Magyar Szó, 1972. március (29. évfolyam, 59-89. szám)

1972-03-04 / 62. szám

20. oldal Szükség van a JMNYE szabadkai fiókszervezetére Senki sem vonta kétségbe létjogosultságát — Csütörtökön megalakult az egyesület KSZ-aktívája . A Kommunista Szövet­ség szabadkai­ szervezetének értékelése szerint feltétlenül szükség van a JMNYE sza­badkai fiókszervezetének te­vékenységére, de a nyelv­­művelés hasznos munkája mellett minden politikai szí­nezetű tevékenységet mellőz­nie kell — állapította meg csütörtöki alakuló ülésén az egyesület KSZ-aktívája, ame­lyet a Kommunista Szövet­ség községi bizottsága ta­valy december 29-i ülésének határozata értelmében hoz­tak létre. — Egyes híresztelésekkel ellentétben az egyesület lét­­jogosultsága nem vált két­ségessé, azok után sem, hogy Szabadka politikai aktívája elítélte az egyesület néhány vezetőségi tagjának tevé­kenységét — mondotta a csü­­tötöki alakuló ülésen Sti­­pan KOPILOVIC, a KSZ sza­badkai bizottságának titká­ra.­­ Mindössze arról van szó, hogy rámutattak: egyet­len szabadkai művelődési vagy hasonló egyesület sem foglalkozhat politikai tevé­kenységgel, a nemzetiségi ér­dekek védelmének örve alatt sem, mert az a KSZ felada­ta. Nem lehet Szabadkán három Kommunista Szövet­ség: horvát, magyar vagy szerb. Az ülésen megállapították, hogy az egyesületben tevé­kenykedő kommunisták nem reagáltak időben a negatív jelenségekre. Végül leszögez­ték: nincs ok a tevékenység beszüntetésére, s úgy dön­töttek, hogy újra élesztik a munkát, s a kommunisták aktívan részt fognak venni benne. Az egyesületet töme­­gesítik, fokozzák együttmű­ködését a társadalmi és poli­tikai szervezetekkel és más egyesületekkel. Egyik leg­fontosabb feladatnak tartják a nacionalista, illetve unita­­rista törekvésekkel való szembeszegülést. Új munka­formákat kutatnak fel, be­vonják az egyesület munká­jába azokat a személyeket, akiknek nem magyar az anyanyelve, viszont­­ magya­rul adnak elő, vagy olyan munkahelyen dolgoznak, ahol szerbhorvát, illetve ma­gyar nyelvtudásra van szük­ség. Megállapították, hogy sok tennivaló van a honvé­delmi és önigazgatási termi­nológia terén, a jogászok to­vábbképzésével és a nyelv­­műveléssel összefüggő nem­zetközi együttműködés fej­lesztésével kapcsolatban. Elemzik az egyesület anyagi helyzetét és helyiségproblémá­ját és más hasonló kérdéseket, amelyek gátolhatják mun­kájában. A jövőben nagyobb nyilvánosságot kell adni az egyesület tevékenységének. Az aktíva titkárává SE­BESTYÉN Vilmos jogászt, helyettesévé pedig NOVAK József pedagógust választót­ VALIHORA István Vesna Vulovic ismét Belg­­rádban van. A JAT külön­­gépe csütörtökön este érke­zett meg a surčini repülőtér­re. Vesnát a repülőgépből azonnal a mentőkocsiba emel­ték, majd a Dragiša Mišović kórházba szállították. Prágából dr. Miodrag Jev­removic, dr. Ivo Fusek, va­lamint szülei és fivére kísér­ték Belgrádba. A belgrádi repülőtéren Jozef Nalepka csehszlovák nagykövet és munkatársai is megjelentek. Vesna, a jelek szerint, jól viselte el a repülőút fára­dalmait, erről azonban nem lehetett többet megtudni, mi­vel a repülőtéren megjelent újságírókat és fotóriportere­ket nem engedték a gép kö­zelébe. A Dragiša Mišović kórház­ban bejelentették, hogy Ves­na Vulovic egészségi állapo­táról az első hivatalos köz­leményt a pénteki nap folya­mán adják. Vesna Vulović megérkezett fővárosunkba Jól bírta az utazás fáradalmait A fotóriportereket nem engedték ugyan közel a géphez, ami érthető is, hiszen a pá­cienst valóban meg kellett óvni minden fölösleges izgalomtól, a Tanjug fotóripor­tere azonban repülőtér teraszáról készített néhány felvételt. Látható, hogy még így is elég sokan gyűltek össze a gép és a mentőkocsi körül, amikor Vesnát a repülőgép­ből a mentőkocsiba emelték Tito elnök fogadta Mijalko Todorovicot Brioniból jelenti a Tanjug­ A köztársasági elnök csü­törtökön fogadta Mijalko Todorovicot, a Szövetségi Képviselőház elnökét, aki egy parlamenti küldöttség élén hamarosan baráti láto­gatásra megy Indiába. Mijalko Todorovic tájékoz­tatta Tito elnököt a Szövet­ségi Képviselőház munkájá­ról is. Eperlen szó sem igaz belőle Külföldi tudósítók beszélgetése a kumroveci lakosokkal Kumrovecről jelenti a Tanjug. — Az Aurore cikkében kö­zöltek nem felelnek meg a valóságnak. A rongálásnak a legkisebb nyoma sem látszik Tito ,marsall szobrán, sem szülőházán. A látogatók könyvéből is látható, hogy az emlékmúzeum egyetlen napig sem volt zárva a lá­togatók előtt. A fentieket Serge Romens­­ky, az AFP francia hírügy­nökség tudósítója, Pavle Jan­ković, a párizsi Monde cí­mű lap tudósítója, továbbá Pavle Svabic, az UPI és Fa­rid Kemal, a MENA hírügy­nökség tudósítója állapítot­ták meg többórás kumrove­­ci látogatásának végén, mi­után hosszabb beszélgetést folytattak a helybeliekkel, megtekintették a múzeumot és az elnök ottani szobrát. Látogatásuk oka az Auro­re című párizsi lap keddi cikke volt, amelyben célza­tosan, nagy címekkel tálalta azt az álhírt, hogy Kumro­­vecen megrongálták Tito el­nök szobrát és szülőházát és hogy emiatt a község lakos­ságának felét letartóztatták. A cikket Philippe Bemer írta alá. A külföldi újságírók cso­portja végignézte a látogatók könyvében található neve­ket. A múzem minden láto­gatója beírja nevét ebbe a könyvbe. Bemer neve nincs a látogatók könyvében. Kü­lönben február 28-án az utol­só látogató Románia belgrá­di nagykövete volt. Danica Vidović múzeumőr elmondta, hogy 1964 óta tel­­jesít itt szolgálatot, de ez alatt a legkisebb incidens sem fordult elő. Ez az ország leglátogatottabb múzeuma, mert évente körülbelül 150 000-en fordulnak meg benne. Elmondta, hogy nála egyetlen külföldi látogató vagy újságíró sem érdeklő­dött az állítólagos incidensek, rongálások felől. Az Aurore cikke képtelenség — mon­dotta —, egyetlen szó sem igaz belőle. A helyi irodában a kül­földi újságírók jelenlétében lefordították a helybeli la­kosok egy csoportjának a francia újságíró cikkét. Mind­annyian nagy tiltakozással és ellenkezéssel fogadták és kijelentették, hogy semmi sem igaz belőle, merő hazug­­ság az egész. Válaszoltak az újságírók kérdéseire, majd az egyik helybeli lakos kije­lentette, nagyon szeretné, ha a cikkíró eljönne hozzájuk és otthonukban beszélgetne velük, hogy meggyőződjék a való helyzetről. Sertéshizlalásra kizárólag REDIN - Növeli az étvágyat, gyorsan hizlal *Pr - Drogéria Ljubljana MAGYAR SZŐ Az országos ökölvívó bajnokság első napja A zrenjanini sportcsarnok­ban csütörtökön este mint­egy 2000 néző előtt elkez­dődött az idei — sorrendben 26. — országos egyéni ököl­vívó bajnokság. A harsonák hangja után felvonult versenyzőket Milan JEFTIC, a rendező Bánát ökölvívó klub elnöke üdvö­zölte, a versenyt pedig dr. BODÓ Antal, a községi képviselő-testület elnökhe­lyettese nyitotta meg. A himnusz akkordjai mel­let VUJIN, PARLOV és BE­­LIC húzták fel az árbocra a nemzeti színű zászlót, majd a páratlan sorszámú súly­csoportokban tizenhét pár viadalával lezajlott a ne­gyeddöntők küzdelme. Eredmények: légsúly: Jaša revié (Svetozarevo) — Meh­­medovié (Tuzla) 1:0 (t. k. o. 1.), Živković (Partizán, Béig rád)—Novakovié (Borovo) 1:0, Mugoša (Titograd)—Tóth (Zrenjanin) 0:1, Hrustié (Kru ševac)—Mićović (C. Zvezda, Belgrád) 1:0, pehelysúlyban: Mahmutovié (Titograd)—Lu­kié (Kruševac) 1:0, Petrovié (Loznica)—Jabié (Tuzla) 0:1, Popov (Borovo)—Kaludero­­vié (Növi Sad) 1:0 (t. k. o. 2.) Gavrančić, a pancsevói Di­namo versenyzője ellenfél nélkül került az elődöntőbe. Kisváltósúly: Beneš (Ba­­ njaluka)—Čizmić (Zrenjanin) 0:1, Nikčević (Nikšić)—Sto­­imenov (Aleksinac) 0:1, Bo­cié (C. Zvezda, Belgrád)— Sebestyén (Borovo) 0:1 (az est legszebb mérkőzése), Bá­njáé (Aleksinac)—Vés el ino­ vic (Radnicki, Belgrád) 0:1 (t. k. o. 3.), nagyváltósúly: Milinéié (C. Zvezda, Belgrád) —Jančić (Zrenjanin) 1:0. Félnehézsúlyban pulai Pav­lov és a svetozarevói Todoro­vic küzdelem nélkül kerül­tek az elődöntőbe. Pejovic (Titograd)—Stefa­­nec (Metalac, Zágráb) 0:1, Markovic (Kragujevac)—Kos­pic (Banjaluka) 0:1, Stojcic (Radnicki, Belgrád)—Belic (Partizan, Belgrád) 0:1 (t. k. o. 1.) Félnehézsúly: Bisic (Ba­njaluka)—Popovic (Partizan, Belgrád) 1:0, Banda (Zrenja­nin)—Smolovic (Pristina) 1:0. (hi) SAKK UMAG. — A 27. országos sakkbajnokságon csütörtökön délután a korábban félbe­szakított játszmákat bonyo­lították le. Eredmények: Kurajica—Ja­nošević remi, Bakic—Mašić 1:0, Velimirovic—Rukavina 0:1, Matulovic—Velimirovic remi, Mašić—Ljubojevic 0:1. Helyezés: Ivkov 11:5, Ma­tulovic, Ljubojevic és Ruka­vina 11, Matanovic és Bu­kic 10,5 Parma, Planinc, Ve­limirovic és Cvetkovic 9,5, Marovic, Kurajica és Szof­­revszki 9, Mašić 8,5, Jano­­šević, Minic és Németh 8, Ostojic 7,5, Vukic 5,5 és Kom­­­jenovic 4 pont. Kosárlabda MADRID­ — Real Madrid —Jugoplastika 89:81 (42:39). A visszavágót március 9-én játsszák Splitben. KEK-mér­­kőzés. Csou En-laj meghívta Kínába Nixon elnök két lányát Csou En-laj kínai minisz­terelnök meghívta Nixon el­nök lányait, hogy férjük kí­séretében látogassanak el a Kínai Népköztársaságba. Er­ről Nixon idősebbik lánya, Patricia tájékoztatta az új­ságírókat a Köztársasági Párt vezetőinek tiszteletére meg­rendezett fogadáson. Patrí­cia Nixon és férje, Edward Cox, valamint Julie Nixon és David Eisenhower (a volt elnök unokája) látogatásá­nak időpontját később álla­pítják meg. Euwe: El lehet halasztani a Szpasszkij—Fischer mérkőzést A szovjet fővárosban meg­kezdődött a Sakk-Világszö­vetség irodájának ülése, amelyen megvitatják a jö­vendő világbajnokságok szer­vezeti szabályzatát. Az ülé­sen Baturinszki szovjet kép­viselő részletesen ismertette szövetségének megjegyzé­seit dr. Euwe határozatával kapcsolatban, hogy a Szpasszkij—Fischer mérkő­zést Belgrádban és Reikya­­wikban tartsák meg. Dr. Euwe elvetette a szov­jet kifogásokat, de kifejezte készségét, hogy ha belgrádi nyári klíma nem felel meg a szovjet sakkozónak, akkor a mérkőzést ..esetleg novem­berre vagy decemberre le­hetne halasztani.___ Szombat, 1972. márc. 4. y televízió] A JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ MŰSORA STÚDIÓ C — zenés szórakoztató műsor 9.35 Iskolatévé 11.00 Pótokta­tás — sorozatadás (s­z) 15.15 Műsorismertetés, hírek 15.15 Falu parasztok nélkül (ismétlés) 15.45 Népi muzsika (sz) 16.15 Hírek, majd Belgrádi Krónika 16.30 Az Olimpija— Lokomotiva kosárlabda-mérkőzés közvetítése 18.00 Vetélkedő gyerekeknek — döntő 19.15 Fogak, fogsz, fog —■ humoros-szatiri­kus sorozatadás 19.45 Rajzfilm 20.00 Híradó 20.30 A kegyelmes úr szárnysegédje — szovjet film, II. rész 22.00 Stúdió C — zenés szórakoztató műsor 22.58 Híradó, második kiadás • II. MŰSOR 19.00 Belgrádi híradó 20.30 A Dubrovnik! Trubadúrok műsora — helyszíni közvetítés a belgrádi Ifjúsági Otthonból (sz) 21.30 Huszonnégy óra (sz) 21.40 Emberek — sorozat­adás (sz) 22.00 Kamaramuzsika (sz) A MAGYAR TELEVÍZIÓ MŰSORA 9.01 Radar (ismétlés) 10.00 Az utolsó mohikán (ismétlés) 11.25 Jogi esetek (ismétlés) 12.05 Tájak, városok, emberek (ismétlés) 14.50 A Rába ETO—Újpest labdarúgó-mérkőzés közvetítése 16.50 Michal úr kalandjai — filmsorozat, 9. rész 17.25 Hétköznapi történet — tévéfilm, 1. rész (ismétlés) 18.25 Magyarország kisvasútjai, III. rész 18.50 Hatalmasságok maszk nélkül, IV. rész 19.15 Cicavízió 19.30 Tévé­híradó 20.00 Tabi László öt perce 20.05 Schiller: Stuart Mária — szomorújáté­k két részben 22.25 Tévéhíradó, második kiadás 22.35 Hamu és gyémánt — lengyel film A ROMÁN TELEVÍZIÓ MŰSORA 8.15 Tévé-enc­iklopédia 10.15 Zene és vidámság 17.15 Zenés szórakoztató műsor 20.00 Ifjúsági film 20.50 Külföldi esztrádműsor 21.45 Sporthírek 22.00 Románcok MAGYAR SZÓ • A DOL­GOZÓ NÉP SZOCIALISTA SZÖVETSÉGÉNEK NAPILAPJA • Igazgató FARKAS NÁNDOR Fő- és felelős szerkesztő VUKOVICS GÉZA Szerkeszti a szerkesztő bizottság Szerkesztőség és kiadóhivatal 21000 Novi Sad Vojvode Mišića­­ Telefon: 57-044 Egyhavi előfizetési díj belföldön 22­00 dinár külföldön 44.00 dinár Folyószámla 657-1-255 • FORUM NYOMDA ÚJVIDÉK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék