Magyar Zene, 1976 (17. évfolyam, 1-4. szám)

1976-09-01 / 3. szám - Dokumenta

56. A VKM. a békés megyei főispán útján értesíti özv. Erkel Sándornét, hogy a szokásos évi segélyt hivatali elődje már kiutalványozta a folyó évre. „Vallás és Közoktatásügyi Ministerium 83877/1918—III.B. szám Előadóívről: Tárgy. özv. Erkel Sándorné a művész alapból élvezett segélye fel­emelését kéri. Békés vármegye főispánjának! F. évi április hó 25-én 1—236. sz. a. kelt felterjesztésére értesítem Méltóságodat, hogy özv. Erkel Sándorné részére azt a 700. K. segélyt, amely — neki évenként en­gedélyeztetni szokott, hivatali elődöm f. évi április hó 16-án 45/209. sz. a. kelt ren­deletével a folyó évre szólóan már kiutalványozta, a békéscsabai m. k. adóhivatal útján. .. [többi hiányzik] Budapest, 1918 máj. 20 olv. aláírás” (OL. VKM. Töredék iratok. 1919. 13.2970 sz. iratok közt. 147. csomó.) 57. özv. Erkel Sándorné a kultuszminisztertől Erkel Ferenc operái után bizto­sított tantieme részesedésének felemelését kéri. Az Operaház igazgatója a kérést elutasította, a számvevőség sem javasolja a részesedés emelését, azonban nem zár­kózik el a kérés újabb tárgyalása elől, ha a miniszter ezt újabb megfontolás tár­gyává kívánja tenni; az özveggyel már többször tettek kivételt. [Erkel Sándor özvegyének kérvénye a 22304/1918 sz. iratok közt:] „Nagyméltóságú gr. Zichy János kultus Minister Űrnak! Kegyelmes Uram! Alulírott alázatosan esedezik és kéri a nagyméltóságú Minister Urat, kegyes­kedjék az Erkel Ferenc dalművei utáni, engem megillető részesedésemet, 2400 ko­ronát, melyet a M. K. Operaháztól élvezek, tekintve ezt a rémes drágaságot, és tel­jesen vagyontalanságomat, évi 4800 koronára emeltetni. Helyzetem annyira kétségbeejtő, hogy a jelenlegi nyugdíjamból képtelen va­gyok megélni. Ezen kérésemet bátor vagyok a Nagyméltóságú Minister Úr színe elé terjeszteni, tekintve elhunyt férjem nagy művészi múltját. Kérésem alázatosan megismételve kegyes jóságát kérve, hódoló mély tisztelettel maradtam alázatos szolgája Békéscsaba, September 15. 1918 özv. Erkel Sándorné” [Intézkedésből:] „A számvevőség tisztelettel jelenti, hogy özv. Erkel Sándor­­nénak az Erkel operák után biztosított 2400 K-s tantiéme részesedésének felemelé­se iránti kérelme, már az 1917 évi 84043 és 1917 évi 124451 sz. ügyiratokon letár­­gyaltatott, s az Operaház főigazgatójának jelentése szerint elutasíttatott. A szám­vevőség a már említett 1917 évi 124451 sz. ügyiraton foglaltak alapján, ez alkalom­mal sem tartja a kérelmet teljesíthetőnek. Amennyiben azonban a nm. Minisztérium ezt mégis újabb megfontolás tárgyává kívánná tenni, úgy tekintettel arra, hogy a szóbanforgó tantiéme részesedések az Operaház javadalmából fizettetnek ki, tisz­telettel javasolja a számvevőség, méltóztassék a kérelmet az Operaház igazgatósá­gának jelentéstétel végett kiadni. Budapest, 1918 dec. 10 aláírás” [folytatás:] „Fedezeti szempontból tisztelettel jelenti a számvevőség, hogy az 1918/19 évi költségvetés XXI. f. 35 cím 14 rovaton a művészi pályán működő se­gélyre szorult egyének, vagy ilyenek családtagjainak segélyezésére előirányzott ja-318

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék