Magyar Szó, 1980. május (37. évfolyam, 133-148. szám)

1980-05-24 / 141. szám

1980. május 24., szomba! Eidőlő negyedévi gazdálkodási eredmények A tavalyi január-márciusi időszakhoz viszonyítva 20 százalékkal nagyobb az összbevétel Az idei negyedévi gazdálkodási eredmények minden tekintet­ben felülmúlják a tavalyi megfelelő időszakban elérteket, s jól­lehet ez biztató, még nem kell korai következtetéseket levonni belőle a gazdaság idei alakulását illetően. Nem készült még upanis elemzés arról, hogy a társultmunka-szervezetek mely költségeket tervezték be az első negyedévre illetve későbbre. Ha­tározottabb jóslatokba legfeljebb az első félév végén lehet bo­csátkozni. Mindenesetre a tavalyi első negyedévhez képest elért összbevétel és jövedelem növekedés biztató jelenség. Elmondta továbbá, hogy községi szinten az összbevétel 8 764 000 OOO dinár volt, 28 százalékkal több mint a tavalyi első negyedévben míg a jövedelem 30, a tiszta jöve­delem ped­ig 25 százalékkal volt nagyobb. A személyi fogyasztásra 1 152 000 000 dinár lett elkülönítve a tiszta jövedelemből, összege 19 százalékkal nagyobb mint a tava­lyi első negyedévi. Alakulása a fentebb említettekhez viszonyítva azért kedvezőtlenebb, mert az év első három honlapjában a gazda­sági szél­áb­dítási intézkedések ke­rete vissza volt tartva a személyi jövedelmek növelése, mint ismere­tes a kifizetés legfeljebb a tavaly novemberi szinten történhetett. Az Alapos személyi jövedelem 5791 dinár vol, 13 százalékkal maga­sabb mint a tavalyi megfelelő idő­szakban. A közfogyasztás céljaira a köz­ség gazdasága ideiglenes elosztás alapján 74 millió dinárt különített le, egy híján 50 százalékkal töb­bet mint a tavalyi negyedévben. Hasonló arányban, 47 százalékkal­ több eszközt fordított a társult munka a termelés anyagi alapja-A fentieket Matija Kujundžić, a Társadalmi Könyvviteli Szolgá­lat szabadkai kirendeltség­ének elemzési előadója közölte, amiket az első háromhavi gazdálkodási eredmények felől érdeklődtünk. nak bővítésére, összesen 282 mil­lió dinárt! A felsoroltakat a gazdaság a fog­­la­lk­oztetettek számának 2 száza­lékos növelésé­vel érte el. Az év első három hónapjában átlag 43 157 személy volt munkaviszony­ban a községben. Községi szinten a negyedévi veszteség­ek 66 millió dinárt tesz­nek ki, fele annyit mint a tavalyi megfel­ő időszakiban. Majdnem fele a Vasúti Szállító Vállalatban keletkezett, de a számítások sze­rint azt az első félévben fedezik. Az első negyedévben ugyanis rend­szerint kevesebb szolgáltatást igén­­nyel­nek a vasúttól, másrészt utóbb­ megkapta a kért áremelést, s nem­­ fog ráfizetéssel dolgozni. A köz­ség gyáriparában az első negyed­évben mindössze 12 milliós vesz­teséget mutattak ki. V. I. Macedón h­egedűművésznő hangversenye Szabadkán A művelődési otthon és a Ze­nekedvelő Ifjúság szabadkai szer­vezete meghívására kedden, má­jus 27-én Szabadkán vendégsze­repel Ratka Dimitrova szkopjed hegedűművésznő. A legjobb hazai hegedűsök kö­zé sorolt művésznő hazai tanul­mányai után a moszkvai P. I. Csajkovszkij Koznervatóriumon tökéletesítette játékát, Jurij Jan­­kelevicsnél, a világ egyik leg­jobb hegedűpedagógusánál. Szabadkai hangversenyének mű­során J. S. Bach, F. Schubert, J. Brahms, St. Stojkov és Bartók B. művei szerepelnek. A hangverseny kedden este fél nyolckor kezdődik, a Zeneiskola hangversenytermében. Hatvanmilliós kivitelt tervez a kerékpárgyár Bevételének mintegy 20 százaléka az exportból ered A Partizán Kerékpárgyár az utóbbi időben jelentősen növelte kivitelét. Termékei, a­ kerékpár,és az alkatrészek iránti kereste, any­­nyira megnövekedett, hogy az idei évre 60 milliós exportot tervezett Az első negyedévben elért ered­ményei arra utalnak, hogy az ez­­irányú elképzelések reálisak, hi­szen 45 százalékkal nagyobb volt kivitelük mint a tavalyi év meg­felelő időszakában. Jelenleg az NSZIC-ba, Svédor­szágba, Lengyelországba és Irán­ba exportál a Partizán, de hama­rosan a franciaországi és a dániai piacra is szállít termékeiből. Len­gyelországi vállalattal ötéves mű­szaki-termelési szerződéses kapcso­lata van, melynek értelmében árut áruval fizetnek egymásnak. A szerződés 1981-ben jár le, de a je­lek szerint közmegelégedésre meg fogják hosszabbítani. Egyébként a szabadkai kerék­­párgyár a konvertibilis piacra szállít, s tekintettel arra, hogy a kerékpár használata iránt újra növekszik az érdeklődés, továbbá, hogy a külpiacon elégedettek a Partizán gyártmányainak minősé­gével, a gyár kivitele jelentős mértékben hozzájárul gazdálkodá­si eredményeinek javításához és helyzetének megszilárdításához, összbevételének mintegy 20 szá­zaléka a kivitelből ered. Érdemes megemlíteni, hogy be­hozatala jelentős mértékben ki­sebb, az, összbevétel értékének mintegy­ 40 százalékát teszi ki. Pumpát és olyan alkatrészeket importál amelyeket nem gyárta­nak hazánkban. Még sohasem me­rítette ki devizavásárlási lehető­ségét. V. I. SZABADKÁN FILM JADRAN: Sátánivadék, amerikai (16. 18, 20) LIFKA: Veszélyes átjáró, angol (16. 18, 20) , ZVEZDA: Fiatalok és szabadok amerikai (15.30, 17.30, 20) MUNKÁS: Kígyófészek, olasz. (15.30, 17.30, 19.30, 21.15) TARLAT Miroslav ANDJELKOVIC niši festőművész kiállítása a Képző­­művészeti Találkozó Szalonjában MÚZEUM A néprajzi, régészeti, történel­mi, kultúrtörténeti részleg és a képtár anyagának állandó kiállí­tása, nyitva 8—13 óráig. ÜGYELETES ORVOS: a Petőfi Sándor utcai mentőállomáson, este 8-tól reggel 6 óráig. GYÓGYSZERTÁR: a városháza épületében. MAGYAR SZÓ TÁNCTANFOLYAM Tevékenyek a Lányi Ernő Művelődési Egyesület fiataljai A szabadkai­­marosok Lányi Er­nő nevét viselő művelődési egye­sületében tevékenykedő fiatalok kezdeményező kedve érdekes vál­lalkozást hívott életre. Közös ösz-ö­szefogással, a kínálkozó adottsá­gok kihasználásával, tánctanfo­lyamot szerveznek a klasszikus táncok tanulása céljából. A tanfo­lyamot hat hetesre tervezik és ennek során összesen tíz külön­böző táncot tanulnak meg a tan­folyam részvevői. A tanfolyamon, amely május 29-én kezdődik az if­­f­­úsági alosztály szervezésében, s minden érvényes tagsági igazol-­­ vánnyal rendelkező fiatal részt vehet. A tanfolyamra szombattól kezdő­­ ve az egyesület Petőfi Sándor ut- t­ca 8. szám alatti helyiségeiben le-­e­het jelentkezni 19—21 óra között,­­ amikoris a tanfolyammal kapcso­latos egyéb tudnivalókat is ismer­tetik az érdekeltekkel. Az egyesület munkája irán ér­deklődő új tagok jelentkezését is szívesen fogadja a rendezőség és a vezetőség. V. L. E. A hűvös időjárás és a turizmus Milyen tényezők korlátozzák a vendéglátóipar jövedelmét? — Miután a vendéglátóipar te­vékenysége is idényjellegű, indo-­­­költ volt a feltételezés, hogy a­­ múlt év első negyedéhez hasonló­­­­an az idei — január—márciusi­­ időszakban is veszteséges lesz a munkaszervezetünk gazdálkodása – mondotta Radovan PEJIC, a Pa­­lics Vendéglátóipari Vállalat igaz­gatója. Hogy ez mégsem követke­zett be, annak tulajdonítható, hogy jóelőre elkészítettük munka­­szervezetünk gazdasági szilárdítá­­si tervét, s a takarékoskodástól az alaposabb munkaszervezésig minden egyes tételét következete­sen alkalmaztuk. Így mindhárom társult munka alapszervezetünk jó eredménnyel zárta az első negye­det, s egészében véve 12 százalék-­­­kal nagyobb összjövedelmet való­sított meg, mint egy évvel ko­rábban. Ugyanakkor a különféle kiadások csak 9 százalékkal növe­kedtek, viszont a jövedelem 15­­ százalékkal nagyobb. — Tehát elégedettek lehetünk­­ az első negyed eredményeivel. Az egyik korlátozó tényező a hűvös, esős időjárásból ered. — A ko­rábbi években már áprilisban megkezdődött az idény, naponta néhányezer vendég látogatta pali­­csi létesítményeinket, az idén vi­szont igen gyér­­a látogatottság , nemcsak a helybeliek, hanem a vidékiek és külföldiek is a napsü­téses időszakra várnak, hogy ér­telmét találják a kirándulásnak, vagy a tóparti sétának. Egyszóval az idén május közepén olyan a közkedvelt fürdőhely forgalma, mint más években március végén, vagy április elején. Az adott hely­zetben mást se tehetünk, mint hogy reméljük, majd csak jobbra fordul az időjárás.­­ A másik korlátozó tényezőt az a körülmény képezi, hogy a február eleje óta érvényben levő községi előírás értelmében csak 6 és 22 óra között tarthatnak nyitva vendéglőink. Bármennyire is he­­­­lyeseljük az intézkedés lényegét,­­ amely a szeszesital fogyasztásá-­­ nak csökkentésére irányul, kény­telenek vagyunk megállapítani, hogy a nyitvatartási idő korláto­zása óta jelentősen csökkent a forgalmunk, illetve a bevétel. An­nál inkább, mert nemcsak a sze­szes italok fogyasztóit, hanem azoknak a vendégeknek a számát is korlátozza a rendelet, akik ká­vét, üdítő italt rendeltek reggel 6 óra előtt, vagy este tíz után és szórakozás céljából keresték fel vendéglőinket. Radovan Pejić igazgató végül azt is elmondta, hogy a szállodai férőhelyek hiánya és a meglevők állapota is mindinkább kedvezőt­lenül befolyásolja a vendéglátó­­ipar helyzetét és lehetetlenné teszi­­ a minőségi ellátás biztosítását, az­­ idegenforgalom fejlesztését. A SZISZ KEZDEMÉNYEZÉSE ÚJSÁG A FIATALOKNAK A SADA szerbhorvát nyelvű és a JELEN magyar nyelvű ifjú­sági lapokat 1970-ben jelentette meg elős­zör a SZISZ községi vá­­lasztémája. Akkor azzal a céllal, hogy pontos és rendszeres tájékoz­tatással, az ifjúsági akciók figye­lemmel kísérésével, elbírálásával, az időszerű társadalmi és politi­kai témák, jelenségek megvilágítá­sával, hozzájáruljon a fiatalok te­vékenységének eredményes kibon­takoztatásához világnézetük és tu­datuk formálásához, nem utolsó­sorban pedig tájékozottságuk nö­veléséhez is. A LADA és JELEN ezután ki­­sebb-nagyobb megszakításokkal 1976-ig került olvasói elé, többnyi­re havonként mindaddig míg anya­gi eszközök hiányában végül is megszűnt létezni. A SZISZ köz­ségi választmánya most ismét napirendre tűzte a két lap újbóli beindításának kérdését. Szabadkán és a környékbeli településeken, a község lakosságához viszonyítva nagyszámú fiatal él és dolgozik. Minden helyi közösségben és szin­te minden munkaszervezetben működik az ifjúsági alapszervezet. Ez a tény, valamint a fiatalok szerteágazó akciói, elsősorban pe­dig az önigazgatás kibontakoztatá­sa, megkövetelik a sokoldalú tá­jékoztatást. A JELEN és LADA érdemei azonban — mint a korábbi gya­korlat is igazolta — nem csak abban volt, hogy tájékoztatta ol­vasóit. Hivatásos újságírókat nem alkalmazott, de annál nagyobb lét­számban munkatársakat az ifjú­sági alapszervezetekből, iskolák­ból, egyetemekről, akik közül so­kan itt kötelezték el magukat végérvényesen a társadalmi mun­ka, a cselekvés és helytállás mel­lett. A lap most is hasonló elkép­zelésekkel indul, mégpedig az idén októberben, ha a SZISZ elnök­sége soron következő, május 26-i ülésén elfogadta a művelődési és tájékoztatási bizottság javaslatát. Alapítója tehát a SZISZ községi választmánya, kiadója pedig az If­júsági és Pionír Otthon lesz. H. F. VASÁRNAP Ifjúságnapi autóverseny A szabadkai Auto-motoros egye­sület az idén is megszervezi a már hagyományos szabadkai auto­­rallyet. Az Ifjúság Napja alkalmá­ból rendezett verseny eredmé­nyeit beszámítják a tartományi gépkocsibajnokság eredményei kö­zé. A vajdasági auto-motoros klu­bok tagjai reggel kilenc órakor indulnak a Szabadság térről és Nagyfényen. Csantavéren, Tornyo­son, Felsőhegyen, Kanizsán és Horgoson keresztül ismét Szabad­kára érkeznek a célba. Az ezt követő ügyességi verseny a Sza­badság téren déltől egy óráig tart. A versenyeredmények kihir­detése délután két órakor, a sza­badkai Auto-motoros egyesület helyiségeiben lesz, a Papp Pál utcában. A DINAMOTRANSBAN kitüntették a legjobb gépkocsivezetőket A Dinamotrans Szállító Vállalat For­galmi társ­ultm­unka alapszer­vezetében tegnap bensőséges ünnepséget tar­tottak, amelyen harm­int­ h­árom dol­­goz­ónak átadták az emlékpla­ketteket és a karóráikat. Ezek a sofőrök ugyanis TAM-Deutz típusú tehergépkocsijukon 200—300 ezer kilo­métert tettek meg baleset és nagyobb műszaki hiba nélkül. A kitüntetett gépkocsivezetőket és a vendégeket Nikola Rákic, a tmaez igazgatója üdvözölte. Ezt követően Vitéz Károly a Községi Szakszervezeti Tanács elnökségének tagja köszöntöt­te a dolgozókat é,s hangsúlyozta, hogy az idén, amikor kifejezett erőfeszíté­seket teszünk a gazdaság megszilárdí­tásáért, hatványozottabb jelentősége van a kivá­ló mu­n­k­a­ere­dmé­nyeknek. A gépkocsivezetőknek M.L­orad Savin, a TAM gyár újvidéki kirendel­tséé­gének igazgatója adta át a jutalmakat. K. F. _____ Az összetett gazdasági körülmé­nyek ellenére az év első negyedé­ben, kedvező eredményeket mu­tatott fel a körzet textilipara. Eb­ben az időszakban a munkaszer­vezeteknek a nyersanyag beszer­zése és a termelés gazdaságosab­bá tétele jelentette a legnagyobb gondot. Különösen sok nehézség­be ütközött a különféle behozata­li újratermelési nyersanyag be­szerzése, mert az állandó áremel­kedések miatt a munkaszerveze­teknek a tervezettnél több devi­zát kellett biztosítani. Ugyanak­kor a hazai nyersanyagtermelők sem tudttak teljes mértékben ele­get­­tenni a textilipar szükségle­teinek. Mindezek ellenére, a Körzeti Gazdaságii Kamara adatai szerint a textilipari dolgozói közösségek kielégítő eredménnyel gazdálkod­tak: a termelésük hat százalék­kal nagyobb mint tavaly ugyan­ebben az időszakban, az áruérté­kesítés pedig nem egészen 2 szá­zalékkal növekedett. A szabadkai munkaszervezetek közül a Márci­us 8. Harisnyagyár volt a legered­ményesebb. Három hónap alatt 6,2 millió pár harisnyát állított elő, mintegy 6 százalékkal többet mint egy évvel korábban. Nagy súlyt fektet­tek az értékesítés nö­velésére is, amely egy év leforgá­sa alatt 14 százalékkal javult. A többi szabadkai textilipari munkaszervezet gazdálkodása a tavalyihoz viszonyítva csak jelen­téktelen mértékben javu­lt. A sú­lyosbodó gazdálkodási körülmé­nyek következményeit, a negyed­­évi eredmények nem tükrözik reá­lisan, mert a munkaszervezetek többsége még a tavaly beszerzett olcsóbb nyersanyagot dolgozta fel. A félévi eredmények tárgyilago­­sabb képet adnak majd a körzet textiliparának alakulásáról. Annyi azonban má­r most is megállapít­ható, hogy a legtöbb munkaszer­vezet a felhalmozóképességét csak a személyi jövedelem kárára tud­ja a korábbi szinten megtartani. gr­­g- SZABADKA Lepi a harisnyagyár Negyedévi gazdálkodás a körzet textiliparában Vendégre váltva — A palicsi Halászcsárda az idén ételkülönlegességekkel igyekszik az idelátogatók kedvébe járni. (Kiss Ágnes felv.)

Next