Magyar Szó, 2004. március (61. évfolyam, 49-75. szám)

2004-03-12 / 59. szám

8 ÚJVIDÉK / VAJDASÁGON ÁT kalauz@magyar­ szo.co.yu Atautfió Szakmai találkozások, előadások A Vajdasági Magyar Folklórközpont idei programjából Hétfői számunkban beszámoltunk a Vajdasági Magyar Folklórközpont tiszt­újító évi értekezletéről. A központi idei programjával kapcsolatban sajnálatos elírás történt, és voltaképpen a vajdasá­gi művelődési eseménynaptárt idéztük. Az idézett rendezvények egy részét vi­szont nem a folklórközpont szervezi. Ezúttal kivonatosan ismertetjük a Vajdasági Magyar Folklórközpont szer­vezésében és társszervezőkkel előlátott programot. Március és december között a hor­­gosi Bartók Béla Művelődési Egyesület társszervezésében Népi kézművesfóru­mokat szerveznek a textilesek számára. Május-december időközben 120 órás szövőiskola lesz a kezdők számára Sza­badkán, áprilisig viszont befejeződik a tavaly elindított iskola. Júniusban rész­vétel a XIV. Országos Népművészeti Ki­állításon Budapesten. A vajdasági kiállí­tás és előzsűrizést a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ társszervezésé­ben tartják. Júliusban 4-e és 11-e között Bajsán lesz a szövő- és hímzőtábor. Júliusban és augusztusban viszont a magyarországi társszervezetek támogatásával a vajdasá­giak részt vesznek különböző nyári kéz­műves- és szakmai táborokban. Augusz­tus 7-én és 8-án a szenttamási Vajdasági Népek és Nemzetiségek Hagyományá­poló Klubja társszervezésében lesz a né­pi kézműves stúdiófoglalkozás a textile­sek számára. Augusztus 7-étől 15-éig az ETNO szervezésében Bajsán szőtteskiál­lítást tartanak. Augusztus 16-a és 20-a között a vaj­daságiak is részt vesznek Budapesten a Mesterségek ünnepe című rendezvé­nyen. Szeptember 2-án lesz a Vajdasági Magyar Folklórközpont 9. születésnap­ja­ Szeptember és december között Sza­badkán beindul a szövőiskola a haladók számára. Október 9-én a IX. Vajdasági Tánc­háztalálkozót és kirakodóvásárt tartják meg az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület társszervezésé­ben. Október 23-án első ízben Kamara Néptáncfesztivál lesz a hertelendyfalvi Művelődési Egyesület társszervezésé­ben. November végén, 27-én és 28-án Né­pi kézműves fórum lesz Muzslyán a tex­tilesek számára. B1-gy- A nézők a drámára szavaznak Az újvidéki Arena és Jadran moziban befejeződött a Fokus 2004 elnevezésű filmrevü, melynek keretében 16 filmet vetítettek le, és mint minden évben, az idén is a nézők pontozással dönthették el melyik alkotás nyerte el a tetszésüket. A tegnap esti vetítéseket kivéve a filmrajongók szavazatai szerint legtöbb, 4,58 pon­tot a Jim Sheridan rendezésében készült Amerikában című dráma kapta, megelőz­ve az amerikai nagyköltségvetésű romantikus vígjátékokat. A bal lábam és az Apám nevében című filmek rendezője az Amerikában forgatókönyvét lányaival írta, melynek története egy Írországból Amerikába vándorolt család újrakezdését öleli fel. Második helyen a Minden végzet nehéz (Something’s Gotta Give) című ame­rikai romantikus vígjáték áll Jack Nicholson és Diane Keaton főszereplésével, míg a harmadik az Alejandro Inarritu rendezésében készült 21 gramm című film lett. ■ A.A. Az újvidéki Petőfi hírei Az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Mű­velődési Egyesület díszünnepséget ren­dez március 14-én 19 órakor a 48/49-es szabadságharc emlékezetére. Ünnepi be­szédet Úri Ferenc történész mond, a mű­velődési programot pedig a meghívott vendégelőadók és a ház műkedvelői szol­gáltatják. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A belépés díjtalan, a ■ a A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület Petőfi emléknapokat szervez április 16-án, 17-én és 18-án. Erre a talál­kozóra szavalóversenyt hirdet az általá­nos iskolák alsósai, felsősei és a középis­­kolás/egyetemista korosztály részére. A versmondó műhelyekben tevékenykedő gyermekek és fiatalok is benevezhetnek, iskolától függetlenül is. A versenyre kizá­rólag Petőfi Sándor verseivel lehet bene­vezni. Személyenként 3 verset kell elké­szíteni (a versek fénymásolatát a bírálóbi­zottságnak közvetlenül a verseny előtt át kell adni), és azt a verset mondja el a ver­senyző, amelyet a zsűri kiválaszt. A bene­vezés határideje 2004. április 10. A beje­lentkezési lapoknak a következő adatokat kell tartalmazniuk: a) a versenyző neve, b) lakcíme, c) születési éve, d) versek cí­me, amelyekkel benevez. A benevezési lapokat a következő címre lehet küldeni: Petőfi Sándor MME, József Attila u. 16., 21000 Novi Sad, vagy a következő faxszámra: 021/367-081. Minden jelentkezőt szere­tettel vár a szervező! ■ I ■ Az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Mű­velődési Egyesület, valamint a tóthfalusi Pannon Média lapkiadó-terjesztő szerve­zésében könyvbemutatót tartanak márci­us 18-án 18 órai kezdettel az egyesület klubtermében. Az olvasóközönség megis­merkedik Simonyi Mária A magyar politi­kai sajtó története 1918-ig a mai Vajdaság területén című könyvével. Minden érdek­lődőt szeretettel várnak a szervezők­ a ■­­ Március 17-én 17 órakor az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egye­sület épületében levő városi könyvtár fi­ókkönyvtárában a muzslyai Sziveri János Művészeti Színpad bemutatja a Sorsok el­nevezésű irodalmi estjét, amelyen két könyvbemutató lesz: N. Czirok Ferenc: Sorspecsét és Sándor Zoltán: Az élő J. K. novelláskötetét mutatják be a szerzők. A műsorban megemlékeznek Sziveri János költőről, születésének 50. évfordulója al­kalmából. Az irodalmi esten fellép Lába­­di Csilla szavaló és vendégként Heiner­mann Péter. A könyvek a helyszínen megvásárolhatók. UNESCO-védelem Péterváradnak Tegnap olasz képviselők látogatták meg a várat A Péterváradi várnak és az alsóváros­nak komoly esélye van arra, hogy belát­ható időn belül az UNESCO védelme alá kerüljön -jelentette ki tegnap Újvidéken Vainer Meriggi, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének szakértője, aki Carlo Cesare, az olaszor­szági Ferrara város alpolgármestere és Branislav Pomoriski, az újvidéki végrehaj­tó bizottság elnökének kíséretében kör­bejárta a várat. A körséta után megtartott sajtótájé­koztatón Cesare elmondta, Újvidéknek nagy esélyei vannak, de az ilyen dolgok nem mennek maguktól. Komoly munka és felkészülés vár a városra és az UNES­CO alapszervezetére is egyaránt. Az első, talán legegyszerűbb lépés a csatlakozási szándékot igazoló űrlap kitöltése, a pol­gárok tudatának fejlesztése, hogy milyen előnyökkel és kötelezettségekkel jár az esetleges tagosodás, valamint azoknak a projektumoknak az elkészítése, melyek előfeltétele a családhoz való tartozásnak. A város tegnap megszerezte a csatla­kozási űrlapot, de még számos feltétel­nek eleget kell tennie, hogy Pétervárad az UNESCO családjába jusson - mondta Pomoriski. Először is, az UNESCO sza­bályzata szerint a védnöksége alatt álló területen nem tartózkodhat a katona­ság, egyes épületeket tatarozni kell, ter­mészetesen a város költségén. Magában a város csatlakozási szándéka nem ele­gendő, ezt a köztársasági kormánynak is támogatnia kell, valamint szavatolnia azt, hogy a város eleget tesz a megsza­bott feltételeknek. Tekintettel az UNES­CO lassú bürokráciájára, a csatlakozási szándék átadásától a válaszig egy-másfél év is eltelhet. Pomoriski elmondta, Újvidék elké­szíti a felújítási tervet, a maga erejéből újítja fel az épületeket, tárgyal a hadse­reggel a katonaság kiköltöztetéséről, de mindenféleképpen számít a kormány támogatására. A hadsereggel már huza­mosabb ideje tárgyalásokat folytatnak, és minden jel arra utal, hogy elhagyják a várat, sőt még egyes városi laktanyákat is. Meriggi, Ferrara város alpolgármeste­re hozzátette, a péterváradi várnak és az alsóvárosnak az UNESCO védnöksége alatt szép fejlődési kilátásai vannak. Váro­sának példáját hozta fel, amely a csatlako­zást követően kimondottan gyors kultu­rális és gazdasági fejlődésen ment át. A két város eddigi jó kapcsolatainak gyü­mölcseként Ferrara város önkormányza­tának nevében ígéretet tett, hogy tapasz­talataik birtokában Újvidék törekvéseit támogatni és segíteni fogják. ■ Kép és szöveg: KOCSI Zoltán A péterváradi katonakórház udvarában Magyarcsernyei hírek­ beli művelődési otthonban bemutatja a Sárga csikó című énekes népszínművet. A szereplők Baka András, Lackó Farkas Erzsébet, Tóth Attila, Nagy Márta, Szántó Tivadar, Losonc Lóránt, Ferkovics József, Kiss Zoltán, Aranyos Krisztina, Gábor Henrik, Sztojkov Alekszandar, Bálint Mó­nika, Aranyos Beáta és Karácsonyi Csilla. A rendező Lackó Farkas Erzsébet és Szántó Tivadar. A súgó Hanyi­ Csordás Izabella. A belépőjegy 35 dinárba kerül. a a a Március 15-én, hétfőn, este 18 órakor iskolanapi műsort tart a magyarcsernyei Petőfi Sándor Általános Iskola. A műsor­ban fellépnek az óvodások, az alsós és a felsős tanulók. Bemutatkozik az irodalmi csoport, az énekkar, a citerazenekar és a tánccsoport. BN. E. Március 14-én, vasárnap, este 19 órai kezdettel a tóbai Petőfi Sándor Művelő­dési Egyesület színjátszó csoportja a hely- Gábor Béla Nem mindennapi baleset történt tegnap hajnalban 2.40 órakor Újvidéken. A Telepen, a Versed utcában, közel az Ady Endre utcai kereszteződéshez Visnyevszki István (1978) helybeli lakos gépkocsijával nagy sebességgel és alkohol hatása alatt a Cirill és Metód utca felől érkezve elveszítette uralmát járműve felett, és letérve az útról előbb a 77-es számú családi ház kerítésének, majd az épületnek ütközött. Ezt követően a jár­mű megperdült és a szomszédos épület előtti akácfán kötött ki, rémületet keltve a bé­késen pihenők körében. A helyszínen járva a Golfot már „leszedve”, jobb oldalára dőlve, tetejével a ház falának támaszkodva találták. A járművezető és 26 éves utasa könynyebb sérüléseket szenvedett. Az anyagi kárt mintegy százezer dinárra becsülik. Sírszentelés Bajmokon A bajmoki alsótemetőben ma 16 óra­kor alkalmi műsor keretében megszente­lik Töröki Pál helybeli kántortanító - Perczel Mór tábornok egykori katonájá­nak - sírját az 1848/49-es szabadságharc­ra emlékezve. A kegyeletadó ünnepség keretében emlékeznek meg Barakovics Béla lelkészről, Görbei Antal tanítóról, Pleszkány Lőrincz gazdálkodóról és Ba­gó József tanítóról is. 2004. március 12., péntek Újvidék FILM ARENA (nagyterem): Minden végzet nehéz (Something’s Gotta Give), ameri­kai rom. vígj., fsz.: Jack Nicholson, Diane Keaton (11,13,30,16,18,30,21,23,15) ARENA (kisterem): Nagy hal (Big Fish), amerikai, r.: Tim Burton, fsz.: Ewan McGregor, Jessica Lange (16, 18, 20,22) JADRAN: A Harmadik Birodalom ki­rablása (Pljacka Treceg Rajka), hazai vígjáték (16.30, 18.30, 20.30) * Monster, r.: Patty Jenkins (22.30) MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: A me­dence (The Swimming Pool), francia film, r.: Franson Ozon (21, 23) ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ: Nincs előadás. SZERB NEMZETI SZÍNHÁZ: Felfu­­valkodott tökfej, vígjáték, Pera Dobrino­­vic Színpad (19.30) * Nem fizetek, nem fizetek, dráma, Kamaraterem (20.30) MÚZEUM VAJDASÁGI MÚZEUM, Duna u. 35-37.: Vajdaság a paleolitikumtól a 20. század közepéig című állandó tárlat, va­lamint Szilágyi Gábor képkiállítása, nyit­va 9-től 14 óráig. VÁROSI MÚZEUM a Péterváradi vár­ban: A Péterváradi vár múltja című kiál­lítás, nyitva 10-től 17 óráig, tel.: 433-145 és 433-613. PÉTERVÁRADI VÁR: Föld alatti ka­tonai folyosók, megtekinthető útvezető­­vel 10 és 17 óra között, tel.: 433-145. Topolya MOZI: A texasi láncfűrészes gyilkos, amerikai horror (19) SZÍNHÁZ: Rákóczy-est - az újvidéki Színes Szilánkok Diákszínpad rendhagyó történelemórája (19) MŰVELŐDÉSI HÁZ KIÁLLÍTÓTER­ME: A Múzeumi esték előadássorozat ke­retében Cservenák Pál helytörténész A kuruc kor a Délvidéken című beszámoló­ja (18) Zombor NÉPMOZI: The Importance of Being Earnest, angol film (21) MOZI: Az utolsó szamuráj, amerikai, fsz.: Tom Cruise (20) Muzslya SZÍNHÁZ: Molnár Ferenc: Egy, ket­tő, három - egyfelvonásos vígjáték, a he­lyi Petőfi Sándor MME színjátszóinak előadása, r.: Szabó László (19.30) Péterréve MŰVELŐDÉSI OTTHON: 1848/49 a déli végeken című alkalmi műsor, fel­lép a topolyai Cirkálom, a kishegyesi Pe­tőfi Sándor ME és a helyi Tisza ME tagjai (19). BÍRÓSÁGI KRÓNIKA Arzenál a fészerben Engedély nélküli fegyvertartás miatt az újvidéki Kerületi Bíróság első fokú büntetőtanácsa másfél év börtönbünte­tésre ítélte az 54 éves újvidéki Apic Sveto­­zart. Az elítélt Jankó Cmelik utcai házá­nak fészerében tavaly október utolsó napján egy M-70-es típusú, 7, 62-es kali­berű hazai gyártmányú géppisztolyt, hat tölténytárban 155 golyót, továbbá két M- 52-es és egy M-75-ös kézigránátot találtak a nyomozók. Az említett fegyverek tartá­sát az érvényben lévő törvény magánsze­mélyeknek semmilyen körülmények közt nem engedélyezi, a géppisztolyt és a bombákat elkobozták. Mivel az elítélt a fegyvereket 1992-ben szerezte be, a bűn­­cselekmény elévülése miatt törvénytelen fegyverbeszerzés miatt nem folytattak el­járást ellene. ■ szb

Next