Magyar Szó, 2010. december (67. évfolyam, 281-306. szám)

2010-12-31 / 306. szám

2010. december 31., 2011. január 1., 2., 3. olimSia „Kapu szerettem volna lenni...” A kishegyesi énekesnő, Rúzsa Magdi ezúttal is rendkívül sikeres évet zárt, hiszen fellépések sora áll mögötte, Gábriel című dala pedig az év egyik legnépszerűbb felvétele lett Magyarországon. Mindemellett a közéleti szerepvállalás terén is jeleskedett, igen sokat tett a fogya­tékkal élők elfogadásáért, segítéséért. Magdi azonban továbbra sem pihen, új lemezre és színházi estre készül. - Úgy érzem, nagyon jól sikerült a 2010-es évem. Egyrészt azért, mert egész nyáron tele voltam koncertek­kel, sőt mindeközben duettet is énekel­hettem Földes Lászlóval, azaz Hobóval, másrészt pedig azért, mert megjelent a Gábriel című dal magyar nyelvű válto­zata, ami a rádiók játszási listái alapján az év legtöbbet játszott dala lett az or­szágban. ■ Azt gondolhatnánk, Doris Drago­­vic egykori sikerdala, a Gábriel nem idomul a mai trendekhez, ehhez ké­pest az év egyik legnépszerűbb felvé­tele lett Magyarországon. Milyen a kötődésed ehhez a dalhoz? - Már a megjelenésekor nagyon sze­rettem a Gábrielt, aztán hosszú időn át dédelgettem az álmomat arról, hogy elkészítsem a magyar nyelvű változa­tát. Sokan megpróbáltak lebeszélni er­ről a tervemről, éppen azért, mert nem egy olyan dalról van szó, amely megfe­lel a ma divatos hangzásvilágnak, a ma érvényben lévő trendeknek. Egy bel­ső hang azonban azt súgta, ne hagyjam magam lebeszélni, igenis meg kell va­lósítanom az álmomat. Elkészítettem a dal magyar változatát, és mára már egy­értelműen bebizonyosodott, hogy iga­zam volt, hiszen a mai napig ezrek ké­rik a rádiókban, a koncertjeimen pedig csaknem könyörög érte a közönség, ami nagyon jóleső érzéssel tölt el. A dal si­kerének titka szerintem éppen az ér­zésekben van, azokban a különleges érzésekben, amiket ki tud váltani az em­berekből, amikor felcsendül. ■ Aki folyamatosan kísérte a külön­féle megnyilvánulásaidat, annak az lehetett az érzése, hogy a vadóc rocker­­lány fokozatosan elegáns, érett nővé vált. Mennyire értesz egyet az ilyen a vélekedésekkel? - Rám mind a mai napig érvényes mindkét jellemzés, ugyanis ez a kétféle személyiség nagyon jól megfér egymás mellett, ezzel a kettősséggel tökéletesen együtt tudok élni, sőt azt is mondhat­nám, a díva és a rocksztár igazándiból kiegészítik egymást. Sokan meg szok­ták tőlem kérdezni, hogy melyik az iga­zi énem, de erre mindig azt válaszolom, hogy mindkettő én vagyok, ugyanis na­gyon erős bennem a drámai vonal is és a tombolási vágy is. ■ Ha már a drámai vonalat említet­ted, tudjuk, hogy az idei évre tervezted a Magdaléna című különleges hangu­latú színházi sanzonestednek a bemu­tatóját is. Ez végül miért nem valósult meg? sor kerülhet a bemutatóra, illetve abban is, hogy azután minél több helyen lát­hatja majd a közönség ezt a különleges hangulatú produkciót. ■ Az idei Aranyág gálán különle­ges átéléssel, óriási sikert aratva éne­kelted el Presser Gábor Mozi című dalát. Hogyan fogalmazható meg az, mit jelent számodra ez a dal? -A Mozi olyan dal, amely tökéletesen leírja az életemet, hiszen minden egyes momentumát megtapasztaltam már. Talán azért is tudtam akkora átéléssel elénekelni, mert olyan volt számomra, mint amikor az ember egy fadót énekel, mint amikor megénekli a saját sorsát. Bevallom, néha magam is megrendül­ve nézem végig a felvételt, de mindaz, amit ott megénekeltem, sajnos valós él­ményekből táplálkozik. Azt hiszem, ez a dal az én sorsom. Nagyon érdekes az, hogy valaki már annyi évvel korábban­­ megírta ezt a dalt, ráadásul valaki más­nak, és jó néhány évvel később jövök én, és azt tudom mondani róla, ez a dal az enyém. ■ A Megasztár idei sorozatának egyik legmeghatóbb pillanata volt, amikor Weisz Fanni siket fotómo­­dellel közösen adtátok elő a Gábriel című dalodat. Mit szerettél volna ezzel üzenni a közönségnek? - Az elfogadás fontosságára sze­rettem volna felhívni a figyelmet. Ar­ra, hogy lehetőséget kell adni azoknak az embereknek is, akik - akár kimond­juk, akár nem - valamilyen módon ki­rekesztettjeivé válnak a társadalom­nak, kizárólag azért, mert mások, mint mi. Éppen ezért szerettem volna ezt a dalt ilyen módon eljuttatni azokhoz is, akik nem hallhatják, mert úgy gondol­tam, Weisz Fanni segítségével igenis át­­érezhetik és megérthetik azt. Kapu sze­rettem volna lenni, olyan kapu, amely az Istentől kapott érzéseket eljuttatja az emberekhez. ■ Ez a kapu-lét, a példaképség, illetve az egész közéleti szerepvállalás mennyire fontos számodra? - Rendkívül fontos. Azt hiszem, óri­ási felelőssége van mindennek. De iga­zándiból nem is az a legfontosabb szá­momra, hogy példakép legyek, hanem az, hogy mindig olyat tudjak alkotni, ami megmarad, és az, hogy mindig le­gyen mondanivalóm az emberek számá­ra. Mindjobban foglalkoztat - nyilván részben éppen Fanninak köszönhetően - az, hogyan lehetne az élére állni egy olyan kampánynak, amelynek segítsé­gével fel tudom hívni az emberek figyel­mét arra, élnek köztünk, élnek velünk tolószékes, látássérült, siketnéma embe­rek is, akik ugyanúgy megérdemelnek minden létező maximumot, amit meg lehet kapni az életben, mint bárki más. A tervek szerint Rúzsa Magdi új lemeze tavasszal jelenik majd meg Sokan meg szokták tőlem kérdezni, hogy melyik az igazi énem­ ­A színházi estem teljesen készen áll, csupán az anyagi eszközök hiánya miatt nem tartottuk még meg a bemutatóját, ugyanis mivel szállítható díszletről, ne­ves rendezőről, színészekről, zenekar­ról van szó, igencsak sok pénzre lenne szükség hozzá, úgyhogy most még ke­ressük a szponzorokat. A Magdaléna egy olyan sanzonest lesz, amely köztem és a hatalmas sanzondívák között pró­bál egyensúlyt teremteni, tehát az én életem és az ő életük közötti hasonlósá­gokról szól majd. A külföldi dívák san­zonjai mellett számos kiváló magyar dal is szerepelni fog az összeállításban, de ezek mind-mind olyanok, amelyeknek valamilyen módon közük van az életem­hez. Az is szóba kerül majd benne, hogy ezek a dívák hogyan élték meg a szerel­met, a családi életet, a sikert, illetve az is, én hogyan küzdök meg ezekkel - így jön létre az említett párhuzam köztem és köztük. Bízom abban, hogy mielőbb éppen ezért segítenünk kell őket ennek elérésében. ■ Mindezeken túl milyen dolgok foglalkoztatnak leginkább mostaná­ban? - Most éppen egy új lemezen dolgo­zom, úgyhogy megint a zene az, ami a leginkább foglalkoztat, illetve a megta­pasztalás, a magamban megélt dolgok kiírása, a szövegírás. Az új nagyleme­zem dalaiban mindkét világom benne lesz majd, tehát lesznek rajta nagyon őszinte, érzelmes dalok, és dübörgős, igazi, mély rockszámok is. Az album a tervek szerint tavasszal jelenik majd meg, de amennyiben úgy fogom érezni, még nem teljesen kész, még van mit csi­szolni, tökéletesíteni rajta, akkor el fo­gom halasztani a megjelenés idejét. De remélem, mielőbb eljut majd azokhoz, akik szeretik a dalaimat. ■ MÁRIÁS Endre szeretnék tartozni!” Bencsik Tamarának már a gyermekkora is a zenéről és az éneklésről szólt. Sikerült nyomot hagynia maga után Vajdaságban is, hiszen fel­lépések, dalversenyek követték egymást, és ahol csak tehette, meg­mutatta tehetségét. Énekesi karrierje azonban Budapesten indult be igazán a Balkan Express zenekarral, amit a Megasztárban való sze­replés tett teljessé. A szabadkai lányt a zenekar tagjai be­szélték rá, hogy jelentkezzen a tehetség­kutató műsorba. Mint mondja, nem volt veszítenivalója, és a döntés helyesnek bizo­nyult. Bejutott a döntőbe, a legjobb tizen­két énekes közé, és az adások alatt egész Magyarország megismerte a nevét. • Hogyan emlékszel vissza a Mega­sztárban töltött időre?­­ Amikor néztem a Megasztár ötö­dik szériáját, azt éreztem, hogy jó len­ne megint ott lenni. Gondolkodás nélkül végigcsinálnám még egyszer. Nekem na­gyon jó élmény volt, hiszen sokat tanul­tam, új tapasztalatokat szereztem, és sok embert sikerült megismernem. Azt szeret­tem volna, hogy egy egész ország megis­merjen, és amikor jött egy ilyen lehetőség, megragadtam. Előzőleg a Balkan Express zenekarral közösen zenéltünk, és elég jól mentek a dolgaink. Azt vettük észre, hogy a magyarországi embereket érdekelte ez a fajta megpoposított balkáni zene, amit ját­szottunk. Ennek ellenére úgy gondoltuk, kell egy löket, ezért is jelentkeztem a mű­sorba, ami nagyon jó ugródeszka volt ne­künk. • Hogyan alakult a zenekar élete és a te életed a Megasztár után?­­ Miután kiestem, és még tartott az is­mertség, csináltunk egy lemezt, ami bár szólólemezként jelent meg Vándorszél cí­men, de a zenekarral együtt készítettük el. Sajnos nagyjából egy év után szétesett a Balkan Express, és azóta szólóénekes­ként dolgozom. Ez nem a Megasztár mi­att történt így, hiszen a műsor után még nagyon sokat dolgoztunk együtt, de fel­merültek kisebb-nagyobb gondok, bele­szólt a kiadó, a menedzser, sokszor olyan meghívások jöttek, ahol csak rám vol­tak kíváncsiak, vagy nem tudták volna az egész zenekart kifizetni, így a többiek más munka után néztek. De a jó kapcsolat megmaradt. Viszont a szólókarrierben a Megasztár rengeteget segített, és azóta is rengeteget fejlődtem, például sokkal fel­szabadultam lettem a színpadon. Aztán a munkában beállt egy kis szünet, majd né­hány hónapja elvállaltam a Playboy ma­gazin felkérését. Mondták is, hogy­ ezután szinte megduplázódik a munka, és való­ban így történt, úgyhogy­ ez is igencsak közrejátszott abban, hogy ennyi felkérést kapjak. Azért amikor csak tudok, haza­jövök, bár elég elfoglalt vagyok hét köz­ben, hétvégén pedig fellépéseim vannak, de mindig próbálok egy kis időt itthon is eltölteni, hiszen nagyon fontos nekem a családom, és persze itthon is vállalok fel­lépéseket. • Milyen dalokat hallhatunk tőled szólóénekesként?­­ Attól függ, ki mit szeretne hallani. A mai napig énekelek Balkan Express-es dalokat, ha ezt kérik, de vannak saját da­laim és feldolgozások is. Két DJ barátom­mal szoktunk diszkókba fellépésekre jár­ni, itt főleg külföldi slágereket énekelek, de igyekszem többféle stílusban megmu­tatni magam. Most íródik Földi Albert­­tel, a Balkan Express billentyűsével egy közös dalunk, ami diszkóstílusú lesz, és a tervek szerint január végén, február ele­jén jelenik meg a maxi. Nagylemezt most még nem tervezek, majd ha összejön any­­nyi dal, hogy azzal megtöltsünk egy le­mezt, akkor majd erre is sor kerül. • Milyen terveid vannak még?­­ Szeretnénk Magyarországon a leg­jobbak között lenni, ahogy minden éne­kesnek az a célja, hogy bebizonyítsa, a leg­jobb tud lenni. Nemrég elnyertem az év legjobb női énekese címet, s hozzá kap­tam egy díjat is, egy aranymikrofont. Na­gyon nagy megtiszteltetés ez számomra, mert azt bizonyítja, hogy sokan szeretnek és van miért dolgoznom. Emellett egy­ má­sik célt is kitűztem magam elé: szeretnék külföldön is sikereket elérni. Ennek első lépéseként az új dalomat angol verzióban is elkészítjük, aminek a demóját elküld­jük néhány külföldi kiadóhoz, mint ahogy mások is teszik, aztán majd kiderül, mi­lyen visszajelzéseket kapunk. Nagyon ki­tartó vagyok, és nem adom fel, még ha el­sőre kudarccal is végződik, mert csak így maradhat az ember a topon. Megyek tö­­retlenül előre, és lesz, ami lesz. ■ s. I. 15

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék