Magyar Szó, 1973. szeptember (30. évfolyam, 240-254. szám)

1973-09-08 / 247. szám

8. oldal it SZABADKA ★ SZABADKA * SZABADKA * SZABADKA * SZABADKA * SZABADKA ★ A jövőben nem késhetnek a vonatok Egyelőre lekerült a vajdasági veszteséges vonalak kérdése a napirendről Pénteken Szabadkára látogatott Djordje STRI­­ZAK, a Belgrádi Vasúti Szállítóvállalat vezérigazga­tója, és ing. Vlastimir STOJANOVIC vezérigazgató­helyettes. Beszélgetést folytattak a szabadkai és a zombori vasúti gócpont vezetőivel és képviselőivel. Több kérdést is megvitattak, de a hangsúly a vasúti vállalat jövőbeni helyzetén volt.­ ­ A Szabadkai vasúti góc­pont korszerűsítése rövide­sen megoldódik. A vezérigaz­gató elmondta, hogy a sza­badkai gócpont rendkívül fontos, és a belgrádi bari­­vonalon meginduló forgalom mar még inkább növekszik jelentősége. A tranzitforga­lom különösen jelentős, mert a Belgrádi Szállítóvál­lalat összteljesítményében 28 százalékkal szerepel, az anya­gi megvalósításnál viszont 44 százalékos a részvételi arány. Feltétlenül korszerű­síteni fogják a szabadkai gócpontot, és rövidesen rész­letesen is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Előreláthatólag tíz nap múlva Szabadkán szélesebb körű megbeszélést tartanak, részt vesz rajta Vanja Vranjican, a Jugo­szláv Vasutak vezérigazga­tója is. A vezérigazgató elmondta, hogy 1974. január elsejétől a szállítóvállalaton belül a tár­sult munka 73 alapszervezete jön létre. Gazdaságilag ilyen sok társult munka alapszer­vezete indokolatlan. Ezért valószínűleg többen is ko­moly problémákkal fognak szembekerülni. Várható, hogy majd a gazdasági hely­zet fogja meghatározni, mely gazdálkodási egységek tudnak önállóan tovább lé­tezni és melyeknek kell vál­toztatni szervezettségi for­májukon. Elsősorban sok helyen jó­val csökkenteni kell a tiszt­viselői apparátust, mert pél­dául jelenleg a vontató szol­gálatoknál 5000 tisztviselő van, tehát minden negyedik foglalkoztatott könyvelői munkát végez.­­ A jövőben a vonatok nem késhetnek. Az utasokat és az árut a meghatározott menetrend szerint fogjuk el­szállítani. Ellenkező esetben késedelmi büntetést fogunk fizetni, illetve az a társult munka alapszervezete, amely miatt a késés történt. Csak így tudunk modern vasutat teremteni.­­ Ami a veszteséges vo­nalak kérdését illeti, Vajda­ság különleges helyzetben van, mert területén van a legtöbb ilyen vonal. Ezt a kérdést egyelőre levettük a napirendről, s csak akkor tár­gyalunk róla érdemlegesen, ha kidolgozzuk az egységes mércéket a veszteséges vo­nalak fogalmának meghatá­rozására. Mindenesetre, ez komoly politikai és gazda­sági kérdés lesz, amit a sző­kébb társadalmi-politikai kö­zösségekkel együttesen fo­gunk megoldani. Ezenkívül tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a Belgrá­di Szállítóvállalat egyre job­ban gazdálkodik. Az első félév kimutatása szerint a vállalat vesztesége csak 77 millió dinár volt, és valószí­nűleg az év végére sikerül tel­jesen kiküszöbölni a veszte­séget. CSERVEXÁK János Nemzetközi hírű tánc­együttes Szabadkán Vasárnap, szeptember 9-én este­ 8 órakor a sétaerdei vá­sárcsarnokban fellép a Casa­­manca nemzetközi hírű sze­negáli népi táncegyüttes. Szabadkai vendégszereplését a ljubljanai Slovenijasport védnöksége , alatt a szabadkai kultúrotthon szervezte. Be­lépőjegyek ára 25 és 20 di­nár. Megrendezik a művelődési tevékenységek hónapját ülést tartott a Szocialista Szövetség végrehajtó bizottsága Az Ifjúsági Szövetség köz­ségi vezetőségének kezdemé­nyezésére Szabadkán az idén — egy régebbi hagyományt felújítva — ismét megren­dezik a művelődési tevékeny­ségek hónapját. Társadalmi fejlődésünk irányvonalával és az új al­kotmányos előírásokkal össz­hangban a művelődési tevé­­kenységnek is szorosabb kap­csolatba kell kerülnie a köz­­gázak igényeit kell kielégí­tenie. Ezt kívánja szorgal­mazni­ a tervezett akció is, amelynek keretében számos rendezvényt tartanak a mun­kaszervezetekben és a helyi közösségekben. Az elképze­lést a Szocialista Szövetség­­ községi végrehajtó bizottsá­­­­ga is magáévá tette, s úgy­­ döntött, hogy az Ifjúsági­­ Szövetséggel karöltve tevé-­­­kényén kiveszi részét a kul­túra hónapjának előkészíté­sében és a művelődési akció lebonyolításában. A végrehajtó bizottság ülé­sén több más időszerű kér­désben is állást foglaltak. A többi között úgy határoztak, hogy a községi képviselő-tes­tülettel és a szakszervezeti tanáccsal együttesen létre­hozzák a községi káderszolgá­latot, amelynek mindenek­előtt az lesz a feladata, hogy állandó szakmai segítséget nyújtson a községi káder­politikai dokumentumba fog­lalt előírások érvényesítésé­ben. Emellett még két ön­­igazgatási egyezményt hagy­tak jóvá. Az egyik a társa­dalmi-politikai szervezetek­ben és szervekben dolgozó tisztségviselők személyi jö­vedelmét szabályozza, a má­sik pedig a Subotičke novine és a Szabadkai Rádió társu­lását irányozza elő. Igen élénk vita alakult ki az ülésen két másik önigaz­gatási egyezmény kapcsán. Két érdekközösség: a beteg­ségi biztosítási és a közokta­tási közösség ugyanis már az idén önigazgatási egyezmény­nyel kívánja megoldani pén­zelésének kérdését és az ez­zel kapcsolatos egyezmények szövegét már az év köze­pén felkínálta a munkaszer­vezeteknek. Az önigazgatási megbeszélések azonban na­gyon nehézkesen bontakoz­tak ki, ami nyilvánvalóan az új rendszer bejáratlanságá­val magyarázható. Az egyez­mények aláírását több mun­kaszervezet visszautasította, vagy meg sem tárgyalta, s így az említett két érdek­­közösség, valamint a kere­tükbe tartozó társadalmi szol­gálatok pénzelése, anyagi gazdálkodása bizonytalanná vált. A Szocialista Szövetség végrehajtó bizottsága most úgy határozott, hogy minden tőle telhetőt megtesz a meg­beszélések befejezése és a többség által már elfogadott egyezmények teljes érvény­­re juttatása érdekében. NJ ­ Községi vezetők jártak a postavállalath­a­ !­ Pénteken délelőtt a sza­badkai postavállalatban járt Stipan KOPILOVIC, a KSZ községi bizottságának titká­ra, RÓZSA Béla, a Szocia­lista Szövetség elnöke és Vlasta MRDAKOVIC, a köz­ségi szakszervezeti tanács elnöke. Látogatásunk célja az volt, hogy betekintést nyerjenek a vállalat fejlődé­sébe és a társadalmi szerve­zetek munkájába. Janko PEJANOVIC, a vál­lalat­ igazgatója ismertette a vállalat belső felépítését és összetételét. Beszámolt az el­ért munkaeredményekről. Többek között elmondta, hogy 1965-től máig az össz­jövedelem a 4,5-szeresére nö­vekedett, a megfelelő alap­eszközök kihasználása pedig a 10-szeresére nőtt. — Jugoszlávia területén a 38 postavállalat közül a sza­badkai a 3.—4. helyen áll — mondotta Janko Pejanovic. A vállalat pártszervezeté­nek titkára a pártszervezet munkájáról, az alkotmány­függelékek alkalmazásáról számolt be. Ennek során érintette azokat a kérdése­ket is, amelyek a társult munka alapszervezeteinek megszervezésével kapcsolato­sak. Szólt a vállalat politi­kai tevékenységéről és a szociális problémák megol­dásáról. Ing. Jovan Kukaras, a vál­lalat szakszervezeti csoport­jának elnöke a szakszerve­zet aktivitásáról készített át­fogó beszámolót. Szabadkán befejeződött az a galambverseny, amely még 1963-ban kezdődött Kuti-eml­ékverseny néven, s amelyen tíz éven át 18 galambtenyésztő vett részt. Az összesített eredmények alapján Rozs Balázs lett a győztes. Az idei évi verseny legjobbja különben Vojnics Antal volt, s ő kapta a vándorserleget. (Képünk a serleg átadásán ké­szült.) O. L MAGYAR SZÓ Szabadka gazdasága a teljesítőképesség határán? Kevés az érdemleges fejlesztési terv — A községi képviselő-testület a gazdasági eredményekről — Szabadka ipari termelése továbbra is felfelé ívelő irányzatot mutat: a január—júniusi időszakban átlag 12,1 százalékkal nagyobb volt, mint tavaly az azonos időben. Jóllehet ez valamivel gyengébb ered­mény a több éves átlagnál, mégis úgyszólván kétsze­rese annak a termelésnövekedésnek, amelyet Vaj­daságban, a köztársaságban vagy jugoszláv szinten elértek — közölte Josip STIPIC mérnök, gazdasági tanácsos a községi képviselő-testület tegnapi ülésén, amikor a község félévi gazdasági eredményeiről tár­gyaltak s zatot, mert úgyszólván elér­ték a teljesítőképesség felső határát. Jóllehet növeked­tek a beruházásra fordított összegek, lényegében stagnál a beruházás, ha figyelembe vesszük az időközben történt drágulást.­­ A vállalatok ki­vitele átlag 46,1, a behozatal 21,3 százalékkal növekedett. A kifizetett­­nettó személyi jövedelem összege 14,9 szá­zalékkal emelkedett, ez azon­ban a legkisebb mutatószám az elmúlt három esztendő­ben. A személyi jövedelmek kifizetése első ízben marad el lényegesen az értékesítés mutatószáma mögött. A csök­kenés részben a társadalmi megállapodások,­ részben a személyi jövedelmek befa­gyasztásának a következmé­nye. Ha figyelembe vesszük, hogy növekedett a foglalkoz­tatottak száma, láthatjuk, hogy igen negatív a szemé­lyi jövedelmek növekedése. Ehhez hozzá kell tenni, hogy az említett időszakban Sza­badkán 21 százalékkal növe­kedtek a megélhetési költsé­gek, tehát legfeljebb lényeg teren növekedést mutatnak a névleges személyi jövedel­mek. Javult viszont a fizetőké­pesség: a­­ munkaszervezetek folyószámláin 40 százalék­kal több pénz fordult meg. A tiszta jövedelem 28, a dolgozónkénti jövedelem 16 százalékkal nagyobb, fejen­ként átlag 22 000 dinár. Ki­látás van rá, hogy ez az ösz­szeg eléri a tervezett évi 50 000 dinárt. A munkaszervezetek csak­­mintegy 5 millió dináros vesz­teséget mutattak ki, az ada­tok azonban arról tanúskod­nak, hogy csak egy vállalat­A továbbiakban elmondta, hogy a gyáriparban a fog­lalkoztatottság 6,1 százalék­kal növekedett, az értékesí­tés 33,4, a beruházás pedig 13,7 százalékkal volt na­gyobb, mint tavaly az első félévben. Rámutatott azon­ban arra, fennáll a veszély, hogy a szabadkai vállalatok nem tudják továbbra is fenn­tartani ezt a pozitív irány­ban van tényleges veszteség. A raktáron álló áru csök­kent, kivéve a faipart. A gazdaság­ szilárdítási in­tézkedésekről szólva, Josip Stipic elmondta, hogy nem történtek lényeges megszi­­gorítási intézkedések a köz­ségben, nincs túlméretezett társadalmi fogyasztás és nö­vekszik a fizetőképesség. Rá­mutatott azonban arra, hogy a munkaszervezetek többsé­gének nincs érdemleges fej­lesztési programja, s hogy a gazdaság fejlesztésére szol­gáló tartományi eszközök, amelyekre Szabadka számít, alig 40 százalékát igényelte három munkaszervezet. A fentiekkel kapcsolatban Djeno Andrekovic, a Gazda­ságfejlesztési Intézet igazga­tója rámutatott, hogy nem lehet megelégedni a beru­házásra fordított összegek növekedésével, mert a gya­korlatban az árdrágulás miatt stagnál, továbbá, csa­­lósak a kivitelről szóló ada­tok, mert­­ nem látszik ki be­lőlük, hogy mekkora az áruk, és tényleges értékük. A foglalkoztatottság növeke­dett ugyan, de mégis több a munkanélküli, mint ta­valy. Végül felhívta a figyel­met arra, hogy a szabadkai munkaszervezetek elkéstek a tervek készítésével, s ha sür­gősen nem tesznek meg min­dent, akkor lemaradnak a mezőgazdaság fejlesztésére szánt eszközök igénylésével. Milorad Mrvaljevic szerint azért nincsenek megfelelő tervek, mert a községben n­em jelölték meg a gazda­sági fejlődés hordozóit, és nem valósultak meg az in­tegrációs célkitűzések, kivé­ve a mezőgazdaságot. Le­szögezte, még nem késő ja­vítani az idei gazdasági ered­ményeken, s hogy máris hoz­zá kell látni a jövő évi ter­vek kidolgozásához. Kijelen­tette, hogy az oktatásügy fejlesztését nem szabad gaz­daságon kívüli beruházás­ként kezelni, s a dolgozók mindig készek a megszigorí­tásokra az oktatásügy és az egészségügy érdekében. Bagi Károly elnök többek között élesen bírálta a la­kásépítésben tapasztalt le­maradást. Felhívta a figyel­met arra, hogy a dolgozók életszínvonala romlott, s­ nem lehetünk megelégedet­tek a személyi jövedelmek­­ növekedésével, ha az n­incs arányban a megélhetési költ­ségek növekedésével. Az ülésen elhangzott ész­revételek értelmében kibőví­tik a képviselő-testület és szerveinek munkatervét. (V) Főiskolai és egyetemi előadások a Munkásegyetem keretében A szabadkai Munkásegye­tem, az érdeklődéstől füg­gően, az 1973/74-es tanévben a következő főiskolák és egyetemek rendkívüli hall­gatói számára szervezi meg az oktatást: közgazdasági kar II. fokozata, munkavédelmi kar, I. fokozata, textilipari­műszaki főiskola, élelmiszer­ipari-technológiai főiskola, közútforgalmi főiskola, a köz­gazdasági főiskola kereske­dői, vendéglátóipari kereske­delmi, turisztikai és alkalma­zott-kibernetika tagozatok­kal, pedagógiai akadémia az osztálytanítók és külön a nevelőnők részére, valamint a filozófiai fakultás pedagó­giai tagozatán. A Munkásegyetem sokrétű segítséget nyújt a hallgatók­nak. Megszervezi számukra az előadásokat, a tanács­adást, a tankönyvek beszer­zését és a vizsgabeosztást. Az oktatás költségeit a hallga­tók fedezik, illetve azok a munkaszervezetek vagy ér­dekközösségek, amelyek a hallgatót a tanulmányokra elküldték. Beiratkozásnál a költségek 10 százalékát kell befizetni, a többit havi rész­letekben két év alatt. Akik nem végeztek középiskolát, előkészítő tanfolyamra irat­kozhatnak és legalább 20 je­lentkező esetén megszerve­zik számukra az előadásokat. A főiskolai illetve egyete­mi végzettségűek számára szemináriumot, tanácskozáso­kat és szimpóziumokat szer­veznek olyan tudományos területen, amely iránt meg­felelő érdeklődés nyilvánul meg. Bővebb felvilágosítást szep­tember 15-étől, a Munkás­egyetem 20-as számú szobájá­ban nyújtanak (8-tól 12-éig és délután 4-től 6 óráig). S. GY. Szeptember végén ismét m­egjelenik a Jelen ifjúsági lap Pravda József az új főszerkesztő A JELEN, a szabadkai fia­­­­­alok lapja, eléggé rendszer­­­telenül hagyta el a sajtót­­ már a nyári szünet előtt is. Hol­ anyagiak, hol a szerkesz­tőség felelőtlen magatartása miatt, de közrejátszott még sok más körülmény is ab­ban, hogy ez így volt. MISKOLCI József, az ISZ községi választmányának el­nöke, aki a JELEN felelős szerkesztője is, összehívta a lap munkatársait, hogy el­beszélgessenek az új évfo­lyam indulása előtti teendők­ről. Az összejövetelen PRAV­DA József elfogadta főszer­kesztői kinevezését, majd a jelenlevők körvonalazták a JELEN új arculatát. Meg­egyeztek abban, hogy mint­egy két oldalnyi rovatot nyit­nak a pionír-tollforgatók számára, és nagyobb helyet biztosítanak a munkaszerve­zetek üzemi lapjai köré cso­portosuló munkásfiatalok­nak. A lap szerkesztősége az új Ifjúsági- és Pionírotthon­ban kapott helyet. Jövő szer­dáig gyűjtik be a szeptem­beri szám anyagát. A pio­nírok és az „idősebb” mun­­katársjelöltek személyesen vagy levélben juttathatják el kézirataikat, rajzaikat, fény­képeiket a Harambačić ut­cai otthonba. Tájékoztatást egész nap a 26-212-es vagy a 22-917-es telefonszámon kap­hatnak az érdeklődők Prav­da Józseftől vagy Kollár Fe­­renctől. (S. GY.) Szombat, 1973. szept. 8.

Next