Magyarország és a Nagyvilág, 1876 (12. évfolyam, 27-53. szám)

1876-07-02 / 27. szám

Felelős szerkesztő: ÁGAI ADOLF. Szerkesztőség éss kiadó-hivatal: Budapest, Ferencziek­ tere, Athenaeum-épület. 1Ш, ÉVFOLYAM. 1876. 27. SZÁM. _____ BUDAPEST, JULIUS J1. Előfizetési (lij . Negyedévre 2 frt. 50. — Félévre 5 frt. — Egész évre 10 frt. JUSZUF IZZEDIN­­ ZON izgalmas drámá­ban, mely Keleten egy idő óta annyi meglepetést szerez a világnak, sokszor említették Juszuf Iz­­zedin effendinek, Ab­­dul-Aziz fiának nevét is, ki, ba­bái­ személyesen még kevés befo­­lyást gyakorolt az eseményekre, talán nem kis részben oka a Konstantinápolyban végbement trón­változásnak és — szándéka el­lenére — talán atyja halálának is. Juszuf Izzedin legidősebb és legkedvesebb fia volt Abdul- Aziz­zultánnak; a kenyur, ki buta kéjmámorba merülve, kép­telennek látszott minden tisztább érzelemre, e fián őszinte, mély szeretettel csüngött s kedvéért oly vállalatba fogott, mely egyik fő oka volt bukásának és ha­lálának. Az ozmán trónöröklési rend ér­telmében ugyan­is az uralkodó­zultánnak nem fia van hivatva a trón elfoglalására, hanem testvére, vagy ha ez nem él, előd­jének fiai. Abdul-Aziz trónutódja tehát Abdul-Medzsid fia volt; ezt azonban Ab­dul Aziz nem tudván elviselni, mindenkép odatörekedett, hogy az évezredes trón­öröklési rendet megváltoztassa, és fiát Juszuf Izzedint tegye trónörökösévé. E tervében előmozdu­l az orosz diplomáczia, mely hizelgett Abdul-Aziznak, tudva, hogy a trónöröklési rend fölforgatása belhábo­­rura vezetne, ez pedig épen előmozditaná a pétervári kabinet czélzatait. A török ál­lamférfiak azonban erélyesen ellenszegül­tek a­zultán tervének, ki aztán egyik kormányt a másik után elkergette s egé­szen az orosz befolyás alatt állott. A za­var tetőpontjára hágott, midőn végre a reformpárti törökök, hogy a birodalmat megmentsék a végromlástól, május végén összeesküdtek és Abdul-Azizt megfosztot­ták a tróntól. Juszuf Izzedin most tizenkilencz éves, sugár termetű ifjú. Budapesten sokan van­nak, kik emlékeznek reá, mert 1867-ben, midőn Abdul-Aziz zultán a párisi nem­zetközi kiállításról Budapesten át utazott haza, magával hozta kedvencz fiát is és vele együtt kocsizott végig fővárosunk utczáin, a városligeten stb. Szép barna, eleven arczu kis fiú volt akkor Izzedin. Valószínű, hogy Kelet bonyodalmaiban az ő számára is jut még szerep.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék