Magyar Szó, 2014. március (71. évfolyam, 48-73. szám)

2014-03-27 / 70. szám

12 ÚJVIDÉK ujvidek@magyarszo.com Lakat alá a diákokat!? A DP és az SZHP városi szervezeteinek közleménycsatája A Demokrata Párt városi bizottságá­ban azt állítják, hogy Milos Vucevic az újvidéki polgárok voksainak mindössze 16 százaléka alapján vált polgármesterré, tisztségre jutásában ugyanazok a bűnö­zői csoportok segítették, amelyek ellen korábban maga Vucevic is feljelentést tett szavazatvásárlás gyanúja miatt. Két év önkormányzati hatalmának ideje alatt egy beruházást sem valósí­tott meg, egyetlenegy új munkahelyet sem teremtett. Szerbia történelmébe Újvidék legtehetetlenebb polgármes­tereként kerül be a neve, mindennel foglalkozik, csak azzal nem, ami a dolga! Azzal dicsekszik, hogy a város 200 rendőrt kapott, holott erre azért volt szükség, mert irányítása alatt Újvidék a bűnügyi krónikák közpon­ti forrásává vált. Azt javasolja, hogy a gyerekeket zárjuk be az iskolákba (saját biztonságuk érdekében). A cenzúra, a közvállalati mesterkedések, pártala­pon történő munkaviszonyba állítások mindennaposakká váltak... A Szerb Haladó Párt városi bizottságá­ban tragikomikumként élik meg a demok­raták tegnapi közleményét, szerintük ismét politikai, szak- és erkölcsi prédikációkat tartanak a polgároknak.­­ Az a párt, amelyik Újvidéken és a tartományban immár 14 éve hatalmon van, most alig lépte át a választási küszöböt. Anélkül, hogy átgondolnák fiaskójukat, azt, hogy miért kaptak háromszor kevesebb szavazatot, továbbra is azt gondolják magukról, hogy véleményük számít, és erkölcsösnek tartják az ilyen fellépést. Az SZHP - a Demokrata Párttól eltérően - hatalmasat ugrott, több mint 77 500 újvidéki polgár szavazott rá, rekorderedményt ért el. Ilyesmire váro­sunkban még nem volt példa. Az eredmény mindenképpen Vucevic polgármester és pártjának jó munkáját tükrözi, nincs szükségünk arra, hogy olyan embereknek válaszolgassunk, akiket az újvidékiek a politika süllyesztő­jébe parancsoltak - olvasható a haladók közleményében, akik a politikai valóságot elfogadni nem hajlandó demokratáknak azt javasolják, hogy csoportosan látogas­sák meg a legközelebbi elmegyógyinté­zetet! (szb) PETŐFI SÁNDOR MMK Szakkör, felkészítő Szombaton, március 29-én 10-13 órakor: Szombati játszóház babajátszóval. Hogy ne fájjon a fejed - felkészítő a záróvizsgára és a felvételire 10.15-11.00: 5-8. osztályosoknak kedvcsináló matematika. 11.15-12.00:8. osztályosoknak felké­szítő a záróvizsgára matematikából (Török Irén matematikatanár vezetésével). 12.00-12.45: 8. osztályosoknak felkészítő a záróvizsgára magyar nyelvből Rekecki Angéla vezetésével. (A rajzszakkör kivételével minden foglalkozáson egységesen 200 mi­/fő a rész­vételi díj.) Szeretettel várnak mindenkit. Számítógép-tanfolyam nyugdíjasoknak A Petőfi Sándor MMK-ban folytatódik péntekenként a számítógép-tanfolyam. Részvételi díj 300 Di­/alkalom. Várunk minden érdeklődőt 14 órától! Műhelymunka Március 29-én, szombaton 9 órától a Petőfi Sándor MMK Mimóza kézimunkacso­portja műhelymunkát szervez, amelynek keretében a kötés, horgolás, fonalgrafika és a gyöngyfűzés technikáját ismerhetik meg, illetve fejleszthetik a rendezvényre látoga­tók. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a szervezők. A részvétel ingyenes t HOLNAP: HUN VAGYOK Tavaszi ifjúsági bál Pénteken, március 28-án, 21 órai kezdettel megrendezésre kerül a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ hagyományos tavaszi ifjúsági bálja, amely ezúttal Hun vagyok név alatt fut. Helyszín az újvidéki Petőfi Sándor MMK nagyterme. A jó hangulatról a Csillagfény együttes gondoskodik. Jegyeket elővételben 200, a bál napján pedig 250 dináros áron vásárolhatunk. Támogatóinknak köszönhetően ingyenes buszjáratot indítunk Magyarkanizsáról, amely minden útba eső településen megáll. Bővebb információ és jegyfoglalás a 069/36-52-895-ös mobilszámon (Timi), és a www.ifikozpont.org.rs,wwww.facebook.com/ifikozpont kapható. A HÁBORÚ ÉVE, 1914- MINDENNAPI GONDOK -HIDAK II. Mint ahogyan láttuk, az újvidéki hidak kérdése 1914-re égető gondjává vált a városnak. Nemcsak a hajóhídon dolgozó munkások béremelési kérdé­se jelentett problémát, hanem a vasúti hídon való közúti közlekedésé is, amely szintén nem elégítette ki az egyre növe­kedő város közlekedési igényeit. Ekkorra azonban már komolyan kellett foglalkozniuk az új, Újvidéket és Péterváradot összekötő állandó közúti híd megépítésének tervével, amelyet a Magyar Királyi Keres­kedelemügyi Miniszter 16845/ I.c. 1914. számú rendeletével már jóvá is hagyott. Az új közúti híd felépí­tésének gondolatát és finanszírozá­sában való részvételt nemcsak Újvi­dék városa, hanem gróf Tisza István miniszterelnök, Teleszky János pénzügyminiszter, Harkányi János kereskedelemügyi miniszter és Sker­­lecz Iván, Horvát-Szlavón-Dalmát országos bán is támogatta. A hídépí­tés költségének tervezete 3 560 000 koronára rúgott, a költségek legna­gyobb hányadát Újvidék városának kellett biztosítania. A városi tanács a minisztériumi jóváhagyásról és a város kötelezettségeiről 1914 tavaszán szinte folyamatosan tárgyalt, így azon az érte­kezleten is, amelyen dr. Adamovich István és Königstadtler Ottó, a városi törvény­­hatósági bizottság tagjai, a hídra vezető utca megnyitásához szükséges kisajátítási indítványt, az akkor impozánsnak számító Wagner-palota, valamint a város legszű­kebb központjában elhelyezkedő Erzsébet Szállodára is kiterjesztették. Ezzel az indít­vánnyal azonban nem mindenki értett egyet, így Orbán Ignácz városi főmérnök sem, aki szerint a már megjelölt utcanyi­tási vonalat nem kellett volna változtatni. Az új közúti híd és a városközpont terét, a Ferenc József teret összekötő utcát, a mai Modena utca mentén szerették volna megépíteni. Ennek az utcának a megnyi­tására azonban csak sokkal később, a 20. század második felében került sor. A váro­si főmérnök szerint azért sem lett volna célszerű az idővesztés, mert a „hídkérdés­­be a katonai hatóságoknak is volt beleszó­lási joguk”, és ha ez vitás kérdéssé válik, akkor a kijelölt új utca megépítésére nem kerül sor. Voltak olyanok is, akik a kisajá­títási kérdést nem tartották az új híddal kapcsolatos kérdésnek, és azt egy későbbi értekezletre halasztották volna. A váro­si tanácstagok vitájának a polgármester, dr. Demetrovits Vladimir vetett végett, és a Városi Tanács és a Törvényhatósá­gi Bizottság tagjait szavazásra kérte fel. A szavazás pillanatában a városnak 2 160 000 koronát kellett hitelekből biztosítania, míg a híd költségeihez a Horvát-Szlavón- Dalmát országos kormány és császári­királyi Duna Gőzhajózási Társaság által felajánlott pénzösszeg, 101 000 korona értékben, már a város rendelkezésére állt. Míg a hiányzó összeget a város az éves költségvetésekből fedezte volna. Ezért már 1914-ben arra utasították a várost, hogy­ a költségvetési tervezetbe az akkor 15 000 koronányi összeget tervezzék be. Ugyanakkor 1917-től, a hídon folyó forgalomból szárma­zó hídvámbevételt is erre fordították volna. Ez azonban még mindig nem volt elegendő a hídépítés költségére, ezért a városi költségvetésbe az összesen 45 000 koronányi szükséges pénzt, már az 1915. és 1916. évi költségvetésből előre biztosítaniuk kellett. A hídterveket, amelyeket az akkor nagy tiszteletben álló dr. Zielinski Szilárd műegyetemi tanár készített el, a Városi Tanács módosítani szerette volna, s ezért a tervezőnek 8000 korona tiszteletdíjat hagyott jóvá, azzal a kikötéssel, hogy az összeg magába foglalta a vasszerkezet architektúrájának tervezési költségeit és a tiszteletdíjat is. A város módosítási javaslatai bátraknak mondhatók, hiszen a kor egyik leghíresebb mérnökének munkájába avatkoztak bele. Zielinski Szilárd a francia Francois Hennebique vasbetonépítésre vonatkozó szabadal­mának alkalmazásáról vált közismertté. Nemcsak Magyarországon épített ezzel az új módszerrel, hanem a nisi Nisava hidat is ő tervezte, amiért Szent Száva rendet kapott, de az ő munkája volt a­ fiumei kikötő elevátorának szer­kezete, számos víztorony, magtár és tetőszerkezet. Az újvidéki városatyák, mintha érez­ték volna, hogy sietniük kell, mert 1914 májusában már ki szerették volna írni a versenytárgyalásokat, hogy a határidő­ket be lehessen tartani, és a híd 1917- re elkészülhessen. Ennek az újvidéki közúti hídnak a fölépülésére azonban sosem került sor. ■ CZER Ágnes Volt egyszer egy Újvidék (81.) Újvidéki Városi Múzeum Muntyó Áramszünet Tervezett hálózati munkálatok miatt ma 08.00-tól 13 óráig nem lesz áram a Becsei utca 18-34-es és a 19-35-ös épületeiben, a Boza Kuzmanovic utca 35., 156. és 158. alatt, 08.00-tól 13 óráig is Ilija Ognjano­­vic utca 2-14., 22., 24., 26., 28., 1­9., a Danijel Konstantin 2. és 4. alatt, az Ignjata Pavlasa 6. és­­8. alatt, 07.30-tól 09.30-ig a Bora Stankovic 3-21., 6B-16. és a Sveto­­zar Markovic 2A-4A, 1A-3A, 10.00-tól 14.00 óráig a Teodor Mandic 1-9., 2-8A, valamint a Temerini utca 119-123. alatti épületekben. TEMERIN Babfesztivál júniusban A temerini Vindulo bérházban tartot­ták a Vodomar 05 Ökoközpont tisztújító közgyűlését, amelyen döntöttek az idei 10. Babfesztivál megtartásáról és prog­ramjáról. A korábbi vezetőség beszámolt munkájáról és benyújtotta a pénzügyi jelentést. Az egyesület tagsága továbbra is megkülönböztetett figyelmet fordít a környezetvédelemmel kapcsolatos felada­tok teljesítésére. A munkaprogramban a hagyományos bábfesztivál megszervezése mellett helyet kapott számos természet­­védelmi tevékenység, mint amilyen az egyesület ténykedésének széles körben való ismertetése, az ökológiai járőr­­szolgálat, kerékpártúrák, táborozás és egyebek megszervezése. A tisztújító közgyűlés az egyesület közgyűlésének új elnökévé Mihal Madackit, helyette­sévé Pero Pericet választotta. Az igazga­tóbizottság élére újból Drágán Vukoticot választották. A 2014. évi jubileumi 10. Babfesztivált június 5-étől 7-éig tartják a hagyományos helyen, a temerini vásártéren. A szerve­zők szeretnék ha az idei rendezvényükön a résztvevők száma meghaladná a tava­lyit, az alkalmi szakácsok pedig a lehető legfinomabb babételeket főznék. ■ G.B. 2014. március 27., csütörtök Százéves a magyarkanizsai gyógyfürdő Dr. Klímó Attila előadása A Belvárosi Társaskör szervezésében a Magyar Szó­ház IV. emeleti tanácstermé­ben tegnap bemutatásra került a százéves gyógyfürdő című monográfia. A kiadvány szerzője dr. Klímó Attila balneoklima­­tológus, fizikoterápiás és mozgásszervi rehabilitációs szakorvos, a Rehabilitációs Szakkórház Banja Kanjiza dolgozója. A magyar és szerb nyelvű kiadvány végén egy sommás angol összefoglaló olvasható. A könyv elején három szakte­kintély írt recenziót: dr. Bender Tamás, a Budai Irgalmasrendi Kórház főorvo­sa, dr. Tomislav Jovanovic, a Belgrádi Orvostudományi Egyetem professzora, balneoklimatológus és klinikai fiziológus, valamint dr. Aleksandar Durovic, a belg­rádi Katonai Orvostudományi Akadémia professzora. - Nagyon kevés publikáció látott napvilágot Vajdaság gyógyiszapjáról és természeti kincseiről. Ezzel a könyvvel szeretném bemutatni a polgároknak a termálvíz jelentőségét. Vajdaságnak hatalmas a gyógyvízkapacitása, de sajná­latos módon rendkívül kihasználatlan - nyilatkozta lapunknak dr. Klimó Attila. Az est moderátora a könyv lektora volt: prof. dr. Bagi Ferenc, a Magyar Tanszék nyugalmazott egyetemi taná­ra. A könyvbemutatót Cseszák Zsombor hegedű- és Cseszák László harmonikajá­téka tette színesebbé. ■ VaM Strandkabinok bérlése A Városi Kertészet közvállalat felhívást intéz azokhoz a polgárokhoz, akik kabint bérelnek a Strandon, hogy ürítsék ki ezeket, vigyék el holmijukat. Az idény május elsején kezdődik, előtte nagytakarítást végeznek a kabinokban, valamint patkány- és bogárirtást, és fertőtlenítést, (szb) Dávid Csilla

Next