Magyarország és a Nagyvilág, 1866 (2. évfolyam, 27-52. szám)

1866-10-07 / 40. szám

Második évfolyam. Pest, 1866. octóber 7. 40. szám. Xántus János. Vannak a sors által gaz­dagsággal megáldottak, kik egy szép reggel meggon­dolva magukat, valamely bankháznál sok ezerre menő hitellevelet állíttatnak ki s aztán gond nélkül beutazzák egyik vagy másik világ­részt. Mi célból ? Hadd mu­lassanak. Nem tartozunk az elfogultak közé, nem kíván­juk hogy a gazdagok hát­térbe szoritva önmagukat kizárólag valamely hazai czélnak éljenek s még az utazás örömeit is megtagad­ják maguktól, de tisztelet­tel azok iránt viseltetünk, kiknek a nagy világ zaja között is marad idejök a haza és emberiség érdekeit is tekintetbe venni, azért tenni, áldozni. Kétszeres azok iránti tiszteletünk, kik nincsenek nagy vagyonnal megáldva s még is a nagyvilág árjába vetve magukat, talán az életgondjaival is küzdve — hazájukért fáradoznak, ál­doznak. Xántus az utóbbiak közé tartozik s ez érdemeinek egyik főbbike. Ő nem ezrekkel terhelt tárczával távozott kéjutat tenni. — Ő mint menekült hagyta el hazáját 1850-ben, hogy — azt sem tudva mit hoz számára a holnap — hazájáért fáradjon idegen földrészen elhagyatva, nem ismerve, nem segíttetve senki által, csak ön­magán segítve. De ezért nem csüggedett, mint a tizenkilenczedik szá­zad méltó fia nem riadt vissza a munkától, nem szé­­gyelte azt. Míg fölismerték tehetségeit, ismereteit a be­csületes kézi munkát sem tartotta megalázónak. Küz­dött az élettel nem csüg­gedve. Talán ez okozta, hogy neme a sivár határo­zottság kifejezésének borult arczára, mi hogy nem elfá­sult szív sötét árnya, mu­tatja az eme fellegen, néha áttörő derű, mely elemölve arczán, föllobogtatva sze­meinek hideg tekintetét, át­melegíti a hozzá közeledőt biztosítva a felől, hogy nem fanyar keblű emberrel van dolga. De lehet is-e az sivár férfiú, ki az életteli küzdés közepette is mindig gondolt hazájára, különösen annak egy nagyfontosságú tudo­mányos intézetére. Szilárd akarata s törek­vése az akadályokat leküz­deni segítek. A vezetők az egyszerű munkásban felis­merték az ismeretekkel bíró, tehetséges férfiút. Amerika szabad földén ennyi már fé­lig biztosítja a sükert, még nincsenek annyian, mint vén Európában hol vajmi gyak­ran átokká válik a tehetség vagy csak arra szolgál hogy más fölemelésének eszköze legyen. A vállalat vezetői megismerve őt gondoskod­tak róla, hogy számára jobb állást eszközölének , majd annyira megnyerte bizalmu­kat, hogy ajánlatukra ő is tagja lön azon expeditió­­nak, melyet az éjszak-ame­rikai államok kormánya ki­küldött egy Californiába ve­zető vasútvonal kijelölése XÁNTUS JÁNOS. Megjelen minden vasárnap. ELŐFIZETÉSI III.J . Felelős szerkesztő : BALÁZS SÁNDOR. Kiadó és laptulajdonos: DEUTSCH TESTVÉREK. Politikai, ismeretterjesztő és szépirodalmi képes hetilap. egész évre 12 frt, — fél évre 6 frt, — negyedévre 3 frt, — egy hóra 1 frt 10 kr. . Szerkesztő- és kiadó­hivatal : Pest, Dorottya­ utcza 11. szám.

Next