Magyar Szó, 1980. május (37. évfolyam, 133-148. szám)

1980-05-24 / 141. szám

10 BERREGŐ Szerkeszti! Wanderer Pál Vezetési stílus A kezdő gépkocsivezetők igen sokáig kellemetlen félelmet, bi­zonytalanságot éreznek, s egyik hibát a másik után követik el. Már említettük, hogy ezt a kort vezetői pubertásnak hívjuk, ez az időszak igen gyakran hét évig is eltarthat, illetve mindaddig, amíg a vezető gépkocsijával mintegy 30—40 000 kilométert nem tesz meg. Ezután következik a „stabi­lizálódás” időszaka. Ilyenkor je­lentős változások állnak be, tuda­tosan és tudat alatt is. Ebben az időszakban rendszerint kialakul a vezetői stílus. Pszichológiai kife­jezéssel élve ez az időszak a ve­zető egyénisége megformálódásá­nak kezdete. A kérdés most az, hogy a szóban forgó vezető defen­zív vagy offenzív stílust fog-e kö­vetni a jövőben. Minden bizony­nyal ebből a szempontból döntő szerepe van magának a vezetőnek is, illetve annak, hogy milyen jel­lemről, milyen egyéniségről van szó, de ugyancsak fontos szerepe van az intelligenciának is. Annak érdekében, hogy ezt a sorsdöntő időszakot jobban meg­magyarázzuk, ismét csak a korai vezetői gyakorlatra kell visszatér­nünk, illetve ahogy már említet­tük, a vezetői pubertásra. Az igaz, hogy a vezető az öt-hét év alatt, illetve a megtett 30 000 kilométer során számos esetben meggyőződ­hetett bizonyos dolgokról, sok mindent láthatott útközben, min­den bizonnyal ő maga is részese volt egyes kellemetlen eseteknek, észrevette, miként viselkednek más vezetők az adott közlekedési körülmények között, egyeseket csodált, elismeréssel adózott ne­kik, másokról pedig csak a leg­­rosszabakat mondhatta. Alkalma volt látni, tapasztalni sok ember magatartását, a kocavezetőktől kezdve a legjobb vezetőkig. Mind­ezt szinte filmre vette, és ez az 5—7 év illetve, 30 000 kilométer hosszú filmszalag minden bizony­nyal döntő jelentőségű volt szá­mára, mert különféle jelenetek szemtanúi lehetett, de e jelenetek rendszertelenül halmozódtak fel emlékezetében, nem tanulmányoz­hatja őket. Mégis értékes anyag, és ha felhasználja, akkor megvan a lehetősége, hogy defenzív vezető legyen. Az ilyen vezetők az emlí­tett film lepergetése után eleme­zik a múlt eseményeit, a jót és a rosszat, a kellemetlent és a kelle­mes történeteket, levonják belőle a tanulságot és összegezik a ta­pasztalatokat, így például minden bizonnyal visszaemlékeznek azok­ra az ismerős vezetőkre, akiket annak idején csodálattal szemlél­tek, sőt irigykedtek is rájuk, hogy balesetmentesen vezetnek, hogy sohasem vesznek részt hajmeresz­tő előzésekben, látványos kerülé­sekben és évtizedeken át megtart­ják e vezetői stílusukat. Az ilyen személyek alaposan elemzés alá vesznek minden válságos helyze­tet. Ha nagyon jó vezetőről vesz­nek mintaképet, akkor megtörtén­het az is, hogy bizonyos kisebbsé­gi érzés vesz erőt rajtuk, megtör­ténhet, hogy elveszítik önbizalmu­kat, nem bíznak saját vezetői ké­pességükben és megkérdőjelezik, hogy lehet-e belőlük valaha is jó gépkocsivezető. Épp a történések, közlekedési helyzetek figyelmes, alapos tanul­mányozásával, elemzésével az ilyen személyek rájönnek, hogy a szá­mukra kivételes tehetségű veze­tőknek sincs holmi különös ter­mészeti adottságuk, hanem érzé­kük van, hogy felmérjék az adott közlekedési helyzetet. Erről azon­ban következő számunkban írunk. v. p. ж GYERMEKEK A KÖZLEKEDÉSBEN A­­­ veszély bátyiról leselkedik Már említést tettünk arról, hogy­­ melyek azok a legfontosabb sza­­­­bályok, amit tudnunk kell, ha­­ kerékpárral közlekedünk. El­­­­mondtuk, hogy a gyermeknek fel kell fognia, meg kell értenie, hogy a kerékpárral minél közelebb kell haladnia az út jobb széléhez, füg­­­­getlenül az úttest szélességétől és a forgalmi sávok számától. Meg kel magyaráznunk a gyer­­­­meknek egy-egy rendkívül fontos­­ szabályt, amely arra vonatkozik,­­ ha a kerékpár balra tér ki, kerü­­­­lés vagy előzés végett, például ha fogatos kocsit vagy másik kerék­párost előz, illetve ha útján aka­dály merül fel (ez pedig leg­gyakrabban nem más, mint az út­test megrongálódása). Említést kell tennünk arról, hogyan kell balra fordulni. Mielőtt a kerékpár­­ vezetője hozzáfogna a művelethez, illetve a balra forduláshoz, víz­szintesen kinyújtott bal kezével jeleznie kell szándékát. Jeleznie kell tehát, hogy merre szándéko­zik fordulni, de ennél sokkal fontosabb, hogy meggyőződjön, veszélytelenül elvégezheti-e a mű­veletet, tehát hátra kell tekinte­nie. Csakis akkor fordulhat, illet­ve térhet ki balra, ha hátulról semmilyen veszély nem fenyegeti. Nem árt, ha a gyermeknek több­ször is hangsúlyozzuk, elmondjuk, hogy a veszély leggyakrabban há­tulról leselkedik rá! Ha észreve­szi, hogy valamilyen jármű köze­ledik hátulról, és hogy ez a mo­toros jármű hamarosan beéri, ak­kor nem szabad elkezdenie a mű­veletet, illetve nem szabad hoz­­­­záfognia az előzéshez vagy a ke­­­­rüléshez. Tehát nem is fog kézé­­­­ves jelt adni, hogy balra tart. Ha­­ olyan helyzetbe került, hogy vala­milyen akadály áll közvetlenül előtte, amelyet meg kell kerülnie és észreveszi, hogy a háta mö­gött jármű közeledik, az egyetlen helyes módszer az, ha megállítja a kerékpárt! Amikor már meg­győződött arról, hogy hátulról nem fenyegeti veszély, és a szem­közti irányból érkező járművek sem veszélyeztetik, akkor kinyúj­tott kezével jelzi szándékát, hogy kerékpárjával balra fordul. MAGYAR SZÓ 1980. május 24., szombat Az újságok már írtak arról, hogy a Ford hamarosan új típussal, újdonsággal jelenik meg a piacon, ez a típus a mostani Taunus utódja lesz. Képünk azt a rajzot ábrázolja, amely beny ír­ja, miként fest a Taunusból és a Corvinából kialakított új típus. Azért említjük a két előző típust, mert az új gépkocsi inkább arra fog hasonlítani, amelyet vagy Németországban, vagy Angliában gyárta­nak. Eddig csak annyit tudunk, hogy motorja hasonló köbtartalmú lesz, mint a Taurusoké, és hogy elsőkerékmegh­ajtású lesz, ezenkívül minden bizonnyal három vagy ötajtós változatban készül. Bemutatását a jövő évre tervezik. Az új típus felszerelése is gazdagodik, aki kívánja, és aki­nek pénze van, kagylóüléssel, szervo-kormányberendezéssel és 2000 köbcentis motorral is megrendel­heti. ф Ha világtalan személyek önállóan részt vesznek a forgalomban, FEHÉR BOT KELL HOGY LEGYEN az ismertetőjelük.­­ Azt a járművet, amelyet úgy alakítanak át, hogy testi fogyatékosságú, rokkant személy ve­zethesse, a vezető kérelmére KÜLÖN ISMERTETŐ­JELLEL LEHET ELLÁTNI. Olvasóink kérésére először rövidített formában jelentetjük meg az új közlekedési szabályo­kat, magyarázat nélkül. Az új közlekedésbiztonsági törvény minden bizonnyal hatályba lép. Világszob­aFCI: Nem is kerékpár, nem is tri­cikli, nem is autó, de mégis Mer­­cedes, éspedig a legkisebb fo-­i gyasz­tásn. A mind Mercedesnek­­ nagyon vékony kereke van, nem­­ is gyorsasági versenyre szánták, önsúlya 49 kilogramm. Szembe­tűnően aerodinamikus karosszériá­ról van szó, a levegő ellenállását a lehető legkisebbre csökkentet­­­­ték, a jármű sebességváltó nél­­­­kül készült, a motor erejét lánc­­ viszi át a kerekekre. A Mercedes- Benz cég technikusai készítették nemzetközi versenyre, a versenyt pedig a hockenheimi Shell cég és az Automotor und Sport című nyugatnémet lap szervezte. Frank Maier, a Mercedes technikusa vi­lágrekordot állított fel a jármű­vel: 970 kilométert tett meg egyetlen lilter Diesel-üzemanyag­gal! Egy későbbi versenyen ugyanez a vezető javított saját rekordján. 1284,13 kilométert tett meg egy liter Diesel-üzemanyag- I­gal, tehát 100 kilométeren csak 1 0,0770 liter üzemanyagot fogyasz­­­­tott, átlagsebessége 16,5 kilomé­­­­ter vott, tehát a versenyre ké­szült előírásoknál nagyobb, mert a szabály szerint 15 kilométernél lassabban haladó jármű nem ve­hetett részt. Néhány szó működé­séről­. A kis Diesel-motort lendü­letből kell begyújtani, majd a ve­zető eloltja a jármű motorját, úgyhogy egy darabon a lendület viszi a szerkezetet. Ezután ismét­­ be kell gyújtani a motort, majd­­ megismételni az eljárást. Tartá- I lyába menzúrával öntik az üzem­anyagot, ill­etve olyan mérőszer­­kezettel, amelyet laboratóriumok­ban használnak. Genfben mutatták be a Saab 900 Turbo típust is az eddigi ívelt vonalat felváltó, lépcsős hátú karosszériával, de a svédek igazi új­donsága a jövő autótechnikai ígéreteit hirdető „Concept Car” volt, vagyis egy Volvo kísérleti kocsi. VIZSGAANYAG TRAKTORVEZETŐK SZÁMÁRA (Il­.) Milyen jármű csatolható a traktorhoz? Ha a traktor részt vesz a közúti forgalomban, legfeljebb két kapcsol­ható járművet vontathat, de csak ak­kor, ha ezeket a járműveket kimon­dottan erre a célra szerkesztették, tehát traktorpótkocsiként készültek. A traktor csak egy átalakított fogatos járművet húzhat maga mögött. Tilos két kombinált kapcsolható jár­művet vontatni, például egy traktor­pótkocsit és egy átalakított fogatos ko­csit. A traktor vontathat könnyű pótko­csit is (750 kilogramm a felső súlyha­tár) azzal a feltétellel, hogy a vonta­tási kapcsolat, illetve a kapcsolás he­lye megfelel az előírásoknak (csuklós kapcsolószerkezet, biztosítószerkezet, amely meggátolja, hogy a vonatott jármű leváljon a vontatótól), úgy, hogy a pótkocsi hátsó részén fel kell tüntetni a traktor rendszámát, vilá­gító és irányjelző berendezéseket, il­letve azokat a berendezéseket, ame­lyek a traktor hátsó részén is megta­lálhatók. A traktor vontathat különböző kap­csolható mezőgazdasági és más gépe­ket is, olyanokat, amelyeket úgy szer­kesztettek és úgy gyártottak, hogy a traktorhoz lehet kapcsolni, mint pél­dául az ekét, a morzsolót, a vetőgépet, kaszálógépet, kapálógépet stb. Ha ezeknek a kapcsolható járműveknek a gumiból készült kerekei vannak, ak­­­­kor vontathatók, de ha nem ilyen ke­rekekkel készültek, akkor a traktor hátsó részén a levegőbe kell emelni és­­ így kell szállítani őket. A gumiból ké­­s­szült abroncs lehet tömött és felfúj­ható.

Next