Magyar Ujság, 1899. május (8. évfolyam, 120-148. szám)

1899-05-26 / 143. szám

1899. május 10. — Eskütétel. Bécsből jelentik, hogy Schönburg-Hartenstein Alajos herczeg, Klepsch Eduárd altábornagy titkos tanácsosok és Riege­­leben báró követ és meghatalmazott miniszter, ma délelőtt Goluchowski gróf külügyminiszter és Abensperg-Traun gróf főkamarás közreműkö­désével letették az esküt ő­felsége előtt. Azután Gautsch báró, az osztrák főszámvevőszék elnöke tette le az esküt Thun gróf miniszterelnök és a főkamarás közreműködésével. — Viktória királynő. Windsorból je­­­lentik, hogy Viktória királynő délután végigko­­csizott az ünnepiesen feldíszített utczákon, mi­közben mindenütt nagy lelkesedéssel üdvözölték. — Pretóriából távirják, hogy a két volksraad Viktória királynő születésnapja miatt elnapolta ülését. — A miniszter köszönete. A vallás- és köz­­oktatásügyi miniszter Schőnweisz Vilmos perjámosi római katolikus tanítónak, a­ki a »Délmagyar­országi tanítóegylet« által létesítendő »Otthon« javára kétszáz koronát adományozott, köszönetét nyilvánította. — A békekonferenczia figyelmébe. A hágai békekonferenczia sokkal nagyobb hullámokat ver a világon, mint ezt a zöld asztal körül összegyüle­kező diplomata urak elképzelik. Mint minden in­tézmény, úgy a békekonferenczia is lassan fejlő­dik, de fejlődik. Tanácskoznak az államok lefegy­verzéséről általában, fontoskodva, az elmélet szürke meggyeit járva. Ha nem is szép ez a hasonlat, de legalább sántít. Nemcsak arról van szó, hogy ennyi meg ennyi ágyúval kevesebb legyen ezután a vi­lágon. De nem ám, mint az alább fényesen ki fog derülni. A hágai békekonferenczián nagyon oko­san beszélnek és tervezgetnek, de ennek a tervez­­getésnek nincs színe, hiányoznak belőle az érde­kes részletek. A hágai tanácskozással egyidejűleg megmozdul a társadalom is, a­mely pedig talán közvetlenebbül, ösztönszerűbben érzi a bajokat, mint a tanácskozó nagyurak. Íme, Stuttgart mel­lett egy kis városban, az asszonyok heves gyűlést tartottak, melyben a mellett agitáltak, hogy az asszonyok tiltakozzanak az ellen, miszerint fiaikat katonáknak vigyék. Ez ellen bölcsen fel lehet hozni azt az érvet, hogy az államnak nagyobb szüksége van a fiukra, mint a mamáknak. De az viszont beigazolt tény, hogy a háború s egyáltalá­ban a katonáskodás nagyon lazitja a házi fegyel­met s a házastársi viszonyt. Lazitja pedig különö­sen Angliában, Amerikában s egyebütt, hol a had­sereg önkéntes belépések által szaporodik legna­gyobb mérvben. Nagyon sok fiatal férj van a vilá­gon, kik életpárjukkal való folytonos viszálykodás miatt csapnak föl katonáknak. Az Egyesült­ Álla­moknak egyik ezredese a legutóbb lefolyt amerikai­spanyol háború alatt Keywestben ez irányban nyo­mozásokat tartott s önkénteseinek legalább is a fele kijelentette, hogy a házi perpatvar elől me­nekültek a­­ háborúba. Valószínűleg azért is harczoltak oly bátran, mert az otthon magukba fojtott boszúságot a spanyolokon adták ki. Kü­lönben 1865-ben a polgárháború alatt egy katona­orvos hasonló statisztikai munkálatokat végzett. Az ő századának kapitánya kijelentette, hogy katonái­nak kilencztized része (!!) háziviszály miatt állt be katonának. Ezek folytán jó lenne talán a hágai békekonferenczia programmjába egy új pontot be­iktatni, mely szólna következőképpen : »A háziháboru­­ság eltörlése s a feleségek lefegyverezése.« Ennek is lenne annyi eredménye, mint a hágai konferen­­czia többi megállapodásainak, vagy­is nem sok. — Támadás az országúton. Említettük, hogy Massanek Gábor drt, a Szent-Margit-kórház segéd­­orvosát Ó-Budán, a bécsi országúton pünkösd­vasárnap éjjel éjfél után két teljesen ittas ember megtámadta. A rendőrség a támadókat Hasmann János korcsmáros és Cziegler Nándor földműves személyében kinyomozta. A vizgálat adatai szerint a merénylők nem rablási szándékból, hanem tisz­tán részegségükben, verekedési vágyból támadták meg a békésen haladó kocsit. A rendőrség veszé­lyes fenyegetés és szándékos kártétel czimén foly­tatja a vizsgálatot. — Öngyilkosok a Dunában. Tegnap este 10 órakor a Petőfi-téren egy, a munkásosztályhoz tar­tozó ember belevetette magát a Dunába. Az ön­gyilkos néhány perczig küzdött a habokkal, de mire segítségére siettek, elmerült és nyomtalanul eltűnt a hullámok között.­­ A Ferencz József-rakparton pedig este 11 órakor ugrott egy munkásember a Dunába. A hideg fürdő azonban magához térítette, mert kiúszott a partra, a­hol a rendőr vette párt­fogásába. Az öngyilkosjelölt Pécs Antal lakatos- segédnek mondotta magát. Állítólag életuntsága kergette a halálba. Hunyadi-tér 10. szám alatt levő lakására vitték. — Kongresszus a tuberkulózis ellen. Berlin­ből táviratozzék. A birodalmi gyűlés épületében ma délelőtt nyílt meg a tüdővész ellen való intézkedésekről tanácskozó kongresszus. Ott vol­tak­­ a császárné, mint a kongresszus védője, Pozadovszki miniszter a birodalmi kanc­ellár kép­viseletében és számos előkelőség. Pozadovszki megnyitó beszédében a hágai kongresszusra hi­vatkozott és azt mondta, hogy mind a két kongresszus fontos dokumentumokat fog szol­gáltatni a művelődés történetében korunk szelle­mének megítéléséhez. Az egyes államok dele­gátusai, köztük Bell (Amerika), Bronardel (Pá­­ris), Grainger Stewart (Anglia), Maragutano (Olaszország), Kusy (Bécs), Korányi (Magyar­­ország) és Bertensen, a czáz tiszteleti orvosa kormányuk nevében szerencsét kívántak a kon­gresszus munkájához. A kongresszuson körülbelül 2000 tag volt jelen, köztük 200-an a német és a külföldi kormányok képviseletében. A tanácskozás során Kusy dr. Ausztria képviselője, kiemelte, hogy Ausztriában is mindinkább terjed a tudata a tu­berkulózis elleni védekezés szükségességének. Ausz­triában most szilárdul el vannak tökélve, hogy ezt a gyilkos betegséget, mely az összes halálesetek 13 százalékát okozza, minden eszközt fölhasználva korlátozzák. Korányi tanár, Magyarország képvise­lője kijelentette, hogy Magyarországon a kormány és a nép kezet fogva küzdenek a tuberkulózis el­len. A szónok a gyűlés élénk tetszése közt kife­jezte a czivilizált világ háláját a császárné iránt, hogy elvállalta a kongresszus védőségét. — Tízévi találkozó. Felkérjük azon iskolatársainkat, kikkel együtt a kecskeméti ev. ref. főiskolában 1889. évi junius hó 23-án érettségit tettünk, hogy ez előtt tiz évvel történt megállapodásunkhoz képest Kecskeméten 1899. évi junius hó 25-én (vasárnap) d. e. 8 órakor ta­lálkozóra a kecskeméti ev. ref. főiskola VIII-ik osztályú termében megjelenni szíveskedjenek. Szabadkán, 1890 évi május 23. Ötvös János szabadkai és Daróczy János szolnoki kir. bírósági aljegyzők. — Perczel Mór halála. Perczel Mór haláláról a család a következő gyászjelentést adta ki: Bony­hádi Perczel József, cs. és kir. vezérőrnagy, cs. és kir. kamarás, saját, valamint neje szül. Vályi Ilona és gyermekei, özv. ifj. Perczel Mórné szül. gróf Haller Gabriella saját és gyermekei, Perczel De­­zsőné szül. Perczel Julia saját, férje és gyermekei, özv. ifj. Perczel Miklósné szül. Latinovits Iza, Perczel Sándor saját, úgy neje szül. Hóié Erzsébet és gyermekei, Závody Albinná szül. Perczel Er­zsébet saját, férje és gyermekei, dr. gróf Haller Béláné, szül. Perczel Berta saját, férje és gyer­mekei, Perczel György saját, úgy neje szül. Pápay Mária és gyermekei nevében és Perczel Ilona, nemkülönben id. Perczel Miklós és neje szül. La­­tinovics Hermina, Perczel Berta és özv. Bárány Sándorné szül. Perczel Mária, mint testvérek bá­natos szívvel tudatják az egész kiterjedt rokonság nevében is, hogy felejthetetlen szeretett apjuk, illetve aiuk, nagyapjuk, testvérük és sógoruk bonyhádi Perczel Móricz, 1848/9-iki honvédtábor­nok. Bonyhádon, folyó évi május hó 23-án esti 7 órakor, életének 88-ik évében szélhüdés következ­tében a halotti szentségek felvétele után elhunyt. A boldogultnak halt tetemei f. május hó 25-én délután 51/s órakor fognak Bonyhádon beszentel­tetni és a családi sírboltban nyugalomra tétetni. Az engesztelő szentmiseáldozat pedig f. hó 26-án reggel 9 órakor fog Bonyhádon és Czikón a kegy­­urasági templomban bemutattatni. Kelt Bonyhádon, 1899. évi május hó 23-án. — Halál az erdőben. Deák József köz­­becsülésben álló szatmári polgár, temetkezési társulati pénztáros felesége, egy 75 éves tisztes matróna, a múlt csütörtökön fekete ruhába öl­tözve egy temetésre ment el hazulról, honnan nem tért többé vissza övéihez. A temetési szer­tartáson a nagy kort ért nőn valószínűleg csen­des elmezavar tört ki s elborult lélekkel el­bolyongott a város területéről a fehér-gyarmati országutra. Innen letért a janki erdőbe, mely­nek területén most irtási munkálatok folynak. Az ott dolgozó leányoknak segített forgácsot szedni, majd elvált tőlük s tovább haladt az erdő belsejébe. Az éhségtől s szomjúságtól ki­merült test végre megtagadta a szolgálatot s ötöd nap múlva egy fa tövénél halva találták meg az öreg nőt. — Statisztikai exczentriczitások. Egy angol statisztikus kiszámitotta, hogy egy évnek leforgása alatt tizennégy millió és nyolczszázezer szó hagyta el »fogainak kerítését«, míg jobbja ezerkétszáz kézszoritást osztogatott. E ténykedése közben oly izomerőt fejtett ki, mely akármily nehéz gőzmoz­donyt is fel s a magasba emelhetne. Szemét le­­­h­unyta s felnyitotta egy év alatt kilenczvennégy millió hétszázezer ízben s szempilláinak e tekin­tetben kifejtett ereje akkora, hogy huszonöt kilót könnyen felemelhet. De kisérjük el a statisztikust további kóborlásai közben is; megtudjuk azt az érdekes tényt, hogy a középszerű dohányos éven­­kint 60.000 szál gyufát fogyaszt s hogy az a láb­­badozó, ki naponta csak­­néhány kilométer utat megtesz, az év végén olyan utat tett, mely a­ Londontól Konstantinápolyig terjedő úttal egyenlő. — Postahivatal a Margitszigeten. A székes­­főváros III. kerületéhez tartozó Szent-Margit­­szigeten »Budapest—Margitsziget« elnevezés alatt 1899. évi junius hó 1-én időszaki, minden év má­jus 1-től szeptember hó végéig működő kir. posta- és távirdahivatal lép életbe, mely levél-, pénz- és csomagküldemények, 500 írtig terjedő postautalvá­nyok, utánvételek, postai megbízások és táviratok felvételével, továbbításával és leadásával, továbbá a postatakarékpénztári teendőkkel van megbízva. Az új postahivatal a Budapest 3. sz. (ó­budai) posta és távirdahivatallal köttetik össze és kézbe­sítési kerülete Szent-Margitsziget területére terjed ki. A hivatal szünetelése idejében Szent-Margit­sziget területe a Budapest 3. sz. posta- és távirda­­hivatalhoz oszlatik be; ezen idő alatt tehát a levál­ás kocsiposta-tárgyakat, valamint a táviratokat ne­vezett hivatal fogja kézbesíteni. — Castelar beteg. Madridból távírják, hogy Castelar súlyosan megbetegedett. — Megégett gyermekek. Breund Hermann szatmári polgárnak két kis fia teát főztek odahaza a múlt este. Az idősebb fiú ruhájával felborította a főzőedény közelében levő szeszes üveget, mire annak tartalma rögtön lobbot vetett. Az égő folya­dék a két fiú arczára csapott s csakhamar mind­kettőt lángba borította. A szerencsétlen két gyer­mek iszonyúan összeégett. — Esküvő. Sebestyén Arthur junius hó 1-én vezeti oltárhoz Messinger Margit kisasszonyt. — Vándorkönyvtár vasúti alkalmazottak szá­mára. A »Baltimore and Ohio Railway Company« czím­ű amerikai vasúttársaság már évekkel ezelőtt érdekes kísérletet tett az iránt, hogy alkalma­zottjai s azok hozzátartozói számára mozgókönyv­tárt alapítson. A társulat 1886-ban 3000 kötetet vásárolt s ezt az első alapot a vállalat iránt ér­deklődő magánzók csakhamar további 1500 kötet­tel gyarapították. A könyvtár jelenleg 14.000 kötetet számlál. A vállalat központi irodája Baltimoreban van. Ebből a központból 674 helyi ügynök közbenlötte mellett szállíttatnak a könyvek, folyóiratok és napilapok ,az azok meg­küldését kérő alkalmazottaknak. Minden külde­ménynek a megrendelést követő 24 óra alatt kéz­­besíttetnie kell. A könyvtár nyilvános adakozás által, könyvek vagy pénzek küldése által gyarapít­­tatik, illetve tartatik fenn. A kölcsönzés az utolsó tiz év alatt roppant mérveket öltött, a mi szép bizonyítéka annak, hogy ez intézmény valóban hé­zagot pótol s igazi szükségletnek felel meg. 1896-ban 2500 ember 39,505 munkát kölcsönzött. Különösen érdekes adat s igy valóban említésre méltó az, hogy mig az első évben a kölcsönkért regények az összes forgalomnak 64 százalékát ké­pezték, addig azok most már csak 58 százalékra rúgnak. — Kié az északi sarkvidék? Az északi sark­ról még fel nem fedezték ugyan, de azért azt már is annektálták. Azt ne tudjuk még, lakják-e emberek, de sőt inkább azt mondják ki, hogy la­katlan. És ime mégis . . . mégis már azt is tudják, hogy milyen vallást vallják a lakói ? A labradori anglikán püspök az anglikán egyház legutóbbi évi gyűlésén hivataltársaival közölte, hogy kerületé­nek határait egészen az északi sarkig kiter­jeszteni szükségesnek vélte. Úgy látszik különben, hogy e határozatot hívei kérelmére b unszo­lására hozta volt. Ezek a jámbor atyafiak ugyanis azon vélekedésben voltak, hogy az északi sarkvidék felfedezése, közeli időben megtörténhetik; azt hitték továbbá, hogy Nansen és Andrée szerencsés követőinek roppant bánatot fog okozni, ha vágyó­dásuk czélját elérvén, nem keresztény földön ülik meg majd győzedelmüket. Az ilyen hathatós érvek­nek a labradori püspök ellent nem állhatott s igy rövidesen elhatározta, hogy az arktikus, az északi sarkvidékeket az anglikán egyház tulajdonának fogja kimondani. »Ez az ország a senki országa, hadd legyen tehát a mienk !« — A Budapesti újságírók egyesülete csütörtö­kön, június 1-én déli 12 órakor az egyesület dísz­termében (Kerepesi­ út 17. sz., I. em.) rendkívüli közgyűlést tart. Tárgy : Az egyesület alapszabá­lyainak módosítása. M&JL'X.'Str db dfdba.01 W dtf Wdttvg •

Next