Magyarország és a Nagyvilág, 1875 (11. évfolyam, 27-52. szám)

1875-10-03 / 40. szám

486 Az »octogon« a sugárúton. (Képpel a 489. 1.) közbejött kedvezőtlen idők súlya alatt kissé lassabban, de azért folytonosan halad befeje­zése felé az a nagyszerű vállalat, mely rövid idő múlva fővárosunk egyik legfőbb díszét képezni van hivatva: a sugárút. Most már nemcsak papi­rosra rajzolt tervekből láthatni, milyen lesz, hanem egyes részeiben már készen áll és szem­­mel láthatóvá teszi, hogy legszebb utczája lesz Budapestnek. Egy négy­edze ér földnél hosszabb lesz, egyenes, tágas, fasorokkal, széles aszfalt­­gyalogúttal s jobbra-balra modern palotákkal, s nemcsak szépségre nézve első utczája fővárosunk­nak, hanem forgalmi és egészségügyi szempontból is jelentékeny tényezője. A legrondább, legegész­ségtelenebb, szűk, büzhödt zugok terültek ott el, melyek helyett ezután a sugárút nagyvárosi ké­nyelme és dísze kínálkozik s a fővárosi közönség végre nyer egy utat, melyen ájulásra késztő bűz és tüdőrontó por nélkül juthat ki a városligetbe, s már az után is jó levegőt élvezhet. Egy negyedmérföldnyi utczát három-négy emeletes palotákkal teleépiteni természetesen nem egy-két esztendő műve s igy, habár a su­gárúti építkezés már több esztendő óta foly, még mindig sok van hátra. De sok van már készen is, ami megérdemli a megtekintést. A régi ronda házak már mind le vannak bontva s az egész utczavonal, a váczi boulevardtól a városligetig áttekinthető, maga az utcza már burkolva és csa­tornázva van legnagyobb részében ,­ ami szintén százezerekre rugó költséget és roppant munkát vett igénybe. A burkolat a sugárút különböző részeinek megfelelően részint fakoc­kából, részint trachit-kőből , a fasorok közt macadamból s végre a járdákon aszfaltból áll. Hogy az olyan hosszú utcza, minő a sugárút lesz , minden szépsége mellett is egyhangú volna, ha házsorai megszakítás nélkül nyúlnának el a messzeségbe, azt jól tudták tervezői s ezért több díszes tér fogja megszakítani a sugárutat, melyek egyike a nagy »octogon« vagy nyolczszög. Ez már teljesen kiépítve, készen áll s arra a pontra esik, hol majdan a nagy körút metszeni fogja a sugár­utat. Az octagon mint­egy két részre választja a fényes utczát; a váczi boulevardtól idáig az utcza szélessége tizennyolcz ös s e részen három-négy emeletesnél alacsonyabb házakat építeni nem sza­bad s maga az octogon is négy hatalmas házcso­portból áll; az octogontól kifelé az utcza huszon­négy ölre szélesedik s itt már kétemeletes házak is épülhetnek. Maga az octogon tere egyike főváro­sunk leggyönyörűbb tereinek ; négy hatalmas, öt­öt ágú kandeláber világítja meg oly fényesen,­­ hogy a házak éjjel is egész alakjukban tisztán­­ láthatók. E kandeláberek panisi mintára készül-­­­tek s már maguk is egész kis tőkét nyeltek el, mert minden darab két­ezer forintba került. Az octagon-tér kész házcsoportján kívül a sugárút többi részein is már számos ház áll készen s még több van épülőfélben. Közelebb a volt Hermina-tért képező részen megindult a nagy operaház építése is, melynek rajzát lapunk múlt számában közöltük. — Még egy-két év, és élvezni fogjuk a sugárút egész nagyvárosi kényelmét és pompáját. rényi Gábor hitvese. Hű követője és pártfogója volt Luther és Calvin tanításának. Az ő költségén jelent meg 1535-ben legelőször magyarul a bibli­ának egy része, szent Pál levelei, Pintér (Victoris) Hieronymus nyomtató műhelyében. Ő maga vala­hol valami régi fordításban találta a leveleket és úgy adta át a maga udvari lelkészének, nagytisz­­teletü Komjáthy Benedek uramnak átnézés és kija­vítás végett. De a régi irat oly rongált állapotban volt, hogy Komjáthy azt a régi góth betűk miatt szinte olvashatlannak találta s hozzá még hiá­nyosnak is, úgy, hogy maga forditá le az egész szent Pált s kiadás végett úrnőjének ajánlá, ki azt a mondott évben és helyen közre is bocsátotta. Általában Frangepán Katalinnak a híres Kom­játhy Benedek, ami saját kifejtését illeti, nem keveset köszönhet. Báthory Grizeldis, egyike a legtudo­mányosabban művelt nőknek, ki férjével soha sem beszélt másként, mint latinul. Férje Zámojszky János lengyel királyi kanczellár volt, kiben Gri­zeldis hasonlóképen tudományokban jártas férfiúra talált. Fölötte érdekesek latin levelei, melyek a Zámojszkyak levéltárában a múlt század vége felé még megvoltak, s melyekről Horányi Me­móriájának I. kötetében 317. lapon említést is tesz. A XVII. század már sokkal több tudomá­nyos nőt mutat föl, s ez leginkább az akkori sza­badsági és vallási mozgalmaknak tulajdonítható. Kor szerint első helyen említendő Károlyi Z­s­u­z­s­á­n­n­a, aki — egyik életirója szerint — valóban mindazon kellékeket, melyek egy magyar hölgyben különösen megkívántatnak s föltételeztet­­nek, magában összpontosítani tudta. Istenfélő, val­lásos hölgy, hű házastárs, nyájas, vendégszerető, hona jólétéért buzgó, s azt a mennyire rajta állt, előmozdítani törekvő, a balsorstól földre sújtottak iránt könyörületes, az ilyeneket vigasz vagy segít­ség nélkül soha el nem bocsátó, az alsóbb rendűek iránt leereszkedő és végre korának legjelesebb gazdasszonya volt, ki erdélyi fejedelemnő létére éppen nem tartá gyalázatnak, vagy méltósága alat­tinak a konyhát, szakácsokat és kulcsárokat illető ügyekbe avatkozni.« Ugyan e szép jellemű nő 1605-ben nejévé lévén a nagy Bethlen Gábor­nak, szellemes társalgási modora, nyájassága, vonzó vendégszeretete által a Bethlen-házat Er­dély egyik legkeresettebb főúri házává tette. Ér­dekesek a férjéhez irt levelei — (mind a nyolcz, melyet ismerünk, 1620-ból kelt) — már csak azon bizalmas, enyelgő, családi színezet által is, mely azokat átlengi. Álljon itt leveleiből mutat­ványképen a következő szeretetreméltó hely, mely irályának az azon korhoz képest való fejlettségét eléggé bizonyítja: »Azt is irja Kegyelmed édes Uram, hogy el nem felejthet Kegyelmed engemet, bizony én nékem is gyakran jut Kegyelmed eszem­ben, édes szerelmes Uram, sőt én el nem felejthe­tem Kegyelmedet, de Kegyelmed szerelmes Uram gyakorta elfelejt engemet, mert vagyon is mire képpest Kegyelmedet kérem édes szerelmes Uram, írjon nékem gyakorta egésséges állapotja felől, mert bizony én nékem egyébb vigasztalásom nin­csen, hanem csak az, a mikor a Kegyelmed leve­lét látom.« Ezután következik, kit legelől kellett volna említenünk, L­ó­r­án­tf­f­y Zsuzsánna. A Ko­rán­tffy-család nemzetségfáját azon Rátoldtól szár­maztatja, ki 1098. év körül Kálmán királyunk alatt jött hazánkba. Serke várát, mely nemesi előneve, még 1324-ben szerzé meg a család. Aty­jának Mihálynak egyetlen leánya vala Zsuzsánna s mint ilyen, a leggondosabb nevelésben részesült. 1616-ban április 18-án az eljegyzés közte és Rá­­kóczy György közt megtörtént, s a házasság férjé­nek 1648-ban történt haláláig a legboldogabbnak nevezhető. Férje emlékét az özvegy a következő sírirattal tisztelte meg: »Monumentum Serenis­sime Celsissimique Principis Domini Georgii Rákóczy, Principis Transylvaniae, Potiorum Regni Hung. Partium domi Domini, ac Siculorum Comitis, Principis summa sapientia, sancta tem­perantia, incredibili vigilantia, admirabili felici­tate laudatissimi, optimi patriae defensoris, acer­rimi publicae pacis vindicis, addictissimi Musarum Maecenatis, sincerissimi Ecclesiae patroni, cum ineffabili Christiani orbis damno, Albae Juliae MDCXLVIII. Octobr. XI. hora antimeridiana. aet. LV. mense IV. die III. sanctissime defuncti X. vero Januarii anni sequ. honorificentissime tumulati.« Férje halála után többnyire Patakon tartózkodott s az ottani ref. collegiumra minden­féle hires embereket — külföldről is — meghí­vón, azt oly magas polctra emelte, minőt az után sohasem ért el. Jártak is oda akkor tanulók Mor­vából, Csehországból, Lengyelországból és más­honnan is. Ily nagy jelentőségű intézkedésekkel tölte életét. Miután már megérte fiai halálát s látta az ország nagy változásait, meghalt. Iro­dalmi munkássága egy műben pontosul össze, melynek czime: »Mózes és a Próféták, azaz az igaz keresztyéni vallásnak XLV. ágazatainak sz. irásbéli győzhetetlen bizonyságtétele. Fejérvár, 1641. 4-ét.« — (Czime Vallaszkinál: »Moses et Prophetae, id est: verae Christianeae Religionis XLV. Articulorum ex Serm. S. petita invincibi­lis confirmation). E műve azonban, minthogy szerzője nő volt, kedvezőtlen fogadást nyert s erre vonatkozik egy ismeretlennek ismeretes epigram­mája : Nunc Paulina tonant, madidis oracula mappis, Ante focum nutrix, potaque mussat anus. Quid mirum, si sit nobis Ecclesia discors ? Dant passim bibula Biblia voce sonos. Ez ellen Magyarországból még valaki egy gúnyos könyvecskét adott ki, mely roppant go­­rombasággal a fejedelem személyét sem kímélte. A mű szerzőjének a gyanú Rajki Gáspárt, Erdély­ből megszökött jezsuitát tartá. Rákóczy a sértést megbeszélni akarván, Bogáti Andrást kü­ldé a bécsi udvarhoz, hogy a gunyirat beszedését és szerzőjének megbüntetését kieszközölje. Ez alatt a fejedelem hite-tudta nélkül Keresztúri Pál fe­hérvári professor a gunyiratra ellenmunkát irt hasonló modorban, mely gorombaságban az első­nek mit sem engedett. Kassay István Rákóczyhoz irt 1642-iki levelében azt mondja ez ellenmunká­ról, hogy szinte elhalt bele, mikor olvasta s foga­­datlan prókátornak nevezi Kereszturyt, mert a mocskot nem mocsokkal kell bemázolni. Fölötte érdekesek Lorántffy Zsuszánna le­velei, nem ugyan irodalmi, mint inkább történelmi becsük által. Ilyenek az ő instructiói 1650 — 51. évről következő czimmel: »Instructio pro gene­roso Domino Jona M. *** intimo aulae nostrae Familiari.« Ezek Zsuzsánnát valódi gondolkodó főnek tüntetik föl; továbbá öt levele, melyekből három 1657-ből, egy 1659-ből, s egy 1650-ből való­­— ez utóbbi latin nyelven irva. Valamennyi állami ügyekről szól s koruk kútfői közt mellőzhe­­tetlenek. Olvasható még egy instructioja 1650. ápr. 2-áról Sárospatakon kelettel, hasonlóképen latin nyelven, az említett M. Jónáshoz; de tartalma miatt bővebb említést nem érdemel. A korának mindenesetre kiváló hölgye volt és semmiesetre sem alaptalan dicséret az, melyet élte egyik írója mond róla: »Én leomlom porrá vált csontjaid előtt, Te korod nagy dísze! Örökké tisztelve benned a nagyságot. A ravatal, mely keblébe zárt, bár homályos is, de a fény, mely tit­kos sugárait még most is bőven szórja felénk sí­rod zárai fölött, hódolásra int az iránt, a mi ben­ned halhatatlan volt.« Lorántffy Zsuzsánna után­­— megtartva az idő rendet — Nyári Krisztina következik. Született 1604. évi oct. 31-én. Eleintén bethlen­­falvi Thurzó Imrének, s ennek holta után az 1625- diki országgyűlésen nádorrá választott Eszterh­ázy Miklósnak hitvese. Megírta magyarul elődeinek, két férjének s gyermekeinek esztendőkre mutató lajstromát, az események rövid feljegyzésével. — folytatta ezt fia Eszterházy Pál. E följegyzést, mint a Thurzó s Eszterházy család genealógiájá­hoz okvetlenül szükséges kútfőt, Vágner ki is adta: »Familia Thurzó« 141 lapon. Nyári Krisz­tina meghalt Zentán 1641. évi február 17-én, élte 36. évében. Somlyai Báthory Zsófia, született 1629-ben. 1642-ben, élte 13-ik évében férjhez ment II. Rákóczy György erdélyi fejedelemhez, s ugyanekkor a katholikus hitről reformák­ra tért; de csak látszólag, mert szivében folyton hű maradt a kath. valláshoz, udvarában jezsuitákat tartott s fiát titokban katholikus hitben nevelteté. Férje 1660-ban junius 7-én elhalván, Zsófia nyíltan le­tette a reformált hitet s fiával együtt, a 15 éves Ferenczzel, a katholikus vallást vette föl. Udvara kolostori szint öltött, benne folyton 5 jezsuita tar­tózkodott s hihetőleg ezek ösztönzésére kezde­ül­ Magyar tudósnők és írónők a­ 2CVI. s 2CVIXX. században. — Irta: ifj. Feh­érpataky László. — I. Щ magyar nő ') ki Szigetvár és Eger ostromá- J­ásánál oly szép emléket hagyott maga után a múlt századokban, más téren is törekedett, a tudo­mány és irodalom terén. Tudós magyar nőknek legelőször a XVI. században akadunk nyomára, s közöttük első he­lyen áll Frangepán Katalin, Frangepán Fe­­rencz bácsi és kalocsai érsek és egyúttal egri püs­pök testvére, a Mohácsnál 1526-ban elesett Pe- * I.­ ­) Kútfők : Vallaszky »Conspectus reipublicae litterariae 1785«. — Vindisch »Von der Gelehrsam­keit des ungrischen Frauenzimmers.« Ungrisches Magazin I. 1781.484—488.1. —Nagy Iván »Magyar Írónők.« »Remény« 1851. 2-ik félév 187—191.1. A bécsi »Presse« közlése után a »Figyelő« 1872. 6—7. 1. stb. Magyarország és a Nagyvilág. 40. SZÁM.

Next