Magyar Szó, 2002. november (59. évfolyam, 259-284. szám)

2002-11-12 / 268. szám

10 MŰVELŐDÉS Toleranciával a demokratikus polgári nevelésért A tartományi oktatásügyi tanács új projektumot indít A tartományi oktatásügyi titkárság által alapított oktatásügyi tanács tegnapi ülésén bemutatták és megvitatták az Éljünk-tanuljunk együtt projektum terveze­tét, melynek megvalósításán még ebben az évben elkezdenék a munkát. A pro­jektum egyik szerzője, Danila Stefanovic, az oktatási tanács elnöke elmondta, ter­vezetük súlypontja a toleranciára való nevelés lesz. Céljuk, hogy e multikulturá­lis, többvallású környezetben kivizsgálják és megteremtsék az egymás közti dialó­gust és kommunikációt. A demokratikus polgári nevelés érdekében a hazai és külföldi szakemberek által kidolgozott módszereket a kísérleti fázist követően Vajdaság összes iskolájában bevezetnék. Az egy évig tartó kísérleti programba 20 közép- és 40 általános iskolát kapcsolnának be, de oktatási módszereikkel a szü­lőket, hozzátartozókat is bevonnák a nevelésbe, ami nem kizárólag az iskola fala­in belül történne. Az oktatás az élet minden területét érintené, a szociális, poli­tikai, gazdasági dimenziókat is. A program véglegesített formájának elfogadása után azonnal megkezdik a felméréseket, valamint a kiválaszolt iskolákban az ok­tatók, és iskolaigazgatók kiképzését. Oktatásügyi tanácsadást szerveznének a nemzetiségi kisebbségek nyelvén is, s mindenképpen bevonnák a polgári neve­lést tanítókat és hitoktatókat is a programba. Az oktatási tanács tagjai megvitatták továbbá a diákkirándulások és termé­­szetskolák idejére és időtartamára vonatkozó szabályzat javaslatát is. Több ta­nácstag megjegyzésével az elkövetkezőkben mielőbb rendezni kellene a diákokat kísérő tanárok tiszteletdíjának összegét, valamint a tanulók erre vonatkozó külön biztosítása körüli gondokat is. Az egyetemista otthonokra és menzákra vonatko­zó szabályza javaslatát ugyancsak számos megjegyzéssel egészítenék ki. Gyermekformáló művészek Nekik és róluk szólt az ünnep: pedagógusnapot ünnepeltek Kanizsán Nem csak a pedagógusokról és pe­dagógusoknak szólt az az ünnep, amit a hétvégén tartottak Kanizsán a Művé­szetek Házában, hanem az előadók is pedagógusok voltak. A meghatóan szép, színvonalas ren­dezvényen Varjú Potrebic Tatjana a kanizsai község pedagógusegyesületé­nek elnöke köszöntötte a részvevőket az óvoda, az általános iskolák, a zeneis­kola és a középiskola nevelőit, tanítóit, tanárait, valamint a vendégeket, köz­tük a község, a tartományi és a köztár­sasági oktatásügyi minisztériumok, a Módszertani Központ és az egyházak képviselőit . Kik azok az emberek, akik egysze­mélyijég nevelőként, művészként, filo­zófusként, mesteremberként, kertész­ként, lélekbúvárként formálják gyer­mekeinket? Akik jó példával járnak elől, jellemet formálnak, ültetnek, gyomlálnak, életet visznek a könyvek­be, a tanításba, és a kis emberpalántá­kat oktatják, nevelik, gondozzák, raj­tuk keresztül pedig jövőnket, társadal­munkat alakítják? A pedagógusok. Ró­luk szól ez az ünnep. Nem az a célunk, hogy bevilágítsuk a műltat és jövőt, de szeretnénk, ha mindenkinek hitet, erőt és szeretetet sugároznánk mai műsorunkkal. Ünnepre hívtuk ma községünk pedagógusait annak remé­nyében, hogy e meghitt hangulat ün­neplőbe öltözteti az önök lelkét is, és sikerül néhány órára felszabadulni a mindennapos gondok alól. Nehéz évti­zed áll mindannyiunk mögött, amely e nemes és áldozatos hivatás fényét és fontosságát háttérbe szorította. Bízunk abban, hogy a reformidők bekövetkez­tével társadalmunk figyelme a pedagó­gusok felé is irányul majd, és segíti őket, önöket újra felemelkedni - mondta ünnepi köszöntőjében az egyesület elnök asszonya. Az ünneplőket és ünnepeiteket kö­szöntve Balla Lajos, Kanizsa polgár­­mestere kiemelte: büszke arra, hogy olyan község élén állhat, amelynek a Puskás Károly vezette végrehajtó bi­zottsága az idei évet az iskolák évének nyilvánította, és mindent megtesz azért, hogy a pedagógusok és a diákok minél emberibb körülmények között dolgozzanak. A kanizsai község mind a hat okta­tási intézményében megválasztották az év pedagógusát. Az egyesület fest­ménnyel és oklevéllel, az oktatási intéz­mények igazgatói pedig pénzjutalom­mal lepték meg kollégiukat. A község Poletarac Iskoláskor Előt­ti Intézményének díjazottja Bata B. Magdolna oromi óvónő, a kanizsai Alapfokú Zeneiskoláé Losoncz Piros­ka. Az oromhegy­esi Kis Ferenc Általá­nos Iskolában az év pedagógusa Ko­vács Zita biológiatanárnő, a horgosi Október 10. Általános Iskolában Kiss- Iván Anna magyartanárnő, a kanizsai Jovan Jovanovic Zmaj Általános Iskolá­ban Kari Béla matematikatanár, a mű­szaki szakközépiskolában pedig Bi­cki Erzsébet matematikatanár. Gyönyörű ajándékokkal lepte meg a kanizsai község pedagógusait Eszter­gályos Jenő tanár úr, a magyarországi Apáczai Kiadó igazgatója. Egyrészt könyvajándékokkal, másrészt Wass Al­bert Üzenet hazámba című versével köszöntötte az ünnepelteket, a vers refrénjével mutatva rá, hogy a rohanó víz után tisztán, fehéren megmaradó kövek a pedagógusok is, akik a világon a legnagyobb tudományt művelik: az átadás művészetét. A díjazott pedagógusok köszönetü­­ket fejezték ki igazgatóiknak, kollégá­iknak és tanítványaiknak is az elismeré­sért. Írta és fényképezte: MISKOLCI Magdolna A év pedagógusai a kanizsai község oktatási intézményeiben: az előtérben Bilicki Erzsébet, Kari Béla, Kiss­ Iván Anna, Kovács Zita, Losoncz Piroska és Bata B. Magdolna NÜVAR SZÓ XI. TINI-IFJÚSÁGI TÁNCDALÉNEKES VETÉLKEDŐ, TEMERIN Tini örömkönnyek Kókai Angéla és Bencsik Tamara nyerték el az első díjat Amikor tini fesztivált mondunk, mindenki tudja hogy a szombaton Te­­merinben immár a XI. Tini-Ifjúsági Táncdalénekes Vetélkedőre gondo­lunk. Továbbá a hálás és lelkes közön­ségre, amely megtölti a sportcsarno­kot, az öltözőben izguló csinos lányok­ra és fiatalemberekre, akik egész évben erre a fellépésre készülnek, az őket kí­sérő kiváló zenekarra. Az öröm­könnyekre az eredményhirdetés után. Az örömkönnyek pedig az ifjúsági kor­osztály első díjasának és a közönség tet­szését is elnyerő 18 éves temerini Kó­kai Angéla szeméből csordultak ki. A serdülő korosztály legjobb előadója pedig Bencsik Tamara volt A 15 éves szabadkai lány két éve harmadik, tavaly pedig második helyezést ért el. A serdülő korosztály második helye­­zetje a 15 éves Kurrinák Szilvia, ő is te­merini, akárcsak a harmadik helyezett 17 éves Kovács Anikó. Az ifjúsági kate­gória második helyezettje a 22 éves zen­­tai Fabrik Rudics Regina, a harmadik helyen pedig a szintén 22 éves becsei Lukács Adrianna végzett A 13 éves szé­­kelykevei Dani Elizabettát mint a fesz­tivál legfiatalabb résztvevőjét különdíj­­ban részesítené a zsűri. A bírálóbizott­ság tagjai Farkas Katalin, a Magyar Rá­dió producere, Skorutyák Veronika, az Újvidéki Rádió zenei szerkesztője, Retzler Péter, a magyarországi Premier Art kiadó művészeti vezetője, Hajdúk János, az Újvidéki Rádió hangmérnö­ke, Kovács László, az Újvidéki Televízió zenei szerkesztője, Füstös Dénes zene­­pedagógus, valamint Pongó Lajos (el­nök), az Újvidéki Rádió producere vol­tak. Pongó Lajos a hatodik tini óta kö­veti a fesztivált Szavai szerint egyértel­mű a fellépők minőségbeli fejlődése. Ez annak is köszönhető, hogy egyre tö­megesebben jelentkeznek az énekesek, idén összesen 50-en pályáztak, van ki­ből válogatni és mind színvonalasabb a versenyzők mezőnye.­­ Az első díjak esetében nem volt vita. Egyhangú volt a döntés - hallot­tuk a zsűri elnökétől.­­ Viszont jó lett volna, ha legalább két-két második és harmadik díjat oszthattunk volna. És az is hajszálon múlott, hogy valaki má­sodik, harmadik helyen végzett Retzler Péter szerint az anyaország­ban az utóbbi években nincsenek ilyen jellegű és ilyen színvonalas rendezvé­nyek. Általuk a fesztivál híre Magyaror­­szágra is eljut, a jövőben is tartani fogják a kapcsolatot az Újvidéki Rádióval. Meg­próbálják kiválogatni a tehetségeket - Ez rendkívül nehéz műfaj manap­ság. A lemezeladási statisztikák nem csak Magyar­országon, hanem Európá­ban és Amerikában is csökkenő irány­zatot mutatnak. A kelet-európai orszá­gok speciális helyzetben vannak, a CD- k drágák, az emberek nem tudják meg­venni és inkább másolják. Az új digitá­lis technika lehetővé teszi, hogy egy számítógépises házi stúdiót lehet létesí­teni. A kiadók rettenetes tragédiája, hogy megoldatlan a hatékony védelem és a felvételek másolhatók, ellentétben a régi bakelit lemezekkel. Ezt azért kel­lett elmondanom, mert ígérni szeret­ném, hogy a fiatal tehetségeket Ma­gyarországon is népszerűsítjük. Kap­csolatban maradunk, követjük pályáju­kat, nem csak a vajdaságiakat, mert Fel­vidéken és Erdélyben is jártunk. Ha ki­magasló képességű előadóval találko­zunk, segíteni fogjuk. A táncdalénekesek vetélkedőjét Bit­nyik Zoltán tartományi művelődési és oktatási titkár, valamint Guszton And­rás, a temerini képviselő-testület elnö­ke nyitotta meg. Amíg a zsűri döntését várta a közönség a magyarországi sztár­vendég, Orsi emelte a hangulatot, va­lamint a tavalyi győztesek, a becsei Szerda Árpád és a csonoplvai Kanyó Emília szóló, illetve duó számokat ad­tak elő. Produkciójukat a temerini Rit­mus tánccsoport gazdagította. SZÁNTÓ Márta A nyelvrokonság nem dőlt meg Ötvenéves a debreceni finnugor tanszék­­ Fontos az öntudatra ébredő oroszországi finnugor népek támogatása Ötvenéves a Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke, mely alkalomból kétnapos tudományos ülést tartottak. Keresztes László egyete­mi tanár, a tanszék vezetője elmondta: az elmúlt 50 évben 140 finnugor-finn szakos hallgató végzett Debrecenben. A végzett hallgatók mellett meghívták a konferenciára az összes magyarországi finnugor kutatóhely képviselőit, a tan­szék finnországi testvérintézményének az oktatóit, s részt vett a tanácskozás megnyitóján Finnország és Észtország budapesti nagykövete is. A tanszék fél évszázados történeté­nek pénteki áttekintését követően Megdőlt-e a finnugor nyelvrokonság? címmel rendeztek kerekasztal-beszél­­getést és vitafórumot. Keresztes László szerint a kérdésre egyértelmű a válasz: a nyelvrokonság nem dőlt meg, ennek tényét már több mint 200 éve bebizo­nyították.­­ Ugyanakkor őseink hosszú úton érkeztek a Kárpát-medencébe, s van­nak akik az Uraiból jöttek, és nem fin­nugor nyelvet beszélnek - tette hozzá. A tanácskozás egyértelmű üzenete, hogy a finnugor nyelvkutatóknak ma fontos feladata támogatni azokat a ki­sebb, elsősorban Oroszországban lévő finnugor népeket, akik mostanában kezdenek öntudatukra ébredni és kia­lakítani, megerősíteni irodalmi nyelvü­ket Példaként említette, hogy több fin­nugor nép most kezdi lefordítani a bib­liát saját nyelvére, s ebben jelentősen tudnak segíteni a magyarok, a finnek, az észtek, akik már a saját nemzeti-álla­mi nyelvüket kialakították. -Jó lenne, ha kisebb finnugor roko­nainknak a nyelvújításban tudnánk segí­teni - fogalmazott a professzor. (MTI) A szabadkai Papp Emese második díjas lett Illyés Gyula országos versmondó verseny Ozorán Második díjat nyert a szabadoki Papp Emese szombaton az Ozorán megrende­zett Illyés Gyula országos versmondó verseny döntőjén. Nagy Tímea szolnoki ver­senyző lett az első, a harmadik pedig Udud István fehérgyarmati versmondó. A költő születésének századik évfordulója tiszteletére rendezett versenyt a Ma­gyar Írószövetség, a Magyar Művelődési Intézet, és a Magyar Versmondók Egye­sülete hirdette meg. (MTI) 2002. november 12., kedd Nem szűnik az érdeklődés Kertész művei iránt Az idei Nobel-díjas író zsúfolt novemberi és decemberi programja A világtól félrevonulva úja Berlinben stockholmi beszédét Kertész Imre, iro­dalmi Nobel-díjas. Az MTI úgy tudja, hogy a beszédet november 15-ig kell lead­nia, hogy az eredetivel egyenértékű fordítások is elkészülhessenek. Éppen ezért lehetőleg csak november 15. után fogad újságírókat, eddig 22 interjúkérelem fu­tott be. Magyarország első irodalmi Nobeldíjasa a hónap végét Franciaországban töl­ti, majd december elsején a bécsi Burgtheaterben lesz Kertész-matiné. Ezután december 5-ig Budapesten lesz az író, s 5-én délután utazik Svédországba, ahol december 14-ig, ahogy az MTI informátora fogalmazott, „őrületesen zsúfolt” program vár rá. A világ legrangosabb irodalmi kitüntetését december 10-én­­ Alf­red Nobel halálának évfordulóján­­ veszi át XVI. Károly Gusztáv svéd királytól. Kertész Imre Svédországból rövid időre visszatér Berlinbe, ahol ösztöndíjas, de december 18-án már ismét budapesti program vár rá, a Várszínházban. Egyébként a nem apadó érdeklődés kielégítésére a héten újabb 50 ezer pél­dányt hoz forgalomba az irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre főművéből, a Sorsta­­lanságból a Magvető Kiadó; a könyves műhely decemberben díszkiadásban jelen­teti meg az író három regényét Morcsányi Géza, a kiadó igazgatója úgy tájékoz­tatta az MTI-t, hogy a kitüntető cím október 10-i bejelentése óta 70 ezer példány fogyott el a könyvből. Elmondta, a jövő heti 50 ezres utánnyomásból vásárolhat­ja majd meg a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és az Oktatási Minisz­térium azt a 3.800, illetve 5.000 könyvet, amelyet a tárcák - ígéretük szerint - a közművelődési és iskolai könyvtáraknak ingyen eljuttatnak. A jelentősebb köny­vesboltoktól kapott visszajelzések alapján lényegében minden kötet elfogyott. A Magvető a Sorstalanságon kívül 5-6 ezres példányszámban ismét kiadta a Kertész Imre művei sorozat másik három darabját, a Valaki más, a Száműzött nyelv, vala­mint a Kaddis a meg nem született gyermekért című könyvet. Csütörtökön több ezer példányban a boltokba került további három Kertész-kötet - A kudarc, a Gá­lyanapló és Az angol lobogó — is, így az életműsorozat összes kötete újra kapha­tó. A kiadó december 10-ére, a Nobel-díj átadásának napjára díszkiadásban jelen­teti meg a kvázi trilógiát képező Sorstalanság, A kudarc és a Kaddis a meg nem született gyermekért című regényt. Az ötezer példányban megjelenő, kétszínű bőrkötésű, díszített gerincű és sarkú kötetek már megrendelhetők az internetes könyváruházak honlapjain. Az 500 számozott példány kerek 100-as sorszámú da­rabjait internetes átverésre bocsátják, a befolyó összeget jótékony célra fordítják - közölte Morcsányi Géza, hozzátéve, az 1-es sorszámú kötet Kertész Imrét illeti. A Magvető ezenkívül újra megjelenteti a Kertész Imre és Esterházy Péter egy­­egy írását tartalmazó - eddig Jegyzőkönyvként emlegetett - cím nélküli könyvet, amelynek Egy- történet lesz a közös címe. A kiadó azt is fontolgatja, hogy kará­csonyra kiadja a Sorstalanság rövidített CD-változatát, amelyen a tervek szerint Darvas Iván színművész olvas fel részleteket a regényből. A Digitális Irodalmi Akadémia CD-ROM formájában adja közre a Sorstalanság szövegét a díjkiosztó ünnepség időpontjára.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék