Magyar Szó, 1972. szeptember (29. évfolyam, 256-270. szám)

1972-09-21 / 261. szám

8. oldal A Solid kombinát új gyárat alapít­ ­ első fázisban habosított anyagokból, a másodikban vulkanizált gumiból készít cipőtalpakat A Solid kombinátban sok változás történt a nyár óta. Palicson egyesült a két műanyag-feldolgozó gyár a Solgen és a Chemos. A Solid kombinát felbontotta a szerződése a Generalexport vállalattal és teljesen átvette a Solgen műanyag ambalázs gyárat. Márának első fázisában ex­pandált (habosított) anya­gokból, fejlődésének máso­dik fázisában pedig vulka­nizált gumiból jó minőségű, a piacon nagyon keresett cipőtalpakat gyárt. Branko KARANJAC, a Solid kombinát vezérigazga­tója ezzel kapcsolatban el­mondta, hogy a gépeket már megrendelték Olaszország­ból, januárra várják érke­zésüket, s azonnal üzembe is helyezik azokat. CSAPÓ László mérnök, az alakuló­ban levő gyár igazgatója hozzátette, hogy a habosi­A kombinát központi munkástanácsa a­­közelmúlt­ban egy új gyár alapításá­ról hozott határozatot. Min­tott anyagból készült cipő­talpak gyártásának beveze­tése után valószínűleg már 1973 közepén megkezdik a vulkanizált gumiból készült talpak gyártását is. Az új gyár egymillió pár cipőtalpat állít majd elő évente. A termelés értékét már az első évben tízmillió dinárra tervezik. A cipőtalpgyárat ideig­lenesen ott helyezik el, ahol lehetőség van arra, hogy ipari gőzzel ellássák. Táv­latban a tuki ugarakban helyeznék el a Solid kombi­nát számára kijelölt gyár­telepen. A gyár távlatterve szerint ide telepítik majd át az egész kombinátot, a pa­­licsi Chemos kivételével.­ ­ (m) Szeptemb­er 25-től október 2­­1-ig: I.A tébécé elleni hét !A tuberkulózis elleni harc­­hetét ebben az évben szep­tember 25-e és október else­je között tartják meg. A Vöröskereszt szabadkai községi bizottsága külön fel­készült erre az alkalomra, és részletes programot dol­gozott ki. A tébécé elleni harc jeletőségéről minden általános iskolában előadá­sokat tartanak az egészség­­ügyi dolgozók, a munkás­egyetemen működő Ifjúsági Tribünön széles körű vitát szerveznek a fiatalok rész­vételével, a Szabadkai Rá­dió egyik műsorát szintén ennek a témának szenteli. A Vöröskereszt községi bi­zottságának tagjai és az Egészségügyi Szakközépis­kola tanulói meglátogatják a kórházban a tüdőbetege­ket. A vállalatokban az üze­mi orvosok beszélnek a be­tegségről. A súlyos anyagi helyzet­ben élő tébécés betegeknek a Vöröskereszt anyagi se­gítséget nyújt: télire szenet, élelmet és ruhát vásárol számukra. Ezt elsősorban a hét alatt szervezett pénz­gyűjtés bevételéből fedezik. Az összeget teljes egészében ilyen célra használják fel. Az útirány: Svájc, Franciaország, Olaszország­ ­ Tizenegy napos autókirándulás a Putnikkal dulást szervez, Olaszorszá­gon és Svájcon keresztül Franciaországba. Az indulás ideje október elseje és no­vember ötödike. A kirándulók kora reggel indulnak Belgrádból és Posz­tojnán keresztül érkeznek Milánóba. Milánóból Zürich­­nek veszik útjukat azzal, hogy rövid időt töltenek a Como tavon és Luganóban. Másnap megtekintik Zürich nevezetességeit, majd Báze­len keresztül Párizsba utaz­nak. Négy napot töltenek a francia fővárosban, s ez idő alatt megtekintik nevezetes­ségeit. A negyedik napon in­dulnak Genf felé, majd in­nen Milánón és Posztojnán keresztül haza. Az utazás (a reggeli és a vacsora, a belépőjegyek és az idegenvezető költségei) fejenként 2150 dinárba kerül­nek. Jelentkezni a Putnik Utazási Irodában lehet. A rezerváció 200 dinár, az ösz­­szeg többi részét egy héttel az indulás előtt kell befizet­ni. A Putnik Utazási Iroda ti­zenegy napos autóbuszkbjan- Pénteken a munkásegyetemen: Előadás a VSZAT társadalmi megállapodásáról A szabadkai munkásegye­tem Társadalmi-Politikai Tanszékének szervezésében pénteken, szeptember 22-én este hat órakor SZECSEI Mihály a vajdasági társa­dalmi megállapodásokról tart előadást. Az érdeklő­désre számot tartó fejtege­tésben rámutat a tartomá­nyi és a többi társadalmi­­politikai közösségek társa­dalmi megállapodásról problémáira, a köztük je­lentkező különbségekre stb. Az előadó egyébként tagja annak a bizottságnak, amely a tartományi megállapodás tervezetét készíti elő. Az előadás az önigazga­tók Klubjában lesz. MAGYAR SZÓ SZABADKA ★ SZABADKA -k SZABADKA ★ SZABADKA ★ SZABADKA » SZABADKA Kultúrpolitika, irodalom, kritika Néhány kérdés PETKOVICS KÁLMÁNHOZ a 7 Nap fő- és felelős szerkesztőjéhez . A közelmúltban a 7 Nap egy tyúkalja ifjú toll­­bajnokot dédelgetett a szár­nyai alatt, egy sokat ígérő „kultúrháború” ürügyén ... Mit remélt a lap attól a háborútól, illetve, miért for­dított hátat (ezt mondják legalábbis) az ifjú marco­náknak? — A Tribün-re gondol? BB Igen! — A 7 Nap nem irodalmi lap. Mindig társadalmi-po­litikai hetilap volt. A NÉPFRONT hívta életre, és most is a Szocialista Szö­vetség Tartományi Választ­mányának szerve. Ez a kö­rülmény határozza meg jel­legét, és eszmei arculatát. Részleges csoportérdek szol­gálatába nem szegődhet. Iro­dalmi csoportérdek szolgá­latába se. A Tribün a 7 Nap mellékleteként látott nap­világot. Sokan nekem tulaj­donítják. KOPECZKY Lász­ló írja a Pénteki találkozá­sokban: „... huszárvágás volt az is, hogy míg egye­sek lapalapításról elmélked­tek, minden külön értesítés helyett elindította a Tri­bünt ...” Mármint én. .3 Nem így volt? — Nem. Az elindítást tár­gyalások, megbeszélések előz­ték meg. Kikértük Kelemen Mátyásnak, a Szocialista Szövetség Tartományi Vá­lasztmánya akkori elnöké­nek véleményét is, aki he­lyeselte törekvésünket. Tar­tós megjelenési lehetőséget kívántunk nyújtani a fiatal szabadkai íróknak. Bagi Károly, a szabadkai köz­ségi képviselő-testület elnö­ke nemcsak támogatta a tervet, hanem lehetővé tet­te a vállalkozás dotálását, így indult meg a Tribün. Nem volt itt semmiféle kul­túrháború, és a Kosztolányi­kor tagjait sem nevezném „ifjú marconáknak”. BB Miért bukott meg a vállalkozás? — Ennek több oka van. A 7 Nap munkástanácsának egyik viharos ülésén a több­ség a TRIBÜN ellen foglalt állást. Közben Szabadkán új ifjúsági lap indult, a Jelen. A község elsősorban azt tá­mogatta anyagilag. A Kosz­­tolányi-kör tagjai minden szám után összevesztek. Több volt köztük a vezér­jelölt, mint a poszt. A kör a Tribün megindításával szűkült. Ezek a kudarc főbb okai. Nekem még mindig az a véleményem, hogy a 7 Napnak szüksége van ilyen ifjúsági mellékletre, és jön­nek még reálisabb szemléle­tű, több cselekvőkészséggel megáldott fiatalok, akik ezt megvalósítják! BB A Jelen mellett? — Esetleg vele együtt. ф Régóta beszélnek Sza­badkán egy új hetilap indí­tásáról. Véleménye szerint, (de minden hazabeszélés nél­kül!) szükség van-e még egy hetilapra, és milyennek kellene lennie annak? _!— Beszéltek Szabadkán napilapról is. Meg kis televí­zióról. Sok mindenről. A be­széd nem kerül semmibe. Pillanatnyilag a szabadkai nyomdák még egy nagyobb példányszámú hetilap elő­állítására sem alkalmasak. A 7 Nap félig itt, félig Újvidé­ken készül. A Subotičke no­­vinet Új­vidéken szedik, és nyomják. Ez a helyzet. "­­ Mi köze a 7 Napnak Fenyves Ferenc hagy­­éká­hoz? — Eszmei vonatkozásban semmi. Műszaki szempont­ból, sajnos, sok. Tőle örö­költe a Minerva azokat a karcos címbetűket, amelyek­től hiába próbáljuk megkí­mélni az olvasót. • Köztudott, hogy a 7 Nap irodalmi rovata vezető nél­kül maradt a belső válto­zások következtében. Árul­ja el, kire bízza a szerkesz­tőség a rovat irányítását, és­­ az új szerkesztő új koncep­­­­ciót is jelent-e a lap iro­­d­dalom­politikájában? — Az új szerkesztő MOL­NÁR CS. ATTILA. Iroda­lompolitika? Nagy szó! A 7 Nap csak szolgálhatja (és szolgálnia kell!) a vajdasági magyar irodalmat. Összes­ségében és egyetemesen. Vaj­daságban, ahol a verses­könyvek 250 példányban je­lennek meg, az irodalomnak népszerűsítésre van szüksé­ge. Ezért becsülöm Fehér Ferenc munkáját. Ami ko­rántsem jelenti a kritika száműzését. Csakhogy nem sorolhatjuk a bírálat foga­lomkörébe a csoportok kö­zötti, gyakran ízléskülönbsé­geken alapuló leszámoláso­kat. • Konkrét személyekre gondol?! — Nem. Arra gondolok, hogy jó volna, ha lenne egy kultúrpolitikai, irodalmi és kritikai hetilapunk, amely magasabb színvonalon ápol­ná a kritika műfaját, és több helyet adhatna a vitá­nak. Nagy szerepet játszhat­na az irodalmi közvélemény alakításában és tehermente­sítené a politikai tömeg­közlő eszközöket. Nem az irodalomból, hanem az íz­léskülönbségekből fakadó vi­tától, az érdekellentéteken alapuló okoskodásoktól, alan­tas provokációktól, a szen­vedélyek salakjától, amit más műhelyek viszonylatá­ban sem szokás a kirakatba rakni. ZÁKÁNY Antal PETKOVICS KÁLMÁN, a 7 Nap fő- és felelős szerkesztője Kis körülmények között a gyógypedagógiai iskol Az iskolatér biztosítására létrehozott társadalmi megállapodás eredményekét saját épülethez jutott A szabadkai Zarko Zrenjanin Gyógypedagógiai Is­kola az új tanévben saját épületet kapott, mégpedig olyant, amelyet az intézmény igényeihez alkalmaz­tak. Az I. G. Kovačić iskola úgynevezett kifli épüle­tét átalakították, és így nagyon jó feltételeket terem­tettek a munkához, már megoldódtak és várha­tó, hogy hamarosan a többi kérdés is rendeződik. A jobb körülmények — mint ahogy Cilika BAJIG igazgatónő mondta — lehetővé teszik, hogy az oktatást a defektoló­­gia követelményeinek meg­felelően szervezzék meg. Természetesen van még né­hány elgondolásuk, aminek megvalósításával teljesebbé tehetnék a gyermekek reha­bilitációját. Egyik a testi és szellemi fejlődésben lema­radt iskoláskor előtti gyer­mekek felkarolása, és a ve­lük való szervezett foglal­kozás. Azonkívül a már meg­levő szociális gondozó mel­lett alkalmazni kellene pszi­chológust, ideggyógyászt, lo­­gopéd szakembert és meg­szervezni a gyermekek tel­jes egészségvédelmét. A tan­testület már tett is lépése­ket, hogy az iskolában orvo­si rendelőt létesítsenek, fog­gyógyászattal együtt. Az új helyiségekben még nincs mindenütt megfelelő bútor, sem minden tantárgy­hoz elegendő szemléltetőesz­köz. Az előírásoknak némely tantárgyból csak 6 százalék­ban tesznek eleget. Remélik Az új tanévet a gyógype­dagógiai iskola már ahogy eszmény körülmények köze­pette kezdhette meg. Igaz, a felszerelés és a tanszerek te­kintetében még van tenni­való, de a helyiségproblém azonban, hogy sikerül pénzt teremteni erre a célra is. A jövő év májusában meg­kezdik egy új tornaterem és két diákműhely építését. Er­re a célra már biztosították az eszközöket. A továbbiak folyamán két iskolai nap­közi megnyitását tervezik. Ehhez azonban a közösség, elsősorban a gyermekvédel­mi alap segítségét kérik, mert az iskola tanulóinak nagy része rossz anyagi kö­rülmények között él. Meg kell még említeni, hogy mind több a gyógype­dagógiai iskolába utalt ta­nuló. A tanév elején nem is tudtak valamennyit felven­ni, mert nincs elegendő hely. Emiatt mintegy 15-öt vissza­küldték valamelyik másik általános iskolába. A végzett növendékek szá­mára az elmúlt tanévben megfelelő megoldást talál­tak. Nagyobb részük beta­nult munkás lesz az Integ­ral és a Backaprodukt vál­lalatban. Ezáltal igyekeznek lehetőséget teremteni szá­mukra, hogy önálló kenyér­keresők legyenek. Az iskola munkaközössé­gének törekvései tehát mind a vállalatokban, mind pedig a községi szerveknél nagy megértésre találnak. A jobb munkakörülmények pozití­van hatnak majd a szellemi fejlődésben visszamaradt gyermekek rehabilitációjára. b. o. BALESETKRÓNIKA Kedden délután háromne­gyed kettő tájban Kisbajmok felől jövet, a Néphadsereg utca 20-as számú épület kö­zelében, SIMONYI András személygépkocsijával áttért az út bal oldalára és neki­futott a villanypóznának. A gépkocsiban senki sem sé­rült meg, de az anyagi kár tetemes, mintegy 16 000 di­nár. Ugyancsak kedden délután 2 óra tájban, a Zorka­­köze­lében a szakszervezeti ott­honnál, HORNYÁK István gépkocsijával parkolás köz­ben nekifutott a szemben jö­vő motorkerékpárnak, ame­lyet VIRÁGH Péter vezetett. A motorkerékpáros könnyeb­ben megsérült. Lemaraduak a beruházásold­al A beruházások értéke az első hat hónapban csak 2,6 millió dinárral volt nagyobb a tavalyinál Teljesen kiszámíthatatlan és bizonytalan, hogy Szabad­kán megvalósul-e a 320 mil­lió dinárra tervezett idei be­ruházási terv. A félévi el­számolások adatai arra utal­nak, hogy lemaradtunk a be­ruházásokkal. A szabadkai munkaszervezetek fél év alatt csak 2,6 millió dinár­ral ruháztak be többet, mint az elmúlt év megfelelő idő­szakában. Tavaly a község gazdasága 172 263 000 dinárt ruházott be. A fém- és elektroipar 26,3, a bőr- és műanyagfel­dolgozó ipar 13,4, a textil­ipar 50, a mezőgazdaság csak 28, az élelmiszerfeldol­gozó ipar 43, A nyomdaipar nyolcmillió dinárt ruházott be. Az idei terv szerint az elektro- és fémfeldolgozó ipar 56,7, a bőr- és műanyag feldolgozó ipar 25,8, a textil­ipar 90,3, a mezőgazdaság 53,3, az élelmiszerfeldolgozó ipar 62, a mezőgazdasági ter­ményeket forgalmazó vállala­tok 5,9, a nyomdaipar pedig 26 millió dinár beruházást tervezett. A tervteljesítés lehe­tőségéről tárgyalt hétfői ülésén a községi gazdaság­­fejlesztési bizottság is, s in­dítványozta, hogy a helyzet áttekintése érdekében szer­vezzenek egy ankétot a leg­nagyobb beruházók körében, s az eredményről a legköze­lebbi ülésen tájékoztassák a bizottság tagjait. Csütörtök, 1972. szept. 21. Anica Grgić huszonháromszor adott vért A vérátömlesztő állomá­­son a múlt héten huszon­kilenc véradó jelentkezett. Csoportosan jöttek a Nama­­teks Kereskedelmi Vállalat­ból (hatan), és a November 29. Húsipari Kombinátból (ugyancsak hatan). Ezenkí­vül Ómoravicán 217 véradó­juk volt. Anica GRGIĆ, a kórház alkalmazottja huszonhárom­­szor, Biserka Vasiljev egye­temi hallgató tizenhétszer, Limkocki Ádám, a Trgopro­­met alkalmazottja tizenhat­­szor stb. adott vért.

Next