Magyarország és a Nagyvilág, 1866 (2. évfolyam, 27-52. szám)

1866-12-02 / 48. szám

Második évfolyam. ________________Pest, 1866- deczember 2. 48. szám. Felelős szerkesztő : BALÁZS SÁNDOR. Politikai, ismeretterjesztő és szépirodalmi képes hetilap. Megjelen minden vasárnap. ELŐFIZIKTI­SI DÍJ : egész évre 12 frt, — fél évre 6 frt, — negyedévre 3 frt, — egy hóra 1 frt 10 fr. Szerkesztő- és kiadó-hivatal : Pest, Dorottya­ utcza 11. szám. * I Kiadó és laptulajdonos : DEUTSCH TESTVÉREK. Kölni Sámuel tudor, a pesti izr. község magyar hitszónoka. Az 1866. év jan. hava 2-án tartatott a pesti izr. templomban a legelső ma­gyar hitszónoklat. Az ösz­­szes magyar sajtó egyhan­gúlag oda nyilatkozott, hogy a pesti izraelita hitközség ezen a nemzet által is rég táplált óhaj meg­valósítása által megmérhetetlen hala­dást tanúsított. És valóban nagy haladás ez még akkor is, ha egyedül azt veszszük tekintetbe, hogy általa tö­kéletesen meg van semmi­sítve és örökre eltemetve ama balitélet, mintha a zsi­dók idegenkednének tem­plomukban a magyar nyel­vet meghonosítani. A pesti hitközség már 1862-ben tartott közgyű­lésén elhatározta a magyar hitszónok alkalmazását, de a község által szabadon vá­lasztott elöljáróság, mely ezen indítványt a közgyűlés elé hozta, úgy valamiként a közgyűlés is, mely ezen in­dítványt határozattá emelte, az akkori kormány által tör­vénytelennek nyilváníttat­ván, visszalépni volt kény­telen, még mielőtt az ezen állásra alkalmas személyi­séget megkereshette volna, hogy az előbbi, most a kor­mány által újra kinevezett elődjének helyt csináljon. A provisoriummal a kine­vezett elöljáróság is eltűnt, és a község újra megválasz­totta a legérdemesebbeket. Ezen elöljáróság immár leg­első teendői egyikének is­merte a magyar hitszónok alkalmazását, mi azonban tekintve a fennforgó körül­ményeket, nem csekély fel­adat volt. Azon zsidó ifjak, kik a theologiai pályára léptek, magyar Seminárium hiá­nyában a külföldre voltak utalva, hol azután, ha a magyar nyelvet tanulmá­nyozták is, azt egészen, vagy legalább részben elfe­ledték. A magyar zsidók is­kolai pénzalapja Bach- T­h­u­n-féle kormány által importált cseh-morva taní­tókat táplált, kik azután a részükre alapított és hírük­ből eléggé ismert Minta­tanodákban igen lelki­­ismeretesen germanizálták a zsidókat, míg magyar se­minarium alapítására a kor­mány aligha gondolt valaha komolyan. Aligha gondolt mondjuk, mert habár 1864- ben egybe is hívott néhány egyént a seminariumi terv kidolgozása végett, de az egybehívottak nagyobb ré­sze a tárgyhoz épenséggel nem értett, az ez ügy körül kiválólag avatottak pedig egyszerűen mellőztettek,úgy hogy például Hirschler I­g­n­á­c­z tudor és Lőw Li­­pót főrabbi, kik kétségkívül hazánk legtudományosabb és legérdemdúsabb izraelitái közé tartoznak, az értekez­letre meg sem hivattak, és ugyanazért be is állott an­nak szüksége, hogy utólag az ismételve megváltozott viszonyok alatt, a nevezett főrabbi véleménye a kidol­gozott terv iránt meghall­­gattassék. KOHN SÁMUEL, tudor.

Next