Magyar Szó, 1980. május (37. évfolyam, 133-148. szám)

1980-05-24 / 141. szám

1980. május 24., szombat MAGYAR SZÓ ,MŰVELŐDÉS. ) VERBÁSZ Pénteken és szombaton Verbász a vendéglátó házigazdája annak a 22 jugoszláviai ifjú költőnek, aki részt vesz a Jugoszláv ifjú költők 12. hagyományos fesztiválján, amelyet évről évre az ifjúság nap­ja tiszteletére rendeznek meg. Az idei fesztiválra a bíráló bi­zottság, Jure Kaštelan elnökleté­vel, a beérkezett négyszázon felüli pályamunkából 22 ifjú költő mun­káját továbbította a verbászi fesz­tiválra. Az ifjú költők hazánk 17 városából érkeztek erre a rangos találkozóra. A pénteki és a szombati nap folyamán a költők ellátogatnak a község munkaszervezeteibe, helyi közösségeibe és iskoláiba, ahol író-olvasó találkozókat rendez­nek. Szombaton este a verbászi mű­velődési otthon színháztermében kerül sor a zárórendezvényre, amelyen minden meghívott költő fellép, majd a szakzsűri kiosztja a fesztivál díjait. Az est vendége­ként fellép Milka Stojanovic és Živan Salamandić előadóművész is. A fesztivál kísérőrendezvényei közül meg kell említenünk A ju­goszláv fiatalok palettája elneve­zésű képzőművészeti kiállítást, amelyen hazánk fiatal képzőművé­szei állítják ki alkotásaikat. A hagyományokhoz híven külön kiadványban jelentetik meg a fesz­tiválon részt vett költők alkotásait. Ebből az alkalomból a verbászi népkönyvtár gondozásában megje­lent Juliján Tamaš ruszin költő kétnyelvű verseskötete, ruszin és szerbhorvát nyelven. SZINGYI Géza Huszonkét költő az ifjú költők országos fesztiválján A könyv és a termelés viszonya A közvetlen munkacsere útján fejlesztjük tartományunk könyvtárhálózatát Milyen fontosságot tulajdoníta­nak a munkaszervezetek a köny­veknek? Mag­a az a tény, hogy me­lyik alapból vásárolják­­a közös fogyasztási alapból-e, vagy az anyagi költségek terhére), érzéke­nyen jelzi, mennyire becsüli egy­­egy közösség a szakirodalmat Más szöve­g:­ egyáltalán nem mel­lékes, hogy munkaeszköznek te­kintik-e a gyártási folyamat kor­szerűsödésében eligazító, a kor­szerűsödést megalapozó, tudomá­nyos munkákat vagy sem. A munkaszervezetek zöme még nem jutott el a könyv munkaesz­közként való kezeléséhez, éppen ezért a közös fogyasztási alapból szánnak elenyészően kis­ összeget szakirodalom és szaklapok vásár­lására. A közös fogyasztási alapból igen kevés telik könyvre. Ne értsük félre, nem öncélú könyvhalmo­zásra, nem oktalan költekezésre buzdítanak ezek az észrevételek, amelyek a Szocialista Szövetség Tartományi Választmánya műve­lődési szakosztályának tegnapi ülésén hangzottak el. A törekvés az, hogy minden munkaszervezet minden dolgozója számára hozzá­férhetőek, sőt kéznél legyenek a könyvek. A cél pedig a szakem­berek tudásának elmélyítése, a termelési folyamatok korszerűsí­tése, a termelékenység fokozása. A vajdasági könyvtárhálózat fel­mérése útján kiderült, hogy kellő könyvállomány álljon a dolgozók rendelkezésére, több helyütt elég lenne a már meglevő, de nem használt, vagy csak kevesek által használt, lezárt szekrényekben őr­zött könyveknek a kölcsönzésbe bocsátása. A Szocialista Szövetség Tarto­mányi Választmányának művelő­dési szakosztálya által tartott ülé­sen megjelent küldöttek sorra ki­fejtették az általuk képviseltek vé­leményét, mindannyian helyesel­ték a tartományi könyvtárhálózat­­ bővítésének gondolatát, a könyv­tárak körzetenkénti nérbefogását, illetve a vajdasoffi könyvtárak egységes információs rendszere létrehozásának tervét. Könyvvásárlásra az idén sem kapnak­­ több pénzt az érdekkö­zösségekből a könyvtárak. A fej­lesztés egyedül a közvetlen mun­kacsere révén, a könyvtáraknak a termelésbe való beépülése útján kivitelezhető. A könyvtárak fejlesztése új szakembereket is igényel. Sürgetik tehát az Újvidéki Bölcsészettudo­mányi Kar jugoszláv irodalmak tanszékén a könyvtárosi szak megnyitását. A szak megnyitását elodázó probléma feltételezhetően az, hogy a korszerű könyvtárak, azok információs feldolgozó rend­szere, korszerűen képzett könyv­tárosokat igényelne, ennek a kö­vetelménynek viszont a tanszék egyelőre nem tud eleget tenni. A Szocialista Szövetség Tarto­mányi Választmánya művelődési szakosztályának tegnapi ülésén második napirendi pontként szak­osztályuk 1980-ra vonatkozó irány­adó munkatervét intették meg, melynek egyik sarkalatos pontja, mint az első napirend is rögzítet­te: a könyvtárhálózat fejlesztése. I B. G. Tito a macedón népköltészetben A macedón folklórintézet kiadá­sában hamarosan megjelenik a népfelszabadító háború és a forra­dalom témájára született népdalok gyűjteménye. A kiadvány Mace­dónia különböző vidékein össze­gyűjtött 273 dalt fog tartalmazni ebből 20 Tito elnök forradalmi te­vékenységéről és egyéniségéről szól. Ezek alkotják a gyűjtemény fő részét, s kifejezik a macedón nép Tito marsall iránti határtalan sze­­retetét és megbecsülését, a mace­dón nép hűségét elnökünk hatal­mas forradalmi műve iránt. Tito elvtársai forradalmi harcában a zseniális hadvezérnek, pártvezető­nek és a nép legendás vezetőjének a dicsőség övezi. Műve, edzett forradalmár és harcos egyénisége arra ihlették a nép költőit, hogy meleg hangú, erőteljes dalokat énekeljenek Titóról. Ezek a dalok Titót a nép vezéreként, katonai parancsnokként, hősként és em­berként elvtársként mtatják be. A macedón népnek a nemzeti és társadalmi felszabadulásért folytatott forradalmi harca szét­választhata­tlanul összeforrott Tito elvtárs életútjával és művével. Ez­ért a macedón nép Titóról énekel­ve a szabadságért folytatott saját nehéz harcáról és Tito által irá­nyított boldogabb jövőjéről is da­lolt. A Tito nevéhez, személyiségé­hez és művéhez fűződő macedón népdalok az éneklés füzével és a macedón népnek a legendás vezér iránti leplezetlen szeretetével ra­gadják magukkal a hallgatót. Nagyszámú dal a Tito által veze­tett Jugoszlávia nemzeteinek és nemzetiségeinek együvé tartozá­sát és harcát fejezi ki. (Tanjug) Az Aranypálma nyertesei A 33. cannes-i filmfesztivál nagydíját, az Aranypálmát Akira Kurosawa és Bob Fosse Ez a jazz (All that jazz) című művének ítél­te oda a nemzetközi bíráló bizott­ság. Alain Resnais Amerikai nagy­bátyám című művét pedig speciá­lis díjjal tüntette ki. Az OECD küldöttsége Újvidéken Dr. Milenko Nikolic, a Tarto­mányi Végrehajtó­ Tanács tagja tartományi oktatás-, tudomány- és művelődésügyi titkár tegnap fogadta a Gazdasági Együttműkö­dési és Fejlesztési Szervezet kül­döttségét dr. Kenneth Norman Johnsszal az élén. A több napja hazánkban tartózkodó vendégek Jugoszlávia okatási politikáját ta­nulmányozzák. A tegnapi beszél­getésen részt vettek az Újvidéki Egyetem, a tartományi önigazga­tási érdekközösségek és más okta­tási intézmények képviselői. Dr Niskolic ismertette oktatási rend­szerünket, az iskolareform és a többnyelvű tanítás eredményeit Az OECD-küldöttség két nap alatt ellátogat a Tartományi Tankönyv­kiadó Intézetbe, a Radivoj Cir­­panov munkásegyetemre, a Sveto­­zar Markovic Toza Általános Is­kolába, a karlócai Branko Radi­­jevic Egységes középiskolába, társadalmi tevékenységek oktatási központjába, a temerini Kókai Imre iskolába és a cerevici táj­múzeumba. Általános iskolások találkozója A Testvériség-Egység nevet vi­selő általános iskolák pionírjai ta­lálkoztak május 22-én Dr­varon. Az ország minden tájáról összese­­reglett kisdiákok a városban fel­keresték azokat a helyeket, ame­lyeken a Népfelszabadító háború alatt Tito elvtárs tartózkodott, megemlékeztek a fegyveres forra­dalomban részt vett pionírokról, és szavukat adták: mint a szemük fényét, őrizni fogják a testvérisé­get és egységet. (Tanjug) Nemzeti egyenjogúság és egység Az általános oktatás nyilvános vitán levő tanterveinek néhány vonatkozásáról Az óvodák, az általános iskolák és az egységes középiskolák nyil­vános vitán levő tanterveivel kap­csolatos megjegyzéseikről számol­tak be tegnap Újvidéken a kül­döttek a Szocialista Szövetség Tartományi Választmánya nem­zeti egyenjogúságügyi szakosztá­lyának értekezletén. Az ülés napi­rendjén tulajdonképpen a nem­zeti egyenjogúságnak és az egy­ségnek a tantervekben való kife­jeződése szerepel. A vitaindító be­számolóból megtudtuk, hogy a nemzeti egyenjogúság és az egy­ség mindenekelőtt az úgynevezett humán tantárgyakban prezentáló­­dik, a természettudományi tantár­gyak esetében viszont ezek a tar­talmak közvetve — a tudományos világnézeten keresztül — jutnak kifejezésre. Az anyanyelv, a történelem és a művészet keretében a tegnapi értékelés szerint, a nemzeti egy­en­­jogúság és­ az egység megfelelő dimenziókat kap. Amire a küldöt­tek figyelmeztettek az, hogy a szerbhorvát, magyar, szlovák, ro­mán és ruszin nyelv és irodalom tantervébe nincs betekintésük azoknak, akik megítélhetnék, hogy például a magyar irodalom tanter­vében megfelelő minőségben van­nak-e a jugoszláviai irodalmak. A fő gond azonban, hogy a nemzeti­ségek irodalma olyan írók és köl­tők művei által legyen jelen — akár egyik, akár másik tanterv­ben, akik jelentőségüknél fogva valóban megérdemlik. A történelem oktatásával kap­csolatban elhangzott, hogy a prob­léma nem a nemzeti egyenjogúság, illetve az egység tartalmi vonat­kozásai körül van, hanem abban, hogy az új tanterv Jugoszlávia nemzeteinek és nemzetiségeinek történelmét az általános iskolában 1918-cal lezárja. Azok tehát, akik nem folytatják tanulmányaikat, az iskoláztatás keretében lényegében sohasem ismerkedhetnek meg ha­zánk újabb kori történelmével. A kérdésen az sem igen változtat, hogy az általános iskola befejezé­se után a diákoknak mintegy 98 százaléka tovább tanul az egysé­ges középiskolában, melynek tan­terve ezt a korszakot részleteiben is alaposan feldolgozza. Eseménnyé váltak a körzeti szemlék is Vasárnap kezdődik a XXIII. Májusi Játékok — Alkalomhoz illő, méltóságteljes megnyitó A hat körzetben összesen 47 gyermekelőadást mutattak be a XXIII. Májusi Játékok előzetes rendezvénye keretében, és igen örvendetes az a tény, hogy vala­mennyi körzetben — a kiváló hoz­záállásnak, a nagyszerű szervezés­nek köszönhetően — ezek a szem­lék is eseménnyé váltak. Az érté­kelő bizottság jelentése szerint az előad­ások színvonala kielégítő volt. Néhány kimagasló teljesít­mény is akadt, bár a becsei döntő­re eljutott színdarabok színvonala jóval kiegyensúlyozottabb, mint a korábbi években volt. Örvendetes jelenség, hogy a kis, eldugott fa­lusi iskolákban színvonalas elő­adások születtek. A nemzetiségi nyelvű előadások száma azonban tovább csökken. Ruszin nyelvű előadás már huzamosabb ideje nem szerepelt a körzeti szemlén, összesen hét magyar, két román és egy szlovák nyelvű előadást láthatott a válogató bizottság. A körzeti szemlék szervezési tapasz­talatai azt mutatják, hogy mivel április vége és május eleje igen zsúfolt — rendre ilyenkor tartják a különböző versenyeket —, a körzeti szemléket ezután március folyamán kellene megtartani. A Májusi Játékok Bizottságának mi­nap megtartott összegező értekez­lete után összeállították a XXIII. rendezvény műsorát. A gyermekszínjátszók idei nagy seregszemléjét május 25-én (vasár­nap), délután 5 órakor a Felsza­badulás téren az alkalomhoz illő műsor keretében nyitják meg. Es­te 8 órakor a Művelődési Ház előcsarnokában megnyitják a szín­ház világát ábrázoló gyermekrajz­­kiállítást. Ugyanitt rendezik meg a Tito Becsén és a becsesekkel című kiállítást is. Este negyed hét­kor Miroslav Antic és Deák Fe­renc májusi köszöntője hangzik el, majd az Újvidéki Szerb Nem­zeti Színház együttese bemutatja Rudolf Bruči Mindannyian egy párt vagyunk című oratóriumát. Május 26-án, délelőtt 9 órakor, az indjijai Petar Kočić Általános Iskola színjátszói Ana Vuskajlovic rendezésében a Ni k­riv,­ni dužan (Ártatlan) című színművét mutat­ják be. 11 órakor a maradéki Branko Rađičević Általános Isko­la színjátszói Jelena Tosic rende­zésében Grigor Vitéz: Plava boja snega, című színművét adják elő. Délután 4 órakor, a Sremska Mit­­rovica-i Jovan Jovanovic Zinaj Általános Iskola tanulói Nedeljko Terzia Odaadom a császárt egy fagylaltért című színművét mutat­ják be a szerző rendezésében. Este 7 órakor kísérőrendezvényként tar­tományunk ,költő, Titóról írt ver­seiket mondják el. Május 27-én, délelőtt 9 órakor a kulai Isa Bajic Általános Iskola színjátszói Dobrica Eric ötemele­tes torta című színjátékot adják elő Milena Beronja rendezésében, 11 órakor az uzd­in­i Moša Pija de iskola tanulói, ro­mán nyelven, a Mama című színművet, délután négy órakor pedig a pancsovai Pionírotthon színjátszói Franje Stefanovic: Sumska kraljica (Erdei királynő) című színművét mutat­ják be, Stojan T. Ristic rendezé­sében. Este 8 órakor , kísérőren­dezvényként a pancsovai ifjúsági színház Pero Zubac: Elvtársunk, Tito című összeállítását adja elő. Május 28-án, délelőtt 9 órakor, a verbászi Művelődési Otthon gyermekszínjátszói Miroslav Antié Szőke hajtincs című összeállítását mutatják be Radomir Lec rende­zésében. 11 órakor a zentai Thur­­ió Lajos Művelődési-Oktatási Köz­pont színjátszói, Fazekas Mihály é­­ Debreceni Tibor, Ludas Matyi cí­mű színművét adják elő Molnár- Csikós Etelka rendezésében. Dél­után 4 órakor a Velike Livade-i­­ Branko Radičević Általános Isko­la színjátszói Mirjana Stefanovic: Cecilija című szín­játékát mutatják­­ be Prvoslav Adamov rendezésé­ben. Május 29-én, délelőtt 9 órakor, az újvidéki Jovan Popovic Általá­­­­nos Iskola Mihajlo Vasiljevic Sve se zbiva, što mašta sniva című színpadi összeállítását mutatják­­ be. 11 órakor a kovačicai általános­­­­skolások szlovák nyelven Elena­­ Cepceková Varázslátcső című szín­­i művét mutatják be Ján Sifel ren­dezésében. 12 órakor az Avala mo­ziban az újvidéki Neoplanta nép- s felszabadító háborúval foglalkozó rövidfilmjeit láthatják a gyerekek. Délután 4 órakor a csantavéri Néphősök Általános Iskola színját­szói Gogolyák Magdolna Papírsár­kány című színművét mutatják be a szerző rendezésében.­­ Május 30-án 9 órakor, a Karló­cai Október 23. Átalános Iskola színjátszói Rade Pavelkić Klikera­­ši színművét mutatják be Sofija­­ Lázló rendezésében. 11 órakor a­­ kispiaci Október 10. Általános Is­kola színjátszói Falusi Júlia és Szabó Margit Coca-amica című szín­művét adják elő Szabó Margit rendezésében. Délután 4 órakor, a zombori Abram Mrazovic színjáté­­ szói B. Trifunovic Carska se po­ I riče című szín­játékát mutatják be Mirjana Dacic rendezésében. Este 7 órakor a zadari Vegyeskórus és a Becsei Kamarakórus tart együt­tes hangversenyt. Május 31-én délelőtt a bábcso­portok mutatkoznak be. Az udvar­­nokiak Nehrer Lajos rendezésében a Csevegő kiskacsa című bábjáté­­­­kot mutatják be délelőtt 9 órakor, 10 órakor pedig a kikindai amatőr­színház bábosai Jovan Caran­­ren­dezésében a Pinocchio című báb­játékkal vendégszerepelnek. 11 órakor a köztársasági versmondó verseny legjobbosai mutatkoznak be. Délután 2 órakor, a város főterén Rajzok az aszfalton címmel rajz­versenyt szerveznek. Délután 4 órakor a Májusi Játékok bizottsá­ga tart ünnepi ülést. Este 7 órakor a színházteremben kiosztják a dí­jakat és az elismerő okleveleket,­­ majd a jelenlevőknek alkalmuk lesz megtekinteni a XXIII. Máju­si Játékokon legjobbnak nyilvání­tott előadást. Külön műsor keretében május 25-én 9 órakor megrendezik az óvodás­ színjátszóik szemléjét is. Május 27-én, délelőtt 10 órakor Bácsföldváron a pancsovai Fiata­lok Színpada bemutatja Miloš Ni­kolic Buvarište című színművét Stojan T. Ristic rendezésében. 12 órakor, Radičevićen a pancsovaiak az Elvtársunk, Tito című összeál­lítást adják elő. I­ gy. Egy jelenet a Májusi Játékok korábbi rendezvényeiről

Next