Magyar Tőkepiac, 2005. november (10. évfolyam, 212-232. szám)

2005-11-28 / 230. szám

MAGYAR TŐKEPIAC 230. SZÁM www. magyart okepiac. hu TŐKEPIAC A BorsodChem Rt. közgyűlési határozatai A BorsodChem Rt. a 2005. november 25-én megtar­tott rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozato­kat hozta: 21/2005. számú közgyűlési határozat A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőnek megvá­lasztja a VCP Industrie Beteiligungen AG képviseleté­ben dr. Molnár Gábor urat. E határozatot a közgyűlés 51 154 851 igen szava­zattal (100%), 0 (%) nem és 0 (%) tartózkodik szava­zat mellett fogadta el. 22/2005. számú közgyűlési határozat A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőnek megvá­lasztja a Bank of New York képviseletében Hazafi László urat. E határozatot a közgyűlés 51 154 851 igen szava­zattal (100%), 0 (%) nem és 0 (%) tartózkodik szava­zat mellett fogadta el. 23/2005. számú közgyűlési határozat A közgyűlés szavazatszámlálónak megválasztja Hanti Miklóst és Lengyel Pétert. E határozatot a közgyűlés 51 154 851 igen szava­zattal (100%), 0 (%) nem és 0 (%) tartózkodik szava­zat mellett fogadta el. 24/2005. számú közgyűlési határozat „A közgyűlés felhatalmazza a társaság igazgatósá­gát, hogy 2005. november 26. és a 2007. évi rendes közgyűlés közötti időszakban, amelynek időtartama azonban nem haladhatja meg a 18 hónapot, a (i) tár­saság által kibocsátott törzsrészvények árfolyamának karbantartása, valamint a (ii) társaság munkavállalói részvényjuttatási programjából eredő, a társaságot terhelő kötelezettségek teljesítése érdekében tőzsdei forgalom keretében, alaptőkén felüli vagyonából az alábbi feltételek mellett a társaság által kibocsátott törzsrészvényeket vásároljon: a) társaság által megszerzett, illetve tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege nem haladhatja meg az alaptőke 10 (tíz) %-át; b) az egy részvényért fizethető ellenérték nem le­het kevesebb 2000 (azaz kétezer) forintnál, és nem haladhatja meg a 2800 (azaz kettőezer-nyolcszáz) fo­rintot; c) a jogszabályok, így különösen a gazdasági társa­ságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény társasági va­gyon védelmére vonatkozó rendelkezései szerint a sa­ját részvény megszerzésének feltételei teljesülnek, to­vábbá az igazgatóság mind a saját részvények meg­szerzése, mind azok elidegenítése során maradéktala­nul betartja a piacbefolyásolás megakadályozását cél­zó jogszabályok és egyéb kötelező iránymutatások rendelkezéseit. Az igazgatóság a jogszabályokban és a tőzsdei sza­bályzatokban meghatározott tájékoztatási kötelezett­ségei teljesítésén túl a jelen felhatalmazás alapján le­bonyolított tranzakciókról és a megvásárolt saját rész­vények felhasználásáról a társaság éves rendes köz­gyűlésein is köteles beszámolni.” E határozatot a közgyűlés 51 154 851 igen szava­zattal (100%), 0 (%) nem, és 0 (%) tartózkodik szava­zat mellett fogadta el. 25/2005. számú közgyűlési határozat A közgyűlés 2005. november 25. napjától 2008. áp­rilis 30-ig a társaság igazgatósági tagjának megválaszt­ja Timur Rahimkulov urat (anyja leánykori neve: Salugina Galina; lakcíme: 1023 Budapest, Felhévízi u. 24.). E határozatot a közgyűlés 43 136 916 igen szava­zattal (84,33%), 391 705 (0,77%) nem és 7 626 230 (14,91%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el. 25/2005. számú közgyűlési határozat melléklete Timur Rahimkulov úr 1977. január 19-én született Moszkvában. Közgazdász, diplomáját Budapesten, a Budapesti Közgazdasági Egyetemen szerezte. Orosz állampolgár, Magyarországon állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik, állandó lakóhelye Budapes­ten van. Timur Rahimkulov kisebbségi tulajdonosa és egyik ügyvezetője az Általános Értékforgalmi Bank Rt.-ben többségi tulajdonnal rendelkező Kafijat Keres­kedelmi és Consulting Kft.-nek, valamint közvetett résztulajdonosa és egyik igazgatója a BorsodChem Rt.-ben 10%-ot meghaladó közvetlen tulajdonnal ren­delkező Firthlion Limited-nek. Kazincbarcika, 2005. november 25. BorsodChem Rt. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. közgyűlési határozata és cégnevének változása Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. ezúton tesz eleget a 2001. évi CXX. törvény 395. § 1/g pontjában előírt közgyűlési határozatokról adandó tá­jékoztatási kötelezettségének. A társaság 2005. no­vember 22-én tartott közgyűlése az alábbi határozatot hozta: 1/2005-11-22. sz. határozat A közgyűlés elfogadja dr. Máhig Péter és Tiszolczi Renáta fb-tagok lemondását, és az alábbi személyeket választja meg 5 éves határozott időre a felügyelőbi­zottság tagjainak:­ ­ 2005. NOVEMBER 28. HÉTFŐ

Next