Magyar Szó, 1980. május (37. évfolyam, 133-148. szám)

1980-05-24 / 141. szám

12 8 лј^% fug MV# W w : . ........................................................ . I Az Újvidéki Vajdasági Bank — Általáno­s Bank tudatja betéteseivel, valamint az érde­keltekkel, hogy tatarozás miatt Újvidéken, a Szabadság tér 7. szám alatt levő kirendeltsége május 26-ától nem fogad ügyfeleket. Ez alatt az idő alatt a dinárbetétekkel, devizabetétekkel, folyószámlákkal és zsíró­számlákkal kapcsolatos ügykezelést a Tito mar­sail sugárút 14. szám alatt levő kirendeltség­ben végzik. A polgárok hitelügyleteit május 28-ától a Makszim Gorkij utca 2. szám alatt levő kép­viseletben intézik minden munkanapon 7-től 19 óráig, a hónap első szombatján is reggel 7- től délután 1 óráig. M A Vajdaság Szocilaista Autonóm Tartomány Tito Ösztöndíjalapjának Végrehajtó Bizottsá­ga a Tito-ösztöndíj pályázatának kiírási mód­járól szóló határozat 1. és 2. pontja alapján, valamint az ösztöndíjasok megválasztása kri­tériumaival kapcsolatos határozat 13. szaka­sza érelmében a Tito Ösztöndíjalap közgyűlé­sének végrehajtó bizottsága PÁLYÁZATOT HIRDET a dolgozók, földművesek, és önálló foglalkozásúak gyermekeinek ösztön­díjazására az 1980—81. tanévben. I. SZÁMÍTÁSBA JÖHETNEK 1. azok a gyermekek, akik az ország területén rendes hallgatóként végzik tanulmányaikat hivatásirányú középiskolai, főiskolai vagy egyetemi fokon; 2. azok a gyermekek, akik tanulmányaik folya­mán az utolsó négy tanévben (az egységes nevelési és oktatási iskolákban, illetve a hi­vatásirányú középiskolákban, főiskolákban, vagy egyetemeken) kitűnő tanulmányi ered­ményt értek el, vagyis tanulmányi eredmé­nyük átlaga 4,51, illetve 8,51; 3. azok a gyermekek, akik korosztályuknak meg­felelő évfolyamon tanulnak; 4. azok a gyermekek, akik részt vettek önkén­tes ifjúsági akción; 5. azok a gyermekek, akik a tartományi SZISZ keretében és más társadalmi-politikai szerve­zetekben, valamint az ifjúságot egybefogó tár­sadalmi szervezetekben részt vettek külön­féle akciók és feladatok elvégzésében és akik­­ nek szülei aktívan vesznek részt a szocia­lista önigazgatású társadalom építésének fo­lyamatában (ezt a társadalmi-politikai szerve­zetek véleményezésével kell igazolni); 6. azok a gyermekek, akiknél a családtagonkén­ti havi jövedelem nem haladja meg a 2000 di­nárt; 7. azok a gyermekek, akiknek szüleikkel együtt nincs több mint 25 ár (2500 négyzetméter) megművelhető földterületük; 8. földművesszülők gyermekei esetében azok, akiknél a családtagonkénti kataszteri évi jö­vedelem nem haladja meg a 3500 dinárt; 9. azok a gyermekek, akik és akiknek szülei, az­az gyámjai ellen nem folyik bűnvádi eljárás. II. A PÁLYÁZÁS MÓDJA A kérvényt okmánybélyeg nélkül a szükséges okmányokkal a szülők, illetve gyám illetőségi helyén, a Tito Ösztöndíjalap községi tanácsá­nak kell benyújtani; a pályázati nyomtatvány a tanácsnál szerezhető be. 11. A KÉRVÉNYHEZ AZ ALÁBBIAKAT KELL MELLÉKELNI: 1. Önéletrajzot, valamint a szülők, illetve a gyám önéletrajzát; 2. az előző négy tanévről szóló bizonyítvány másolatát, vagy az iskola, azaz egyetem által kiadott hivatalos igazolást; 3. hitelesített születési anyakönyvi kivonatot; 4. a pályázó akivitásáról szóló, a SZISZ helyi választmánya által kiadott véleményezést, ha tagja a KSZ-nek, abban az esetben a községi KSZ-szervezet által kiadott véleményezést is; 5. kataszteri vagyoni bizonylatot a pályázóra, szüleire, illetve gyámjára vonatkozólag; 6. a szülők, illetve a gyám társadalmi-politikai aktivitásáról szóló írásos véleményezést, ame­lyet az illetékes tmász, dolgozói közösség, tár­­sastermelési alapszervezet, földműveszövetke­­zet, helyi közösség illetve azon szervezet állít ki, amelyben munkaviszonyban vannak; ha a szülő, illetve gyám nyugdíjas, a véleménye­zést a DNSZSZ, a KSZ helyi szervezete, vagy a Harcos Szövetség helyi szervezete állítja ki; 7. a szülők, illetve a gyám tavalyi személyi jö­vedelméről szóló igazolást; 8. a kataszteri jövedelemről szóló igazolást a múlt évre vonatkozólag; 9. közös háztartásról szóló, a községi tanács által kiadott igazolást. A társultmunka-alapszervezet (amelyben a tanulmányok befejezése után a jelölt mun­kaviszonyba lép), az ösztöndíjazó és az ösztön­díjat élvező közötti kölcsönös jogokat és kö­telezettségeket szerződés szabályozza. A pályázat május 25-étől június 15-éig érvé­nyes. A kérvény és a Tito Ösztöndíjalap községi tanácsa által aláírt szerződés benyújtási ha­tárideje június 15-e. A kérvényekkel kapcsolatos határozatról a jelölteket október 15-éig értesítik. A jogokról és kötelezettségekről szóló bővebb felvilágosítás a Tito Ösztöndíjalap köze­gi ta­nácsainál kapható, 652/1. MAGYAR SZÓ 1980. május 24., szombat

Next