Magyar Szó, 1972. szeptember (29. évfolyam, 256-270. szám)

1972-09-21 / 261. szám

Csütörtök, 1972. szept. 21. VAJDASÁG ★ VAJDASÁG 1r VAJDASÁG» VAJDASÁG ★ VAJDASÁG » VAJDASÁG » Újvidék kereskedelmi hálózata egyre korszerűbb lesz. A NORK áruházat a közelmúlt­ban adták át rendeltetésének, a másik is hamarosan megnyílik. Ezzel párhuzamosan a régi üzleteket korszerűsítik. A Néphősök utcai Kiúz konfekciós üzlet is felújítva várja a vásárlókat. Egészségház nyílt Susarán Még nem is olyan régen a susarai (Fehértelep) lako­sok nagy része félelemmel gondolt arra, hogy a család­ból valaki megbetegszik. Mindenki rettegett, nehogy orvosra legyen szüksége, mert akkor ... Bizony akkor be kellett fogni a lovakat a kocsiba és menni a tizenhat kilométerre levő Ulmára, ha csak nem kellett a még távo­labb eső Versecre vinni a be­teget. Tehát nem volt szabad megbetegedniük a susaraiak­nak. Így volt ez évek, évtizedek óta. Végül meghozták a dön­tést Ez így nem mehet to­vább: változtatni kell a hely­zeten! És cselekedtek. Érez­ték és tudták, hogy egy egész­ségházra, kellő felszereléssel, és legalább egy technikusra szükségük van. A község veze­tői is belátták, hogy a susa­raiak mégsem lehetnek ren­delő nélkül, így egy házat a település központjában mint­egy hatmilliós beruházással átalakították egészségházzá, így valóra vált egy néhány évtizedes álom. Van már ál­landó egészségügyi szolgálat Susarán. Az orvos minden héten egyszer, csütörtökön lá­togat ki az egészségházba. Mondani sem kell, hogy mi­lyen jelentős fordulópont ez a falu lakosságának minden­napi életében. Mert egészsége­sen is sok 16 kilométert ko­csizni, vagy gyalogolni a szomszédos községbe, hát még betegen! L. M. Becsére járnak épület­­anyagot vásárolni Jelenleg három fatelep mű­ködik Szenttamáson. Az egyik a helybeli kereskedel­mi vállalaté, a másik kettő vidéki vállalatokhoz tarto­zik. Függetlenül, hogy ennyi fatelep van, egyes helybeli polgárok épületanyagért Be­csére járnak. Az U­niverzal Vállalat fatelepén veszik meg az építkezéshez szüksé­ges fa- és egyéb anyagokat. Érdeklődésünkre több szent­tamási polgár azt a magyará­zatot adta, hogy a becsei fa­telepen jobb a kiszolgálás, nagyobb a választék és az árak is kedvezőbbek. Érde­mes átmenni, hiszen az ár­különbözeten egy-két napidí­jat is megtakaríthat a vásár­ló. S. O. MAGYAR SZÓ Muzslya: Jogos követelés A keresetek növelésének jóváhagyását kéri a földművesszövetkezet Ha a megszokott ütemben halad az ülés menete, ak­kor ma déltájban kerül napirendre a muzslyai földmű­vesszövetkezet kérelme a zrenjanini községi képviselő­­testület értekezletén. A szövetkezet a keresetek növelé­sének jóváhagyását kéri. Értesüléseink szerint, a köz­ségi gazdasági tanács tegnapelőtt megtartott összejö­vetelén jóváhagyta a muzslyaiak kérését és a tanácsok együttes ülésén is támogatja. — Véleményem szerint, már korábban is jogos lett volna kérelmünk,­­ de meg akartuk várni, hogy milyen lesz az esztendő. Most, ami­kor már túl vagyunk egy át­lagosan jónak mondható bú­zatermésen, a kapásnövények pedig rekordtermést ígérnek, megfogalmaztuk a kereset­növelési kérvényt. Az ér­vényben levő társadalmi megállapodások szerint, az idén a munkaszervezetek 17 százalékkal növelhetik a ta­valyi átlagkeresetek szintjét. Mi most 25 százalékos növe­lést kérünk —­­ mondotta PALATÍNUS János, a szö­vetkezet igazgatója. A megindoklás szerint, a szövetkezet 1970-ben nagy árvízkárokat szenvedett, és így tavaly jelentős anyagi gondokkal küzdött. Ez ter­mészetesen a személyi jöve­delmet is korlátozta. Márpe­dig a község illetékes fóru­mai az idei keresetek alaku­lásához éppen a múlt évet vették alapul. A muzslyai szövetkezet így hát még egy­szer megrövidült. Közben a kis munkaközösség igen pél­dásan gazdálkodott, s a jö­vedelem túlnyomó részét gé­pek vásárlására költötte. Összjövedelme az előző évi­hez képest körülbelül 26,5 százalékkal növekedett, az össz személyi jövedelem pe­dig csak 14 százalékkal. Ugyanakkor az alapokba 36,5 százalékkal jutott több, mint az előbbi esztendőben. — Vitathatatlan, hogy jo­gos kérelemmel léptünk fel. Nem tudjuk kifizetni a mun­ka értékét. Újabban már úgy beszélgetnek egymás között a szorgalmasabb munkások is, hogy nem érdemes iparkod­ni, úgysem fizetik meg a munkát. Egyszóval lényege­sen csökkent a munkakedv, s ezen, mély meggyőződésem szerint, csak úgy segíthetünk, ha növeljük a keresetet — mondta az igazgató. T. L Fiatalok a közlekedésben Az 1972/73 tanévben is megszervezik a vajdasági jellegű közlekedési versenyt iskolákban. A minél jobb fel­készülés céljából az említett tanévben mintegy 48 000 tesz­tet nyomtattak az iskolai, ez­ret pedig a községi és tarto­mányi versenyekre. Emellett az adatok azt bizonyítják, hogy a versenyzők 44 száza­léka a vártnál jobb tudással mutatkozott be. A Tartomá­nyi Közlekedésbiztonsági Ta­nács szerint, az idei tanév­ben sokkal nagyobb érdeklő­désre számítanak. A középiskolások közleke­dési versenyének alaphordo­zói tulaj­donképpen az isko­lák, a tanárok és az ifjúsági szervezetek. Hogy a vetélke­dő minél eredményesebb le­gyen, előkészületeket tarta­nak az iskolák keretein be­lül. Sokkal célszerűbb, ha az iskolai vetélkedőn minél több tanuló vesz részt. Az isko­lák a legjobb versenyzőkből összeállított együtteseket kül­dik a községi versenyekre. A két legjobbnak bizonyult együttes részt vehet a tarto­mányi vetélkedőn. A közlekedési verseny cél­ja a következő: lehetőséget nyújtani a fiataloknak, hogy nagyobb tudást szerezzenek a Az 1971/72. tanévben meg­tartott Fiatalok a közlekedés­ben elnevezésű vetélkedő nagy visszhangra talált a vajdasági általános és közép-közlekedési szabályokról és előírásokról. Egyúttal akik jól szerepelnek ezen a vetél­kedőn könnyebben megsze­rezhetik a hajtási jogosít­ványt is. F. A. Becsére várják Robert H. Rumiert, a Holstein-Friesian association of America vezérigazgatóját A Bečej Mezőgazdasági- Ipari Kombinát tehénte­nyésztő szolgálatától kapott értesülés szerint a héten, va­lószínűleg csütörtökön Ro­bert H. Rumier a Holstein- Friesian association of Ame­rica nevű tehéntenyésztő egyesület vezérigazgatója Be­csére látogat. Mint ismeretes, a becsei kombinát tagja en­nek az amerikai egyesület­nek, mivel saját gazdaságán szép számban ternyészti a Holstein-Friesian fajta, nagy tejhozamú teheneket. Az egyesület vezérigazgatója személyesen is szeretné lát­ni az itteni helyzetet és ered­ményeket. ­ Hírek (Џ KOVIN. — Felvetődött egy korszerű autóverseny­­tér építésének ötlete és lehe­tősége. A mintegy 15—16 kilométeres versenypályával és a szükséges kísérő objek­tumokkal ellátott verseny­teret a Jugoszláv Motoros Szövetség pénzelésével épí­tenék fel, valószínűleg a Dubovac melletti mezőcégen. A versenyteret autó- és motorkeré­kpárr-s versenyek rendezésére használná a Ju­goszláv Motoros Szövetség. Tekintve, hogy a verseny­tér építéséhez csak a meg­felelő terepet kellene a köz­ségnek adnia, ezért forga­lomba bocsátásával tetemes jövedelme származna a ko­­vini községnek is. 19 Tárgyalások kezdődtek a kovini községi képviselő­testület és a pancsovai HIP vegyipari gyár között, hogy a gyár üzemrészleget építsen Kovinba­n. A szeptember 25 —30-a tájára tervezett újabb közös tárgyalások alkalmá­val véglegesen eldől, hogy milyen üzemrészleg épülhet itt. Már most tudni lehet, hogy az új üzemrészleg 50— 70 munkást foglalkoztat majd, és valószínűleg 1974- ben épül fel. Az üzemrész­leg építésének költségeit a kovini község és a pancso­vai HIP közösen fedezi. A tartomány is anyagi támoga­tást nyújt. (Џ A mind jobban rende­ződő és szépülő Kovinban nagy szükség mutatkozik a szennycsatorna építésére. Mintegy 6 millió dináros be­fektetéssel valószínűleg már jövőre megkezdik a városi szennycsatorna építését. K. I. IS­KOLA. — A községi iskolafenntartó közösség és a gyermekvédelmi alap nagy gondot fordít a község ál­talános iskolai tanulóira. Az idén a szegény diákoknak — a tanulók mintegy 15 száza­lékának — tanfelszerelést vásároltak. E célra 150 000 dinárt irányoztak elő. A ter­vek szerint 1975-ban minden diák ingyen kapja a tanfel­szerelést. — • — A hónap végén a KSZ községi bizottsága és az XSZ községi választmánya együt­tes ülést tart Megvitatják a község ifjúságának élet- és munkakörülményeit, különös figyelmet szentelve a fiatal szakemberek elhelyezésére, a gyakornokok felvételére. K-A Szenttamáson védelem alá helyezik a régi épületeket A szenttamási városrendé­szeti terv alapján a helység központjában levő régi épü­leteket városrendészeti vé­delem alá helyezik. Ez gya­korlatban azt jelenti, hogy egy bizonyos számú épület megcsonkítását, vagy lebon­tását nem engedélyezik. Tu­lajdonosaiknak gondoskod­niuk kell az épület karban­tartásáról és javítás esetén újból eredeti állapotba kell hozni őket. Erre vonatkozó engedélyt csak a Graditell vállalat adhat. Az épülete­ket lefényképezik és egyéb dokumentumot készítenek ró­luk. Jelenleg több olyan épü­let van, amelyek védelem alá kerülnek. Többek között a községi képviselő-testület székháza, a régi piactér a Vuk Karadžić Általános Is­kola épületével. A Tito mar­sail utcában is több épület kerül védelem alá. Csalt a mérlegen Lelkiismeretlen ügykezelés miatt, három és fél évi fog­házbüntetésre ítélte az újvi­déki kerületi bíróság ötös ta­nácsa Vojislav Aleksićet, a zombori Gradi apremér vál­lalat szenttamási fatelepének volt üzletvezetőjét, bűntársát, Mihajlo Veselinovic ridjicai lakost pedig, hamis mérés miatt, félévi fogházbünte­tésre. Aleksic ugyanis 1970 őszé­től az idén márciusig soroza­tos visszaéléseket követett el. Hitelre adott ki árut a fate­lepről, nem ellenőrizte sem az áru érkezését, sem pedig a kiadását, többször áron alul adott tüzelőt, deszkát, munkahelyét sokszor elhagy­ta és ilyenkor a pénztár ke­zelését a segédjére bízta, és ezzel 119 304 dináros hiányt okozott vállalatának. Ezen­kívül tavaly nyáron két eset­ben is 5000, illetve 3800 di­nárt adott kölcsön ismerősei­nek a fatelepi pénztárból. Az újvidéki kerületi ügyész­ség eredetileg fosztogatással vádolta a volt üzletvezetőt, de miután nem sikerült bi­zonyítékot szerezni arra, hogy a 119 000 dinárt valóban Aleksié tulajdonította el, az ügy főtárgyalásán az ügyész kénytelen volt átminősítéssel élni. A bíróság az enyhítő kö­rülményeket figyelembe vé­ve öt évre felfüggesztette Aleksic büntetését, elrendelte azonban, hogy öt évig nem vállalhat felelős munkahelyet és nem kezelhet közvagyont sem. Mihajlo Veselinovic keres­­kedősegédi alkalmazásban volt a szenttamási fatelepen. A tüzelőeladásnál rendszere­sen csalt a mérlegen, az így keletkezett árutöbbletet elad­ta, a nyereséget pedig — 4000 dinár — a főnökével elosz­totta. Veselinovic féléves fogház­­büntetését is a bíróság két évre felfüggesztette. N. B. K. Benzinkút épül Az újvidéki Jugopetrol képviselői Bácsföldváron jár­tak és a helyi közösség ille­tékeseivel egy benzinkút lé­tesítéséről tárgyaltak. Meg­állapodtak abban, hol le­gyen az említett létesítmény. Ezek szerint a benzinkút a Csúrog, valamint az Újvidék felé vezető műút keresztező­désénél, a Néphadsereg ut­cában épül. A Jugopetrol képviselői megígérték, hogy rövidesen elkészítik az új benzinkút tervrajzát és a munkálatok szeptember fo­lyamán megindulnak. A szá­mítások szerint még az év végéig üzembe helyezik. A Szabadkai Rádió élőműsora Topolyán Pénteken, szeptember 22- én a Szabadkai Rádió FIA­TALOK FIATALOKNAK szerkesztősége kívánság­hangversenyt tart Topo­lyán, az Ifjúsági Otthon­ban ,este 7 órakor. hm 9. oldal Az időjárás megnehezíti a vöröshagyma tárolását Az idén mintegy 130 hek­­ton termesztett vöröshagy­mát a bácsföldvári Bratstvo- Jedinstvo Termelőszövetke­zet. A termény felszedése már megtörtént, most az új tárolóba szállítják. Eddig mintegy 180 vagonnal hord­tak be a földről, de még vagy 100 vagon beszállítását kell elvégezni. Az említett munka kb. 10— 12 munkanapot igényel, mi­vel naponta 10—12 vagonnal képesek beszállítani. A mun­kát azonban nagyon megne­hezíti a sok csapadék. Sá­ros a föld, ezenkívül a hagy­ma sok nedvességet szív ma­gába. Rendőrkézen egy veszélyes betörő Tegnap a délutáni órákban az újvidéki rendőrségnek si­­került elfognia Bányai Jó­zsef 23 éves újvidéki, régóta körözött zsebmetszőt. A fiatalember a városközi buszállomáson Sofija Nikolic újvidéki háziasszony táskájá­ból 4000 dinárt emelt ki. Sze­rencsére a buszra váró asz­­szonyság azonnal észrevette a nyitott táskát, és segítsé­gért kiáltott, majd az állo­más tájékoztatószolgálatához fordult. Hangszórón keresz­tül azonnal értesítették az ál­lomás ügyeletes rendőrét. Vo­jimir Ivić rendőr azonnal a taxiállomásra futott, de túl­becsülte a zsebmetsző lele­ményességét, mert az a többi utassal együtt tolongva igye­kezett felszállni a VKV au­tóbuszára. Az utolsó pilla­natban, amikor a busz ajtaja már félig bezárult, sikerült is elcsípni a tolvajt. Rövid dulakodás után a rendőr egyik társának segítségével az őr­szobára kísérte Bányait, aki itt is szökéssel próbálkozott, de sikertelenül. Csak 500 di­nárt találtak nála, noha még cipőjét is le­vettették vele. Utoljára az alsónadrágjába kukkantottak bele a rend­őrök, legnagyobb meglepe­tésükre itt találták meg a többi 3500 dinárt. A pénzt rövid időn belül hiánytalanul átadták a tulajdonosnak. Bányai Józsefet azonnal börtönbe zárták. A fiatalem­ber már régi ismerőse a rend­őrségnek, az ország majd minden nagyobb városában nyomoznak utána. A külföl­di rendőrség is ismeri, Né­metországban, Franciaország­ban, Belgiumban is többször követett el lopást, betörést. Nemrégen a holland rendőr­ség utasította ki az országból az ott elkövetett bűntettek miatt. szm

Next