Magyar Szó, 1971. április (28. évfolyam, 89-117. szám)

1971-04-08 / 96. szám

2. oldal MAGYAR SZÓ Csütörtök, 1971. ápr. 8. Hz európai munkások fizetik meg az USA költségvetési hiányát A nyugatnémet devizapiacot ismét elárasztotta a dollár — Washington újabb dollármennyiségek nyomtatásával áremelkedést idéz elő Európában Bonnból jelenti a Tanjug: A nyugatnémet lapok legtöbbje a dollár legújabb válságával foglalkozik, és erélyesen bírálja Washing­ton pénzpolitikáját, amely a dollárháború utáni leg­nagyobb beáramlását eredményezte Európába, fő­ként az NSZK-ba. Az idén eldől Kína ENSZ-tagsá­gának kérdése A nyugati hatalmak javaslatot készítenek — Washington álláspontja is változik — Idegesség Tajvanon Külföldi hírügynökség ek szerint a nyugati orszá­gok között máris széles körű diplomáciai tanácskozás folyik arról, milyen álláspontra helyezkedjenek Kína világszervezeti tagságával kapcsolatban az ENSZ-köz­­gyülés idei ülésszakán. A múlt héten a nyugatné­met devizapiacot több mint hatmilliárd márka értékű dollár árasztotta el. Noha a Bundesbank többé nem tesz közzé adatokat a dollár be­áramlásáról, feltételezik, hogy devizatartalékai túl­szárnyalják az 57 milliárd márkát. Még a Spinger-féle sajtó­­konszernhez tartozó Die Welt című lap is, amely ál­landóan azzal vádolta Brandt kormányát, hogy inflációs politikát folytat, most beis­meri, hogy az infláció csirá­jának fő hordozója az ame­rikai dollár. Valamennyi hirmagyarázó egyetért abban, hogy a nem­zetközi pénzügyi válság el­érte csúcspontját, és ennek fő oka Nixon inflációs poli­tikája, amellyel ki akarja húzni az amerikai gazdasá­got a stagnálásból, és csök­kenteni próbálja a munka­­nélküliek számát, hogy a kö­vetkező elnökválasztásokon minél több szavazatot sze­rezzen. A kommentátorok többsé­ge azzal vádolja Washing­tont, hogy újabb dollármeny nyiségek kinyomtatásával Európában áremelkedést idéz elő, következésképp az európai munkások fizetik meg az amerikai költségve­tési hiányt. Ezzel kapcsolat­ban a Süddeutsche Zeitung megállapítja, hogy az euró­pai nagybankok kísérletei, hogy ellenálljanak a dollár­inváziónak, mindaddig si­kertelenek maradnak, amíg Washington önző okokból nem hajlandó megváltoztat­ni a dollár irreális árfolya­mát. Az Egyesült Államoknak eddig azzal sikerült megaka­dályoznia Kína felvételét a világszervezetbe, hogy ezt a kérdést a különösen fontos kérdésekhez soroltatta, ame­lyekben a döntéshez kéthar­mados többségre van szük­ség. Washington most rész­ben változtatott , álláspont­ján, és bejelentette, hogy; nem fogja tovább ellenezni Kína felvételét az ENSZ-be, ha a tajvani rezsim is a vi­lágszervezet tagja marad. Nagy-Britannia, Kanada, Franciaország és más nyu­gati államok annak lehető­ségét vizsgálják, hogy már az idei ülésszakon megoldás szülessék ebben a kérdés­ben. Nem hivatalos hírek szerint ezek az országok ja­vasolni akarják, hogy Kína felvételéről előbb szavazza­nak, mint az amerikai hatá­rozati javaslatról, amely a kétharmados többséget kö­veteli ebben a kérdésben. Az amerikai diplomácia szintén igen aktív ezekben a napokban. Hírek szerint egy különleges tervet dolgo­zott ki Kína képviseletével Allende szabad kezet kapott Chile szocialista átalakítására VÉLEMÉNYEK A KÖZSÉGI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYÉRŐL Rio de Janeiróból jelenti a Tanjug: Allende chilei elnök népi egységkoalíciójának jelentős győzelme a községi választá­sokon különböző visszhan­got váltott ki a latin-ameri­kai országokban. Miközben a baloldali, haladó erők és sajtó — beleértve a kubait is — a fori'adalom és a szo­cializmus győzelmének mi­nősítik Allende sikerét, a konzervatív körök és kor­mányok aggodalmuknak ad­nak kifejezést, amiért a chi­leiek többsége a „radikaliz­mus” mellett döntött. Noha a chilei többpárt­rendszerű parlamentben a községi választások nem okoztak sem bal-, sem jobb­oldali eltolódást, a megfigye lök egyöntetű véleménye az, hogy Allende ezzel a győzel­mével szabad kezet kapott ahhoz, hogy még határozot­tabban végrehajtsa elképze­léseit, Chile szocialista át­alakítását. Allende elnök a vasárnapi választásokat követő első sajtónyilatkozatában kijeién tette, most már mindenki előtt világos, hogy Chile élén olyan kormány áll, amely a nép nagy részének támogatását élvezi. Hangsú­lyozta a választások demok­ratikus jellegét, és azt mond ta, hogy a nép akaratát tisz­teletben kell tartani. Hoz­zátette: az ország fegyveres erőinek az a feladatuk, hogy védelmezzék azt a rend szert, amely mellett a több­ség dönt. Reformprogramjá­nak gyorsabb végrehajtását ígérte azzal, hogy a népsza­vazás kiírásának lehetőse gét is felvetette, ha reform intézkedései nem kapják meg a parlamentben a szük­séges támogatást (i2) Tejútrendszerünk távolabbi végéig pe­dig 100 évig. Az „időzsugorodás” következ­tében azonban az űrhajós is rövidebb időt „él át”. Mivel azonban a Földön az idő továbbra is a mi fogalmaink szerint telik majd, joggal kételkedhetünk az ilyen utak értelmében. Hiszen úgy kelni útra, hogy az űrhajós majd csak több száz év múlva érkezik vissza, annak nem sok ér­telme lenne. Megdől az Einstein-elmélet Elképzelhető-e olyan űrhajó, amely gyorsabban repül, mint a fény? Ma még mindenki vallja Einstein teóriáját, amely szerint a vákuumban elérhető, de túl nem szárnyalható a fény sebessége. És mégis... 1968-ban Gerald Feinberg amerikai fizikus szenzációs hipotézissel állt elő. Leegyszerűsítve és a laikus szá­mára is érthetően azt mondotta, hogy ha a fény sebessége túlszárnyalható tlan gát, miért nem képzelhetnénk el, hogy ennek a gátnak, mint a falnak is két oldala van? Lehetséges, hogy azon a túlsó olda­lon van az egész világűr, amely a fény­nél gyorsabban mozgó részecskékből áll, és ez a sebesség sohasem csökken. Ezt a szupergyors részecskét (amelyet ma még csak feltételeznek), Feinberg tachyon­­na k nevezte eL S ha léteznek a tachy­onok, fantasztikus tulajdonságokkal ren­delkeznek. Közülük főleg egy érdekel bennünket: az, hogy minél nagyobb ener­giája van a tachyonnak, annál jobban csökken gyorsasága, míg végül is eléri a fény sebességét. Eszerint az elmélet sze­rint, ha nagyon kicsi az energiája, má­sodpercenként több millió fényév gyor­sasággal is haladhat. A tudósok még alaposan megküzdenek ezért, hogy bebizonyítsák a tachyonok létezését. Megoldottak azonban .már sok megoldhatatlannak tűnő problémát. Léte­zésük elméletileg bebizonyítható. De ez­zel összefüggésben még egy fontosabb dolgot meg kell mondanunk. Feinberg számításai szerint tachyonokat mestersé­gesen is elő lehetne állítani. Gondoljunk csak arra, hogy a természetben nem lé­tező több vegyi elemet mesterségesen si­került előállítani. Még egy lépéssel tovább mehetünk. Már beszéltünk arról, hogy a fotonokra bontott anyagot a fény sebességével lehet továbbítani. Ha viszont az anyagot tachy­­onokká lehetne változtatni, akkor a világ­űrutasok a fénynél is gyorsabban közle­kedhetnének. Ebben az esetben nagyon gyorsan eljuthatnánk Tejútrendszerünk valamennyi zugába, sőt még a szomszé­dos csillagrendszerekbe is. Fantasztikus elképzelések, víziók ezek, de talán mégis van bennük realitás. (Vége) kapcsolatban. Valószínűleg a nyár elejéig ismeretes lesz Washington végleges ál­láspontja. Tajpehi hírek szerint a tajvani rezsimet idegesség fogta el, mivel- veszélyeztet­ve érzi helyét a világszerve­zetben, annál is inkább, mert az elmúlt fél év alatt újabb tizenvalahány ország létesí­tett diplomáciai kapcsolatai a népi Kínával. Peking álláspontját a na­pokban fogalmazta meg Csou En-laj miniszterelnök Edgar Snow amerikai publi­cistának adott interjújában, miszerint Kína hajlandó megfontolni az ENSZ-be va­ló belépését, de csak két feltétellel: ha a világszerve­zetből eltávolítják Csang Kaj-sek rezsimjének képvi­selőit, és ha az ENSZ meg­szűnik a nagyhatalmak ma­nipulációs eszköze lenni. Rabszolgaság Délnyugat-Afrikában Az emberi jogok egyik ENSZ-bizottságának beszá­molója szerint, Délnyugat- Afrikában olyan körülmé­nyek között dolgoznak a bennszülöttek, mint a rab­szolgaság idején. A mun­kásokat elválasztják hozzá­tartozóiktól, nem világosít­ják fel őket jogaikról, és olyan körülmények között kényszerítik őket dolgozni, mint amilyenek az ókorban voltak. A bizottság ötven­öt tanú kijelentéseire ala­pozta beszámolóját. 9 A perui nagykövetségen kért menedéket az ecuadori hadügyminiszter Változások a hadsereg élén — Az okokat nem közölték Jorge Acosta Velasco, az ecuadori kormány véderőmi­nisztere és Julio Sacoto had­seregparancsnok kedden ee­­te váratlanul lemondott tiszt­ségéről. Máris kinevezték utódaikat: Luis Robles Pla­­zát hadügyminiszterré, Hec­tor Jacome Castillót pedig az ecuadori hadsereg főparancs­nokává tették meg. Egyelőre nincsenek hírek a változások okairól. Meg nem erősített hírek szerint Velasco a perui nagykövet­ségen keresett politikai me­nedéket. Trudeau a Szovjetunióba látogat Pierre Trudeau kanadai miniszterelnök május 17-én 11 napos látogatásra a Szov­jetunióba utazik. A hírt a kanadai kormányfő kabinet­főnöké közölte. Nyugat-Samoa egy évtizede a függetlenség útján Alig köszöntött be po­litikai szélcsend’a po­linéziai Samoa-sziget­­világban, a kedélyeket már­is felzaklatta egy újabb ha­talmi harc. Senki sem vár­ta annak idején, hogy az extravagáns és tetteiben sok szór ellentmondásos Fiamé Mata’afa kormányfő veresé­get szenved Tukua Tamase­­sétól, a szerény orvostól, aki Nyugat-Samoán - egy csa­pásra a figyelem középpont­jába került. Még nagyobb volt a meg­lepetés, miután Tamasese feloszlatta a kormányt, és saját embereit juttatta ve­zető tisztségekbe. A bár­sonyszékek új birtokosai a közéletben korábban isme­retlenek voltak. Az új mi­niszterelnök még tovább ment, amikor rövid idő alatt egész sor új intézkedést fo­ganatosított. Ezek közül csak néhányat sorolunk fel: ф Ä brit Nemzetközös­ségben kiharcolta Nyugat- Samoa egyenrangú tagságát.! # öt százalékkal emelte az állami hivatalnokok fize­tését. • Rábírta Nyugat-Samoa kereskedelmi bankját — a tőke 55 százaléka az új­­zélandi bank kezében van —. hogy 63 300 font sterling (2.28 millió dinár) hitelt fo­lyósítson a gazdálkodóknak, valamint, hogy a legutóbbi kölcsönből fennmaradt 50 000 font sterlinget szintén a far­merek rendelkezésére bo-, csássa. 9 Az erdők kitermelését az amerikai Potluch Fór­­rest Incorporationnak en­gedte át. / Џ Előzetes tárgyalásokat folytat amerikai üzletembe­rekkel egy 62 500 font ster­ling értékű turistászálló épí­téséről. Q A közelmúltban egy külföldi hajógyártól egy nagy méretű kikötői pilóta­­hajót rendelt. # Nagy hangsúlyt helyez az előző kormány által el­hanyagolt úthálózat kiépíté­sére. # Az új miniszterelnök nagy diplomáciai tehetségé­re vall, hogy sikerült ki­harcolnia az új-zélandi be­­vándorlásügyii minisztérium­nál annak a hátrányos meg­különböztetésnek az eltörlé­sét, melynek értelmében az új-zélandi kormány minden samoai nőt orvosi vizsgálat­nak vetett alá a terhesség megállapítása végett. Kíván dorlás esetén ezt a vizsgá­latot ezentúl Nyugat-Samo­án végzik el, és ha az or­vosi vizsgálat terhességet állapít meg, a nőnek tilos elhagynia az országot. 9 Csökkentette a banán árát, annak ellenére, hogy a katolikus egyház ezt ki­mondottan ellenezte. A szi­getvilág legnagyobb banán­ültetvényei az egyház kezé­ben vannak. # Pénzalapot hozott létre a családtervezés népszerűsí­tése végett, figyelmen kí­vül hagyva a Katolikus el­lenzék napról napra meg­újuló támadásait. Ф A katolikus egyházzal együtt készíttette elő VI. Pál pápa samoai látogatását mégpedig azért, nehogy egy­házellenes magatartással vá dolják meg az új kormányt. (A kormány tagjainak leg­nagyobb része katolikus.) Az ellenzék, amelynek élén G. F. D. Batham volt pénzügyminiszter áll, sem­mibe veszi az új kormány haladó intézkedéseit. Tama­sese kormánya szoros kap­csolatot fart fenn az üzlet­emberekkel, és támogatásu­kat élvezi. A második ötéves terv költségvetése az első­nek kétszeresét irányozza elő. A 48 millió 700 ezer sa­moai fontot kitevő állami költségvetés egyharmadát a gazdaság fejlesztésére for­dítják. Elsőrendű feladat­ként jelölték meg a mező­­gazdasági termelés föllen­dítését. ipari létesítmények építését, a pénzeszközök jobb kihasználását és új munkahelyek létesítését. A költségvetés tetemes ré­szét, mintegy 56 százalékát, út- és vízvezeték-hálózat építésére fordítják. Tama­sese kormánya jelentős ösz­­szeggel támogatja az egész­ségügyi szolgálat javítását („GEMINI”) Karikaturistánk, Szeles Károly ezzel a képével vesz részt a montreali karikatúra-kl­­. ■ állításon Г AZ APOLLO 1 j A VENERA ÁRNYÉKÁBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék