Magyar Zene, 1976 (17. évfolyam, 1-4. szám)

1976-09-01 / 3. szám - Dokumenta

53. Erkel Sándor hamvai részére a fővárosi tanács díszsírhelyet adományoz, a Kerepesi úti temetőben, 28-ik parcella I. 9. Itt nyugszik ma is (Nemzeti Pantheon). Síremlékét Róna József szobrászművész faragta az Operaház igazgatóságának meg­bízásából. „Fővárosi Levéltár, 1900 évi tanácsülési tárgyalási jegyzőkönyv. Az okt. 18-án tar­tott ülésen, Halmos János elnöklete alatt dr. Melly Béla tanácsjegyző előadó [kö­vetkezőket terjesztette elő:] 75900/1900—X. sz. néh. Erkel Sándor m. kir. operaházi főzeneigazgató részére dísz­sírhely engedélyeztetik. Szavazatok minősége: egyhangú...” [Temetés időpontja: 1900 okt. 17] (Fővárosi Levéltár. IV. 1407. Tanácsülési tárgyalási jkv. 1900.) (Kerepesi temető [Nemzeti Pantheon], Halotti főkönyv, 1900.) (Síremlék-leleplezés: 1905. okt. 31.) VEGYES ADATOK 54. özv. Erkel Sándornét a Békéscsabán, Erkel u. 16. sz. alatt levő ház és ingatlan után „utóöröklési jog” címén 1/3 rész illette meg. Telekkönyvi rendezés 1905. máj. 18-án történt. Az egész ingatlan elidegenítését 1919. dec. 8-án hajtották végre. (Békéscsaba, Városi Tanács V. B. Igazgatási Oszt. 1953—4/1974. sz. értesítése. — Köszönet érte!) 55. özv. Erkel Sándorné az Operaház igazgatóságától anyagi támogatást kér. Hivatkozik súlyos megélhetési körülményeire, örökösödési peréből származó költ­ségekre, a nagy drágaságra és másoknak is juttatott hadisegélyre. „Méltóságos Uram! Kegyeskedjék megengedni, hogy már ismét alkalmatlankodom kérő levelem­mel. De nem lehet egyebet tennem, mint kérnem. A mai rémes drágaságban kép­telen vagyok megélni, pedig oly szerényen élek, hogy már másként nem lehet. De mikor 1 kg. zsír 10 k., a kenyér 80 f., a tej 50 f. és a hús, amit látni nem lehet, 8 kor. Most még egy nagy szerencsétlenség ért, volt egy örökösödési perünk is, azt elvesztettük, úgy hogy most az ügyvéd és egyéb költség 300 koronát tesznek ki. Ha ezt nem fizetem ki, újra perelnek. Ezen okokból kifolyólag alázatosan esedezem kegyeskedjék Méltóságos Űr szá­momra a m. k. Operaház pénztárából 800 k. előleget, a régi hadi levonások mellett kiutalványoztatni. Itt volt egy újságíró jó ismerősöm, akinek elpanaszoltam szomorú helyzete­met; ő engem a Méltóságos Űrhoz utasított. Alázatosan könyörgöm, kegyeskedjék kérésem meghallgatni, és hathatós párt­fogását reám kiterjeszteni. Már tavaly kérelmeztem, de mikor fent voltam Buda­pesten, a Méltóságos Urat nem volt szerencsém találhatni. Olyan nagy baj és gon­dok között élek, most már kellene téli fát is hozatni, mert 500 k. és később még drágább lesz. Mindenki kap hadisegélyt, én csak előlegért könyörgöm, havi levo­nással, a régi mellett. Alázatos kérésemet megújítva, mély tisztelettel Békéscsaba, 5. 28, 1916 özv. Erkel Sándorné” [A levél hátlapján:] „vettem 1919 1.13 Wlassich.” (OL. Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium. Töredék iratok. 65411/1916—III. V. 29. sz. és 1919. 13.2970 szám. 147. csomó.) 317

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék