Magyar Szó, 2001. november (58. évfolyam, 252-277. szám)

2001-11-13 / 262. szám

10 MŰVELŐDÉS A Zách Klára a Duna Televízióban A magyarországi közszolgálati televíziókban évenkét 6-7 színházi felvétel készül A Duna Televízió forgatócsoport­ja immár három napja dolgozik a szabadkai Népszínház magyar társu­latával. A Hernyák György rendezé­sében készült Zách Klára című nagy­sikerű előadásukat veszi fel a televí­zió. Kállai Katalin, a televízió színhá­zi szerkesztőségének főszerkesztője az ORTT pályázaton nyert a magyar társulat előadásával, így került most sor a felvételre. - Több oka is van annak, hogy Szabadkára jöttünk, és hogy éppen a Zách Klárát választotta a Duna Tele­vízió - mondta Molnár György a te­levíziós felvétel rendezője, az Egy­szer élünk című játékfilm és több je­lentős kisfilm, illetve dokumentum­film alkotója. Én magam Csáth Géza- és Kosztolányi-rajongó vagyok és azt is mondhatnám, hogy egy ki­csit kierőszakoltam ennek a Csáth­­darabnak a felvételét. Annak ellené­re, hogy semmilyen családi gyökér nem köt Szabadkához, nagyon szere­tek ide jönni. A Zách Klára egy jó előadás. Alkalmas ezen túlmenően arra is, hogy ne klasszikus felvételt készítsünk róla, hanem korszerű me­goldásokkal egy kicsit filmes formát kapjunk. Mi ezt úgy szoktuk monda­ni, hogy bele lehet menni az előa­dásba. Ez azt jelenti, hogy nem me­rev kameraállását veszük fel, hanem kameramozgató eszközöket haszná­lunk - mondta a rendező. • Utoljára 1997-ben került sor eb­ben a színházban magyar előadás te­levíziós felvételére. Akkor Deák Fe­renc Határtalanul című darabját rög­zítették a magyar társulat előadásá­ban. Elég sok idő telt el a két felvé­tel között... - A 70-es, 80-as években a Magyar Televízióban (akkor még a Duna Te­levízió nem létezett) hetente készítet­tek színházi felvételt. Ma már a Duna Televízióban évenként 6-7 ilyen fel­vétel készül és más közszolgálati tele­víziókban sem jobb a helyzet. A keres­kedelmi adóknak sokkal olcsóbb a szappanoperákat megvásárolni cso­magban, semmint 30-40 fős stábot ki­küldeni és három napig a helyszínen közvetítő kocsival dolgozni. • Milyen előkészületek előznek meg egy ilyen felvételt?­­ Azt is mondhatnám, hogy pon­tosan felkészülünk. Először is meg­nézzük az előadást, és ha érdemes­nek tartjuk a felvételre, kérünk egy videofelvételt róla, meg elkérjük a darab súgó példányát. A helyszínen is megtekintjük az előadást és ezután már pontos műszaki forgatókönyv készül kameraállásokkal együtt. Ami­kor a helyszínre érkezünk a stábbal, próbákat tartunk, amelyek a kame­raállások módosítására, illetve a fé­nyek korrigálására szolgálnak. Ese­tenként a közönség jelenlétében, most azonban közönség nélkül vesz­­szük fel a darabot. Csukás Sándor ve­zető operatőrrel és munkatársaival - mondta Molnár György rendező. K-k (HEVÉR Miklós felvétele) A Zách Klára szereplőgárdája: G. Erdélyi Hermina (képünkön), Káló Béla, Kalmár Zsuzsa, Balázs Áron, Szilágyi Nándor, Mess Attila, Péter Ferenc, V. Nagy Iván, Körmöci Petronella (képünkön) Szedlár Rudolf, Bakos Árpád, Vicéi Natália, Ratkó Ferenc, Kovács Frigyes, Puskás Zoltán, Nagypál Gábor, Kovács Tamás és Kovács Ákos Magyar Szó Elhunyt Ken Kesey Hatvanhat éves korában elhunyt Ken Kesey amerikai író, a világsikert aratott Száll a kakukk fészkére című regény szerzője. Halálát májrákkal összefüggő komplikációk okozták. A félig indián származású Kesey Jack Kerouac, a beatnemzedék írója nyomán haladva vált az amerikai re­gényírás ismert alakjává. Mindmáig legnagyobb hatású regénye 1962-ben jelent meg, ebben az elmegyógyinté­zet betegeivel szemben alkalmazott terrort bélyegzi meg. A regényből film is készült Milos Forman rendezé­sében, és alkotását színpadon is be­mutatták. Magyarul legutóbb a ki­lencvenes években jelent meg köny­ve, a Hajósének című. (MTI) Börcsök Erzsébetre emlékeztek Versecen Közös emlékest a versed Petőfi Sándor Kultúregyesület és a pancsovai Börcsök Erzsébet Vajdasági Módszertani Központ szervezésében A versed Petőfi Sándor Kultúregyesület dísztermében szomba­ton a helybeli kultúregyesület, valamint a pancsovai Börcsök Er­zsébet Vajdasági Módszertani Központ közös műsorral adózott Börcsök Erzsébet vajdasági írónő emlékének, halálának 30. évfor­dulója alkalmából. Lantos Lajos, a verses Petőfi Sándor Kultúregyesület elnöké­nek, Balassa Juliannának, a pancsovai módszertani központ igazgatójánének, valamint a Jódai Rózsának, az írónő lányának köszöntője, illetve emlékidézése után a versed, a pancsovai és a székelykerci műkedvelők valamint diákok gazdag, színvonalas műsorral kedveskedtek a termet zsúfolásig megtöltő közönségnek. Lantos Ilona verses szavalóművész, Nagy Gyöngyi és Kovácse­­vity Elizabetta citera kíséretében szavalta el könnyes átéltséggel Börcsök Erzsébet Csak elmenni ne kellene soha, Találkozás a régi várossal című verseit, Joó Gyü­lvész Margit székelykerdi magyar­­tanárnő pedig Balassa Juliannának A tanárnő című, Börcsök Erzsébet ihlette szép versét mondta el nagy beleéléssel. Csuja Má­ria, a versecsek pacsirtája már ritkán hallható régi magyar nép­dalokkal lepte meg hallgatóit. Krizbai Hajnalka tanítónő részle­tet olvasott fel Börcsök Erzsébet Emberek a Karas mellől című el­beszélésében, majd Börcsök Erzsébet két jelenete következett, ame­lyeket, számtalan másikkal egyetemben, az írónő valaha maga is sokszor megrendezett régi versed iskolájában diákjaival és diákja­inak. A csodazongora címűt a versed­ek mutatták be. A főszerep­lő karmester a nagyon tehetséges, sokat ígérő Kiss Nenád alakítot­ta, a „billentyűk”pedig Szekeres Zsuzsanna, Kéri Ildikó, Virág Klára, Krizbai Rozália, Mészáros Adrianna, Szekeres Ildikó, Szekeres Valéria és Krizbai Hajnalka voltak. A Kirándulás a Várhegyre című vidám, mozgalmas jelenet talpraesett szereplői: Székely Tibor, Szakács Endre, Mlekai Norbert, Berta Szabina, Takács Rózsa, Ambrus Cecília, Jóna Mária, Erős Aranka és Székely Erzsébet voltak. Csoportvezetőjük és rendezőjük Joó Gyül­­vész Margit, magyartanárnó, súgó Molnár Nándor. Pintér Fe­renc Börcsök Erzsébet Farsangi előadások a versed Magyar Ház­ban című, a 40-es években megjelent írását olvasta fel, s az egy­kori szereplők felsorolt nevei között, sok jelenlévő hozzátartozóira, felmenőire ismerhetett. Krizbai Hajnalka utána kérést intézett a hallgatósághoz: a Petőfi Sándor Kultúregyesület vezetője szeretné, ha a jövőben minél több új taggal bővülne az egyesület. A Nagy Gyöngyi, Kovácsevity Elizabetta és Krizbai Rozália citeratrió nép­dalokkal szórakoztatta a közönséget, a mindössze négyéves, nép­viseletbe öltöztetett, szöszke Mészáros Brigitta az Oktalan nyu­lacskáról énekelt, majd a Kéri Ildikó betanította pattogó ütemű hatásos Leánytánc és Párostánc következett. Végül az Árvalány­­haj népdalkor­­vezetője Krizbai Hajnalka, az egyesület népi zene­karának vezetője pedig Tóth Ferenc) nagyon látványos, hatásos és magával ragadó Regruta nóták című összeállítása zárta a mű­sort. Az előadás végeztével még sokáig beszélgettek énekelgettek a ta­gok és meghívottak, s az est folyamán többször is elhangzott: gyak­rabban kellene itt, ilyen jó, egymást lelkesítő hangulatban talál­kozni. 2001. november 13., kedd Pesti Gigola és Egy szív A X. Tini-Ifjúsági Táncdalénekes Vetélkedő tini győztese a becsei Szerda Árpád, az ifjúságié pedig a csonoplyai Kanyó Emília - Nika, a magyarországi tinisztár volt a rendezvény fénypontja A jubiláris, X. Tini-Ifjúsági Táncdalé­nekes Vetélkedőn Szerda Árpádot ünne­pelte szombaton este a temerini sport­­központ az utolsó helyig betöltött csar­nokában a közönség, hiszen a nézők díja mellett a zsűri is őt kiálltotta ki legjobb­nak. A becses énekes idén nőtt bele a tini korosztályba (13-17 évesek) és a Pesti Gigolo (Just­a Gigolo) című dal magyar változatával aratott babérokat. Az ifjúsági korosztályban (18­25) pedig a csonop­lyai Kanyó Emília remekelt. Mariah Ca­rey Without You című száma (Egy szív magyar változatban) jó választás volt és il­lett a fiatal énekesnő személyiségéhez. A tini kategória második helyezettje a szabadkai Bencsik Tamara volt, aki Ko­vács Kati után énekelte a Szállj, kék ma­dár című dalt. A harmadik díjon pedig a színpadon otthonosan mozgó Kovács Anikó (Temerin) és a lányok sikolyait ki­váltó Horti Norbert/Homolya Attila duó (Kevi-Tomyos) osztozott. Az ifi kategóri­ában a muzslyai Szekeres Zsuzsannát ju­talmazták második díjjal. És itt is két har­madik helyezést ünnepelhettünk, még­hozzá a törökbecsei Nagy Katalin és a szabadkai Boldizsár Klaudia személyé­ben. A vajdasági magyar táncdalénekesek jubiláris megmérettetésén tizenöt ver­senyzőt hallhattunk a tini és tízet az ifi korosztályban. Az idei mezőnyt Jovan Adamov, a héttagú szakzsűri elnöke érté­kelte lapunknak: - Örömmel mondhatom, színvonalas koncerten voltunk jelen. Azért mondok koncertet, mert a zenekar élőben követ­te az énekeseket, ami ritkaságszámba megy, nem csak országunkban, hanem a nemzetközi fesztiválokon is. És azért is, mert minőséges zenekar kísérte a jól föl­készült énekeseket. Ez különösen a tini kategóriára vonatkozik. Kár, hogy az ifjú­sági korosztályban nem volt több énekes, de ezek között is minőséges előadásokat hallhattunk. Az idei vetélkedő, ha nem is volt jobb, de több vonatkozásban külön­bözött a tavalyitól. Itt az énekstílusra gondolok elsősorban. Fel lehet ismerni, követni lehet azok fejlődését, akikkel a korábbi években is találkoztunk. Az éne­kesek többségének sikerült a fellépést is előkészítenie és nem csak az énekre össz­pontosított. A többségnek jó volt a meg­jelenése, az öltözettől kezdve a színpadi mozgásig. Egyik sem tűnt kezdőnek és ez azt is sugallhatja, hogy a jövő években magyar tánc­­dal-koncerteket lehetne szervezni Vajdaságban. A zsűrinek nehéz volt meghozni a döntést, de figye­lembe vettük, hogy milyen hallás­sal rendelkezik a versenyző, mennyire pontos az intonációja és a dikciója vagyis helyes-e a kiejtése, valamint a megjelenését is fontos­nak tartottuk. Az elemek összessé­gét értékeltük. Köszönettel tarto­zunk a Szirmai Károly MME-nek, amiért megengedték, hogy két-két harmadik díjat osszunk és ezzel még két résztvevőt a győztesek so­rába emeljünk. Külön ki kell emel­nem a tini első helyezettjét, Szerda Árpádot. A verseny győztesei mellett Nika, a budapesti tinisztár hozta lázba a közön­séget. Polgári nevén Veres Mónika égő­piros topban és harangszárú nadrágban otthonosan mozgott a színpadon, talpra állította a közönséget, a tinik pedig si­­kongva fejezték ki hódolatukat. Egyértel­mű volt, hogy két dallal nem „ússza meg”, ráadást is „követelnek” tőle, így ő volt az est fénypontja. Vasárnap tartották a tízéves fesztivál gálaműsorát, melyben ugyancsak nagy­számú közönség előtt felléptek az elmúlt évek győztesei: Cvitkó-Szenti Valéria, Pásztor Zsuzsanna, Krizsán Szilvia, Ma­­tuska Andrea, Gőz László, Dér Anikó, Kapusi Lídia, Körösi István, Szekeres Zsuzsanna, IQ. Bugyi János, Liptai Ró­bert, Nagy Katalin, Verebes Rudolf, Dér Henrietta, Kókai Angéla, Csonka Ró­bert, valamint a temerini A.N.T., a The End és a 3+2 együttesek. Az eseményről bővebben a Tarka Világ jövő heti számá­ban számolunk be. SZÁNTÓ Márta (Aleksandar JOVANOVIC felvételei) A jubiláris fesztivál győztesei Nika talpraállította a közönséget A taps kijárt mindenkinek, főleg a legjobbaknak Fiatal magyar művészek bemutatkozása Londonban Fiatal magyar művészeket mutat be újabb Hungary in Focus című rendez­vénysorozatában a londoni Magyar Kul­turális Központ a következő egy hónap­ban Angliában. „A fiatal magyar tehetsé­gek a középpontban” mottóval megren­dezésre kerülő kulturális eseményeken bemutatkoznak a Liszt Ferenc Zeneaka­démia diákjai, írók, népzenészek, zene­­történészek, rendezők és képzőművé­szek. A rendezvénysorozat vasárnap este a Liszt Ferenc Zeneakadémia részére Pauk Györgynek, a Királyi Zeneakadémia professzorának védnökségével megren­dezett adománygyűjtő koncerttel kezdő­dött. A londoni koncerten a Liszt Ferenc Zeneakadémia és a brit Királyi Zeneaka­démia növendékei közösen mutatkoztak be Bartók, Kodály és Mendelssohn műve­it megszólaltatva. A Liszt Ferenc Zenea­kadémia növendékei decemberben Lon­donban előadják Engelbert Humper­dinck Jancsi és Juliska című operáját. A magyar rendezvénysorozat kapcso­lódik a legnevesebb brit modern zenei rendezvényhez, a Huddersfieldi Zenei Fesztiválhoz, amelyen mai magyar zene­szerzők, Vidovszky László, Csapó Gyula, Sáry László, Tihanyi László, Vajda Ger­gely mutatkoznak be. A Modern Művésze­tek Intézetében magyar digitális művésze­ti kiállítást rendeznek. Elhozza egy-egy művét Londonba Vincze Ágnes doku­­mentumfilm-rendező, Zilahy Péter és Eg­­ressy Zoltán író. A fiatal magyar népzené­szek képviseletében Agócs Gergely és Keszthelyi Imre ad koncertet. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék