Magyar Ujság, 1874. október (8. évfolyam, 223-249. szám)

1874-10-20 / 239. szám

teljeskorúnak ismertessék el épen ezen ügyben, melyek Ausztriát úgy sem érintik közvetve. A bécsiek vitetnek maguknak húsneműeket és gabonát Galicziából és Déloroszországból, ne irigyeljék Magyarországtól, ha ez közvetlen szom­szédaival lép közelebb forgalomba. A magyar országgyűlés feladata, hogy e rész­ben az országot megillető önállást kivívja, igénybe vegye s ha kell érintkezzék közvetlenül Románia törvényhozásával, de ne futkosson minduntalan hátrafelé t. i. Bécsbe, ha előtte keleten közvetlen elintézendő dolga van. Mi a tulajdonképeni önsegélyt illeti: ez volna a legnagyobb mérvű,ha a lakosság nagyobb része gya­korlatba venné. Ez egyrészt a takarékosság, más­részt az élelmiszerek tápértékének kivált a gazda­sági állatok tartásánál, czélszerű gépek által gya­rapítása. Csekély dolognak látszik, ha egy-egy gazda­ember vetőgépe által a vetőmag felerészét megta­karítja,vagy gazdasági állatait aprózott takarmány­nyal tartván négy hétig jön ki annyi takarmány­­nyal menynyit mások „rendesen“ és „takarékosan“ 3 hét alatt osztanak ki, holott amellett tápértékben is nyer. Ha azonban a megtakarítás ezen nemét két-háromszázezer vagyis gazdaközönségünknek csak Vio része is alkalmazásba veszi, óriási eredmé­nyeket érhet el. Kétséget sem szenved, hogy 300 napi élelem­ből 400-at, 250 napi élelemből 300-at stb. lehet előteremteni s ez egy 16 milliónyi lakosság élelmezé­sénél oly jelentékeny öszszegre megy, mivel aligha felér a Rothschild társulat tőke vagyona. Szóval: takarékosság a vetőmagnál,takarékos­ság a takarmányozásnál (gépek segélyével) s taka­rékosság a napi fogyasztásnál napról-napra, hóna­pokig; ez a nép, a nemzet zömének legjelentéke­nyebb segélyforrása. Úgyis oly kevés télen át faluhelyen a munka s kereset, hogy a lakosság nagyobb része mintha „téli álmát“ aludná, tétlenül várja a tavaszt, vagg az iparos egy gomb helyett kettőt csinál, gyorsab­ban termelhet s neki aratást nyújt még a nádas fa terményeit, a nádat, kákát, reketyét stb. fel tudja dolgozni. A földmives népnél tehát elsőben is a ta­­­­karékosságra kell súlyt fektetni, ugyannyira, hogy­­­ki ez idén ünnepen többet nem eszik, mint munka-­­ napkor, az kétszeresen ünnepli meg eme nálunk or-­­­szágszerte dőzsölés napjait. Hogyan lehessen aztán helyesen megosztani a­­ megtakarított felesleget: azokkal, kiknek nincs mi­­­­ből valamit megtakaritniok ? Ez az önsegély oly­­ neme, melyet bővebben feszegetni nem volna czél-­­ szerű, mert kiki legjobban tudhatja, mit, mennyit­­ nyújthat azoknak, kik azt „valóban“ megérdemlik. Óriási mérvet ölthet ez, ha minden jobb módú em­ber gyakorlatba veszi, bár csekély részben is. A segély nagysága itt attól függ, mennyiben fogta fel helyzetét s teendőit a nemzet zöme; mert ha ezt kellően felfogta s gyakorlatba veszi, akkor nem félthetjük a leggyengébbeket sem. — K.— T A R C Z A. Az uj nemzedék.­ A 60-as évek elején „Uj nemzedék“ czimmel s kissé tarka-barka kiállítással egy szépirodalmi s ismeret­­terjesztő hetiközlöny indult meg. Számot­tevő jó erők csoportosultak a vállalatnak életet adni. Az akkori po­litikai esélyek miatt folyton változó viszonyok, vagy más körülmény volt­­ az oka, elég az ahhoz, hogy az uj lap-­­ ból — ha jól tudom — csak két szám jelent meg s az uj nemzedéknek irodalmi czélból létre­jött szövetsége föl­bomlott. A terv meghiúsult. Az­óta egy évtizednél több rakodott a korosságból vállainkra. Láttunk sokféle átalakulást úgy a politikai, mint a társadalmi téren. Azt lehet mondani, hogy sok minden megváltozott, de a sok mindenben az emberek leginkább megváltoztak. E folytonos változás s átalakulás közt az új nemze­dék mint ilyen nem adott életjelt. Olyan idők jártak,­­ melyben mindenki öreg akart lenni; az öregség jövő- s­dehnező lett. Szerencsétlen viszonyaink következtében­­ megértük azt, hogy a fiatalság öregséget, en­erváltságot mutató hideg közönnyel kezdte életét, mert kenyérre kilátás csak igy nyílt. Ez idő általános hangulatát egy család­apa e képen fejezé ki találóan : Egy kis tisztességes penziót magam­nak, a fiamnak egy jól dotált hivatalt, a lányomat pedig vegye el egy miniszteri államtitkár s akkor rendben lesz minden. íme milyen áldott állapot! Enni és meghalni! Ma­gasztos életezés! Ez áldástalan idő kezenyoma meglátszik a szellemi mozgalom terén is. Csoda-e, ha ily körülmények közt az uj nemzedék nem tudott életjelt adni, vagy ha igen, mint az erdő sűrűjében eltévedt vándor, tapogatódzva kérése az utat, melyen haladjon s hol az egyik hol a másik ös­vényre tért. E bizonytalan tévelygés apasztó erejét s végre kimerülve tekinte vissza a kuszáltan bejárt múltba hogy nyomában fölburjánzott bozót sűrűségét lássa. Lehet, sőt kívánatos is, hogy e téren a kedvező fordulat mihamarább bekövetkezzék. Hogy e remény teljesülni fog, annak zálogául kívánjuk tekinteni azon czikket, mely a „Figyelő“ czímű szépirodalmi közlöny legutóbbi számában az új nemzedékre vonatkozólag meg­jelent. Irodalmunkban az oly hangot, mely mintegy sut­togva próbálkozik érc­ességét visszanyerni, nem lehet figyelmen kívül hagyni. A czikkben, mely a mellett tör lándzsát, hogy az új nemedést nagy férfiaink iránt kiválóbb tisztelet tanúsít, mint ezt a régibb nemzedék részéről tapasztalhatni, a többek közt ez mondatik : „Az újabb nemzedék még most is tisztelettel tekint a magyar nép kolosszális alakjaira, Petőfire, Kossuthra s Jókaira, de a mellett teljesen méltányolja Deák Fe­­rencz s Arany János nagyságát is. S kik azok, kik leg­alább az előbbiek iránt élő kegyeletet tönkre tenni igye­keznek? Azon idősb­irói nemzedék, mely Kossuthot becsmérelve, elsőrangú államférfiunak tart egy Csen­­geryt, ki alig méltó, hogy Kossuth lábának saruit meg­oldja, azon írói nemzedék, mely tudományos tekintélye­ket faragott Gregussból, Lubrichból, s annyi más férfiú­ból, kiknek érdeme egyedül a szorgalomban s egy pár kivonatozásban áll. Ezen tekintélyek ellen küzd az ifjú nemzedék s valóban helyesen. A kegyelet csak akkor lesz valódi, ha méltatlanokra nem pazaroltatik.“ E szavak igazságát — egy név kivételével — ha­bozás nélkül alá lehet írni. Hogy kire szól a kivétel, azt könnyű kitalálni. Az érdem, melyet Jókai szépirodalmi szereplésével szerzett magának, rendkívül nagy s a nem­­­zet­e kitünő férfia iránt a kegyelet adóját nem fogja megtagadni soha; de legutóbbi termelésének mi­__________ (­•) MAGYAR ÚJSÁG 1974. OKTÓBER 20. Az északcsarki utazók Buda-Pesten. Szombaton a szinházi előadás után a „Hungária“ szállodában lakoma volt, melyen részt vett a két vendég, Todosco Bécsből, Ráth, Kammermayer, Gerlóczy pol­gármesterek, Királyi Pál, Berecz tanár, a bizottság több tagja s dr. Kepes öcscse. E lakomán,­tvasztottak melyek­nek sorát Ráth főpolgármester nyitá meg. Őt Királyi Pál követé,éltetvén vendégeinket. Kepes magyarul,Payer németül felelt, szerényen megköszönve a kitüntetéseket. A társaság éjfélutáni 1 óráig maradt együtt. Vasárnap reggel Kepes, mint honvéd főorvos ás Payer mint vadászhadnagy az illető katonai hatóságok­nál tették tiszteletöket. Szende honvédelmi miniszter nem volt hon , helyette Fehérváry államtitkár fogadá a tisztelgőket. Edelsheire-Gyulay főhadparancsnok hon volt s majdnem félóráig társalgott az utazókkal. E látogatásokról haza térve, Payer és Kepes több tudományos testület küldöttségét fogadák. A földrajzi társulat részéről Hunfalvy János, a földtani társulat ré­széről Szabó József, a mérnök- és építészegylet részéről Hyeronymi államtitkár, a délmagyarországi természettu­­dományi egylet részéről Kramer úr, egy-egy küldöttség élén üdvözlők vendégeinket. Mindezekkel hosszasabban társalogtak. Ez után délben villás reggeli tartatott, me­lyen a tegnap esti lakomázó társaság volt együtt. Áldo­mások ezúttal nem mondattak. A reggeli után kikocsiztak a lóverseny-térre. A lóversenyről haza­térve ebédeltek, ezután, pedig meglátogatták a séta-hangversenyt a redoute termeiben. Itt roppant számú közönség volt együtt, mely majdnem lehetetlenné tette a termekben való áthaladást. A ven­dégek Ráth főpolgármester s a városi bizottság több tag­jával jöttek, kik minden lehetőt elkövettek a rend fenn­tartására , de a nagy tömeg árja minduntalan össze­csapott s az áthaladás csak nagy nehezen sikerült. A közönség zajosan éljenzett, a zene szólt (a ven­dégek nevéről elnevezett indulókat játsza), a vendége­ket majd agyonszok­ták. Azok a melléklépcsőn menekül­tek el, é­s a gyapjú utczai német színházba hajtatták. Itt ez este volt a megbukott társulat utolsó előadása, melyet a vendégek tiszteletére rendezett díszelőadásnak kereszteltek el. A ház zsúfoltig telve volt s már jóval az előadás kezdete előtt nem lehetett jegyet kapni, míg a nemzeti színház, hol a „Ripacsos Pistát“ adták elő üres volt. A vendégek itt is a polgármesterek s a városi bi­zottság néhány tagjának kíséretében jelentek meg, s a színházi társulat ideiglenes igazgatója által ünnepélye­sen fogadtattak. Négy páholyban foglaltak helyet, s a­mint a közönség őket megpillantá, bár a színpadon már játszottak, felállt és zajosan éljenzett. A vendégek meg­hajtással köszönték meg a kitüntetést. Később Kepes eltávozott, s a nemzeti színházba jött, meghallgatván egy felvonást. Színház után a nemzeti kaszinóban va­csorának. Szombat este nem jelentek meg az „Újvilág“ bálján, mint jelezve volt. Hétfőn a reggeli órákban a vendégek meglátogat­ták a polgármestert, Kamm­ermayert és Thaisz Elek fő­kapitányt hivatalos helyiségeikben, és köszönetet mon­dottak azon igen megtisztelő fogadtatásért, melyben ré­szesültek, igen dicsérőleg nyilatkozván azon rendről, mely a fogadtatásnál uralkodott. A vendégek üdvözle­tére két távirat érkezett: Aradról és Temesvárról. A városházától a nemzeti múzeumba mentek és azt hosszabb ideig nézték ; innét Jálics F. A. borkeres­kedőhöz, hol köszönetüket fejezték ki azon jeles tokaji borért, melyet Jálics uránnak idején a sarkexpeditiónak felajánlott és mely a „Tegetthof”-on kitűnő szolgálato­kat tett a scorbut ellen. Déli egy órakor közös ebéd a Frohner-szállodában. A délutánt magán körökben töltik a vendégek és ké­szülnek az esti felolvasásra. UJDONSAGOK. Buda-Pest, október 19. — A kir. tud. egyetem joghallgatói a jogász-se­­gélyegylet ideiglenes elnöke által értesitetnek, hogy a jogász-segélyegylet bizottsági tagjainak választása f. hó 22-én csütörtökön délután, a­z elnök választása pedig f. hó 25-én vasárnap délután fog megtörténni.­­ Az istván téri színházban szombaton Solymossy igazgatása alatt az előadások újra megkezdődtek. „A há­­romcsőrű kacsa“ élénk zenéjű operette került előadásra középszámú közönség előtt, mely az eléggé összevágóan folyt előadáson jól mulatott — Vasárnap a „Lumpaczius vagabundus“ adatott. Az állóhely és a karzat zsúfolva volt. A közönség jól mulatott s a főszereplőket több íz­ben zajosan kitapsolta. — Megjelent és beküldetett szerkesztőségünkhöz a „Házi orvos a magán- és közegézség őre“ czimü nép­szerű folyóirat 3. száma következő tartalommal: Vezér­­eszmék a közegészségtan terén Dr. Kelen József főv. ker. orvostól. Az egészség becse valamely várost illető­leg, Buda-Pestre alkalmazva. Pettenkofer előadásai nyo­mán. Ragály. Gerj. Dr. Kátai Gábor a Nagykunkerület főorvosától. Tárcza : Két államférfi szónoklata az egész­ségtan fontosságáról. Magyarország nevezetesebb fürdői. Házi szerek különböző bántalmak ellen. Egyveleg: Nagy horderejű indítvány. Életveszélyes dolog. Közegészség­­veszélyeztető vágóhíd. Betegápolás szeptember hóban. Ezen a nagy­közönség számára szerkesztett e téren egyetlen s hiánypótló vállalatot ajánljuk­­. olvasóink be­cses pártfogásába. Előfizetési ár félévre 3 frt, negyed­évre 1 frt 80 kr. Az előfizetési összegek postai utalvá­nyokkal a „Házi­orvos“ kiadóhivatalába (Buda-Pest Nagy­diófa utcza 1 sz.) küldendők. — Színészetünk egyik legérdekesb tagjának, néhai Székelyné született Ungár Annának porait már csinos emlékkő jelöli a kolozsvári temetőben. Az unitárius col­legium ifjúsága kezdte meg először a gyűjtéseket, s az­tán egy bizottság alakult, mely az emlék fölállítását K. Papp Miklósra bizta. A sirkő Lindner Sándornál készült s e föliratot viseli: „Emelte a közönség és pályatársai kegyelete.“ E pályatársak voltaképen: Szerdahelyi Kál­mán és neje, Prielle Kornélia. -- Tompa Mihály síremléke már föl van állítva a hanvai temetőben. A leleplezés ünnepélyét azonban most nem tartják meg, miután az őszi rövid napokban alig juthatna ideje a vendégeknek a visszautazásra. — A bizottság május havában akarja megtartani az ünne­pélyt. — A lóverseny tegnap igen látogatott volt. Ott volt a királyné, a két sarkutazó vendég is kikocsizott, kiket a királynénak bemutattak. A verseny eredménye a következő volt: Ki­s han­di­cap, 800 frt egyleti díj, futott hat ló. A díjat H­e­n­c­k­e­l Hugo „P­u­r v­e y o­r“-a nyerte, másodikat Liechtenstein János hg. „H­o­­henau“-ja. Kancza-dij, 500 aranyállamdij 13 arany értékű szelenczében. Futott 4 ló, a dijat Baltazzi Arisztid „lady Patro­nne­ss“-e nyerte el,H­en­eke­­ Hugo „Novelle“-je második lett. Import-dij 2000 frt. Futott három ló. Batthányi Elemér „Tápió“-ja lett a győztes. Mezei gazdák versenye. Nyer­tes lett H­e­r­é­d­i Mihály sárga pej lova, azután Sáska István tarka csikója, és harmadik Herédi István pejcsikója. Akadályverseny, 1000 frt. Fu­tott 3 ló, Ugorte Franc „Macon“-ja lett a győztes. A versenynek 4 órakor lett vége. — A pesti kir. fenyitótörvényszék igazolásakép a „N. P. Jour.“-ban közlött esetre vonatkozólag, mintha t. i. egy polgár ellen, ki büntetését már kiállotta, letar­­tóztatási parancs adatott volna ki, a következő részlete­ket teszi közzé: Kurzmann Lajos helybeli kereskedő gyanús áruk vétele miatt 40 írt bírságra, vagy nemfize­tés esetére 8 napi börtönre ítéltetett. F. é. julius 13-án nősége — lehet, hogy ez csak magán nézet — n­ki áll arányban azon várakozással, melyhez a múltban szép­irodalmi munkáival a közönséget szokta rá. Lesznek, kik a „Figyelő“ fentebb idézett soraiból azt a magyarázatot fogják kivonni, hogy az uj nemzedék azzal csak az idősbeket akarja ócsárolni. E föltevés szülője a ráfogás lehet csupán. Senki ne kapjon s ne követeljen több érdemet, mint a mennyi megilleti. E mértéket kellene használni, holott azzal el­lenkezőleg nem is olyan nagyon rég idő óta a középsze­rűség fokát túl nem haladott tehetségek oly portentu­­moknak kürtehet­nek, mint a­kikhez fogható még eddig nem is volt. Természetes, hogy mikor az ilyenek emel­tetnek, mások érdem­koszorúját tépik a baráti kezek. Sajnos, de nem lehet tagadni, hogy úgy van, hogy az oly körökbe is, melyekből a politikának száműzve kel­lene leuni, csak az nyer hamarabb bebocsájtást, ki az ott uralkodó politikai hitvallást követi. A politika irányt adó lett a tudomány és szépirodalom tehetségeinek osztályo­zásában, dicséretében s gyalázásában. — Ez a régibb nemzedék bűne. Ez iskolát ők teremték. Ez épületet kel összerombolni. Akár mint szépítgesse is azonban valaki, hogy ez nem úgy van, utaljak azon magasztalásokra, mikben a közel­múltban nagyon sokan részesittettek, a­mi bizo­nyára elmarad, ha politikai nézetük az ellenzék táborá­hoz hajlik vala. Ez eljárás botrányossága nem ismer határt s mig önmagukat tömjénezik, másokra beléndelt vizet öntenek. A mondottak igazolására fölhozható esetek száma túlterjedne a szűkre mért vonal alatti tér keretén. De nem is lehet szándékunk azokra most kiterjeszkedni. Je­lezni akartuk csupán azon igazságot mondó hangot,mely a „Figyelő“ hasábjain az uj nemzedék részéről nyilvá­nult s mely nem fog észrevétlenül elhangzani.

Next