Magyar Szó, 2000. március (57. évfolyam, 50-76. szám)

2000-03-16 / 63. szám

8 ÚJVIDEK/VAJDASAGON AT Magyar Szó Az adósoktól függ, lesz-e fűtés jövőre A tavalyi fűtési idényben az 54 ezer háztartásnak csak 62 százaléka fizette ki a számlákat - Újvidéken mintegy ezer fogyasz­tó, fejenként 35-40 ezer dinárral tar­tozik az Informatikának, a legnagyobb adósság pedig 110 ezer dinár. Ezek a fogyasztók már 1996 óta nem fizetik a számláikat, és ha másként nem tudjuk behajtani rajtuk a tartozást, kénytele­nek leszünk végrehajtókat alkalmazni, akik lefoglalják a tartozók tulajdonát, vagy egyszerűen levesszük gépkocsi­juk rendszámtábláját - mondta Mihaj­­lo Lesjak, az Informatika közvállalat számlafelelőse a Távfűtő Művekben tegnap megtartott sajtótájékoztatón. - Vannak, akik a szomszédaikat is arra buzdítják, hogy ne fizessék a számlákat, minek, hiszen őket sem zar­­gatja senki. Azt üzenem nekik, hogy tévednek. Mindazokat, akik hat hónap után sem fizetik ki a tartozásaikat, be­pereljük, tehát előbb, vagy utóbb le­­rójják adósságukat. A lelkiismeretlen adósok miatt, a közvállalatoknak - kö­zöttük a Toplanának is - hatalmas veszteségeik vannak. Az adósok főleg jól szituált egyének, akik a mellény­­zsebből fedezik, nemritkán néhány ezer márka értékű adósságukat - tette hozzá Mihajlo Lesjak. A fogyasztóknak három csoportja ismeretes: akik rendszeresen és idejé­ben kifizetik, akik három hónap késés­sel és akik egyáltalán nem fizetik a számlákat. - A rendszeres fizetőknek nem szá­mítunk fel kamatot. A tartozóknak vi­szont havonta két százalékot, de sze­rintem ösztönzőbb lenne, ha naponta számítanánk fel ezt az összeget. Rövi­desen egy listát készítünk az adósok nevével. Jó lenne, ha a lakóközösségek elnökei nyilvántartásba vennék az új lakókat, így sokban segítenék mun­kánkat. Továbbá az engedély nélkül felépített lakóházak is rákapcsolódtak a hálózatra, nem fizetik az elhasznált víz és fűtés utáni számlákat, de nagyon nehezen tudjuk megtalálni őket, pont azért, mert nincsenek bejelentve - hal­lottuk Mihajlo Lesjaktól. A sajtótájékoztatón többek között jelen volt Petar Zagorčić, a Távfűtő Művek igazgatója is, aki elmondta, hogy a fogyasztók mintegy 66 millió dinárral tartoznak a vállalatuknak. Tő­­lük függ, hogy lesz-e fűtés az elkövet­kező idényben. - Ezúttal szeretném felkérni a fo­gyasztókat, hogy fizessék rendszeresen a számlákat, mert csak így tudunk fennmaradni, színvonalas szolgáltatást nyújtani és kifizetni a Szerbiai Kőolaj­iparnak a tartozásunkat, továbbá új al­katrészeket vásárolni, hogy minél zök­kenőmentesebben végezzük munkán­kat - hallottuk Petar Zagorji­tól. H. Zs. A Vöröskereszt népszerűsítése A városi szervezet hamarosan havi közlönyt jelentet meg­ ben megalakult a szervezet tömegtájé­koztatási bizottsága, amelynek feladata egy közlöny kiadása lesz majd. A kiad­vány szükségességéről a Vöröskereszt városi bizottságának legutóbbi ülésén született meg a döntés. Az alakuló ülésen főbb vonalakban vázolták az előkészületeket, a szerkesz­tőség munkatervét az elkövetkező két hónapban és a lap koncepcióját. A köz­löny havonta ismerteti majd a Vörös­­keresztben folyó tevékenységeket, megszólaltatja az önkéntes véradókat, és az elképzelés szerint az iskolásoknak is, műhely keretében, alkalmuk lesz megjelentetni írásaikat. Strahinja Gobeljic, a Vöröskereszt újvidéki szervezetének titkára hangsú­lyozta, hogy a szervezet humanitárius jellegű és a polgárok szolgálatában áll. Tevékenységük nagy részét az önkén­tes véradókkal való együttműködés képezi, ezért kötelességüknek érzik beszámolni a munkájukról. Slobodan Lázic nyugalmazott újságíró, a bizott­ság elnöke elmondta, hogy kiadvá­nyukban többek között alkalmi írások jelennek meg bizonyos napok, például a Vöröskereszt vagy a véradók nem­zetközi napjáról. A bizottság titkárává Jelica Papic független szakmunkatár­sat, a szervezet sokévi munkatársát ne­vezték ki. A közlöny első számát május elejére tervezik, egyelőre mintegy háromezer példányban. Elsősorban a szervezet tagjai és a védnökök számára készül, de jut belőle az iskoláknak, az intézmé­nyeknek és a vállalatoknak is. T. E. A Vöröskeresztben történő tevé­kenységek ismertetésének és népsze­rűsítésének igényével a minap Újvidék Újvidéken ma FILM ARÉNA (nagyterem): Mennyei ho­rog, hazai (16, 18, 20. 22) ARÉNA (kisterem): Felébresztett szív, amerikai (15, 17.15, 19.30, 21.45) JADRAN: Amerikai szépség, ameri­kai (16, 18.15, 20.30, 22.30) MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: A csaj nem jár egyedül, amerikai (16.15) * A kocka, amerikai sci-fi (18, 19.30, 21.15) * Indulás! (Go!), amerikai (23) VOJVODINA: A bogarak élete, ame­rikai animációs film (17) * Pecker ame­rikai vígjáték (19. 21) SZÍNHÁZ ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ: Pirandello: Hat szereplő szerzőt keres, rendező: Ge­orge Ivascu m. v. (Bukarest), nagyterem (19.30) SZERB NEMZETI SZÍNHÁZ: Zoran Mulić: A válogatós lány, balett, nagyszín­­­pad (19) GYERMEKSZÍNHÁZ: Igor Bojovic: A szépség és a szörnyeteg, nagyszínpad (17) * Lakrdija, kisterem (20) ÜGYELETES ORVOS: Felnőttek számára éjszakai ügyelet a Njegoš utca 4. szám alatti ren­delőben (19-től 6 óráig). Gyermekek szá­mára éjszakai ügyelet a Njegoš utca 32. szám alatti rendelőben. GYÓGYSZERTÁR: Éjjeli ügyelet (20-tól reggel 7 óráig) a Bulvár Gyógy­szertárban (Mihailo Pupin sugárút 7., tel.: 420-374). * * * A Vojvodina Sport- és Üzletközpont uszodája 10-től 12-ig, 13-tól 15-ig és 16- tól 18 óráig tart nyitva. A jégcsarnok nyitvatartási ideje 9.30-tól 11-ig, 16-tól 17.30-ig, 18-tól 19.30-ig és 20-tól 21.30 óráig. RENDEZVÉNYEK 19 órakor a Vajdasági Múzeumban (Duna utca 37.) a belgrádi Tomislav Pet­­rovic festőművész 35 éves munkássága alkalmából megnyitják a Sredmi trag Ti­nije elnevezésű kiállítást. *­­ * 19 órakor a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia galériájában (Sve­­tozar Markovic utca 6.) vajdasági festő­művészek alkotásaiból nyílik kiállítás. Megtekinthető hétköznapokon 9-től 19- ig, szombaton pedig 9-től 14 óráig, már­cius végéig. Szilágyi László a vendég A Most humanitárius központ mai tribünjének vendége Szilágyi László újvidéki szobrász és költő. A beszélge­tés 17 órakor kezdődik a központ he­lyiségeiben (Ilija Vucetic u. 7.). Az Újvidéki Tavasz mai műsora Az újvidéki Sport- és Üzletközpont első emeletén, az Újvidéki Tavasz elne­vezésű rendezvénysorozat keretében 10 órakor kezdődik A virágkötés kisiskolá­ja című vetélkedő, amelyen általános is­kolás diákok mérik össze tudásukat kü­lönféle virágkompozíciók készítésében. 11 órakor színielőadás és társasjáték gyermekek, 12 órakor a középiskolások virágkötő vetékedője, ezután az Isidor Bajic zeneiskola diákjainak hangverse­nye, 12.30 órakor az Apáts Rend koncer­tezik, 17 órakor pedig a Sonja Marinko­­vic ME gyermektánccsoportja lép közön­ség elé. 18 órakor ismét virágkötő ver­seny következik, amelyen felnőttek vetél­kednek. 18.30 órakor magyarországi vendégek mutatják be virágkötési tudo­mányukat, ezt követi 18.30 órakor a Bata Nonin és a Sentimental Bend Két piros tulipán elnevezésű koncertje. 20.30 óra­kor a virágkötő vetélkedők eredmény­­hirdetése következik, mindhárom kate­góriában. A kiállítással és vásárral egybekötött rendezvény mindennap 9-től 21 óráig lá­togatható. H. Zs. AZ ÚJVIDÉKI TELEPEN Egyelőre nem lesz kábeltévé Az újvidéki Dél-Telep helyi kö­zösség februári vezetőségi ülésén felvetették a kábeltévé bevezetésé­nek kérdését. Ezt követően a helyi közösség irodájából körlevelet küld­tek minden háztartásnak, hogy nyi­latkozzanak: igénylik-e vagy sem a kábeltévét. Nedeljko Milutintól, a helyi közösség elnökétől megtud­tuk, hogy a mintegy 1500 háztartás­ból csupán 306-an nyilatkoztak úgy, hogy igényelnék a kábeltévét. Hogy a háztartásoknak elfogadható ár­ajánlattal tudjanak szolgálni, leg­alább a lakosok felének kellett volna jelentkeznie, így a gyér érdeklődés miatt a kábeltévé bevezetése egy időre várat magára. Úgy értesültünk, hogy a közeljö­vőben újabb körlevelet küldenek a háztartásoknak, és arra törekednek, hogy konkrétabb tervekkel álljanak elő. Az Elismerés a fogyasztók védelméért Március 15-e, a fogyasztók világ­napja alkalmából az újvidéki fo­gyasztók egyesületében tegnap ün­nepélyes keretek között átadták a tartomány és a város elismerő okle­veleit azoknak a magánszemélyek­nek, állami szerveknek és vállalatok­nak, akik a múlt év folyamán tevé­kenységükkel a polgárok és egyben a fogyasztók jobb ellátása érdekében kiemelkedő eredményeket értek el. Az ünnepi összejövetelen többek között részt vettek a belügyi szervek tűzoltó egységének képviselői, vala­mint a városi közlekedési vállalat, a villanygazdaság, a bankok, az érin­tett termelő és társadalmi vállalatok képviselői. Radojka Nikolic, az egyesület elnöke felszólalásában el­mondta, hogy a fogyasztók szerve­zete már 45 éve működik, és arra törekszik, hogy együttesen síkra szálljon a termelők és a fogyasztók érdekében. kz A KALCUTTA TRIO a zsinagógában Ma 19 órakor, az újvidéki zsinagógában a Tica Média és az újvidéki Zenekedvelő Ifjúság szervezésében fellép a budapes­ti KALCUTTA TRIO. Az együttes, India több mint 2000 éves hagyománnyal ren­delkező klasszikus zenéjéből mutat be. Tagjai India legkie­melkedőbb zenészeitől tanultak (Ravi Shankartól, Alá Rakhatől, stb.) Az együttes tagjai: Kozma András (szitár), Szalai Péter (tábla), Molnár András és Ko­vács László (tampura). A belé­pőjegy ára 50 dinár. BECSE Németh István könyvének bemutatója A becsei Népkönyvtár szervezésé­ben pénteken, március 17-én 18 órai kezdettel a könyvtár előcsarnokában könyvbemutató lesz. Ezúttal Németh István Ünnep Raguzában című köny­vével ismerkedhetnek meg az olvasók. A könyvet helyszínen meg is lehet vá­sárolni, és az író dedikálja. így­ ✓Áramszünet Újvidéken Hálózati munkálatok miatt Újvidé­ken ma 7.30-tól 13.30 óráig nem lesz áram a Telepnek a Polgár András ut­cától a Dusán cár utcáig terjedő ré­szén, 8-tól 13 óráig a Futaki utcának a Dusán cár utcától a 83-as számig ter­jedő szakaszán. Déltől 13 óráig a Du­sán cár 1­ 9. alatt, a Szarajevói és a Haj­duk Veljko utca egy szakaszán szüne­tel az áramszolgáltatás. 2000. március 16., csütörtök ••­­ Ötéves a Temerini Újság Alkalmi beszélgetés a lap kiadójával Temerinnek 1928 és 1944 között már saját lapja volt, amelyet a helyi Láng Nyomda tulajdonosa adott ki Temerini Újság címmel. A Magyar Szó 1959-től közölt a községből hí­reket, majd ebből lett a Temerini Újság egész oldalas melléklete, amely 1974-től kezdve már hetente kétszer, csütörtökön és szombaton is megjelent. A négyoldalas melléklet, helyi szerkesztőséggel 1978-ban in­dult és megjelent 1993 júniusáig, amikor is az ismert gazdasági nehéz­ségek miatt az anyagi tá­mogatás hiányában töb­bé nem jelenhetett meg. A Temerini Újság új sorozatának első száma 1995. március 16-án je­lent meg, de most már magánkia­dásban. A kiadást Dujmovics György vállalta. Azóta 260 lapszám került az olvasók elé, ami bekötve 2600 oldalas könyvet tenne ki. A megjelenés évfordulója kap­csán a kiadóval beszélgettünk.­­ Miután a nagy inflációt követő­en bevezették az Avramovic-féle di­nárt, úgy látszott, hogy lehet újságot is gazdasági alapon működtetni. Másrészt létezett egy olyan közön­ség, amelynek fel lehetett kínálni az új lapot, és akarva, akaratlanul olyan újságot kellett készíteni, amely kielégíti az olvasók igényeit. Harmadik tényezőként említeném, hogy némi tapasztalatra is szükség volt és én mindig büszkén említem, hogy a Magyar Szóban sajátítottam el az újságírást - mondta Dujmovics György. - Senki ne higgye azt, hogy a lap­kiadás egy könnyű dolog. Azon kí­vül, hogy óriási tapasztalatra van szükség, kell egy apparátus is, ami­nek a kiépítése éveket vesz igénybe. Sohasem tökéletes, mindig hagy kí­vánnivalót és rettenetesen sok mun­kára van szükség. A kiadó, akire gyakran sütik rá, hogy lapmágnás, a hét minden napján egy örökös, szűnni nem akaró taposómalomban jár és ha történetesen nem csinálja az újságot, akkor azon gondolkodik, hogy mit is kellene csinálni.­­ A Temerini Újságban csoport­­munka folyik, annak ellenére, hogy úgy néz ki egy ember birtokolja (vagy bitorolja). Igaz, nincsenek ál­landó alkalmazottak, hanem min­denki megcsinálja a saját munkáját, amely összeadódik. A lapot nem csak írjuk, meg is szerkesztjük, be­tördeljük és ki is nyomtatjuk. Elvé­gezzük a könyvkötészeti munkát is - többek között a fiam, a feleségem, az anyám és az anyósom. - Ha kész az újság, az már portéka, áruvá vált, mint egy szellemi termék, amit el kell adni. Előtte azonban szét kell hordani az árusokhoz. Szerencsére ehhez is megvannak a terjesztők. Az olvasottságról elmondható, hogy a közel tízezer lelkes temerini ma­gyarság részéről csaknem minden család, ha nem is vásárolja, de hoz­zájut a laphoz.­­ A családi vállalkozás hordozója a Temerini Újság Kisipari Műhely, amelyet úgy regisztráltak, hogy új­ságot készít és kiegészítő tevékeny­ségként nyomdaipari tevékenységet is végez. Ugyanitt készül a Jó Gazda című vajdasági magyar mezőgazda­­sági és környezetvédelmi folyóirat is - mondta látogatásunk során Duj­movics György, a Temerini Újság kiadója. Tegyük hozzá, hogy induláskor a kis szerkesztőség még csak egy kez­detleges számítógéppel rendelke­zett és a lapot is Zsablyán, az ottani grafikai üzemben nyomtatták. Az új sorozat a nullából, társadalmi támo­gatás nélkül indult, és ma sem kap támogatást. Úgy tűnik, hogy az el­múlt öt év során az olvasótábornak, ha nem is maradéktalanul, de meg­nyerte tetszését. A kiadó egyénisége, meglátásai nyilvánvalóan tükröződ­nek a lapon, de a mai, jubileumi számban közölt jegyzet nyomán itt is feltehető a kérdés, hogy vajon me­lyik szerkesztő (melyik ember) az, aki ki tud bújni a saját bőréből. G.B. Temeriniek figyelmébe A Szirmai Károly Magyar Művelő­dési Egyesület elnöksége vasárnap, március 19-ére, 18 órára az egyesület klubhelyiségében összehívta az egye­sület évi közgyűlését Napirenden sze­repel az elmúlt időszak tevékenységé­ről szóló jelentés megvitatása, a pénz­ügyi beszámoló, az ellenőrző bizottság jelentése és az idei terv elfogadása. Ké­rik a tagság megjelenését. G.B. A kezdeményezés nem volt hiábavaló Az Orion ME első táncdalfesztiválján a tinik csoportjában a becsei Szerda Árpád, a fiataloknál a temerini Pásztor Zsuzsanna győzött - közönségdíjat Bernárik Andrea és Cvitkó Valéria érdemelt ki A fennállásának 6. évében levő be­csei Orion Művelődési Egyesület veze­tői gondoltak egyet, és eddigi tevé­kenységüket egy táncdalfesztivál szer­vezésével bővítették. Az első pillanatra úgy tűnt, hogy az utóbbi időben igen­csak elszaporodó ilyen jellegű rendez­vények mellé talán nem kellett volna még egyet beindítani, de a két elődön­tőben fellépő 34 szereplő és az elmúlt hét végén tartott döntőn hallottak, meg a közönségnek a rendezvény iránti kifejezetten nagy érdeklődése egyaránt arra mutat, hogy a kezdemé­nyezés nem volt hiábavaló. Az itt-ott előforduló szépséghibák ellenére­­ a rendezvények túl hosszúra, 4-5 órásra nyúltak - sikeresnek mondható az Orion első táncdalfesztiválja, és a szer­vezők ígérete szerint ezt ezután min­den évben újak követik. Mindjárt az elején el kell mondani, hogy a szerve­zők kiváló partnerre akadtak a topo­lyai Nosztalgia együttesben. Nemcsak, hogy kísérték, hanem a lehetőségek­hez mérten megfelelő módon fel is ké­szítették a próbálkozó tehetségeket. Üdítő és érdekes volt az Anikó butik divatbemutatója, a bajmoki Magic cso­port és az­ Orionosok táncbetétjei. A Barát Emília ének szóló szakos zenetanár, Barát László klarinétmű­vész, Smith István, aranymikrofon nyertes, Flipcer Krisztina magyar sza­kos tanár és Deák Mónika, a Becsei Rádió magyar műsorának főszerkesz­tője összetételű zsűri is ellátta felada­tát, noha döntéseik nem mindenben egyeztek a közönség véleményével, de ez már így szokott lenni. Az ilyen nyil­vános rendezvényeknél, ahol kizáró­lag tízen- és huszonéves fiatalok pró­bálkoznak, nem éppen megszokott hangnemű volt a zsűri elnökének eredményhirdetésekor kifejtett, a résztvevők felkészültségére utaló meg­­feddése. Ámbár ehhez is hozzá lehet (kell) szokni. A tinik kategóriájában az első he­lyet közmegelégedésre a döntő fiata­­labbja, al1 éves becsei Szerda Árpád érdemelte ki. Második díjat, a szabad­kai Bencsik Tamara, a harmadikat pe­dig a csantavéri Dér Henrietta érde­melte ki. Az ifik kategóriában a díja­zottak mellett is volt néhány olyan elő­adó, aki jó produkciót nyújtott. Az első díjat Pásztor Zsuzsanna, temerini éne­kes kapta. Második díjat a törökbecsei Mák Melitta kapott, míg a harmadikat földije, Nagy Katalin érdemelte ki. A közönség is szavazott, és díjukat a tini kategóriában a becsei Bernárik Andrea, az ifi kategóriában pedig az ugyancsak becsei Citkó Valéria kapta. Az Orion első táncdalfesztiválja áp­rilis 2-án a díjazottak és vendégeik gá­laműsorával ér véget a Fehér Hajó Szálloda dísztermében. Így.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék