Magyar Zene, 1976 (17. évfolyam, 1-4. szám)

1976-09-01 / 3. szám - Dokumenta

49. Erkel Sándor a belügyminiszter engedélye folytán az intendáns javaslatára megkapja a kért előleget. Beadványáról, mely sajnos hiányzik, az iktatókönyvből szerezhetünk tudomást. „1900 márc. 24. Beadvány, Operaház intendánsának felterjesztése: Erkel Sándor főzeneigazgató 20.000 korona kölcsön iránti kérelme tban. Elintézésére az Operaház intendánsá­nak leküldve 1900 márc. 28.” (OL.B.Ü.M. 1193/1900 sz. és 1568/1900 sz. 1900. évi iktatókönyv.) 50. Erkel Sándornak folyósított és kifizetett előlege folytán, az alapnál hiány keletkezik. Ennek rendezésére hivatalos levélváltás történik. Iratok hiányában az iktatókönyv bejegyzésére kényszerülünk támaszkodni. „2529/1900 sz. ápr. 15. Erkel Sándor főzeneigazgató részére kifizetett 20.000 kor. kiadása folytán az előleg alapnak adott 12 000 kor. pótlását kéri (az Operaház in­tendánsa) ... Intendánsnak leadva, 1900 júl. 11.” (OL.B.Ü.M. Ein. iktatókönyv 1900. évből.) 51. Erkel Sándor több ízben tartózkodik Békéscsabán, felesége családjának Üjkígyósi utca 491. sz. alatt fekvő házában. Az épület ma is áll és Erkel utca 16. számot viseli, 1900. október 14-én de. 9 órakor váratlanul szívszélhűdés következ­tében itt halt meg. Egyházi adatok szerint halálát „zsugorvese” okozta. Mivel halála időpontjában budapesti lakos volt, tetemét október 15-én Budapestre szállították, a Kerepesi úti temető halottas házába. Halálesetét a békéscsabai halotti anyakönyv­ben anyakönyvezték. „763 sz. Kelt Békéscsabán 1900 okt. 15 napján. Megjelent az alulírott anya­könyvvezető helyettes előtt Erkel Lajos, akinek állása: m. kir. operaházi rendező, lakóhelye: Budapest VI., Izabella u. 63, s akit aktő helyettes személyesen ismer és bejelentette a következő halálesetet: Az elhunyt családi és utóneve: Erkel Sándor. Állása: magyar királyi operaházi főzene igazgató. Lakóhelye: Budapest VI. Izabella utcza 63. Születéshelye: Buda­pest. Életkora: 54. Házastársának családi és utóneve: özv. Erkel Sándorné szül. Sza­bó Róza. Atyjának családi és utóneve, állása és lakóhelye: néhai Erkel Ferencz magyar királyi operaházi főzeneigazgató, Budapest. Anyjának családi és utóneve, állása és lakóhelye: néhai Erkel Ferenczné szül. Adler Adél — Gyula, Békés vm. A halál helye: Békéscsaba (Űj Kigyósi út). Ideje: 1900 évi október hó 14 napjának de. 9 órája. Oka: Szívszélhűdés. Megjegyzés: A bejelentő kijelentette, hogy az el­hunyt az ő testvérje volt, és hogy a halálesetről közvetlen tudomással bír. Felolvas­tatván: helybenhagyatott és aláíratott. Gyóji Miklós sk. aktőh. Erkel Lajos sk. be­jelentő.” (Békéscsabai anyakönyvi kerület. Halotti anyakönyv.) 52. Erkel Sándor halálát a békéscsabai plébánia halotti anyakönyv a követke­zőképpen örökíti meg: [Kivonatosan.] „Békéscsaba-belváros VII. köt. 23 lap 181 sz. Erkel Sándor m. k. opera ny. ze­neigazgatója, Szabó Róza férje. Lakhelye, Budapest, Békéscsaba, Üjkigyósi u. 491 sz. Vallása rk. 54 éves. Halál neme: zsugorvese. A haldoklók szentségével nem volt ellátva, mert váratlanul halt meg. Budapestre szállították 1900 okt. 15-én; Nemes­­key Andor plébános szentelte be. Bejelentő orvos: dr Weisz Lajos.” (Békéscsaba, Belvárosi plébánia halotti anyakönyve.) 316

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék