Magyar Tőkepiac, 2003. november (8. évfolyam, 211-230. szám)

2003-11-11 / 217. szám

MAGYAR TŐKEPIAC 217. SZÁM PÉNZPIAC A PSZÁF 1-1458/2003. számú határozata az Illti­iun­os Értékteraditn­ dún­á itt­­hon a Kafijat Kereskedelmi és Consulting Kft. és Megdet Rahimkulov számára befolyásoló részesedésszerzés engedélyezéséről Megdet Rahimkulov (lakcíme: 1023 Budapest, Felhévízi u. 24.) - a továbbiakban: kérelmező - és a Kafijat Kereskedelmi és Consulting Kft. (székhelye: 1023 Budapest, Felhévízi u. 24.) - a továbbiakban: kft. - Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez - a to­vábbiakban: felügyelet - benyújtott, befolyásoló ré­szesedésszerzés engedélyezése iránti közös kérelmé­re indult eljárásban az alábbi határozatot hozom. 1. Engedélyezem a kft. számára, hogy az Általános Értékforgalmi Bank Rt.-ben (székhelye: 1061 Buda­pest, Városligeti fasor 34-36.) 37,5%-os mértékű közve­tett és közvetlen befolyásoló részesedést szerezzen. 2. Engedélyezem a kérelmező számára, hogy az Ál­talános Értékforgalmi Bank Rt.-ben meglévő 8,5%-ot ki­tevő közvetlen tulajdoni részesedésével együtt - a kft. közreműködésével - összesen 46%-os mértékű közvet­len és közvetett befolyásoló részesedést szerezzen. A kérelmező és a kft. a fentiekben meghatározott befolyásoló részesedésének tényét - jelen határozat kézhezvételét követő 15 napon belül - a banki részvénykönyvkivonat felügyelet részére történő meg­küldésével igazolni köteles. Határozatomat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 14. § (1) bekezdés d­) pontja és 37. §-a alapján hoztam meg. Mivel a kérelemnek helyt adtam, az államigazgatá­si eljárás általános szabályairól szóló, módosított 1957. évi IV. törvény 43. § (2) bekezdése értelmében a határozat indokolását és a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást mellőztem. Budapest, 2003. november 7. Dr. Szász Károly s. k., a PSZÁF elnöke A PSZÁF 1­1463/2003. számú határozata a Ják és Vidéke Takarékszövetkezet és a Csepreg és Vidéke Takarékszövetkezet egyesülésének engedélyezéséről A Ják és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 18.), valamint a Csepreg és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 4.) közös kérelmére in­dult eljárásban az alábbi határozatot hozom. 1. Engedélyezem a takarékszövetkezetek 2003. szeptember 29. napján kelt egyesülési szerződése sze­­rint a cégbíróság végzésétől függő hatállyal, hogy a Csepreg és Vidéke Takarékszövetkezet beolvadjon a Ják és Vidéke Takarékszövetkezetbe (befogadó). 2. Megállapítom, hogy az egyesülés után létrejövő takarékszövetkezet - a továbbiakban: takarékszövet­kezet -neve: Savaria Takarékszövetkezet székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 18. típusa; szövetkezeti hitelintézet. 3. A takarékszövetkezet szavatoló tőkéje nem lehet kevesebb, mint az egyesülő takarékszövetkezetek egyesülés előtti szavatoló tőkéjének összege. 4. Megállapítom, hogy a takarékszövetkezet a hi­telintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. § (1) és (2) bekezdé­sében felsorolt pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások közül az alábbiak üzletszerű végzésére jogosult: (1) bekezdés a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzesz­köz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosság­tól történő elfogadása, b) hitel és pénzkölcsön nyújtása, d) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, e) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátá­sa, illetőleg ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, f) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, g) váltóval, illetve csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység, h) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki te­vékenység), j) széfszolgáltatás, (2) bekezdés a) pénzváltási tevékenység. 5. Megállapítom továbbá, hogy a takarékszövetke­zet a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékeny­ségről szóló 1995. évi XCVI. törvényben foglalt feltéte­lekkel­­ egyes­­ biztosítási ügynöki tevékenységet folytathat, a 2002. január 1-jétől hatályos tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 81. § (1) bekezdé­sének e) pontjában meghatározott ügynöki tevékeny­ség folytatására jogosult. 6. Megállapítom, hogy a takarékszövetkezet veze­tő állású személyei: Szabados Tibor, az igazgatóság elnöke és egyben ügyvezető Bíró Gábor, a felügyelőbizottság elnöke Horváth József ügyvezető. 7. A takarékszövetkezet köteles továbbá az egyes,­ www.magyartokepiac.hu , 2003. NOVEMBER 11. KEDD

Next