildhetem Önöknek, a magyar népnek, a Magyar I Szocialista Munkáspárt Köz- j ponti Bizottságának és a magyar kormánynak. Továb [ bi haladást kívánok a baráti Magyar Népköztársaságnak, Önöknek pedig sok boldog­ságot és teljes sikert a szo­cializmus építésében végzett áldozatos munkájukban. Meg vagyok győződve róla, hogy országaink, valamint a Jugoszláv Kommunista Szövetség és a Magyar Szo­cialista Munkáspárt sokolda­lú együttműködése tovább­ra is sikeresen fejlődik né­peink. a béke és a szocializ­mus javára.” Mirko Tepavac távirata Péter Jánoshoz Mirko Tepavac külügyi ál­lamtitkár a magyar nemzeti ünnep alkalmából a követ­kező táviratot intézte Péter János magyar külügymi­niszterhez: „Megelégedésemre szolgál, hogy a Magyar Népköztársa­ság nemzeti ünnepe alkal­mából szívélyes üdvözlete­met küldhetem. hazájának további előrehaladást és si­kereket kívánhatok a szo­cializmus építésében, vala­mint fejlődést országaink baráti együttműködésében. Sok boldogságot kívánok.” ■ I ■ * r (Szelvény Briliáns óra a 6. o.da.o,,) m . . ч

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék