Magyar Tőkepiac, 2007. június (12. évfolyam, 103-123. szám)

2007-06-26 / 120. szám

2 Mm Time RÖVIDEN Műszakicikk-kereskedőket marasztalt el a GVH [mtp] A fogyasztók megtévesztése miatt összesen 55 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) két műsza­­kicikk-kiskereskedelemmel fog­lalkozó vállalkozásra. Az Elektro Computer 50 millió, az Euronics pedig egy korábbi, 3 millió forintos büntetést tartalmazó GVH-határo­­zat módosítása után 5 millió forint bírságot kapott. Mindkét vállal­kozás hamis tájékoztatást adott fogyasztóinak az általuk elérhető árkedvezmények mértékéről. Dunaferr: 49 milliárdos beruházás [MTI ECO] A Dunaferr vállalatcsoport 49 milliárd forintot költ az idén be­ruházásra - közölte Lukács Péter, a cég műszaki vezérigazgató-he­lyettese. Ebből egyebek között 10,7 milliárd forintot költenek a meleg­­hengermű fejlesztésére, 11 milliárd forintot fordítanak a hideghenger­mű korszerűsítésére, s megkezdik az új horganyzó építését. A kör­nyezetvédelmet szolgálja a zsugo­rítómű légszennyezését csökkentő, valamint a konvertercsarnok por­elszívását és leválasztását szolgáló beruházás. Informatika: 4,6 milliárd dollár többletforrás [MTIEco] Az amerikai piackutató cég, az IDC legújabb tanulmánya szerint a közvetlen és közvetett EU-források több mint 2,2 száza­lékponttal növelik az informatikai beszerzésekre költött éves összeget 2004 és 2013 között a tíz újonnan csatlakozott uniós országban. Az infrastruktúra-fejlesztésre, szoft­verberuházásokra és szolgáltatás­beszerzésre fordítható összeg 27,6 milliárd dollár többletforrást jelent. Ebből Magyarországnak több mint 4,6 milliárd dollár jut. A Baumax új áruházat épít Veszprémben ,me­l jövőre Veszprémben is nyílik egy Baumax-áruház - jelentette be Harald Mörtenhammer, a barkács­áruházlánc vezérigazgatója. A 11 ezer négyzetméteres üzletben 75-en dolgoznak majd. A Baumax, amely osztrák családi vállalko­zásként indult 30 éve, jelenleg 7 országban 124 áruházat működ­tet. A Baumax tervei szerint a kö­vetkező három évben 20-ra bővíti áruházai számát Magyarországon. Sopronban még az idén kinyit az új barkácsbolt, és a pécsi áruház első ütemének építése is megkez­dődik. Exportbevételi rekordot vár a Gazprom [MTIEco] A Gazprom orosz gázipari óriás az idén exportbevételi rekor­dot vár, annak ellenére, hogy az idei árszint a tavalyitól kevéssel elmarad, és a kereslet is mérsé­keltebb volt a télen. Alekszander Medvegyev vezérigazgató-helyet­tes emlékeztetett, hogy a múlt év is rekordbevételt hozott, elérte a 37,2 milliárd dollárt, 42,5 szá­zalékkal haladta meg a 2005. évit. A földgáz adta a teljes orosz exportbevétel 14,2 százalékát. A vállalat további hódításokra készül az európai energiapiaco­kon, olyan megállapodásokra törekszik, amelyek révén a vég­­felhasználókhoz juttathatja el a nyersanyagot. Ma még a nagy el­osztó vállalatoktól ered a bevétel oroszlánrésze. GAZDASÁG Egyre többen mondanak le az élvezeti cikkekről HERMAN BERNADETT___________ Visszaesett a kiskereskedelmi for­galom áprilisban - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal, de a csökkenés jóval kisebb mértékű, mint amire a kereskedők számítot­tak. „A megszorító intézkedések hatására legalább 3-5 százalékos visszaesést vártunk a forgalom­ban” - mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Magyar Tőkepiacnak. Ezzel szemben a kiskereskedelem teljes forgalma áprilisban 500,1 mil­liárd forint lett, 2,5 százalékkal ke­vesebb, mint egy éve, az első négy hónapban pedig összesen 1777 milliárd forintot hagytunk a boltok­ban, 0,4 százalékkal kevesebbet, mint a referencia-időszakban. A szektor összetevői közül egyedül a gyógyszer-, gyógyásza­titermék- és illatszer-kereskede­lem forgalma nőtt 3,3 százalékkal 32,74 milliárd forintra. A többi szegmens változó mértékben, de visszaesett. A legkevésbé az élel­miszer- és ruházati boltokban fog­ták magukat vissza a vásárlók. Az élelmiszer-jellegű vegyes árucik­kek forgalma a negyedik hónap­ban 229,64 milliárd forintra rú­gott, ez 0,3 százalékos visszaesés tavaly áprilishoz képest, ruházati cikkekre és lábbelire pedig 32,5 milliárd forintot költöttünk, szin­tén 0,3 százalékkal kevesebbet, mint egy éve. „Mivel a szerény jö­vedelműek bérük jelentős részét fordítják élelmiszerre, részben a minimálbér 65 500 forintra emelé­sének is köszönhető, hogy az élel­miszerek forgalma csak kismér­tékben esett vissza” - magyarázta Vámos. Az év első négy hónapját nézve egyébként stagnált az élel­miszer-forgalom, a 828,86 milliárd forintos költekezés 0,1 százalékkal haladta meg a 2006. január-április között mért szintet. Ha az élelmiszerboltok nem is, más üzletek megérzik a megszorí­tó csomag hatását. A halogatható nagyobb értékű kiadásokkal, a bú­tor-, jármű- és iparcikkvásárlással ugyanis a lakosság, úgy tűnik, kivár. Áprilisban 93,46 milliárd forint értékben találtak gazdára új autók vagy autóalkatrészek, ez egy év alatt 16,6 százalékos vissza­esés. Az év első négy hónapjában egyébként összesen 354,33 mil­liárd forint lett, vagyis 8,5 száza­lékkal csökkent a gépjármű- és gépjárműalkatrészek forgalma. A bútorüzletek sem biztos, hogy az idén többet kasszíroznak, mint 2006-ban. Bár áprilisban bútorra, háztartási cikkre, építőanyagra 97,38 milliárd forintot költöttünk, vagyis jóval többet, mint az év ko­rábbi hónapjaiban, az idei áprilisi adat mégis elmarad a tavalyitól 1,8 százalékkal. Január és április kö­zött egyébként 324,35 milliárd fo­rintot adtunk ki ilyen célra, ez 0,2 százalékkal több, mint 2006 első négy hónapjában. Ugyancsak for­galomcsökkenésre számíthatnak az iparcikk-kereskedők. Április­ban csak 23,08 milliárd forint ke­rült a kasszájukba, 5,6 százalék­kal kevesebb, mint egy éve, idei 86,06 milliárd forintos forgalmuk pedig 4,9 százalékkal marad el a tavalyitól. Enni muszáj, inni, cigarettáz­ni és olvasgatni viszont nem. Ezt mutatja, hogy az ital- és dohány­áruknál, valamint a könyveknél, újságoknál és papíráruknál még drámaibb a forgalomcsökkenés. Az élelmiszer-, ital-, dohányáru kiskereskedelmi forgalma 21,95 milliárd forintra esett áprilisban, ez 5,8 százalékkal kevesebb, mint egy éve, az első négy hónap 79,91 milliárd forintos értékesítése pe­dig 3,7 százalékkal marad el a referencia-időszakétól. A könyv-, újság-, papíráru és egyéb iparcikk­szegmens 57,261 milliárd forintot kasszírozott áprilisban, vagyis egy év alatt forgalma 7,2 százalé­kát veszítette el. Január és április között ilyen árura 196,99 milliárd forintot költött a lakosság, ez 6,4 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. A kis élelmiszerboltok forgalma csökkent, a vásárlók a szuperkezdezményekkel operáló hipermarketekben költik el inkább forintjaikat Az Ecostat idén 6,2 százalékos államháztartási hiányt vár MTP-ÖSSZEÁLLÍTÁS Az adó- és járulékterhek mérséklé­sével lehetne gyorsítani a GDP nö­vekedését - írja az Ecostat legfris­sebb elemzésében. Magyarorszá­gon 2007 első negyedében a brut­tó hazai termék 2,7 százalékkal bővült, és az Ecostat éves szinten is hasonló teljesítménnyel számol. 2008-ban a gazdaság fokozatosan gyorsuló pályára állhat, a GDP 3,2 százalékkal nőhet. Jövőre a kül­piaci kereslet ugyan valamelyest mérséklődik, a lakossági fogyasz­tás élénkülése és a beruházások szolid növekedése azonban az ideinél kissé gyorsabb növekedést alapozhat meg. A gazdasági növe­kedés nagyobb is lehet, az adó- és járulékterhek fokozatos mérséklé­sével ugyanis élénkíteni lehetne a fejlesztéseket. Az év első öt hónapjában a költségvetés egyenlege kedvezőb­ben alakult a vártnál, a mérleget elsősorban a bevételek túlteljesí­tése javította. A tavaly megkezdett stabilizáció eredményeként 2007- ben a tervezettnél kedvezőbb egyenleggel zárhat az államház­tartás. A 6,8 százalékosra terve­zett GDP-arányos deficit 6,2 szá­zalékra csökkenhet. Az első negyedévben a háztar­tások fogyasztása 0,8 százalékkal csökkent. A bruttó átlagkeresetek 7,1 százalékkal nőttek, a nettó ke­resetek azonban csupán 0,3 szá­zalékkal emelkedtek. A fogyasztói árindex eközben 8,5 százalékkal nőtt, emiatt a reálkeresetek az első három hónapban 7 százalékkal maradtak el a tavalyitól. Az idén a bruttó átlagkeresetek az Eco­stat szerint 7,2 százalékkal, a net­tó átlagkeresetek 2,7 százalékkal nőnek. 2008-ban a reálkeresetek emelkedni fognak, a lakossági fo­gyasztás pedig az idei alacsony bázishoz képest 1,3 százalékkal bővülhet. A folyó fizetési mérleg hiánya 2007-ben 4,6 milliárd euró körül alakulhat, a deficit GDP-hez viszo­nyított aránya 4,4 százalék lesz, amely 3,9 százalékra mérséklődik. 2007-ben és 2008-ban fokozatosan javul a folyó fizetési mérleg egyen­lege. A hiány jövőre nagyjából 4,1 milliárd euróra mérséklődik az Ecostat elemzői szerint. Makrogazdasági mutatók 2005 2006 2007* 2008* GDP-növekedés (%)________________________ 4,1 3,9 2,6 3,2 Éves fogyasztói árindex (%)_______________________31, _ 3,9 7,5 3,7 Folyó fizetési mérleg egyenlege (milliárd euró)___________-6,0 -5,2 -4,6 -4,1 Államháztartás egyenlege a GDP százalékában__________-7,8 -9,2 -6,2 -5,0 Munkanélküliségi ráta (%) _________________ _ 7,2 7,5 7,5 7,8 A bruttó átlagkereset alakulása (%)____________ 11,8 8,1__ 7,2 6,5 Jegybanki alapkamat** 6,0 8,0 7,0 6,0­­Prognózis ** Az év végén [FORRÁS: ECOSTAT] 2007. június 26., kedd ■ XII. évfolyam 120. szám Titkos, de az adófizetők pénzét nem kockáztatja a Hankook-szerződés [MTIEco] Megtérül a Hankook gumi­gyárral egyedi kormánydöntés alapján kötött támogatási szerző­dés, amely így nem kockáztatja a magyar adófizetők pénzét - kö­zölte Garamhegyi Ábel, a Gazda­sági és Közlekedési Minisztérium (GKM) államtitkára. A Magyar Nemzet az elmúlt egy hétben több cikket is megjelentetett, amelyek szerint a Hankook egyrészt kül­földi (jobbára dél-koreai) alkal­mazottakat is foglalkoztat majd, másrészt egy szlovákiai munka­erő-kölcsönző cégtől is kölcsönöz­ne munkásokat. Garamhegyi elmondta: a beru­házó számítása szerint a dunaújvá­rosi gumigyár felépítése 525 millió euróba kerül. Ehhez a cégnek a ma­gyar kormány felnőttképzésre 140 millió forintot, a munkahelyterem­tő program keretében pedig 360 millió forintot ad. Emellett az uniós jogszabályok alapján a befektető maximum 10 milliárd forint fejlesz­tési adókedvezményt is igénybe ve­het tíz év alatt, a GKM pedig 15,88 milliárd forint fejlesztési támogatást nyújt neki. Igaz, ezeket a támogatá­sokat csak utólag, a szerződésben meghatározott feltételek betartása mellett kaphatja meg a cég. A szer­ződések részletei azonban jelenleg titkosak, Garamhegyi Ábel tájékoz­tatása szerint azért, mert technoló­giára vonatkozó üzleti titkokat tar­talmaznak. A Hankook egyébként 1508 ál­láshelyet teremt, amelyre Magyar­­országon adót, járulékot fizető munkaerőt alkalmaz. Az alkalma­zottak persze külföldiek is lehet­nek, Magyarországnak ugyanis az Európai Unió tagjaként be kell tar­tania a foglalkoztatásra vonatkozó uniós szabályokat, köztük azt, hogy nem diszkriminálhat. A külföldi állampolgárok foglalkoztatására a magyar jogszabályok vonatkoznak, az EU-n kívüli munkavállalóknak tehát munkavállalási engedéllyel kell rendelkezniük. Magyarországon 2004 óta 40- szer született egyedi kormánydön­tés alapján támogatási szerződés, az állami apanázs összege 85,232 milliárd forint volt. Az egyedi kor­mánydöntéseknél a munkahely­­teremtés mellett az is fontos szem­pont, hogy a beruházás magas technológiai színvonalat képvisel­jen. Jelenleg 50-60 céggel folynak tárgyalások magyarországi befekte­tési lehetőségekről. NEWS IN ENGLISH National Bank of Hungary cuts rate by 25bp to 7.75% [MTiEco] The Monetary Council of the Na­tional Bank of Hungary (NBH) decided at a rate-setting meeting on Monday to cut the central bank base rate by 25 bps to 7.75%. Nine of the Monetary Council’s members voted for a cut, two voted to leave the rate unchanged and one voted for a 50bp reduction. NBH president An­drás Simor said in the future he will not give information on the vote right after the meeting as the structure of the vote and the announcement containing the argument for the decision could confuse investors. Further rate cuts will only be made if inflationary risk declines further, even if the assessment of investor risk remains positive. Data published in the past month show that inflation has peak­ed and is showing a slowing trend. TriGranit to invest in St. Petersburg [bbj.HU] Sándor Demján, Chairman of Trigranit Development Corporation and Matvienko Valentina Ivanovna; the Gov­ernor of St. Petersburg together signed an agreement on developing economic, cultural and social cooperation. Trigranit will actively participate in the complex development of „Badajevszkij” depot complex, which will create the new centre of St. Petersburg. WestEnd City Centre in Budapest will serve as a proto­type for the revitalization ot plots around “Vityebszk’and further railway station. TriGranit plans large scale developments of commercial centres, hotels, residen­tial, offices towers in the region. Ecostat raises annual GDP growth forecast [MTiEco] Ecostat, the research arm of Hungary’s Central Statistics Office, has raised its projection for Hungary’s eco­nomic growth in 2007 to 2.6% in its latest quarterly forecast, up from 2.4% in the previous forecast published at the end of March. Ecostat expects growth to pick up to 3.2% in 2008. The GDP growth forecasts are well over the gov­ernment's projections of 2.2% in 2007 and 2.6% in 2008. Ecostat expects capi­tal investments to accelerate from 2% in 2007 to 4.4% in 2008. The government projects investment growth of 2.4% in 2007 and 4.0% in 2008. Ecostat fore­ casts an accruafbasid ESA ‘95 fiscal deficit of 6.2% of GDP in 2007, slightly under the government’s target of 6.4%. Dunaferr plans capex of HUF49bn in 2007 [MTiEco] Hungarian steel maker Dunaferr, owned by a consortium of Ukraine’s Don­bass and Switzerland's Duferco, plans capex of HUF49bn in 2007, compared to HUF15.5bn in 2006, deputy-CEO Peter Lukacs announced on Monday. Dunaferr will spend HUF10.7bn at its hot-rolled steel plant and HUF11 bn at its cold-rolled steel plant. Dunaferr will also start construction of a new zinc coating facility. Dunaferr targets after-tax profit of HUF44bn in 2007 compared to HUF- 40bn in 2006, CEO Valerij Naumenko said. Dunaferr had consolidated revenue of HUF 293bn in 2006, HUF37.7bn more than a year earlier. China, Korea possible buyers of Kovykta gas [Ria NovosTi] Alexander Medvedev, deputy chairman of Gazprom’sboard of directors said Monday that China and Korea were among potential buyers of the natural gas to be produced at the Eastern Siberian Kovytka gas field. On Friday, Gazprom announced a deal for the purchase of a controlling 62.9% stake in Kovykta from BP Pic. The British oil major’s Russian joint venture TNK-BP still retains an option to buy a 25% plus one share stake in the giant gas field, and it could exercise that option within a year. Gazprom expects record-high export revenues in 2007 after the state­­controlled company saw its export rev­enue grow 42.5%, year-on-year, in 2006, to $37.2 billion.

Next