Magyarország és a Nagyvilág, 1867 (3. évfolyam, 27-52. szám)

1867-07-06 / 27. szám

Harmadik évfolyam. Pest 1867. julius 6. 27. szám. Szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap. Elegjelen minden szombaton. / Felelős szerkesztő: VÉRTESI ARNOLD. Főmunkatárs: ÁLDOR IMRE. Kiadótulajdonos: DEUTSCH TESTVÉRE Előfizetési föltételek 1867-11­ évre s Magyarország, és a Pragryvitas: és Festi Hetilap együtt: egész évre ±2 ft., félévre 1 ft., negyedévre 3 ft. Magyarország és a M­agryvilág: külön : egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. A Festi Hetilap külön : egész évre 4 ft., félévre 2 ft., negyedévre 1 ft. Az előfizetési pénzek küldendők: a kiadó-hivatalba, Pest, Dorottya-utcza, 11. sz. a. A Budai Nagy-Antal-féle zendülés és az erdélyi három nemzet Uniója 1437-ben. (Történeti rajz.) Irta : LUKÁCS BÉLA. I. Rotteck a középkort rajongó melléknévvel tisz­­lte meg. Is a lánglelkit­örténe­ti r­ó­­­n­a­k igaza van. A mai kor em­bere nem tudja, csodálkozzék, szó­m­­őrködjék-e azon kor történetein. Egyebet való­ban nem is tehe­tünk ; — a föllel­­kesülhetés oly gyö­nyörű példáit, mi­­lyeket az ó­korból a Hellenek és Ró­maiak nyújtanak — itt hiában keressük. Vakság , buta­ságnál és ezek szüleményei­nél nagyobbára egyébbel nem fo­gunk találkozni , főleg a középkor vége felén. A szel­lem uralkodik de fusio képében. A szép elvegyült az erkölcsi sülyedés­­sel. A nemes az aljas körmei közé juta, ennek eszkö­zévé lön. — Vala­mely nagy és szép eszmének diadalra jutása az egész középkoron át hiányzik. Ily kornak már természet szerint csak rajongó lehet bélyege. A középkor elegyülten rajongott szép és aljas után. Mindkettőt vegyesen aratta. A rajongásnak alapja, tapadója a szellem. S mi a középkort kezdetben oly rajongóvá teszi, a vallási szellem.Jézus fölléptével a szellemvilág újjá alakult; — ez szükségkép magával vonta az anyagi világ újjászü­letését is. A népvándorlás ezt előmozdítá. A különféle népeknek, ezerszer különböző szokásaik, erkölcseik, in­tézményeik stbvel. .. csak egy összefűző kapcsok vala : Jézus tana, a fenséges keresztény vallás Egyszerű, de tiszta okok következtén a keresztény vallás — mely a legiszonyúbb üldözéseket szenvedte — a századokkal folyton mélyebb gyökeret vert. A vallási szellem az újdonszületett népeknél mind általánosabb len. Ez a dolog természeté­ben fekszik. Nem csoda, ha e vallá­sos szellem fölkel­tése, illetőleg föl­használása által oly nagyszerű je­lenetek idéztethe­­tőnek föl, milye­nek a keresztes hadmenetek valá­­nak. Az egyedüli, legtisztább, legön­zetlenebb , nem anyagi érdekű czél ... az emberiség egész történetében. A vallásos szel­lem leng az egész középkoron át ,­­ csakhogy a köznép részéről elbizott­­s­á­g­gá, magasabb állásúak részéről pedig lelkiismeret­lenséggé fajult. Azon szellemet, mely anynyi ezre­ket idegen é­g ö­v alá vezetett, önha­szonlesés n­élkü csak szellemi kékért, mely egy a­dásért Ered. rajz. Br. Malthustól. PORTORE.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék