Magyar Tőkepiac, 2005. szeptember (10. évfolyam, 170-191. szám)

2005-09-20 / 183. szám

MAGYAR TŐKEPIAC 183. SZÁM Tőkepiac Hatósági, intézményi tájékoztatások A PSZÁF E-III/110 286/2005. számú határozata a Credit Suisse Asset Management Hungary Alapkezelő Rt. Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap tájékoztatójának és nyilvános ajánlattételének jóváhagyásáról A Credit Suisse Asset Management Hungary Alapke­zelő Rt. (továbbiakban: alapkezelő, székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) mint alapkezelő és a HVB Bank Hungary Rt. (továbbiakban: forgalmazó, székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) mint forgalmazó együttes kérelmére, a Pénzügyi Szerveze­tek Állami Felügyelete főigazgatójának felhatalmazása alapján, annak megbízásából a mai napon meghozom az alábbi határozatot. 1. Engedélyezem a Credit Suisse Bubor Plusz Ala­pokba Befektető Befektetési Alap mint nyíltvégű be­fektetési alapba befektető alap “B” és “I” sorozatú be­fektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatala cél­jából készített tájékoztató, kezelési szabályzat, rövidí­tett tájékoztató és nyilvános ajánlattétel közzétételét. 2. Jóváhagyom az alapkezelő és a HVB Bank Hun­gary Rt. között, a Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap letétkezelése tárgyában kö­tött megállapodás hatálybalépését. A jegyzés eredményességének megállapítását kö­vetően az alapkezelő köteles haladéktalanul intézked­ni az alap nyilvántartásba vétele iránt. Budapest, 2005. szeptember 19. Dr. Schiffer Péter s. k., a PSZÁF főigazgató-helyettese www. magyartokepiac. hu PÉNZPIAC tójának felhatalmazása alapján, annak megbízásából a következő határozatot hozom. Engedélyezem Andrew John Rewell (anyja neve: Esther Elisabeth Thomas) igazgatóság elnökévé tör­ténő megválasztását és ügyvezetővé történő kineve­zését. Az rt. köteles az engedélyben megjelölt személy megválasztásától számított nyolc napon belül a helyszínen kívüli ellenőrzéshez a Pénzügyi Szerve­zetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szó­ló 55/2002. (XII. 30.) PM-rendelet 2. számú mellék­letének 26.­­ és 26. C tábláját kitöltve, két példány­ban a felügyeletnek megküldeni, melynek alapján a felügyelet a vezető állású személyt nyilvántartásba veszi. Határozatomat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 44. §-ában és a 68. § (4) bekezdésében foglalt rendel­kezések alapján, valamint a 190. § (1) bekezdés d) pontjában és a (4) bekezdésében foglaltak figyelem­­bevételével hoztam meg. Mivel a kérelemnek a Hpt. 15. § (1) bekezdés d) pontja értelmében helyt adtam, a határozat indokolását és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást az államigazgatá­si eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tör­vény 43. § (2) bekezdése alapján mellőztem. Budapest, 2005. szeptember 19. Dr. Kutter Judit s. k., a PSZÁF ügyvezető igazgatója 2005. SZEPTEMBER 20. KEDD Társasági közzétételek A Firthlion Limited tájékoztatása a BorsodChem Rt.-ben történt közvetlen és közvetett befolyásszerzésről A Firthlion Limited (székhely: Queens House, 180 Tottenham Court Road, London WIT 7PD, UK reg. sz.: No 3760112) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 67. §-ában megállapított kötelezettségének be­jelenti, hogy a 2005. 09. 16-án megkötött adásvételi szerződéssel, 2005. 09. 21-i értéknappal 408 700 db, azaz négyszáznyolcezer-hétszáz darab BorsodChem Rt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., cg.: 05-10- 000054) törzsrészvényt szerzett. A tranzakció eredmé­nyeként a Firthlion Limited összesen 4 155 596 db, az­az négymillió-százötvenötezer-ötszázkilencvenhat da­­ l

Next