Magyar Szó, 1990. június (47. évfolyam, 148-162. szám)

1990-06-14 / 161. szám

16TEGNAPI MÁSODIK KIADÁSUNKBÓL MAGYAR SlÖ 1990. június 14., csütörtök A polgároké az utolsó szó Zomborban fenntartásokkal, de támogatják az új baloldali párt megalakítását Egyes felszólalók elégedetlenségüket fejezték ki a Szocialista Szövetség zombori községi választmánya elnök­ségének ülésén a Szerb KSZ KB és a Szocialista Szövetség Köztársasági Vá­lasztmánya vezetőinek eljárása miatt, hogy a tagság megkérdezése nélkül kész tények elé állította a tagságot a Szocialista Párt megalakításával kap­csolatban. Abban ugyan senki sem kételkedett, hogy Slobodan Milošević megfelelően elláthatta az új baloldali bárt elnöki tisztségét, ám nem tudni, a nép akaria-e az egyesülést és kér­dés, hogyan fogadja a sebtében elő­terjesztett kezdeményezést. Ilven mun­kamódszerrel félő. hogy nem törté­nik meg a tömegesítés, sőt inkább az ellenkezője következhet be. azaz a rá­termett emberek is elpártolnak. Ez nem mondható demokratikus eljárás­nak, hangzott el többek között az ülé­sen. Többen is kifogásolták, hogy a két köztársasági elnökség gyorsan meghoz­ta döntését. megállapította alakuló kongresszusának is az időpontját és ez természetesen váratlanul érintette a tagságot. Nagyban folyik egyébként községszerte a Szocialista Szövetség programnyilatkozatáról szóló közvita és most újabb változatról is tárgyalni kell a szerveződési formát illetően. Végül is abban állapodtak meg. hogy a módszer nem a legjobb, az események azonban olyan gyorsan kö­vetik egymást hogy szükség volt az ilyen kezdeményezésre, az új balol­dal kialakítására. Ez annál is inkább indokolt, mivel mindkét, társadalmi-po­litikai szervezetnek igen hasonló a programja. hasonló célokért küzd. Szükség van a haladó erők egyesíté­sére. hegy fölvehessek a küzdelmet az ellenzéki pártokkal és győztesen kerüljenek ki a küszöbönálló több­párti választásokból, amire minden esélyük megvan. Az elnökség támogat­ta a Szerb Szocialista Párt megalakí­tását. azzal hogy a társadalmi vita so­rán a polgárok mondják ki a végső szót a két szervezet egyesüléséről. H. A. Felülvizsgálni a búza védőárát Nedeljko Sipovac azt kezde­ményezte. hogy az SZVT vizs­gálja felül a búza védőárát, mert egyrészt nem reális, más­részt pedig nem jelent megfe­lelő alapot az árarányok meg­határozására a többi termény esetében. A megfelelő búzaár alapfeltétel a mezőgazdaság pénzügyi helyzetének rendezésé­re, erre pedig nagv szükség van. ha Európa piacán fel akarjuk venni a versenyt. A hamis állítások ellen Horvát újságírók követelése A Horvát Újságíró-egyesület elnök­sége szigorúbb intézkedéseket szorgal­­maz. a hamis es pontatlan közlése es a személyi méltóság meg­sértése ellen. Az álláspontot az újság­író-egyesület keddi gyűlésén fogadta el, amelyen a tömegtájékoztatás alap­jairól szóló szövetségi törvény terve­zetét vitatták meg. Az újságírók az ülésen állást fog­laltak a szervezet egykor kizárt tag­jaival kapcsolatban is. Hangsúlyoztam, hogy érvénytelennek nyilvánítanak minden politikai okból történő, háború utáni kizárást. Elítélte ezt az eljárást, az Elnökség meggyőződésének adott hangot, hogy az egykor kizárt újság­íróknak keserű tapasztalataik miatt, manapság éppen az újságíró-egyesület­ben a helyük. (Tanjug) Megszüntették az eljárást Horvát és Puhovski ellen A trnjei községi szabálysértési bíró­ság közölte, hogy megszüntették a sza­bálysértési eljárást Branko Horvát és Žarko Puhovski, az UJDI tagjai, va­lamint Slavko Goldstein és Boža Ko­­vačević, a HSZLSZ tagjai ellen, akiket azzal vádoltak, hogy nem bejegyzett egyesület, illetve szervezet nevében léptek fel. A szabálysértési bíró azért hozott ilyen döntést, mert a szabályse = eljárás elindítója elállt a követelésó­tól, és ehhez nyilatkozatukkal hozzá­járultak maguk a vádlottak is. (Tan­jug) A belga király Budapesten Kedden háromnapos hivatalos, bará­ti látogatásra Budapestre érkezett Bau­­douin belga király. Göncz Árpád ide iglenes köztársasági elnök hívta rno Az uralkodót elkísérte Mark Eyskens külügyminiszter. A király vendéglátóján kívül előre­láthatólag véleményt cserél Szabad Gvörggyel, a narlament ideiglenes el­nökével, Antall József miniszterelnök­kel és Paskai László bíborossal. E!ő­­iránvozkíi-- hoev a belga dinlomáerai vezető külön tárgyal Jeszenszky Géza foPü^rniuiszterrel. Elsősorban a két­oldalú kapcsolatokat vitatták meg. s nerp titok, Budapest számít Brüsszel támogatására, hoev minél előbb csat­lakozhasson az Európai Parlamenthez és a Közös Piachoz. (Tanjug) Magyar napilap Szabadkán A VDNSZSZ KV Elnöksé­ge támogatta a kezdemé­nyezést A szabadkai Trend magáncég bead­­vánnval fordult a Szocialista, Szövetség Községi Választmánya Elnökségéhez,1 hogy járuljon hozzá egy szabadkai , magyar nyelvű nanilap beindításához, i Az elképzelés szerint ez az újság ja- j vita na a község lakosságának magvar ! nyelvű tájékoztatásán és űrt töltene ’ be a tömegtáiévoz+atásban. a nvolcol- j dalas namlan tájékoztató jellegű lesz. ! hirdetésekkel és öneltartónak tervezik. 1 A Szabadkai Üjság — ez lesz a címe — független tájékoztatási eszköz, j amelv nem tartozik semmilyen párt j védnöksége alá. A kiadók és a felelős szerkesztők a Trend társtulajdonosai. Kollár Ferenc és P-ozsik János, a fő­­szerkesztő ned!g Garai László lesz. A Szocialista Szövetség elnöksége tá­mogatta a kezdeményezést és erről ér­tesíti a képviselő-testületet, amelyet az új lap tulajdonosai felkérnek, hogy vállalja az alapító, szerepét. V. L A törvénnyel összhangban A Szövetségi Képviselőház illetékes bizottsága a belügyi titkárság tevékenységéről A Szövetségi Belügyi Titkárság a múlt év folyamán a törvénnyel Össz­hangban tevékenykedett. A politikai pluralizmus körülményei között e tit­kárságnak a továbbiakban is biztosí­tania kell az alkotmány és a törvé­nyek tiszteletben tartását és külön gon­dot kell fordítania a nacionalizmus le­küzdésére. Minderről a Titkárságnak rendszeresen tájékoztatnia keli a JSZSZK Képviselőházát — állapították meg a Szövetségi Képviselőház belpo­litikai bizottságának ülésén, a Titkár­ság tavalyi munkájáról szóló jelentés megvitatása kapcsán. A jelentés kiemeli, hogy tavaly az előző évhez képest 9 százalék- "! i" bűncselekményt követtek el, főként a gazdasági bűncselekmények száma nö­vekszik. Országszerte, kivéve Kosovó­­ban csökkent a közbiztonság ellen el­követett bűncselekmények száma, de ugyanakkor növekedett az ellenséges kilengéseké, különösen Horvátország­ban, Crna Gorában és Vajdaságban. A bizottság támogatta a külföldi tu­ristáknak biztosítandó kedvezmények­ről szóló törvénvjavalatot, amely sze­rint, útlevél nélkül, igazolvánnyal is át­léphetik a határt. A küldöttek elé terjesztették a fegy­verviselésről szóló jelentést. Az infor­máció szerint, tavalv az év végén Ju­goszláviában 1 600 000 különféle lőfegy­vert tar^nt+ak nviivén. A polgárok éven+e ISO 0O0 fegyverviselési kérelmet nyúltatok be. Az utóbbi 15 év alatt Jugoszláviában íoo 000 esetben éltek vissza a lőfegyver használatával. Az ?iino,á,5s fezwerviselés és -csempészés WPönösen Kosovóban terjedt el. (Tan­jug) Esély a hatalom meg­szerzésére A VKSZ TB Elnöksége összegezte a párt átalaku­lásának vitáját A szocialista demokrácia iránti el­kötelezettség és a hasonló gondolko­dásiakkal való együttműködés szorgal­mazása hatotta át a VKSZ-nek a de­mokratikus szocializmusért harcoló párttá való átalakulását meghatározó irányelvekről folytatott társadalmi vi­tát. Ennek alapján állítható, hogy a Szerb KSZ és a Szocialista Szövetség szerb köztársasági választmánya el­nökségeinek a két szervezet egyesülésé­re tett javaslata az egység erősítésé­nek kifejezője. A fenti mondatokkal zárta a VKSZ szervezeteiben lezajlott pártvita össze­gezését Jovan Babovié elnökségi tag a VKSZ TB Elnökségének keddi ülésén, amelyen június 18-ára összehívták a tartományi pártbizottságot. A pártbi­zottság ezen az elkövetkező ülésén véglegesíti a párt átalakulásáról szóló dokumentumot, amelynek további sor­sa az egyesülésről szóló javaslat tu­datában egyelőre ismeretien. Annyi azonban bizonyos, hogy alapot kéoez majd a leendő új párt programjához, hiszen a vajdasági párttagok és pár­ton kívüliek számos ötletét és elkép­zelését építették bele. Mint Nedeljko Sipovao a tartományi pártbizottság elnöke mondotta, a ,,van-e önnek jobb ötlete?” jelszónak beillő kérdéssel ez a pártvita is bebizonyította, hogy a teljes nyitottság a legjobb útja a mi­nőse*1 megoldások felkutatásának. A KSZ megreformálása valójában alapot jelent a választási nrosrram kidolgozá­sához. amellyel a VKSZ felöleli a de­mokratikus. szocialista elkötelezettsé­gű embereket és mozgalmakat. A két szervezet radikális egyesülését is az igazolja, hogy ily módon a szocialista erőknek nagyobb lehetőségük lesz a hatalom megszerzésére a választáso­kon. F-oh II. Alekszej pátriárka Gorbacsovnál Történelmi lépés a szovjet allam és az egyház kapcsolataiban Kedden Mihail Gorbacsov történelmi lépést tett a szovjet állam és egyház kapcsolataiban. Fogadta II. Alekszejt, ?“z.kva, fs egesz Oroszoszág pátriár­­í.íyT" ,.'a,kAt c «sztségre Pimen pátri­árka halála után, hat nappal ezelo . választottak meg. II. Alekszej újságíróknak kijelentet­­te, hogy a szovjet államfővel első ta­lálkozóján hasznos és fontos megbe szelest folytatott. Megvitattuk az egyháznak a társa dalomban betöltött szerepét és véle­ményt cseréltünk a hazánkban kibon­takozott folyamatokról, közölte. Hozzá­­fűzte, hogy más vallási szervezetek ve­zetőivel tárgyalni fog, miként segíthe­tik elő a nemzetiségi konfliktusok meg­oldását. Az egyház a Szovjetunióban nagyobb szerepet tölt be, mint korábban, s épí­­tő jellegű en viszonyul a nemzetiségi problémákhoz. Ehhez nagymértékben hozzájárult a peresztrojka, s személye­sen Mihail Gorbacsov, s az utóbbi né­hány évben több ezer templomot, ko­lostort, vallási intézetet és más javat visszaadtak a vallási közösségeknek. Gorbacsov gesztusa kedvező fogad­tatásra talált a szovjet társadalomban, kivéve a szélsőségesen konzervatívo­kat. (Tanjug) Ismét egy észrevétlen berepülés a Szovjetunióba Mathias Rust után, aki 1987 máju­sának végén sportrepülőgépével a moszkvai Vörös-téren landolt, s aki­­a szovjet légelhárítás egyáltalán nem észlelt, most újabb hasonló vállalko­zás történt. Az Izvesztyija híradása sze­rint a hívatlan és egvelőre. ismeret­len látogató nem a Vörös-téren ért föl­det, hanem Grúzia egyik repülőterén a szovjet-török határ közelében. M mielőtt a repülőtér személyzete fel ocsúdott volna, az ismeretlen repülő­gépével újra a levegőbe emelkedett és zavartalanul tovább repült a török ha­tár irányába. A kifutópályán egv cso­magocskát hagyott, amelyben virág és üzenet volt. A levél német nyelven íródott, ezért feltételezik, hogy ism»* német nemzetiségű személvről van szó aki jókívánsásrait küldi Mihail Gorba­­csovnak. sok sikert kíván a peresztroj­kának és kéri. hogy vállalkozását ne minősítsék huligán cselekedetnek. Az Izvesztyija kommentálja a szovjet hon­védelmi minisztérium június 9-én köz­zétett közleményét, s megállamtia, ho a légelhárítás ismét csütörtököt mon­dott. (Tanjug) ^ —■-----.-----­ié Üjvidéki Televízió 15.45 Műsorismertetés 15.50 Híradó, 1. (magyar) 16.00 Művészeti műsor (ism.) 16.30 Olaszország ’90 — magyar nyelvű különműsor 16.45 Bologna: Jugoszlávia—Kolumbia — labdarúgó-mérkőzés, helyszíni közvetítés (magyar nyelvű kommentár) 18.55/19 0C Olaszország ’90 (román) 19.15 Rajzfilm 19.30 Híradó, 2. (magyar) 20.00 Sportműsor 20.48 Róma: Olaszország—USA — labdarúgó-mérkőzés, helyszíni közvetítés (magyar nyelvű kommentár) 13.00 Bari: Kamerun—Románia — labdarúgó-mérkőzés, képfelvétel (magyar nyelvű kommentár) 0.30 Műsorzárás Belgrádi Televízió I. 6.50 Zenés clipek 7.00 Reggeli műsor 8.35 Ferdie — NSZK-beli raj zíiimsorozat 9.00 Nyári műsor Építőkockák — 9.30 Raizfilm — 9.30 Világtörténelem — 10.02 Lét­­fenntartás — 10.23 Rajzfilm — 10.31 Stefan Laz.arević ideje, 1. rész 11.00 Hírek 11.05 Nyári műsor az újvidéki stúdióból Különtudósítónktól: Belgrad 12.35 Nyári műsor a zágrábi stúdióból He Man és a világűr urai. ame­rikai raizfiisorozat M^rn.) —.13.00 Német nyelv — 13.35 Arséne Lu­pin visszatérése, francia filmso­rozat (ism.) 14.30 Rajzfilm 14.35 Hírek 14.43 Az éjszaka színe — az éjszakai műsor ismétlése 16.45 Albán nyelvű hírek 17.00 Híradó. 1. 17.20 5-ös stúdió: Autó. utazás 17.30 Körzeti krónika 18.00 Belgrádi tévéműsor 19.05 Rajzfilm 19.15 Jó éiszakát, gyerekek! 19.30 Híradó. 2. 20.00 Zipp — politikai magazin 21.05 Necla TJkraden-show a titogradi stúdióból 22.05 Híradó, 3. 22.25 Iri memóriám: Vasa čubrilović 22.55 Német nyelvű hírek 23.00 Az éjszaka színe — éjszakai műsor az újvidéki stúdióból Kék fű — amerikai filmsorozat Már megint te? — amerikai humoros sorozat 1.00 Hírek 1.05 Műsorzárás Belgrádi Televízió II. 15.40 Albán nyelvű híradó 15.55 Műsorismertetés 16.00 Zöld gyűrű — ökoligiai műsor OLASZORSZÁG ’90 16.30 Műsorismertetés 16.50 Bologna: Jugoszlávia—Kolumbia — labdarúgó-mérkőzés, helyszíni közvetítés / /yK I „ 18.45 Olaszország ’90 19.00 Helyszíni jelentés 19.30 Híradó a titogradi stúdióból 19.55 Műsorismertetés 20.00 Gól-show 20.30 Hírek 20.50 Róma: Olaszország—USA — labdarúgó-mérkőzés, helyszíni közvetítés 22.50 Bari: Kamerun—Románia — labdarúgó-mérkőzés, helyszíni képfelvétel 0.30 Műsorzárás Hármas csatorna 12.00 Első hírek 12.30 Video 13.00 Hírek 13.10 Rubljov — filmsorozat 14.00 Hírek 4 14.10 Gyerekek, kezdődik! 14.30 A második világháború — filmsorozat 15.00 Az újvidéki stúdió műsora 19.00 Hírek. 19.05 Meteor 19.10 Apróhirdetések 19.30 Híradó, 2. 20.05 Az újvidéki stúdió műsora 20.30 Filmsorozat 21.00 Hírek 21.05 Filmzene-sikerlista 22.00 Hírek 22.10 Az idegen — amerikai játékfilm 24.00 Éjféli hírek 0.05 Időjárás-jelentés л 0.10 Éjszakai beszélgetések I. Oü SKY News 9.00 Super Channel A Zágrábi Televíziónak a JRT-től eltérő műsorai í. CSATORNA 8.25 Tévénaptár 17.00 Híradó, 3. 18.20 Számok és betűk — vetéikeuómüsor 19.30 Híradó, 2. 22.03 Híradó, 3. II. CSATORNA 15.45 Hírek 15.50 Tévéuaptár Magyar Televízió 1. 9.00 Képújság 9.05 Tévétorna nyugdíjasoknak 9.10 Másik — NSZK-beli film (ism.) 10.40 Mozgató — tévétorna mozgáskorlátozottaknak 10.50 Képújság 16.25 Képújság 16.33 Pannon Krónika — a pécsi stúdió híradóműsora 16.45 V\jesti — hírek szer bh orvát nyelven 16.50 Műsorajánlat 10.55 Hármas ,.csatorna” Világvallások — vallási világok, 2. rész 20. veszprémi tévétalálkozó 17.40 I abcla álmok — tévéfilm Bertha Bulcsú a bajnok élete című regényéből Rendez.»: Mihályfi Imre 18.55 Müsorajánlat 19.00 Gyermekhittan 19.05 Esti mese 19.15 Lottósorsolás 19.25 Közlemények. Műsorajánlat 19.30 Híradó 20.00 Szomszédok — teleregény, 82. fejezet 20.30 Van öt perce? Stravinsky: Iano Rag Music. Ránki Dezső zongorázik 20.50 Itália ’90 Olaszország—Egyesült Államok mérkőzés Rómában 22.55 Hírháttér — Nézetek, vélemények közérdekű kérdésekről 23.40—23.55 Híradó 3. . , Magyar Televízió II. Endrei Judittal és Dömsödi Gáborral 15.15 Képújság 15.30 TV 2 Benne: Riportok, időjárás, zene 16.00 Az elsüllyedt világok — francia rajzfilmsorozat. 23. rész 16.27 TV 2 16.30 Kérdezz. Felelek 16.45 TV 2 16.50 Itália ’90 Jugoszláv a—Kolumbia mérkőzés Bolognában 18.50 TV 2 19.30 A viharlovag — francia kalandíilmsorozat, 3. rész 19.56 TV 2 20.00 Telesport összefoglaló a Kamerun—Románia mérkőzésről 20.45 TV 2 20.50 Popkorong 21.10 Híradó 2. 21.30 TV 2 21.40 Napzárta kb. 22.25 Országok, emberek, életek A boldogsághoz három ember kell — jugoszláv film (1986) Rendező: Rajkó Grlic Szereplők: Predrag Manojlović. Mira Furlan, Bogdan Diklić. Va­­nja Drach, Dubravka Ostojić, Ksenija Pajić. Egy fiatalember börtönbe kerül felesége fényűző életmódja miatt. Szabadulása után egy lányhoz költözik ugyan, de továbbra is az asszonyt szereti. A lánv is gyöt­rődik ebben a helyzetben, mert bár neki is van egv hűsége" ud­­vaflója. ő inkább a fiút válasz­taná . . . kb. 23.45—kb. 23.50 TV 2 Az Újvidéki Rádió műsorából KÖZÉPHULLÁMON 9.30 Dvorák opusából II. 03 Rádióterefere 12.05 Gyulai Erzsi és Pere János magyar nótákat énekel 18.45 Magyar nóták 21.00 Estéről estére URH 13.00 A zene szárnyár 16.30 Vajdaságon át 18.05 Barangolások 185 EVES A BECSEI SÖRGYÁR MmyarSiő politika) napilap Szerkeszti a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Csorba Soltén f Főszerkesztő-nelyettesek: piszét József és Sebestyén Imre Oeszk-főnők: Bozsokl Ernő. s belpolitikai rovat szerkesztője: Garal Bél«, a külpolitikai rovat szerkesztője: Dujmovlcs György a művelődési rovat szerkesztője: Kábák Erika, s sportrovat szerkesztője: Szántő Zoltán, a* új vidék: rovat szerkesztője: Erdősl Loe Valéria, a szabadkai rovat szer­kesztője: Kislmne Ferenc. A szerkesztőség és kladőnlvatal elmet 21000 Növi Sad. Vojvode MíSléa L Telefonok: Központ: ТГ21) 611-300. ntkárság: (0211 56-068. Ügyeletes szer­kesztő: (021) 5«-«24. Külpolitikai rovat: (021) 623-3«. Művelődési rovat: (021) 56-731. Sportrovat: (021) 56-096. Olvtdékl rovat: (021) 87-097. Szabadkai rovat: (024) 23-922. Hlrdetőosztálys (021) 67-6831 Telex: 14199. Telefax: (021) 57-208. Folyószámla: 55700-808-0121 (Kéziratokat és képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza) Kiadja a Forum Lap- Könyvkiadó é« Nyomdaipari Munkaszervezet Igazgató: Dr Bánvai János A taptanécs elnöke: Dr szám Attila Előfizetés egy nőnapra 13S dinár, negyed évre 405. fél évre 816. egész évre oedlg 1620 dinár Külföldön a kétszerese. Folyószámla. 65700-601-14861 Lapterjesztő és Am­­forgalmazó Tmasz Ülvldék Telefoni (021) 66-969. Készül • Fórum Nyomdában Oivtdéken. Joslp Broz Tito köztársasági elnök 1964-oen a Magyar szőt a Testvériség és Egység Ezüst Koszorús Érdemrendjével 1970-ben a Testvériség éa Egy­ség Arany Koszorús Érdemrendjével tüntette kt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék